reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej

Na podstawie art. 35b ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 oraz z 2015 r. poz. 838) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej;

2) konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów, o których mowa w art. 35b ust. 1a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, zwanej dalej „ustawą”;

3) konieczne elementy informacji, o której mowa w art. 35b ust. 4a ustawy.

§ 2. [Dotacja]

1. Dofinansowanie z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, kosztów związanych z uczestnictwem:

1) izb rolniczych w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA),

2) związków zawodowych rolników indywidualnych w:

a) Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA),

b) Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA),

3) Krajowej Rady Spółdzielczej w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA),

4) stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA),

5) społeczno-zawodowych organizacji rolników, rolniczych spółdzielni produkcyjnych i pracodawców rolnych w:

a) Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA),

b) Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA),

c) Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA),

d) Europejskim Związku Plantatorów Buraka Cukrowego (CIBE),

e) Federacji Europejskich Związków Pszczelarzy (APISLAVIA),

f) Europejskich Producentach Świń (EPP),

g) Europejskim Stowarzyszeniu Selekcjonerów i Producentów Trzody Chlewnej (EPSPA), h) Europejskim Aliansie Roślin Oleistych (EOA),

i) Europejskim Związku Tytoniowym (UNITAB),

j) Międzynarodowej Organizacji Producentów Chmielu (IHGC),

k) Związku Producentów Kukurydzy (C.E.P.M.),

l) Światowej Federacji Hodowli Koni Sportowych (WBFSH),

m) Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF),

n) Międzynarodowej Konfederacji Koni Angloarabskich (CIAA),

o) Międzynarodowej Federacji Związków Pszczelarskich (APIMONDIA)

– zwane dalej „dotacją”, jest udzielane na pisemny wniosek o udzielenie dotacji, złożony przez Krajową Radę Izb Rolniczych do ministra właściwego do spraw rolnictwa, zwanego dalej „ministrem”.

2. Dotacja jest udzielana do wysokości limitu określonych na ten cel środków finansowych, których dysponentem jest minister.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do ministra na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 stycznia roku, którego dotyczy wniosek.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kalkulację kosztów sporządzoną przez Krajową Radę Izb Rolniczych na podstawie kalkulacji jej kosztów i kalkulacji kosztów związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, pracodawców rolnych, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników, zwanych dalej „organizacjami rolniczymi”, przekazanych przez organizacje rolnicze.

5. Organizacje rolnicze przekazują Krajowej Radzie Izb Rolniczych kalkulacje kosztów, o których mowa w ust. 4, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy wniosek.

§ 3. [Koszty objęte dotacją]

1. Dotacja obejmuje dofinansowanie:

1) składek członkowskich – 95% ich wysokości;

2) kosztów obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej – 95% kosztów;

3) kosztów uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej – do 95% kosztów;

4) kosztów funkcjonowania prowadzonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych i organizacje rolnicze biur w Brukseli w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) – do 50% kosztów.

2. Rodzaje kosztów objętych dotacją, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Umowa o udzielenie dotacji]

Udzielenie dotacji następuje po rozpatrzeniu przez ministra wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, w drodze umowy zawartej między Krajową Radą Izb Rolniczych a ministrem.

§ 5. [Treść umowy]

1. Umowa, o której mowa w § 4:

1) zawiera oznaczenie stron umowy;

2) określa warunki udzielenia dotacji;

3) wskazuje cel, na jaki dotacja jest udzielana;

4) określa wysokość dotacji z podziałem na poszczególne koszty, o których mowa w § 3, z uwzględnieniem organizacji, którym zostanie udzielona dotacja;

5) określa termin złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1;

6) zawiera numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja;

7) określa termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku budżetowego;

8) określa termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin i warunki zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

2. Krajowa Rada Izb Rolniczych, w terminie określonym w umowie, o której mowa w § 4, dokonuje rozliczenia udzielonej dotacji w formie sprawozdania sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik do tej umowy.

3. Sprawozdanie zawiera w szczególności zestawienie dowodów księgowych, rodzaj i wysokość poniesionych kosztów oraz szczegółowy opis tych kosztów.

§ 6. [Umowa o udzielenie dotacji]

1. Udzielenie dotacji organizacjom rolniczym następuje w drodze umowy o udzielenie dotacji zawartej między Krajową Radą Izb Rolniczych a organizacjami rolniczymi.

2. Krajowa Rada Izb Rolniczych po zawarciu umowy, o której mowa w § 4, informuje organizacje rolnicze o możliwości zawierania z tymi organizacjami umów o udzielenie dotacji.

3. Umowa o udzielenie dotacji między Krajową Radą Izb Rolniczych a organizacją rolniczą zawiera co najmniej:

1) warunki i sposób udzielenia oraz rozliczenia dotacji;

2) termin i warunki zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

3) tryb przeprowadzania przez Krajową Radę Izb Rolniczych kontroli prawidłowości wykorzystania przez organizacje rolnicze dotacji.

§ 7. [Wniosek o przekazanie środków z tytułu udzielenia dotacji]

1. Środki finansowe z tytułu udzielenia dotacji są przekazywane Krajowej Radzie Izb Rolniczych na jej wniosek o przekazanie środków z tytułu udzielenia dotacji, złożony do ministra, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) kwotę dotacji;

2) wykaz organizacji rolniczych, z którymi Krajowa Rada Izb Rolniczych zawarła umowy o udzielenie dotacji, z podaniem daty zawarcia każdej z tych umów i kwoty objętej daną umową.

§ 8. [Przekazywanie środków finansowych w dwóch transzach]

1. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazuje organizacjom rolniczym, z którymi zawarła umowy o udzielenie dotacji, środki finansowe w dwóch transzach.

2. W ramach pierwszej transzy Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazuje organizacjom rolniczym środki finansowe, w wysokości i w terminach określonych w umowach o udzielenie dotacji, na dofinansowanie kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, po przedłożeniu przez organizacje rolnicze opisanych kopii dowodów księgowych potwierdzających powstałe koszty i zweryfikowaniu tych dokumentów przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

3. W ramach drugiej transzy Krajowa Rada Izb Rolniczych dokonuje refundacji wydatków poniesionych przez organizacje rolnicze, potwierdzonych opisanymi kopiami dowodów księgowych i wyciągami bankowymi, w wysokości i w terminach określonych w umowach o udzielenie dotacji. Druga transza nie obejmuje wydatków sfinansowanych z pierwszej transzy, o których mowa w ust. 2.

4. W ramach drugiej transzy refundacja wydatków poszczególnym organizacjom rolniczym następuje po dokonaniu rozliczenia pierwszej transzy, polegającego na zaakceptowaniu przez Krajową Radę Izb Rolniczych przedłożonych przez poszczególne organizacje rolnicze opisanych kopii dowodów księgowych i wyciągów bankowych, potwierdzających dokonanie zapłaty całości zobowiązań.

§ 9. [Informacja]

1. Informacja, o której mowa w art. 35b ust. 4a ustawy, zawiera:

1) daty i tematykę konferencji, kongresów i posiedzeń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji rolniczych;

2) opis stanowisk prezentowanych na forum organizacji, o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, Krajowa Rada Izb Rolniczych opracowuje na podstawie informacji przekazanych przez organizacje rolnicze.

3. Organizacje rolnicze przekazują informacje, o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia 20 grudnia.

§ 10. [Składanie wniosku w 2015 r.]

1. W 2015 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych składa wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kalkulację kosztów, o której mowa w § 2 ust. 4, sporządzoną przez Krajową Radę Izb Rolniczych, z wyszczególnieniem wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2015 r. oraz kosztów planowanych.

3. Organizacje rolnicze przekażą Krajowej Radzie Izb Rolniczych kalkulacje kosztów, o których mowa w § 2 ust. 4, z wyszczególnieniem wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2015 r. oraz kosztów planowanych, w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

4. W 2015 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazuje organizacjom rolniczym, z którymi zawarła umowy o udzielenie dotacji, środki finansowe w dwóch transzach, zgodnie z § 8 ust. 2–4.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Załącznik 1. [WZÓR – FORMULARZ WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 września 2015 r. (poz. 1391)

Załącznik nr 1

WZÓR – FORMULARZ WNIOSKU O UDZIELENIE DOTACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [RODZAJE KOSZTÓW OBJĘTYCH DOTACJĄ]

Załącznik nr 2

RODZAJE KOSZTÓW OBJĘTYCH DOTACJĄ:

1) składki członkowskie;

2) koszty obsługi w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, w tym:

a) usługi tłumaczenia symultanicznego podczas posiedzeń w ramach prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej,

b) usługi tłumaczenia materiałów i dokumentów ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej oraz materiałów i dokumentów prezentujących stanowiska organizacji rolniczych w ramach prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej;

3) koszty uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, w tym:

a) wynagrodzenia brutto, wraz z pochodnymi, osób zatrudnionych do obsługi związanej z uczestnictwem izb rolniczych oraz organizacji rolniczych w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) usługi telekomunikacyjne obejmujące koszty usług telefonicznych, w tym połączenia stacjonarne, użytkowanie służbowych telefonów komórkowych i łączy internetowych,

c) koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych):

– noclegi,

– wyżywienie,

– paliwo,

– opłaty parkingowe,

– opłaty za udział w konferencjach i kongresach,

– opłaty za transport z lotniska i na lotnisko,

– ubezpieczenie osób prezentujących stanowiska na forum ponadnarodowych organizacji rolniczych,

– bilety lotnicze, kolejowe lub autobusowe,

d) koszty pozostałe, w tym:

– usługi księgowe wyłącznie w zakresie związanym z rozliczeniem dotacji,

– usługi tłumaczenia w języku polskim w trakcie konferencji, kongresów i posiedzeń;

4) koszty funkcjonowania prowadzonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych i organizacje rolnicze biur w Brukseli w zakresie ich uczestnictwa w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) oraz w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA), w tym:

a) wynagrodzenia brutto, wraz z pochodnymi, osób zatrudnionych do obsługi biura w Brukseli,

b) materiały i wyposażenie:

– materiały biurowe i artykuły piśmienne, niezbędne do właściwego funkcjonowania biura w Brukseli,

– wyposażenie biura w Brukseli,

c) usługi:

– telekomunikacyjne obejmujące koszty usług telefonicznych, w tym połączenia stacjonarne, użytkowanie służbowych telefonów komórkowych i łączy internetowych,

– konserwacja i naprawa sprzętu biurowego,

– aktualizacja oprogramowania komputerowego,

– najem i utrzymanie biura w Brukseli, w tym koszty energii elektrycznej, cieplnej i gazowej oraz opłaty za wodę,

– opłaty pocztowe,

d) koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) osób obsługujących biuro w Brukseli:

– noclegi,

– wyżywienie,

– paliwo,

– opłaty parkingowe,

– opłaty za transport z lotniska i na lotnisko,

– bilety lotnicze, kolejowe lub autobusowe.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BG TAX & LEGAL

Spółka BG TAX & LEGAL od 2015 r. świadczy usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, specjalizując się w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i transakcyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama