| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 6 listopada 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

Na podstawie art. 35b ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 2015 r. w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1391 oraz z 2016 r. poz. 1830) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) izb rolniczych w:

a) Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA),

b) Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA),

c) Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA),”;

2) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) składek członkowskich – 99% ich wysokości;

2) kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej – 99% kosztów;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kosztów funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) – do 95% kosztów.”;

3) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Krajowa Rada Izb Rolniczych dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez poszczególne organizacje rolnicze, o których mowa w ust. 1, na sfinansowanie kosztów:

1) składek członkowskich w ponadnarodowych organizacjach rolniczych, innych niż Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), oraz obsługi w języku polskim prac w tych organizacjach w ramach pierwszej transzy,

2) o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, w ramach drugiej transzy

– w wysokości i w terminie określonych w umowie o udzielenie dotacji.”;

4) w § 8a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Krajowa Rada Izb Rolniczych dokonuje zapłaty składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) za organizacje rolnicze należące do Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównego Komitetu Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), inne niż Krajowa Rada Izb Rolniczych, na rachunek bankowy Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA), na podstawie faktur wystawionych przez Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) na Krajową Radę Izb Rolniczych.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Krajowa Rada Izb Rolniczych dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez poszczególne organizacje rolnicze, o których mowa w ust. 1, na sfinansowanie kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, w wysokości i w terminie określonych w umowie o udzielenie dotacji. Krajowa Rada Izb Rolniczych dokonuje tej refundacji na podstawie przedłożonych przez poszczególne organizacje rolnicze opisanych kopii dowodów księgowych i wyciągów bankowych, potwierdzających dokonanie zapłaty całości zobowiązań, po ich zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez Krajową Radę Izb Rolniczych.”,

d) uchyla się ust. 4;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wniosek niepodlegający rozpatrzeniu]

Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, który został złożony w 2018 r. przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie podlega rozpatrzeniu.

§ 3. [Składanie wniosku w 2018 r. przez Krajową Radę Izb Rolniczych]

1. W 2018 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych składa wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kalkulację kosztów, o której mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, sporządzoną przez Krajową Radę Izb Rolniczych, z wyszczególnieniem wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz planowanych kosztów.

3. Organizacje rolnicze przekażą Krajowej Radzie Izb Rolniczych kalkulacje kosztów, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, z wyszczególnieniem wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2018 r. oraz planowanych kosztów, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

4. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, następuje po rozpatrzeniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. [Stosowanie przepisów do składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych]

1. Do składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej stosuje się § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. W 2018 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych dokonuje zapłaty składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) za organizacje rolnicze należące do Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównego Komitetu Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), inne niż Krajowa Rada Izb Rolniczych, zgodnie z § 8a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. W 2018 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazuje organizacjom rolniczym należącym do Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i Głównego Komitetu Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), innym niż Krajowa Rada Izb Rolniczych, z którymi zawarła umowy o udzielenie dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, środki finansowe, zgodnie z § 8a ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 5. [Dofinansowywanie kosztów funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w 2018 r.]

W 2018 r. z dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, są dofinansowywane koszty funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), poniesione od dnia 1 stycznia 2018 r.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 6 listopada 2018 r. (poz. 2181)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [RODZAJE KOSZTÓW OBJĘTYCH DOTACJĄ]

Załącznik nr 2

RODZAJE KOSZTÓW OBJĘTYCH DOTACJĄ

1) składki członkowskie;

2) koszty obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, w tym usługi obce:

a) usługi tłumaczenia symultanicznego podczas posiedzeń w ramach prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej,

b) usługi tłumaczenia materiałów i dokumentów ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej oraz materiałów i dokumentów prezentujących stanowiska organizacji rolniczych w ramach prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej;

3) koszty uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, w tym:

a) wynagrodzenia brutto, wraz z pochodnymi, osób zatrudnionych do obsługi związanej z uczestnictwem izb rolniczych oraz organizacji rolniczych w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) usługi obce, w tym usługi telekomunikacyjne obejmujące koszty usług telefonicznych, w tym połączenia stacjonarne, użytkowanie służbowych telefonów komórkowych i łączy internetowych,

c) koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych):

– noclegi,

– wyżywienie,

– paliwo,

– opłaty parkingowe,

– opłaty za udział w konferencjach i kongresach,

– opłaty za transport z lotniska i na lotnisko,

– ubezpieczenie osób prezentujących stanowiska na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych,

– bilety lotnicze, kolejowe lub autobusowe,

d) koszty pozostałe, w tym:

– usługi księgowe wyłącznie w zakresie związanym z rozliczeniem dotacji,

– usługi tłumaczenia w języku polskim w trakcie konferencji, kongresów i posiedzeń;

4) koszty funkcjonowania prowadzonego przez Krajową Radę Izb Rolniczych biura w Brukseli obsługującego izby rolnicze oraz organizacje rolnicze w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), w tym:

a) wynagrodzenia brutto, wraz z pochodnymi, osób zatrudnionych do obsługi biura w Brukseli,

b) materiały i wyposażenie:

– materiały biurowe i artykuły piśmienne, niezbędne do właściwego funkcjonowania biura w Brukseli,

– wyposażenie biura w Brukseli,

c) usługi obce:

– telekomunikacyjne obejmujące koszty usług telefonicznych, w tym połączenia stacjonarne, użytkowanie służbowych telefonów komórkowych i łączy internetowych,

– konserwacja i naprawa sprzętu biurowego,

– aktualizacja oprogramowania komputerowego,

– najem i utrzymanie biura w Brukseli, w tym koszty energii elektrycznej, cieplnej i gazowej oraz opłaty za wodę,

– opłaty pocztowe,

d) koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) osób obsługujących biuro w Brukseli:

– noclegi,

– wyżywienie,

– paliwo,

– opłaty parkingowe,

– opłaty za transport z lotniska i na lotnisko,

– bilety lotnicze, kolejowe lub autobusowe.

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »