| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Na podstawie art. 137a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r. poz. 173) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) w ust. 2 w pkt 1:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) beret – w jednostkach powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, Wojskach Specjalnych z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026, Wojskach Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, jednostkach obrony wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej,”,

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) czapka rogatywka Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – w etatowych pododdziałach honorowych i reprezentacyjnych, Dowództwie Garnizonu Warszawa w składzie ubioru służbowego,”,

b) w ust. 9 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) oliwkowym – w Wojskach Obrony Terytorialnej;”,

c) w ust. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) granatowym – generałowie, żołnierze pełniący służbę wojskową w jednostkach zmechanizowanych, zabezpieczenia materiałowego, Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego, żołnierze korpusu osobowego sprawiedliwości i obsługi prawnej, szkoły i ośrodki szkolenia tych rodzajów wojsk i służb;”,

d) dodaje się ust. 16 w brzmieniu:

„16. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w składzie ubiorów polowych zamiast beretu mogą nosić czapkę-rogatywkę polową.”;

2) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Żołnierze kapelani mogą nosić pod kurtkę munduru, bluzę olimpijkę, bluzę lub sweter w składzie ubioru:

1) wieczorowego, galowego i służbowego – białą koszulę kapłańską z koloratką;

2) wyjściowego, polowego i ćwiczebnego – czarną koszulę kapłańską z koloratką.”;

3) w § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) żołnierze orkiestr reprezentacyjnych podczas przedstawień i koncertów.”;

4) w § 21 w pkt 3 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) spodni – kobietom przy niskich temperaturach;”;

5) po § 25 dodaje się § 25a–25e w brzmieniu:

„§ 25a. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w:

1) komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej,

2) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,

3) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego lub Agencji Wywiadu,

4) instytucjach i podmiotach realizujących szczególne zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa innych niż określone w pkt 2 i 3,

5) Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych,

6) Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych,

7) Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej,

8) inspektoratach i centrach bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych lub Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej,

9) wojewódzkich sztabach wojskowych,

10) wojskowych komendach uzupełnień,

11) uczelniach wojskowych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej

– noszą umundurowanie galowe, wyjściowe i służbowe ustalone dla rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych i specjalności, w których poprzednio służyli.

§ 25b. Żołnierze zawodowi pozostający w rezerwie kadrowej lub dyspozycji, a także żołnierze zawodowi słuchacze szkół i uczelni wojskowych noszą umundurowanie ustalone dla rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych i specjalności, w których poprzednio służyli.

§ 25c. 1. Żołnierze zawodowi wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa na stanowiskach służbowych:

1) w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy:

a) organizacjach międzynarodowych,

b) międzynarodowych strukturach wojskowych,

2) bezpośrednio w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych,

3) w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych i w stałych przedstawicielstwach przy organizacjach międzynarodowych podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mających siedzibę poza granicami państwa,

4) przy siłach zbrojnych albo przy innych strukturach obronnych państw obcych

– noszą umundurowanie ustalone dla rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych i specjalności, w których poprzednio służyli.

2. Żołnierze zawodowi pełniący służbę na terenie kraju w międzynarodowych strukturach wojskowych, w tym w jednostkach międzynarodowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, noszą umundurowanie ustalone dla rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych i specjalności, w których poprzednio służyli.

§ 25d. Żołnierze etatowych pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych oraz etatowych orkiestr reprezentacyjnych i wojskowych noszą umundurowanie ustalone dla rodzaju Sił Zbrojnych lub jednostek wojskowych, które reprezentują.

§ 25e. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych mogą nosić na terenie kraju i poza granicami państwa nakrycia głowy i oznaki rozpoznawcze ustalone przez organizację międzynarodową lub organa sił wielonarodowych.”;

6) w § 26:

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w kolorze ciemnozielonym i oliwkowym nosi się lekko przechylony na prawe ucho w taki sposób, aby znak orła wojskowego znajdował się nad lewą brwią; prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi tak, aby opadała na ucho;”,

b) w ust. 15 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) koloru białego z krótkimi rękawami:

a) żołnierze Żandarmerii Wojskowej mogą nosić w składzie ubiorów wyjściowych podczas kontroli ruchu drogowego oraz motocyklowej asysty honorowej,

b) żołnierze etatowych orkiestr reprezentacyjnych i wojskowych mogą nosić podczas przedstawień i koncertów.”;

7) w § 28 w ust. 1 w pkt 1:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) beretów marynarskich oraz beretów Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej,”,

b) w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. d w brzmieniu:

„d) czapek-rogatywek polowych;”;

8) w § 33 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pozostali podchorążowie na:

– naramiennikach kurtek mundurów i koszulobluz ubiorów wyjściowych – oznakę „WAT”, „AWL”, „WSO” oraz sznurek pleciony koloru matowosrebrnego naszyty dookoła naramienników (poza wyszyciem przy rękawie),

– oznace stopnia do kurtki wyjściowej, kurtki ubrania ochronnego, naramiennikach od koszulobluzy polowej oraz patce od bluzy polowej – oznakę „WAT”, „AWL”, „WSO”,

– zewnętrznej części mankietów rękawów kurtki munduru – taśmę (naszytą na podkładkę sukienną) oznaczającą rok nauki,”;

9) uchyla się § 37–41;

10) § 42 otrzymuje brzmienie:

„§ 42. Umundurowanie i oznaki wojskowe dotychczasowych wzorów innych niż określone w niniejszym rozporządzeniu mogą być noszone do dnia 31 grudnia 2018 r., z wyjątkiem:

1) munduru galowego, czapki rogatywki, czapki garnizonowej, furażerki, półbutów galowych, kurtki wyjściowej i płaszczy, które mogą być noszone do dnia 31 grudnia 2020 r.;

2) przedmiotów umundurowania, o których mowa w załącznikach nr 2 i 3 przepisów wydanych na podstawie art. 137b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, które mogą być noszone do czasu wyczerpania zapasów.”,

11) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.

Minister Obrony Narodowej: wz. T. Zdzikot

Załącznik 1. [WZORY ORAZ SPOSÓB ROZMIESZCZENIA OZNAK SZKOLNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 15 grudnia 2018 r. (poz. 2439)

WZORY ORAZ SPOSÓB ROZMIESZCZENIA OZNAK SZKOLNYCH

infoRgrafika

Rys. 1. Wzór oznak szkolnych

a) Wojskowej Akademii Technicznej

b) Akademii Wojsk Lądowych

c) Akademii Marynarki Wojennej

d) Wyższej Szkoły Oficerskiej

e) Szkoły Podoficerskiej na umundurowaniu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

f) Szkoły Podoficerskiej na umundurowaniu Marynarki Wojennej

infoRgrafika

Rys. 2. Sposób rozmieszczenia oznak szkolnych na umundurowaniu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

a) na naramienniku kurtki munduru i koszulobluzy z krótkimi i długimi rękawami

b) na patce od munduru polowego i pochewce koszulobluzy polowej

c) na oznace stopnia od kurtki wyjściowej i kurtki ubrania ochronnego

infoRgrafika

Rys. 3. Sposób rozmieszczenia oznak szkolnych lat nauki na kurtce munduru podchorążego Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

a) oznaka pierwszego roku nauki

b) oznaka drugiego roku nauki

c) oznaka trzeciego roku nauki

d) oznaka czwartego roku nauki

e) oznaka piątego roku nauki

f) oznaka szóstego roku nauki

infoRgrafika

Rys. 4. Sposób rozmieszczenia oznak szkolnych na umundurowaniu Marynarki Wojennej

a) na kołnierzu kurtki munduru

b) na naramienniku kurtki munduru i koszulobluzy z krótkimi i długimi rękawami

c) na oznace stopnia kurtki munduru i koszulobluzy z krótkimi i długimi rękawami

d) na oznace stopnia od kurtki wyjściowej, kurtki ubrania ochronnego, bluzy ćwiczebnej i koszulobluzy ćwiczebnej

e) na patce od munduru polowego i pochewce od koszulobluzy polowej

f) na bluzie wyjściowej marynarskiej i półpłaszcza marynarskiego

g) na oznace stopnia od bluzy wyjściowej marynarskiej i półpłaszcza marynarskiego

infoRgrafika

Rys. 5. Sposób rozmieszczenia oznak szkolnych lat nauki na kurtce munduru podchorążego Marynarki Wojennej

a) oznaka pierwszego roku nauki

b) oznaka drugiego roku nauki

c) oznaka trzeciego roku nauki

d) oznaka czwartego roku nauki

e) oznaka piątego roku nauki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »