| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką

Na podstawie art. 137a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa rodzaje, zestawy i wzory umundurowania, a także okoliczności i sposób noszenia umundurowania oraz oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką, zwanych dalej „żołnierzami”.

§ 2. [Umundurowanie zastrzeżone dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP]

Umundurowanie określone w rozporządzeniu jest prawnie zastrzeżone dla żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2

Rodzaje, zestawy i wzory umundurowania

§ 3. [Rodzaje umundurowania]

W zależności od przynależności do rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych i specjalności żołnierze noszą umundurowanie:

1) Sił Powietrznych:

a) pełniący służbę wojskową w jednostkach wojskowych Sił Powietrznych oraz w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, a także w jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych,

b) zajmujący etatowe stanowiska służbowe o specjalnościach lotniczych w innych jednostkach niż określone w lit. a,

c) o których mowa w lit. a i b, skierowani na naukę do akademii i na kursy wojskowe;

2) Marynarki Wojennej:

a) pełniący służbę wojskową w jednostkach wojskowych Marynarki Wojennej oraz w Akademii Marynarki Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026,

b) zajmujący etatowe stanowiska służbowe o specjalnościach Marynarki Wojennej w innych jednostkach niż określone w lit. a,

c) o których mowa w lit. a i b, skierowani na naukę do akademii i na kursy wojskowe;

3) Wojsk Lądowych – pozostali żołnierze.

§ 4. [Rodzaje ubiorów wchodzących w skład umundurowania]

1. Umundurowanie żołnierzy składa się z ubiorów:

1) wieczorowego;

2) galowego;

3) wyjściowego;

4) służbowego;

5) polowego;

6) ćwiczebnego;

7) specjalnego.

2. Wzory i zestawy ubioru wieczorowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzory i zestawy ubioru galowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzory i zestawy ubioru wyjściowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Wzory i zestawy ubioru służbowego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

6. Wzory i zestawy ubioru polowego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

7. Wzory i zestawy ubioru ćwiczebnego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

8. Wzory i zestawy ubioru specjalnego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 5. [Kolory poszczególnych ubiorów żołnierzy]

1. Ubiór wieczorowy żołnierze noszą w kolorze granatowym, kamizelka w kolorze srebrzystym, a w ubiorze Marynarki Wojennej w kolorze granatowym, koszule w kolorze białym.

2. Ubiór galowy, wyjściowy i służbowy:

1) Wojsk Lądowych żołnierze noszą w kolorze khaki, a koszule i koszulobluzy w kolorze białym i khaki;

2) Sił Powietrznych żołnierze noszą w kolorze stalowym, a koszule i koszulobluzy w kolorze białym i stalowym;

3) Marynarki Wojennej żołnierze noszą w kolorze granatowym i białym, a koszule i koszulobluzy w kolorze białym.

3. Ubiór polowy w kamuflażu ochronnym noszą wszyscy żołnierze, z wyjątkiem żołnierzy jednostek pływających Marynarki Wojennej.

4. Ubiór ćwiczebny w kolorze granatowym noszą żołnierze jednostek pływających Marynarki Wojennej.

5. Ubiór specjalny w kolorze granatowym, czarnym, oliwkowym, piaskowym i białym noszą żołnierze specjaliści.

§ 6. [Nakrycia głowy]

1. W zależności od przynależności do rodzaju Sił Zbrojnych oraz rodzaju ubioru żołnierze noszą nakrycia głowy z rozmieszczonymi znakami orłów wojskowych oraz oznakami stopni wojskowych.

2. Właściwymi dla ubiorów galowych i służbowych:

1) Wojsk Lądowych są:

a) beret – w jednostkach powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, Wojskach Specjalnych z wyjątkiem Jednostki Wojskowej 4026, Żandarmerii Wojskowej, jednostkach obrony wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej,

b) kapelusz podhalański – w jednostkach piechoty górskiej oraz 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich podczas wystąpień z peleryną podhalańską,

c) czapka rogatywka Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – w etatowych pododdziałach honorowych i reprezentacyjnych, Dowództwie Garnizonu Warszawa, Orkiestrze Wojskowej w Warszawie w składzie ubioru służbowego,

d) czapka rogatywka, a żołnierze kobiety furażerka w kolorze khaki – w pozostałych jednostkach użytkujących umundurowanie Wojsk Lądowych;

2) Sił Powietrznych – czapka garnizonowa w kolorze stalowym, a dla żołnierzy kobiet – furażerka w kolorze stalowym;

3) Marynarki Wojennej – czapka garnizonowa w kolorze białym, a dla oficerów i podoficerów kobiet – kapelusz w kolorze białym.

3. Właściwymi dla ubiorów wyjściowych:

1) Wojsk Lądowych jest beret;

2) Sił Powietrznych – furażerka w kolorze stalowym;

3) Marynarki Wojennej – czapka garnizonowa w kolorze białym, a dla oficerów i podoficerów kobiet – kapelusz w kolorze białym.

4. W składzie ubiorów polowych nosi się:

1) beret – wszyscy żołnierze, z wyjątkiem żołnierzy, o których mowa w pkt 2;

2) furażerkę polową – żołnierze noszący umundurowanie Sił Powietrznych;

3) kapelusz polowy – żołnierze wykonujący zadania służbowe poza granicami państwa;

4) czapkę zimową – wszyscy żołnierze przy niskich temperaturach.

5. W składzie ubiorów ćwiczebnych nosi się beret, czapkę ćwiczebną lub przy niskich temperaturach czapkę zimową.

6. W składzie ubiorów specjalnych nosi się:

1) czapkę technika lotniczego – żołnierze obsługi technicznej lotnictwa;

2) furażerkę – żołnierze personelu latającego;

3) beret – pozostali żołnierze;

4) czapkę zimową – wszyscy żołnierze przy niskich temperaturach.

7. W składzie ubiorów galowych, wyjściowych i służbowych przy niskich temperaturach można nosić czapkę futrzaną.

8. W składzie ubiorów wieczorowych nie nosi się nakryć głowy.

9. Żołnierze noszą berety w kolorach:

1) czarnym – w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026, w jednostkach pancernych, pododdziałach czołgów i jednostkach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej;

2) bordowym – w jednostkach powietrzno-desantowych i jednostkach kawalerii powietrznej;

3) niebieskim – w jednostkach obrony wybrzeża, 8 Koszalińskim Pułku Przeciwlotniczym i Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych;

4) szkarłatnym – w jednostkach Żandarmerii Wojskowej;

5) brązowym – w jednostkach obrony terytorialnej;

6) szarym – w Jednostce Wojskowej Nr 2305;

7) ciemnozielonym – w Wojskach Specjalnych, z wyjątkiem Jednostek Wojskowych Nr 2305 i Nr 4026, oraz w eskadrach działań specjalnych w zestawie umundurowania polowego;

8) zielonym – w pozostałych jednostkach użytkujących umundurowanie Wojsk Lądowych.

10. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w sztabach od szczebla związku taktycznego, komendach garnizonów, szkołach i ośrodkach szkolenia, ośrodkach szkolenia poligonowego zachowują kolor beretów jednostek wojskowych, w których poprzednio służyli.

11. Słuchacze uczelni wojskowych noszą beret w kolorze zgodnym z kierunkiem kształcenia, z uwzględnieniem ust. 9.

12. Na czapkach rogatywkach nosi się otoki w kolorach:

1) granatowym – generałowie, żołnierze pełniący służbę wojskową w jednostkach zmechanizowanych, zabezpieczenia materiałowego, Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego, żołnierze korpusu osobowego sprawiedliwości i obsługi prawnej, szkoły i ośrodki szkolenia tych rodzajów wojsk i służb;

2) pomarańczowym – żołnierze pełniący służbę wojskową w jednostkach pancernych, rozpoznawczych, szkoły i ośrodki szkolenia tych rodzajów wojsk;

3) ciemnozielonym – żołnierze pełniący służbę wojskową w jednostkach rakietowych i artylerii, obrony przeciwlotniczej, szkoły i ośrodki szkolenia tych rodzajów wojsk;

4) czarnym – żołnierze pełniący służbę wojskową w jednostkach inżynieryjnych, chemicznych (obrony przed bronią masowego rażenia), zabezpieczenia technicznego, służby kartograficznej i topogeodezyjnej, szkoły i ośrodki szkolenia tych rodzajów wojsk i służb;

5) chabrowym – żołnierze pełniący służbę wojskową w jednostkach łączności i informatyki, rozpoznania i walki radioelektronicznej, dowodzenia, radiotechnicznych, szkoły i ośrodki szkolenia tych rodzajów wojsk i służb;

6) wiśniowym – żołnierze pełniący służbę wojskową w jednostkach medycznych oraz wszyscy oficerowie korpusu osobowego medycznego, szkoły i ośrodki szkolenia służby medycznej;

7) fioletowym – żołnierze korpusu osobowego duszpasterstwa;

8) żółtym – żołnierze pełniący służbę wojskową w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej.

13. Na czapkach garnizonowych Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej oraz kapeluszach damskich Marynarki Wojennej żołnierze noszą otok w kolorze czarnym.

14. Do szczebla oddziału wszyscy żołnierze noszą otok w kolorze określonym w ust. 12, przyporządkowanym jednostce wojskowej, w której pełnią służbę, z wyjątkiem pododdziałów czołgów, lekarzy wojskowych i kapelanów.

15. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w sztabach od szczebla związku taktycznego, komendach garnizonów, szkołach i ośrodkach szkolenia, ośrodkach szkolenia poligonowego zachowują kolor otoków jednostek wojskowych, z których się wywodzą, lub rodzajów służb zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową.

§ 7. [Znak orła wojskowego]

Żołnierze w zależności od przynależności do rodzaju Sił Zbrojnych i korpusu noszą znak orła wojskowego:

1) Wojsk Lądowych;

2) Sił Powietrznych;

3) Marynarki Wojennej;

4) Wojsk Specjalnych;

5) generałów (admirałów);

6) Marszałka Polski.

§ 8. [Noszenie znaku orła wojskowego na nakryciach głowy]

1. Żołnierze noszą na nakryciach głowy znak orła wojskowego:

1) na czapkach rogatywkach i czapkach garnizonowych oraz kapeluszach podhalańskich i damskich w składzie umundurowania:

a) Wojsk Lądowych – znak orła Wojsk Lądowych tłoczony z blachy srebrzystej i oksydowany,

b) Sił Powietrznych – znak orła lotnictwa wojskowego, haftowany srebrzystym bajorkiem na podkładce koloru czarnego; korona, dziób i szpony haftowane złocistym bajorkiem,

c) Marynarki Wojennej – znak orła Marynarki Wojennej:

– oficerowie – haftowany srebrzystym bajorkiem na podkładce koloru czarnego, ujęty półwieńcem oficerskim z liści wawrzynu; korona, dziób, szpony, kotwica z liną kotwiczną oraz półwieńce haftowane złocistym bajorkiem; wnętrze tarczy jest koloru niebieskiego,

– podoficerowie i podchorążowie – haftowany srebrzystym bajorkiem na podkładce koloru czarnego, ujęty półwieńcem podoficerskim z liści wawrzynu; korona, dziób, szpony, kotwica z liną kotwiczną oraz półwieńce haftowane złocistym bajorkiem; wnętrze tarczy jest koloru niebieskiego,

– marynarze – tłoczony z blachy srebrzystej, z wewnętrznym niebieskim polem tarczy amazonek i nałożoną na tarczę złocistą kotwicą, oplecioną złocistą liną kotwiczną;

2) na czapkach futrzanych – wszyscy żołnierze – znak orła wykonany z metalu, odpowiadający rodzajowi umundurowania;

3) na beretach i furażerkach – wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie zasadniczej w kolorze beretów, furażerek, z tym że:

a) na beretach generałów (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych), a także w składzie ubioru galowego i wyjściowego Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej, jednostkach obrony wybrzeża oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej – haftowany srebrzystym bajorkiem, ze złotą koroną, dziobem i szponami,

b) w Wojskach Specjalnych – znak orła Wojsk Specjalnych – tłoczony z blachy srebrzystej i oksydowany, wnętrze tarczy jest koloru czarnego (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026), a do umundurowania polowego wykonany metodą haftu komputerowego.

2. Sposób rozmieszczenia orłów i oznak stopni wojskowych na nakryciach głowy określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 9. [Sposób rozmieszczenia orłów Marszałka Polski, generałów i admirałów na kołnierzach kurtki munduru i płaszcza sukiennego]

1. Orzeł generałów (admirałów), noszony na kołnierzu kurtek munduru, półfraków i kołnierzu płaszcza służbowego, jest haftowany srebrzystym bajorkiem (admirałów – złocistym bajorkiem); korona, dziób i szpony są haftowane złocistym bajorkiem.

2. Orzeł Marszałka Polski noszony na kołnierzu kurtek mundurów i kołnierzu płaszcza służbowego jest haftowany srebrzystym bajorkiem; korona, dziób, szpony i głowice buław są haftowane złocistym bajorkiem.

3. Sposób rozmieszczenia orłów Marszałka Polski, generałów i admirałów na kołnierzach kurtki munduru i płaszcza sukiennego określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 10. [Znaki umieszczane w umundurowaniu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej]

1. W umundurowaniu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych na guzikach kurtek mundurów, płaszczy oraz czapek garnizonowych lub rogatywek umieszcza się odpowiednio znak orła wojskowego.

2. W umundurowaniu Marynarki Wojennej na guzikach kurtek mundurów, płaszczy, półpłaszczy oraz bluz wyjściowych i ćwiczebnych marynarskich umieszcza się znak kotwicy na tle krzyża kawalerskiego.

§ 11. [Elementy ubioru galowego, wyjściowego i służbowego]

1. Żołnierze noszą:

1) krawat do ubioru galowego, wyjściowego i służbowego w kolorze:

a) khaki – do umundurowania Wojsk Lądowych,

b) czarnym – do umundurowania Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej;

2) muszkę, a żołnierze kobiety wstążkę w kolorze czarnym – do ubioru wieczorowego.

2. Żołnierze 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w charakterze oznaki rozpoznawczej noszą krawat koloru czarnego oraz pochewkę koloru czarnego nakładaną na lewy naramiennik kurtki munduru i płaszcza ubioru galowego i służbowego.

3. Żołnierze kapelani w składzie ubiorów wieczorowego, galowego, wyjściowego, służbowego i polowego mogą nosić pod kurtkę munduru, bluzę olimpijkę, bluzę lub sweter – czarną koszulę kapłańską z białą koloratką.

§ 12. [Sposób noszenia sznurów galowych]

Sznury galowe nosi się w składzie ubiorów wieczorowych, galowych i służbowych w zależności od korpusu, do jakiego żołnierz został zaliczony.

§ 13. [Podmioty noszące lampasy na nogawkach]

Lampasy na nogawkach spodni noszą:

1) generałowie – dwa lampasy w składzie ubioru wieczorowego, galowego, wyjściowego i służbowego w kolorze:

a) granatowym – do umundurowania Wojsk Lądowych,

b) czarnym – do umundurowania Sił Powietrznych;

2) admirałowie – jeden lampas w kolorze czarnym w składzie ubioru wieczorowego;

3) pozostali oficerowie oraz żołnierze orkiestr reprezentacyjnych oraz Orkiestry Wojskowej w Warszawie, w składzie ubioru wieczorowego:

a) Wojsk Lądowych – jeden lampas w kolorze granatowym,

b) Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej – jeden lampas w kolorze czarnym.

Rozdział 3

Okoliczności noszenia umundurowania

§ 14. [Podmioty noszące ubiór wieczorowy]

Ubiór wieczorowy mogą nosić:

1) oficerowie podczas indywidualnych wystąpień w czasie przyjęć okolicznościowych, jeżeli w związku z ich charakterem zachodzi konieczność występowania w tym ubiorze;

2) żołnierze orkiestr reprezentacyjnych i Orkiestry Wojskowej w Warszawie podczas przedstawień i koncertów.

§ 15. [Okoliczności noszenia ubioru galowego]

Ubiór galowy nosi się podczas:

1) uroczystości państwowych i wojskowych;

2) wręczania dyplomów i aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe oraz dekoracji żołnierzy orderami i odznaczeniami;

3) uroczystości wręczania sztandarów, orderów i odznaczeń jednostkom wojskowym, zaprzysiężenia i ślubowania żołnierzy, rozpoczęcia roku szkolnego, immatrykulacji oraz promocji w szkołach wojskowych;

4) uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza i innych miejscach pamięci narodowej;

5) świąt rodzajów Sił Zbrojnych i świąt jednostek wojskowych;

6) uroczystych spotkań służbowych;

7) innych uroczystości, wystąpień indywidualnych, jeżeli w związku z ich charakterem zachodzi konieczność występowania w tym ubiorze.

§ 16. [Podmioty noszące ubiór wyjściowy]

Ubiór wyjściowy noszą żołnierze:

1) z kurtką munduru podczas uroczystych wystąpień indywidualnych i zbiorowych, wyjazdów służbowych, jeżeli nie zachodzi konieczność występowania w innym ubiorze;

2) podczas wykonywania zadań służbowych na terenie garnizonu, jeżeli z ich charakteru nie wynika konieczność występowania w innym ubiorze;

3) pełniący służbę w dowództwach od szczebla korpusu, wojewódzkich sztabach wojskowych, wojskowych komendach uzupełnień, orkiestrach wojskowych, komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz instytucjach naukowych, jeżeli nie zachodzi konieczność występowania w innym ubiorze.

§ 17. [Podmioty noszące ubiór służbowy]

Ubiór służbowy noszą żołnierze:

1) w stopniach wojskowych generałów – w czasie wystąpień o charakterze reprezentacyjnym;

2) Dowództwa Garnizonu Warszawa w czasie wystąpień o charakterze reprezentacyjnym;

3) etatowych pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych, pocztów sztandarowych i flagowych oraz etatowych orkiestr reprezentacyjnych i wojskowych w czasie uroczystości.

§ 18. [Okoliczności noszenia ubioru polowego lub ćwiczebnego]

1. Ubiór polowy lub ćwiczebny nosi się podczas:

1) alarmu, szkolenia poligonowego i ćwiczeń;

2) podróży służbowej, gdy obowiązuje wykonywanie zadań w ubiorze polowym lub ćwiczebnym;

3) wykonywania obowiązków służbowych na terenie garnizonu, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność występowania w tym ubiorze.

2. Żołnierze niemający na wyposażeniu ubioru galowego lub wyjściowego noszą ubiór polowy lub ćwiczebny na zasadach określonych dla tych ubiorów.

3. Dopuszcza się noszenie ubiorów polowych i ćwiczebnych w czasie dojazdu (przemarszu) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków służbowych.

§ 19. [Okoliczności noszenia ubioru specjalnego]

1. Ubiór specjalny nosi się podczas wykonywania obowiązków służbowych z użyciem sprzętu wojskowego, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność występowania w takim ubiorze.

2. Dopuszcza się noszenie ubiorów specjalnych w czasie przejazdu (przemarszu) między miejscami wykonywania obowiązków służbowych.

§ 20. [Zestawy ubiorcze]

1. Ubiory wojskowe nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych w zależności od charakteru wystąpienia i warunków atmosferycznych.

2. Ubiory polowe i specjalne nosi się w kamuflażu ochronnym oraz kolorze w zależności od strefy klimatycznej oraz warunków terenowych.

3. W zależności od charakteru wystąpienia i warunków atmosferycznych ubiór ustala:

1) w przypadku wystąpień zbiorowych – organizator przedsięwzięcia;

2) w przypadku wystąpień indywidualnych – żołnierz.

§ 21. [Zezwolenie dotyczące noszenia dodatkowych elementów stroju]

Zezwala się żołnierzom na noszenie:

1) w składzie umundurowania:

a) toreb i teczek w kolorze czarnym,

b) okularów przeciwsłonecznych,

c) zwyczajowo przyjętego symbolu żałoby,

d) sprzętu i przyrządów korekcyjnych i rehabilitacyjnych

– niestanowiących wyposażenia wojskowego, z zachowaniem estetycznego wyglądu żołnierza;

2) w składzie ubioru wieczorowego – płaszcza z szalikiem, rękawiczkami i czapką rogatywką (czapką garnizonową lub beretem);

3) w składzie ubioru galowego:

a) płaszcza z szalikiem i rękawiczkami,

b) munduru galowego bez rękawiczek w pomieszczeniach zamkniętych;

4) w składzie ubioru wyjściowego:

a) kurtek wyjściowych z szalikiem lub bez,

b) płaszczy, kurtek wyjściowych i półpłaszczy z rękawiczkami lub bez,

c) trzewików zimowych – botków – przy niskich temperaturach,

d) kozaków i spodni – kobietom przy niskich temperaturach.

§ 22. [Zakazy dotyczące użytkowania umundurowania]

Zabrania się użytkowania umundurowania:

1) niezgodnie z przeznaczeniem;

2) o widocznej utracie wartości użytkowej;

3) w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego;

4) innego niż przewiduje zestaw dotyczący danego ubioru wojskowego.

§ 23. [Ubiór dla żołnierzy ustalony przez dowódcę garnizonu]

Dowódca garnizonu ustala ubiór dla żołnierzy:

1) w czasie świąt i uroczystości;

2) wojskowych organów porządkowych wchodzących w skład służby garnizonowej.

§ 24. [Podmioty ponoszące odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ubiorczych i dyscypliny ubiorczej]

Dowódca, szef, komendant, starszy oficer na redzie, dyrektor jednostki organizacyjnej:

1) ustala ubiór żołnierzy na określoną okoliczność, w tym pełnienie służb dyżurnych, według odpowiednich zestawów ubiorczych;

2) ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ubiorczych i dyscypliny ubiorczej w jednostce organizacyjnej.

§ 25. [Podmiot określający okoliczności noszenia poszczególnych rodzajów ubiorów podczas pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa]

1. Okoliczności noszenia przez żołnierzy poszczególnych rodzajów ubiorów podczas pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa oraz w kontaktach z przedstawicielami innych armii określa dowódca, szef, komendant, dyrektor jednostki organizacyjnej, zgodnie z przyjętymi zwyczajami.

2. Ubiór, o którym mowa w ust. 1, może składać się z części umundurowania żołnierzy Sił Zbrojnych i z części ustalonej przez państwo pobytu, organizację międzynarodową lub organy sił wielonarodowych.

Rozdział 4

Sposób noszenia umundurowania

§ 26. [Sposób noszenia nakryć głowy]

1. Czapkę rogatywkę, czapkę garnizonową oraz kapelusz damski nakłada się prosto na całą szerokość czoła, przy czym dolna krawędź daszka powinna znajdować się na linii brwi.

2. Czapkę futrzaną i czapkę zimową:

1) nosi się nałożoną prosto (symetrycznie) na głowę w ten sposób, aby dolna krawędź czapki znajdowała się nad linią brwi;

2) ze względu na warunki atmosferyczne czapkę futrzaną można nosić z opuszczonymi klapami związanymi pod brodą albo z klapami związanymi z tyłu głowy.

3. Furażerkę:

1) nosi się lekko przechyloną w kierunku prawego ucha;

2) przy wystąpieniach bez nakrycia głowy nosi się pod lewym naramiennikiem, godłem skierowanym do przodu i oznaką stopnia wojskowego skierowaną do dołu, a w umundurowaniu bez naramienników – w lewej udowej kieszeni spodni.

4. Beret:

1) nosi się lekko przechylony na prawe ucho w taki sposób, aby znak orła znajdował się na środku czoła ponad linią brwi; prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi tak, aby opadała na ucho;

2) w kolorze ciemnozielonym nosi się lekko przechylony na prawe ucho w taki sposób, aby znak orła Wojsk Specjalnych znajdował się nad lewą brwią; prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi tak, aby opadała na ucho;

3) przy wystąpieniach bez nakrycia głowy nosi się pod lewym naramiennikiem, godłem skierowanym do przodu, a w umundurowaniu bez naramienników – w lewej udowej kieszeni spodni.

5. Kapelusz podhalański nosi się nałożony prosto (symetrycznie) na głowę, przy czym dolna krawędź ronda powinna znajdować się na wysokości linii brwi. W czasie wystąpień o charakterze służbowym pasek kapelusza zakłada się pod brodę.

6. Płaszcze i półpłaszcze nosi się z rękawiczkami i szalikiem oraz dopasowuje się, tak aby zakrywały rękawy kurtki munduru i nie były dłuższe, niż do nasady palców przy opuszczonej ręce.

7. Pelerynę podhalańską nosi się na lewym barku w ten sposób, aby jej lewa krawędź pokrywała się z linią guzików kurtki. Pelerynę spina się pod kołnierzem plecionką opadającą do tyłu przez prawe ramię.

8. Kurtkę munduru dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa sięgała nasady kciuka przy opuszczonej ręce.

9. Bluzę wyjściową marynarską nosi się z kołnierzem i krawatem marynarskim oraz na wierzchu spodni tak, aby zakrywała połowę długości bocznych kieszeni spodni. Krawat przywiązuje się do bluzy przy zakończeniu dekoltu sznurkiem w kolorze czarnym tak, aby końcówka krawata i sznurków były opuszczone na szerokość dłoni.

10. Bluzy polowe i ćwiczebne dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa bluzy sięgała nasady dłoni, oraz nosi się opuszczone na spodnie:

1) z kołnierzem wyłożonym lub zapiętym na stójkę,

2) z rękawami zapiętymi na taśmę samosczepną (guziki) lub podwiniętymi

– w warunkach bojowych bluzy polowe i ćwiczebne można nosić wpuszczone w spodnie.

11. Bluzę ocieplającą można nosić pod bluzę polową.

12. Spodnie dopasowuje się tak, aby sięgały z tyłu do krawędzi obcasa, i nosi się:

1) polowe – z nogawkami wpuszczonymi w cholewki trzewików lub opuszczone na cholewki trzewików;

2) ubrania ochronnego – z nogawkami opuszczonymi na cholewki trzewików z kurtką ubrania ochronnego;

3) pozostałych ubiorów – z nogawkami opuszczonymi na cholewki butów lub trzewików.

13. Spódnicę noszą żołnierze kobiety i dopasowują ją tak, aby w ubiorze:

1) wieczorowym zakrywała kostki nóg;

2) galowym, wyjściowym i służbowym zakrywała kolana.

14. Koszule do ubioru:

1) wieczorowego i galowego nosi się ze spinkami do mankietów;

2) wyjściowego i służbowego nosi się z mankietami zapiętymi na guziki.

15. Koszulobluzy:

1) z krótkimi rękawami nosi się bez krawata, z rozpiętym jednym guzikiem, z naramiennikami w kolorze spodni, a w Marynarce Wojennej – w kolorze czarnym;

2) z długimi rękawami nosi się z naramiennikami w kolorze spodni, a w Marynarce Wojennej z naramiennikami w kolorze czarnym:

a) bez krawata z rozpiętym jednym guzikiem,

b) z krawatem,

c) z krawatem i kurtką munduru (bluzą olimpijką),

d) z krawatem i swetrem oficerskim;

3) polową nosi się z rozpiętym jednym guzikiem ze spodniami polowymi i pasem;

4) koszulę ćwiczebną nosi się z rozpiętym jednym guzikiem:

a) ze spodniami ćwiczebnymi i paskiem do spodni marynarki wojennej,

b) pod bluzą ćwiczebną;

5) koloru białego z krótkimi rękawami żołnierze Żandarmerii Wojskowej mogą nosić w składzie ubiorów wyjściowych podczas kontroli ruchu drogowego oraz motocyklowej asysty honorowej.

16. Apaszkę mogą nosić pododdziały reprezentacyjne i honorowe do ubioru polowego podczas udziału w uroczystościach.

17. Pas:

1) żołnierski nosi się:

a) w zestawie ubioru polowego i ćwiczebnego podczas pełnienia służb dyżurnych,

b) w składzie ubioru polowego pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych,

c) w przypadku konieczności noszenia kabury z bronią i oporządzenia,

d) w przypadku wystąpień zbiorowych, zgodnie z decyzją organizatora przedsięwzięcia;

2) służbowy z koalicyjką noszą generałowie przy wystąpieniach z szablą oraz żołnierze etatowych pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz dowódca, zastępca, kapelmistrz i tamburmajor etatowych orkiestr reprezentacyjnych i wojskowych w składzie ubioru służbowego w czasie uroczystości, żołnierze wchodzący w skład kolumny nie noszą koalicyjki;

3) koloru białego z koalicyjką i getrami koloru białego noszą żołnierze etatowych pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych Marynarki Wojennej oraz żołnierze etatowych orkiestr reprezentacyjnych i wojskowych (z wyjątkiem dowódcy, zastępcy, kapelmistrza i tamburmajora) w składzie ubioru służbowego w czasie uroczystości, żołnierze wchodzący w skład kolumny nie noszą koalicyjki.

18. Kamizelkę odblaskową z napisem „Żandarmeria Wojskowa” noszą żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas:

1) pełnienia służby patrolowej w składzie ubioru polowego z pasem koloru białego, jeżeli z jej charakteru wynika konieczność występowania w kamizelce odblaskowej;

2) wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz w czasie wydawania poleceń lub dawania sygnałów na drodze w składzie ubioru wyjściowego (z kurtką munduru lub koszulobluzą) i polowego z pasem koloru białego i koalicyjką;

3) wykonywania obowiązków służbowych w oddziałach specjalnych Żandarmerii Wojskowej w składzie ubioru polowego z pasem żołnierskim, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność występowania w kamizelce odblaskowej.

19. Torbę polową nosi się przewieszoną przez prawe ramię. Górna krawędź torby powinna znajdować się na wysokości linii pasa. W razie jednoczesnego noszenia torby polowej i maski przeciwgazowej torbę polową nosi się przewieszoną przez lewe ramię, a maskę przez prawe ramię.

20. Sznury galowe nosi się na prawym ramieniu, przypinając je pod naramiennikiem (w umundurowaniu Marynarki Wojennej przy pomocy zapinki) – przy wszyciu rękawa. Pętelkę sznura zapina się na pierwszym górnym guziku zapięcia munduru (pod spodem), a w umundurowaniu Marynarki Wojennej – pod klapą, na wysokości pierwszego rzędu guzików, tak aby metalowy wisiorek zwisający na końcu warkocza znajdował się na środku między rzędami guzików. Warkocze sznurów galowych generała przeprowadza się następująco: dłuższy warkocz pod rękawem i zapina się na pierwszy guzik, drugi warkocz ułożony na piersi zapina się na drugi od góry guzik munduru. Sznur galowy admirała zakłada się jak u generała, z tym że jego końcówki zapięte są w jednym miejscu (jak u oficera marynarki wojennej). Pętle sznurów galowych oficerskich i generała zakłada się pod prawy rękaw kurtki munduru.

21. Kurtkę: wyjściową, wiatrówkę i ubrania ochronnego nosi się z kapturem lub bez w zależności od warunków atmosferycznych; podpinkę od kurtki ubrania ochronnego można użytkować samodzielnie w składzie ubiorów polowych i ćwiczebnych.

22. Sweter oficerski nosi się w składzie ubioru wyjściowego z koszulą lub koszulobluzą i krawatem.

Rozdział 5

Sposób noszenia oznak wojskowych

§ 27. [Sposób noszenia oznaki wojskowej na mundurach]

Na mundurach wojskowych nosi się oznaki wojskowe:

1) stopni wojskowych;

2) korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności;

3) specjalistów wojskowych;

4) szkolne;

5) przynależności państwowej;

6) rozpoznawcze;

7) identyfikacyjne.

§ 28. [Sposób rozmieszczenia na ubraniu oznak stopni wojskowych]

1. Oznaki stopni wojskowych nosi się na:

1) nakryciach głowy, z wyjątkiem:

a) czapek: futrzanych, zimowych, ćwiczebnych, technika lotniczego, garnizonowych marynarskich oraz czapek garnizonowych marynarki wojennej do stopnia starszy bosman,

b) kapeluszy polowych,

c) beretów marynarskich oraz beretów Wojsk Specjalnych;

2) pozostałym umundurowaniu:

a) Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych:

– na naramiennikach płaszczy, kurtek mundurów, bluz olimpijek, koszulobluzy i swetrów,

– na wysokości lewej piersi kurtki wyjściowej, kurtki wiatrówki, kombinezonu i kurtki pilota, kombinezonu i kurtki czołgisty, bluzy i kurtki technika lotniczego, kurtki i podpinki ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego,

– na pochewce umieszczonej na patce od bluzy polowej na wysokości linii piersi,

– na pochewkach umieszczonych na naramiennikach koszulobluzy polowej, koszulki specjalnej letniej i ubrania czołgisty warsztatowca,

– na kieszeni prawego rękawa w miejscu wszycia taśmy samosczepnej kombinezonów, kurtek, bluz i koszulobluz Wojsk Specjalnych,

b) Marynarki Wojennej:

– na naramiennikach płaszczy, kurtek czołgisty warsztatowca i koszulobluz,

– na wysokości lewej piersi kurtki wyjściowej, kurtki wiatrówki, kombinezonu i kurtki pilota, kombinezonu i kurtki czołgisty, bluzy ćwiczebnej, koszuli ćwiczebnej, bluzy i kurtki technika lotniczego, kurtki i podpinki ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego i swetra,

– na lewych rękawach bluz wyjściowych marynarskich, półpłaszczy marynarskich, kurtek munduru z wyjątkiem oficerów,

– na obu rękawach kurtek munduru oficerów,

– na pochewce umieszczonej na patce od bluzy polowej na wysokości linii piersi.

2. Sposób rozmieszczenia orłów i oznak stopni wojskowych na nakryciach głowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

3. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na naramiennikach, podkładkach i pochewkach określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 29. [Miejsca wykonywania oznak stopni wojskowych]

Oznaki stopni wojskowych wykonuje się na:

1) nakryciach głowy:

a) techniką haftu srebrzystym bajorkiem na:

– beretach generałów, a także beretach w składzie ubioru galowego i wyjściowego: Żandarmerii Wojskowej, jednostek powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej, jednostek obrony wybrzeża oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej,

– otokach czapek garnizonowych i rogatywek,

– pasku skórzanym czapek garnizonowych kapeluszy damskich admirałów, oficerów, podoficerów i szeregowych w umundurowaniu Marynarki Wojennej,

b) techniką haftu komputerowego na podkładce z tkaniny zasadniczej – na pozostałych nakryciach głowy;

2) pozostałym umundurowaniu:

a) Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych na:

– ubiorach wieczorowych, galowych, wyjściowych (z wyjątkiem swetra oficerskiego) i służbowych: oficerów – techniką haftu srebrzystym bajorkiem; szeregowych i podoficerów – gwiazdki techniką haftu srebrzystym bajorkiem, pozostałe elementy stopnia wykonuje się z taśmy dystynkcyjnej,

– pozostałych ubiorach – techniką haftu komputerowego,

b) Marynarki Wojennej (z wyjątkiem admirałów) na:

– rękawach kurtek munduru – taśmą dystynkcyjną na podkładce sukiennej,

– naramiennikach płaszczy i koszulobluz wyjściowych – naramienniki w kolorze czarnym, taśmą dystynkcyjną,

– pozostałych ubiorach – techniką haftu komputerowego,

c) admirałów na:

– rękawach kurtek munduru – techniką haftu złocistym bajorkiem na podkładce sukiennej,

– naramiennikach płaszczy i koszulobluz – naramienniki w kolorze czarnym, techniką haftu złocistym bajorkiem,

– pozostałych ubiorach – techniką haftu komputerowego.

§ 30. [Galony noszone na czapkach garnizonowych, rogatywkach, kapeluszach damskich i podhalańskich]

1. Na daszku czapek garnizonowych, rogatywek, kapelusza damskiego noszą:

1) generałowie – dwa galony naszyte obok siebie;

2) admirałowie – wężyk admiralski (stopniowo zwężający się w kierunku obu końców daszka), haftowany złocistym bajorkiem, na podkładce koloru czarnego;

3) oficerowie starsi – dwa galony naszyte obok siebie;

4) oficerowie młodsi – jeden galon.

2. Na rondzie czapki rogatywki i kapelusza podhalańskiego noszą:

1) generałowie – jeden galon na rondzie czapki rogatywki oraz dwa galony na rondzie kapelusza podhalańskiego;

2) oficerowie starsi – dwa galony;

3) oficerowie młodsi – jeden galon.

§ 31. [Sposób rozmieszczenia oraz wzory oznak korpusów osobowych/grup osobowych]

1. Oznaki korpusów osobowych/grup osobowych (specjalności) żołnierze noszą na kołnierzach kurtek mundurów oraz płaszczy służbowych w składzie umundurowania Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych – w zależności od korpusu osobowego, grupy osobowej i specjalności wojskowej, do której zostali zaliczeni.

2. Marszałek Polski i generałowie (admirałowie) nie noszą oznak korpusów osobowych/grup osobowych (specjalności).

3. Sposób rozmieszczenia oraz wzory oznak korpusów osobowych/grup osobowych (specjalności) określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

§ 32. [Sposób rozmieszczenia oraz wzory oznak specjalistów wojskowych i oznak klas specjalistów wojskowych]

1. Oznakę specjalisty wojskowego żołnierze noszą w składzie umundurowania Marynarki Wojennej na lewym rękawie bluz wyjściowych marynarskich i bluz wyjściowych letnich marynarskich oraz półpłaszczy marynarskich – w zależności od korpusu osobowego, grupy osobowej i specjalności wojskowej, do której zostali zaliczeni; nad tą oznaką nosi się oznakę klasy specjalisty wojskowego.

2. Sposób rozmieszczenia oraz wzory oznak specjalistów wojskowych i oznak klas specjalistów wojskowych określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 33. [Wzory oraz sposób rozmieszczenia oznak szkolnych]

1. Oznaki szkolne:

1) koloru złocistego noszą:

a) podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej na:

– kołnierzach kurtki munduru – na końcu kołnierza przy styku z klapami oznakę „AMW”,

– naramiennikach kurtek mundurów i koszulobluz wyjściowych – oznakę „AMW”,

– oznace stopnia do kurtki wyjściowej, kurtki ubrania ochronnego, bluzy ćwiczebnej i koszulobluzy ćwiczebnej – oznakę „AMW”,

– zewnętrznej części mankietów rękawów kurtki munduru – taśmę (naszytą na podkładkę sukienną) oznaczającą rok nauki,

b) kadeci szkół podoficerskich Marynarki Wojennej na:

– lewym rękawie bluz wyjściowych marynarskich, półpłaszcza marynarskiego – oznakę „SP”,

– naramiennikach koszulobluz polowych, patce od bluzy polowej oraz oznace od ubrania ochronnego – oznakę „SP”;

2) koloru matowosrebrnego noszą:

a) pozostali podchorążowie na:

– naramiennikach kurtek mundurów i koszulobluz ubiorów wyjściowych – oznakę „WSO”, „WAT” oraz sznurek pleciony koloru matowosrebrnego naszyty dookoła naramienników (poza wszyciem przy rękawie),

– oznace stopnia do kurtki wyjściowej, kurtki ubrania ochronnego, naramiennikach od koszulobluzy polowej oraz patce od bluzy polowej – oznakę „WSO”, „WAT”,

– zewnętrznej części mankietów rękawów kurtki munduru – taśmę (naszytą na podkładkę sukienną) oznaczającą rok nauki,

b) pozostali kadeci szkół podoficerskich na naramiennikach koszulobluz polowych, patce od bluzy polowej oraz oznace od ubrania ochronnego – oznakę „SP”.

2. Wzory oraz sposób rozmieszczenia oznak szkolnych określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 34. [Sposób rozmieszczenia oznak przynależności państwowej i rozpoznawczych]

1. Oznakę przynależności państwowej:

1) w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej można nosić na lewym rękawie półfraka, żakietu, kurtek munduru, bluz olimpijek i płaszczy w składzie ubiorów wieczorowych, galowych, wyjściowych i służbowych;

2) w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej nosi się na obydwu rękawach ubiorów polowych, ćwiczebnych i specjalnych; w czasie działań bojowych oznakę można odpiąć.

2. Sposób rozmieszczenia oznak przynależności państwowej i rozpoznawczych określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 35. [Noszenie oznaki rozpoznawczej]

1. Oznaki rozpoznawcze można nosić w składzie ubiorów:

1) galowych, wyjściowych i służbowych – na prawym rękawie kurtek munduru, bluz olimpijek i płaszczy;

2) polowych i ćwiczebnych – na lewym rękawie, z wyjątkiem bluz ocieplających, koszulobluz.

2. Emblemat rozpoznawczy NATO noszą żołnierze w czasie udziału w operacjach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w sposób określony w ust. 1 pkt 2.

3. W Wojskach Specjalnych bezpośrednio nad oznaką rozpoznawczą można nosić napis WOJSKA SPECJALNE.

4. W jednostkach Marynarki Wojennej funkcję oznaki rozpoznawczej dla marynarzy i kadetów szkół podoficerskich spełnia napis na taśmie otokowej czapki garnizonowej, którego treść określa Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

5. Proporczyk można nosić na berecie z lewej strony za oznaką stopnia wojskowego równolegle do krawędzi beretu.

6. Sposób rozmieszczenia oznak przynależności państwowej i rozpoznawczych określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 36. [Sposób noszenia oznaki identyfikacyjnej z nazwiskiem]

1. Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem nosi się po prawej stronie:

1) bezpośrednio nad klapą górnej kieszeni kurtki munduru, bluzy olimpijki, w składzie ubiorów: galowego, wyjściowego i służbowego Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych;

2) symetrycznie w stosunku do baretek na półfraku, żakiecie, kurtce munduru w składzie ubiorów: wieczorowego, galowego, wyjściowego i służbowego Marynarki Wojennej oraz ubioru wieczorowego Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych;

3) na piersi w miejscu naszycia taśmy samosczepnej w składzie ubiorów: polowego, ćwiczebnego i specjalnego.

2. Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem można nosić po prawej stronie:

1) bezpośrednio nad klapą górnej kieszeni koszulobluzy w składzie ubiorów: wyjściowego i służbowego;

2) na środku na wysokości górnej krawędzi kieszeni swetra w składzie ubioru wyjściowego;

3) na kieszeni prawego rękawa w miejscu wszycia taśmy samosczepnej bezpośrednio nad oznaką stopnia wojskowego kombinezonów, kurtek, bluz i koszulobluz Wojsk Specjalnych.

3. Na oznace identyfikacyjnej z nazwiskiem do ubioru specjalnego personelu latającego umieszcza się znak lotnictwa wojskowego oraz logo oznaki: pilota, nawigatora lub technika pokładowego, w zależności od specjalności wojskowej.

4. Wzory oznak identyfikacyjnych określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 37. [Umundurowanie żołnierzy zawodowych]

Żołnierze zawodowi pełniący służbę w:

1) komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej,

2) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,

3) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego lub Agencji Wywiadu,

4) instytucjach i podmiotach realizujących szczególne zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa innych niż określone w pkt 2 i 3,

5) Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych,

6) Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych,

7) inspektoratach i centrach bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnemu Rodzaju Sił Zbrojnych lub Dowódcy Operacyjnemu Rodzaju Sił Zbrojnych,

8) wojewódzkich sztabach wojskowych,

9) wojskowych komendach uzupełnień,

10) uczelniach wojskowych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej

– noszą umundurowanie ustalone dla rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych i specjalności, w których poprzednio służyli.

§ 38. [Umundurowanie żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej lub dyspozycji]

Żołnierze zawodowi pozostający w rezerwie kadrowej lub dyspozycji, a także żołnierze zawodowi słuchacze szkół i uczelni wojskowych noszą umundurowanie ustalone dla rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych i specjalności, w których poprzednio służyli.

§ 39. [Umundurowanie żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa na stanowiskach służbowych]

1. Żołnierze zawodowi wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa na stanowiskach służbowych:

1) w polskich przedstawicielstwach wojskowych przy:

a) organizacjach międzynarodowych,

b) międzynarodowych strukturach wojskowych,

2) bezpośrednio w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych,

3) w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych i w stałych przedstawicielstwach przy organizacjach międzynarodowych, podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mających siedzibę poza granicami państwa,

4) przy siłach zbrojnych albo przy innych strukturach obronnych państw obcych

– noszą umundurowanie ustalone dla rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych i specjalności, w których poprzednio służyli.

2. Żołnierze zawodowi pełniący służbę na terenie kraju w międzynarodowych strukturach wojskowych, w tym w jednostkach międzynarodowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, noszą umundurowanie ustalone dla rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych i specjalności, w których poprzednio służyli.

§ 40. [Umundurowanie żołnierzy etatowych pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych]

Żołnierze etatowych pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych oraz etatowych orkiestr reprezentacyjnych i wojskowych noszą umundurowanie ustalone dla rodzaju Sił Zbrojnych lub jednostek wojskowych, które reprezentują.

§ 41. [Umundurowanie żołnierzy zawodowych pełniących służbę w strukturach wojskowych organizacji międzynarodowych]

Żołnierze zawodowi pełniący służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych mogą nosić na terenie kraju i poza granicami państwa nakrycia głowy i oznaki rozpoznawcze ustalone przez organizację międzynarodową lub organa sił wielonarodowych.

§ 42. [Termin noszenia umundurowania i oznak wojskowych dotychczasowych wzorów]

Umundurowanie i oznaki wojskowe dotychczasowych wzorów innych niż określone w niniejszym rozporządzeniu mogą być noszone do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 43. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 53, z 2006 r. Nr 161, poz. 1137, z 2007 r. Nr 113, poz. 776, z 2008 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 138, poz. 867, z 2009 r. Nr 9, poz. 47, z 2010 r. Nr 31, poz. 162 oraz z 2013 r. poz. 466 i 1333), które utraciło moc na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355).

Załącznik 1. [WZORY I ZESTAWY UBIORU WIECZOROWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 grudnia 2014 r. (poz. 173)

Załącznik nr 1

WZORY I ZESTAWY UBIORU WIECZOROWEGO

ZESTAW NR 1
Ubiór wieczorowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Półfrak

2. Kamizelka

3. Spodnie

4. Koszula do muszki

5. Sznur galowy

6. Spinki

7. Muszka

8. Skarpety letnie koloru czarnego

9. Półbuty galowe

ZESTAW NR 2

Ubiór wieczorowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych kobiety

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Żakiet

2. Spódnica długa

3. Koszula do wstążki

4. Spinki

5. Wstążka

6. Rajstopy w kolorze cielistym

7. Półbuty galowe damskie

ZESTAW NR 3
Ubiór wieczorowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Półfrak

2. Kamizelka

3. Spodnie

4. Koszulka do muszki

5. Sznur galowy

6. Spinki

7. Muszka

8. Skarpety letnie koloru czarnego

9. Półbuty galowe

ZESTAW NR 4

Ubiór wieczorowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej kobiety

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Żakiet

2. Spódnica długa

3. Koszula do wstążki

4. Spinki

5. Wstążka

6. Rajstopy w kolorze cielistym

7. Półbuty galowe damskie

Załącznik 2. [WZORY I ZESTAWY UBIORU GALOWEGO]

Załącznik nr 2

WZORY I ZESTAWY UBIORU GALOWEGO

ZESTAW NR 1

Ubiór galowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka rogatywka (beret)

2. Mundur galowy wojsk lądowych

3. Sznur galowy

4. Koszula koloru białego

5. Krawat koloru khaki

6. Spinki do mankietów

7. Rękawiczki koloru czarnego

8. Skarpety letnie koloru czarnego

9. Półbuty galowe

ZESTAW NR 2

Ubiór galowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych kobiety

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka wojsk lądowych

2. Mundur galowy damski (ze spódnicą) wojsk lądowych

3. Sznur galowy

4. Koszula damska koloru białego

5. Krawat koloru khaki

6. Spinki do mankietów

7. Rękawiczki koloru czarnego

8. Rajstopy w kolorze cielistym

9. Półbuty galowe damskie

ZESTAW NR 3

Ubiór galowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych z peleryną i kapeluszem podhalańskim

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Kapelusz podhalański (czapka rogatywka)

2. Mundur galowy wojsk lądowych

3. Peleryna podhalańska (peleryna podhalańska letnia)

4. Sznur galowy

5. Koszula koloru białego

6. Krawat koloru khaki

7. Spinki do mankietów

8. Rękawiczki koloru czarnego

9. Skarpety letnie koloru czarnego

10. Półbuty galowe

ZESTAW NR 4

Ubiór galowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych kobiety z peleryną, kapeluszem podhalańskim i spódnicą

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Kapelusz podhalański (furażerka wojsk lądowych)

2. Mundur galowy damski (ze spódnicą) wojsk lądowych

3. Peleryna podhalańska

4. Sznur galowy

5. Koszula koloru białego

6. Krawat koloru khaki

7. Spinki do mankietów

8. Rękawiczki koloru czarnego

9. Rajstopy w kolorze cielistym

10. Półbuty galowe damskie

ZESTAW NR 5

Ubiór galowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa sił powietrznych

2. Mundur galowy sił powietrznych

3. Sznur galowy

4. Koszula koloru białego

5. Krawat koloru czarnego

6. Spinki do mankietów

7. Rękawiczki dziane koloru białego

8. Skarpety letnie koloru czarnego

9. Półbuty galowe

ZESTAW NR 6

Ubiór galowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych kobiety

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych

2. Mundur galowy damski (ze spódnicą) sił powietrznych

3. Sznur galowy

4. Koszula damska koloru białego

5. Krawat koloru czarnego

6. Spinki do mankietów

7. Rękawiczki dziane koloru białego

8. Rajstopy w kolorze cielistym

9. Półbuty galowe damskie

ZESTAW NR 7

Ubiór galowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej z czapką garnizonową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa marynarki wojennej

2. Mundur galowy marynarki wojennej

3. Sznur galowy

4. Koszula koloru białego

5. Krawat koloru czarnego

6. Spinki do mankietów

7. Rękawiczki dziane koloru białego

8. Skarpety letnie koloru czarnego

9. Półbuty galowe

ZESTAW NR 8

Ubiór galowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej kobiety z kapeluszem i spódnicą

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Kapelusz damski marynarki wojennej

2. Mundur galowy damski (ze spódnicą) marynarki wojennej

3. Sznur galowy

4. Koszula damska koloru białego

5. Krawat koloru czarnego

6. Spinki do mankietów

7. Rękawiczki dziane koloru białego

8. Rajstopy w kolorze cielistym

9. Półbuty galowe damskie

Załącznik 3. [WZORY I ZESTAWY UBIORU WYJŚCIOWEGO]

Załącznik nr 3

WZORY I ZESTAWY UBIORU WYJŚCIOWEGO

ZESTAW NR 1

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Wojsk Lądowych z kurtką munduru

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret

2. Mundur wyjściowy wojsk lądowych (mundur wyjściowy letni wojsk lądowych)

3. Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki

4. Krawat koloru khaki

5. Pasek do spodni

6. Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety zimowe)

7. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 2

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Wojsk Lądowych kobiety z kurtką munduru

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret

2. Mundur wyjściowy damski wojsk lądowych (mundur letni damski wojsk lądowych) ze spódnicą lub spodniami

3. Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru khaki

4. Krawat koloru khaki

5. Pasek do spodni

6. Rajstopy w kolorze cielistym

7. Półbuty damskie (kozaki)

ZESTAW NR 3

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Wojsk Lądowych z koszulobluzą z krótkimi rękawami

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret

2. Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki

3. Spodnie wyjściowe wojsk lądowych (spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych)

4. Pasek do spodni

5. Skarpety letnie koloru czarnego

6. Półbuty

ZESTAW NR 4

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Wojsk Lądowych kobiety z koszulobluzą z krótkimi rękawami

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret

2. Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru khaki

3. Spódnica lub spodnie wyjściowe wojsk lądowych (spódnica lub spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych)

4. Pasek do spodni

5. Rajstopy w kolorze cielistym

6. Półbuty damskie

ZESTAW NR 5

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Wojsk Lądowych z koszulobluzą z długimi rękawami

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret

2. Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki

3. Spodnie wyjściowe wojsk lądowych (spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych)

4. Krawat koloru khaki

5. Pasek do spodni

6. Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety zimowe)

7. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 6

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Wojsk Lądowych kobiety z koszulobluzą z długimi rękawami

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret

2. Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki

3. Spódnica lub spodnie wyjściowe wojsk lądowych (spódnica lub spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych)

4. Krawat koloru khaki

5. Pasek do spodni

6. Rajstopy w kolorze cielistym

7. Półbuty damskie (kozaki)

ZESTAW NR 7

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych ze swetrem

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret

2. Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki

3. Spodnie wyjściowe wojsk lądowych (spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych)

4. Sweter wojsk lądowych

5. Krawat koloru khaki

6. Pasek do spodni

7. Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety zimowe)

8. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 8

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych kobiety ze swetrem

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret

2. Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki

3. Spódnica lub spodnie wyjściowe wojsk lądowych (spódnica lub spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych)

4. Sweter wojsk lądowych

5. Krawat koloru khaki

6. Pasek do spodni

7. Rajstopy w kolorze cielistym

8. Półbuty damskie (kozaki)

ZESTAW NR 9

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych z kurtką wiatrówką

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret

2. Kurtka wiatrówka wojsk lądowych

3. Spodnie wyjściowe wojsk lądowych (spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych)

4. Pasek do spodni

5. Skarpety letnie koloru czarnego

6. Półbuty

ZESTAW NR 10

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych kobiety z kurtką wiatrówką

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret

2. Kurtka wiatrówka wojsk lądowych

3. Spódnica lub spodnie wyjściowe damskie wojsk lądowych (spódnica lub spodnie wyjściowe letnie damskie wojsk lądowych)

4. Pasek do spodni

5. Rajstopy w kolorze cielistym

6. Półbuty damskie

ZESTAW NR 11

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Wojsk Lądowych z kurtką wyjściową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret (czapka futrzana wojsk lądowych)

2. Kurtka wyjściowa wojsk lądowych

3. Spodnie wyjściowe wojsk lądowych (spodnie wyjściowe letnie wojsk lądowych)

4. Pasek do spodni

5. Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety zimowe)

6. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 12

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Wojsk Lądowych kobiety z kurtką wyjściową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret (czapka futrzana wojsk lądowych)

2. Kurtka wyjściowa wojsk lądowych

3. Spódnica lub spodnie wyjściowe damskie wojsk lądowych (spódnica lub spodnie wyjściowe letnie damskie wojsk lądowych)

4. Pasek do spodni

5. Rajstopy w kolorze cielistym

6. Półbuty damskie (kozaki)

ZESTAW NR 13

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych z płaszczem

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret (czapka futrzana wojsk lądowych)

2. Mundur wyjściowy wojsk lądowych (mundur wyjściowy letni wojsk lądowych)

3. Koszulobluza z długimi rękawami koloru khaki

4. Krawat koloru khaki

5. Płaszcz wojsk lądowych

6. Szalik letni koloru khaki (szalik zimowy koloru khaki)

7. Pasek do spodni

8. Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety zimowe)

9. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 14

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych kobiety z płaszczem

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret (czapka futrzana wojsk lądowych)

2. Mundur wyjściowy damski wojsk lądowych (mundur wyjściowy letni damski wojsk lądowych) ze spódnicą lub spodniami

3. Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru khaki

4. Krawat koloru khaki

5. Płaszcz damski wojsk lądowych

6. Szalik letni koloru khaki (szalik zimowy koloru khaki)

7. Pasek do spodni

8. Rajstopy w kolorze cielistym

9. Półbuty damskie (kozaki damskie)

ZESTAW NR 15

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Sił Powietrznych z kurtką munduru

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych

2. Mundur wyjściowy sił powietrznych (mundur wyjściowy letni sił powietrznych)

3. Koszulobluza z długimi rękawami koloru stalowego

4. Krawat koloru czarnego

5. Pasek do spodni

6. Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety zimowe)

7. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 16

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Sił Powietrznych kobiety z kurtką munduru

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych

2. Mundur wyjściowy damski sił powietrznych (mundur wyjściowy letni damski sił powietrznych) ze spódnicą lub spodniami

3. Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru stalowego

4. Krawat koloru czarnego

5. Pasek do spodni

6. Rajstopy w kolorze cielistym

7. Półbuty damskie (kozaki)

ZESTAW NR 17

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych z bluzą olimpijką

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych

2. Bluza olimpijka sił powietrznych

3. Spodnie wyjściowe sił powietrznych (spodnie wyjściowe letnie sił powietrznych)

4. Koszulobluza z długimi rękawami koloru stalowego

5. Krawat koloru czarnego

6. Pasek do spodni

7. Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety zimowe)

8. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 18

Ubiór wyjściowy żołnierza Sił Powietrznych kobiety z bluzą olimpijką

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych

2. Bluza olimpijka damska sił powietrznych

3. Spódnica lub spodnie wyjściowe damskie sił powietrznych (spódnica lub spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych)

4. Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru stalowego

5. Krawat koloru czarnego

6. Pasek do spodni

7. Rajstopy w kolorze cielistym

8. Półbuty damskie (kozaki)

ZESTAW NR 19

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Sił Powietrznych z koszulobluzą z krótkimi rękawami

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych

2. Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru stalowego

3. Spodnie wyjściowe sił powietrznych (spodnie wyjściowe letnie sił powietrznych)

4. Pasek do spodni

5. Skarpety letnie koloru czarnego

6. Półbuty

ZESTAW NR 20

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Sił Powietrznych kobiety z koszulobluzą oficerską z krótkimi rękawami

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych

2. Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru stalowego

3. Spódnica lub spodnie wyjściowe damskie sił powietrznych (spódnica lub spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych)

4. Pasek do spodni

5. Rajstopy w kolorze cielistym

6. Półbuty damskie

ZESTAW NR 21

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Sił Powietrznych z koszulobluzą z długimi rękawami

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych

2. Koszulobluza z długimi rękawami koloru stalowego

3. Krawat koloru czarnego

4. Spodnie wyjściowe sił powietrznych (spodnie wyjściowe letnie sił powietrznych)

5. Pasek do spodni

6. Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety zimowe)

7. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 22

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Sił Powietrznych kobiety z koszulobluzą oficerską z długimi rękawami

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych

2. Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru stalowego

3. Krawat koloru czarnego

4. Spódnica lub spodnie wyjściowe damskie sił powietrznych (spódnica lub spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych)

5. Pasek do spodni

6. Rajstopy w kolorze cielistym

7. Półbuty damskie (kozaki)

ZESTAW NR 23

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych ze swetrem

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych

2. Koszulobluza z długimi rękawami koloru stalowego

3. Krawat koloru czarnego

4. Sweter sił powietrznych

5. Spodnie wyjściowe sił powietrznych (spodnie wyjściowe letnie sił powietrznych)

6. Pasek do spodni

7. Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety zimowe)

8. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 24

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych kobiety ze swetrem

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych

2. Koszulobluza z długimi rękawami koloru stalowego

3. Krawat koloru czarnego

4. Sweter sił powietrznych

5. Spódnica lub spodnie wyjściowe damskie sił powietrznych (spódnica lub spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych)

6. Rajstopy w kolorze cielistym

7. Pasek do spodni

8. Półbuty damskie (kozaki)

ZESTAW NR 25

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych z kurtką wiatrówką

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych

2. Kurtka wiatrówka sił powietrznych i marynarki wojennej

3. Spodnie wyjściowe sił powietrznych (spodnie wyjściowe letnie sił powietrznych)

4. Pasek do spodni

5. Skarpety letnie koloru czarnego

6. Półbuty

ZESTAW NR 26

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych kobiety z kurtką wiatrówką

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych

2. Kurtka wiatrówka sił powietrznych i marynarki wojennej

3. Spódnica lub spodnie wyjściowe damskie sił powietrznych (spódnica lub spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych)

4. Pasek do spodni

5. Rajstopy w kolorze cielistym

6. Półbuty damskie

ZESTAW NR 27

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Sił Powietrznych z kurtką wyjściową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych (czapka futrzana sił powietrznych)

2. Kurtka wyjściowa sił powietrznych i marynarki wojennej

3. Spodnie wyjściowe sił powietrznych (spodnie wyjściowe letnie sił powietrznych)

4. Pasek do spodni

5. Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety zimowe)

6. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 28

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Sił Powietrznych kobiety z kurtką wyjściową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych (czapka futrzana sił powietrznych)

2. Kurtka wyjściowa sił powietrznych i marynarki wojennej

3. Spódnica lub spodnie wyjściowe damskie sił powietrznych (spódnica lub spodnie wyjściowe letnie damskie sił powietrznych)

4. Pasek do spodni

5. Rajstopy w kolorze cielistym

6. Półbuty damskie (kozaki)

ZESTAW NR 29

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych z płaszczem

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych (czapka futrzana sił powietrznych)

2. Mundur wyjściowy sił powietrznych (mundur wyjściowy letni sił powietrznych)

3. Koszulobluza z długimi rękawami koloru stalowego

4. Krawat koloru czarnego

5. Płaszcz sił powietrznych

6. Szalik letni koloru białego (szalik zimowy koloru stalowego)

7. Pasek do spodni

8. Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety zimowe)

9. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 30

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych kobiety z płaszczem

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka sił powietrznych (czapka futrzana sił powietrznych)

2. Mundur wyjściowy damski sił powietrznych (mundur wyjściowy letni damski sił powietrznych) ze spódnicą lub spodniami

3. Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru stalowego

4. Krawat koloru czarnego

5. Płaszcz sił powietrznych

6. Szalik letni koloru białego (szalik zimowy koloru stalowego)

7. Pasek do spodni

8. Rajstopy w kolorze cielistym

9. Półbuty damskie (kozaki)

ZESTAW NR 31

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Marynarki Wojennej z kurtką munduru

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa marynarki wojennej (czapka garnizonowa letnia marynarki wojennej)

2. Mundur wyjściowy marynarki wojennej (mundur wyjściowy letni marynarki wojennej)

3. Koszulobluza z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej (koszula koloru białego)

4. Krawat koloru czarnego

5. Pasek do spodni z klamrą MW

6. Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety zimowe)

7. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 32

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Marynarki Wojennej kobiety z kurtką munduru

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Kapelusz damski marynarki wojennej

2. Mundur wyjściowy damski marynarki wojennej (mundur wyjściowy letni damski marynarki wojennej) ze spódnicą lub spodniami

3. Koszulobluza damska z długimi rękawami marynarki wojennej (koszula damska koloru białego)

4. Krawat koloru czarnego

5. Pasek do spodni z klamrą MW

6. Rajstopy w kolorze cielistym

7. Półbuty damskie (kozaki)

ZESTAW NR 33

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Marynarki Wojennej z koszulobluzą z krótkimi rękawami

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa marynarki wojennej (czapka garnizonowa letnia marynarki wojennej)

2. Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

3. Spodnie wyjściowe marynarki wojennej (spodnie wyjściowe letnie marynarki wojennej)

4. Pasek do spodni z klamrą MW

5. Skarpety letnie koloru czarnego

6. Półbuty

ZESTAW NR 34

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Marynarki Wojennej kobiety z koszulobluzą z krótkimi rękawami

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Kapelusz damski marynarki wojennej

2. Koszulobluza damska z krótkimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

3. Spódnica lub spodnie wyjściowe damskie marynarki wojennej (spódnica lub spodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej)

4. Rajstopy w kolorze cielistym

5. Pasek do spodni z klamrą MW

6. Półbuty damskie

ZESTAW NR 35

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Marynarki Wojennej z koszulobluzą z długimi rękawami

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa marynarki wojennej (czapka garnizonowa letnia marynarki wojennej)

2. Koszulobluza z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

3. Krawat koloru czarnego

4. Spodnie wyjściowe marynarki wojennej (spodnie wyjściowe letnie marynarki wojennej)

5. Pasek do spodni z klamrą MW

6. Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety zimowe)

7. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 36

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Marynarki Wojennej kobiety z koszulobluzą z długimi rękawami

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Kapelusz damski marynarki wojennej

2. Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

3. Krawat koloru czarnego

4. Spódnica lub spodnie wyjściowe damskie marynarki wojennej (spódnica lub spodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej)

5. Rajstopy w kolorze cielistym

6. Pasek do spodni z klamrą MW

7. Półbuty damskie (kozaki)

ZESTAW NR 37

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej ze swetrem

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa marynarki wojennej (czapka garnizonowa letnia marynarki wojennej)

2. Koszulobluza z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

3. Krawat koloru czarnego

4. Sweter marynarki wojennej

5. Spodnie wyjściowe marynarki wojennej (spodnie wyjściowe letnie marynarki wojennej)

6. Pasek do spodni z klamrą MW

7. Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety zimowe)

8. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 38

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej kobiety ze swetrem

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Kapelusz damski marynarki wojennej

2. Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

3. Krawat koloru czarnego

4. Sweter marynarki wojennej

5. Spódnica lub spodnie wyjściowe damskie marynarki wojennej (spódnica lub spodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej)

6. Rajstopy w kolorze cielistym

7. Pasek do spodni z klamrą MW

8. Półbuty damskie (kozaki)

ZESTAW NR 39

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej z kurtką wiatrówką

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa letnia marynarki wojennej)

2. Kurtka wiatrówka sił powietrznych i marynarki wojennej

3. Spodnie wyjściowe marynarki wojennej (spodnie wyjściowe letnie marynarki wojennej)

4. Pasek do spodni z klamrą MW

5. Skarpety letnie koloru czarnego

6. Półbuty

ZESTAW NR 40

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej kobiety z kurtką wiatrówką

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Kapelusz damski marynarki wojennej

2. Kurtka wiatrówka sił powietrznych i marynarki wojennej

3. Spódnica lub spodnie wyjściowe damskie marynarki wojennej (spódnica lub spodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej)

4. Rajstopy w kolorze cielistym

5. Pasek do spodni z klamrą MW

6. Półbuty damskie

ZESTAW NR 41

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Marynarki Wojennej z kurtką wyjściową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa marynarki wojennej (czapka garnizonowa letnia marynarki wojennej, czapka futrzana marynarki wojennej)

2. Kurtka wyjściowa sił powietrznych i marynarki wojennej

3. Spodnie wyjściowe marynarki wojennej (spodnie wyjściowe letnie marynarki wojennej)

4. Pasek do spodni z klamrą MW

5. Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety zimowe)

6. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 42

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Marynarki Wojennej kobiety z kurtką wyjściową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Kapelusz damski marynarki wojennej (czapka futrzana marynarki wojennej)

2. Kurtka wyjściowa sił powietrznych i marynarki wojennej

3. Spódnica lub spodnie wyjściowe damskie marynarki wojennej (spódnica lub spodnie wyjściowe letnie damskie marynarki wojennej)

4. Rajstopy w kolorze cielistym

5. Pasek do spodni z klamrą MW

6. Półbuty damskie (kozaki)

ZESTAW NR 43

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej z płaszczem

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa marynarki wojennej (czapka garnizonowa letnia marynarki wojennej, czapka futrzana marynarki wojennej)

2. Mundur wyjściowy marynarki wojennej (mundur wyjściowy letni marynarki wojennej)

3. Koszulobluza z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej (koszula koloru białego)

4. Krawat koloru czarnego

5. Płaszcz marynarki wojennej

6. Szalik letni koloru białego (szalik zimowy koloru białego)

7. Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety zimowe)

8. Pasek do spodni z klamrą MW

9. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 44

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej kobiety z płaszczem

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Kapelusz damski marynarki wojennej (czapka futrzana marynarki wojennej)

2. Mundur wyjściowy damski marynarki wojennej (mundur wyjściowy letni damski marynarki wojennej) ze spódnicą lub spodniami

3. Koszulobluza damska z długimi rękawami koloru białego marynarki wojennej

4. Krawat koloru czarnego

5. Płaszcz damski marynarki wojennej

6. Szalik letni koloru białego (szalik zimowy koloru białego)

7. Rajstopy w kolorze cielistym

8. Pasek do spodni z klamrą MW

9. Półbuty damskie (kozaki)

ZESTAW NR 45

Ubiór wyjściowy marynarza zawodowego oraz słuchacza szkoły podoficerskiej Marynarki Wojennej z bluzą wyjściową letnią

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa marynarska

2. Bluza wyjściowa letnia marynarska

3. Spodnie wyjściowe letnie marynarskie

4. Koszulka marynarska

5. Kołnierz marynarski

6. Krawat marynarski

7. Sznurek do wiązania krawata

8. Pasek do spodni marynarki wojennej

9. Półbuty

ZESTAW NR 46

Ubiór wyjściowy marynarza zawodowego oraz słuchacza szkoły podoficerskiej Marynarki Wojennej z bluzą wyjściową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa marynarska

2. Bluza wyjściowa marynarska

3. Spodnie wyjściowe marynarskie

4. Koszulka marynarska

5. Kołnierz marynarski

6. Krawat marynarski

7. Sznurek do wiązania krawata

8. Pasek do spodni marynarki wojennej

9. Półbuty

ZESTAW NR 47

Ubiór wyjściowy marynarza zawodowego Marynarki Wojennej z kurtką wiatrówką

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa marynarska

2. Bluza wyjściowa marynarska (bluza wyjściowa letnia marynarska)

3. Spodnie wyjściowe marynarskie (spodnie wyjściowe letnie marynarskie)

4. Koszulka marynarska

5. Kołnierz marynarski

6. Krawat marynarski

7. Sznurek do wiązania krawata

8. Kurtka wiatrówka sił powietrznych i marynarki wojennej

9. Pasek do spodni marynarki wojennej

10. Półbuty

ZESTAW NR 48

Ubiór wyjściowy marynarza zawodowego Marynarki Wojennej z kurtką wyjściową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa marynarska (czapka futrzana marynarki wojennej)

2. Bluza wyjściowa marynarska (bluza wyjściowa letnia marynarska)

3. Spodnie wyjściowe marynarskie (spodnie wyjściowe letnie marynarskie)

4. Koszulka marynarska

5. Kołnierz marynarski

6. Krawat marynarski

7. Sznurek do wiązania krawata

8. Kurtka wyjściowa sił powietrznych i marynarki wojennej

9. Pasek do spodni marynarki wojennej

10. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

ZESTAW NR 49

Ubiór wyjściowy marynarza zawodowego oraz słuchacza szkoły podoficerskiej Marynarki Wojennej z półpłaszczem marynarskim

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa marynarska (czapka futrzana marynarki wojennej)

2. Bluza wyjściowa marynarska (bluza wyjściowa letnia marynarska)

3. Spodnie wyjściowe marynarskie (spodnie wyjściowe letnie marynarskie)

4. Koszulka marynarska

5. Kołnierz marynarski

6. Krawat marynarski

7. Sznurek do wiązania krawata

8. Półpłaszcz marynarski

9. Szalik zimowy koloru białego

10. Pasek do spodni marynarki wojennej

11. Półbuty (trzewiki zimowe – botki)

Załącznik 4. [WZORY I ZESTAWY UBIORU SŁUŻBOWEGO]

Załącznik nr 4

WZORY I ZESTAWY UBIORU SŁUŻBOWEGO

ZESTAW NR 1

Ubiór służbowy generała Wojsk Lądowych z czapką rogatywką

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka rogatywka

2. Mundur służbowy generalski wojsk lądowych ze spodniami do butów

3. Rękawiczki letnie koloru czarnego

4. Koszula koloru białego

5. Krawat koloru khaki

6. Sznur galowy generalski

7. Pas służbowy

8. Buty generalskie

ZESTAW NR 2

Ubiór służbowy generała Wojsk Lądowych z płaszczem i czapką rogatywką

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka rogatywka

2. Mundur służbowy generalski wojsk lądowych ze spodniami do butów

3. Płaszcz służbowy wojsk lądowych

4. Rękawiczki zimowe koloru czarnego

5. Koszula koloru białego

6. Krawat koloru khaki

7. Szalik zimowy koloru khaki

8. Pas służbowy

9. Buty generalskie

ZESTAW NR 3

Ubiór służbowy Wojsk Lądowych żołnierza etatowej kompanii reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z czapką rogatywką

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka rogatywka KRWP

2. Mundur służbowy wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP

3. Rękawiczki letnie koloru czarnego

4. Koszula koloru białego

5. Krawat koloru khaki

6. Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i sił powietrznych

7. Pas służbowy

8. Koalicyjka koloru czarnego

9. Buty oficerskie KRWP

ZESTAW NR 4

Ubiór służbowy Wojsk Lądowych żołnierza etatowej kompanii reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z płaszczem i czapką futrzaną

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka futrzana wojsk lądowych (Czapka rogatywka KRWP)

2. Mundur służbowy wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP

3. Płaszcz służbowy oficerski wojsk lądowych KRWP

4. Rękawiczki zimowe koloru czarnego

5. Koszula koloru białego

6. Krawat koloru khaki

7. Szalik zimowy koloru khaki

8. Pas służbowy

9. Koalicyjka koloru czarnego

10. Buty oficerskie KRWP

ZESTAW NR 5

Ubiór służbowy Wojsk Lądowych żołnierza etatowej kompanii reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z trzewikami z gwoździami ochronnymi i czapką rogatywką

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka rogatywka KRWP

2. Mundur służbowy wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP

3. Rękawiczki letnie koloru czarnego

4. Koszula koloru białego

5. Krawat koloru khaki

6. Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i sił powietrznych

7. Pas służbowy

8. Trzewiki z gwoździami ochronnymi

ZESTAW NR 6

Ubiór służbowy Wojsk Lądowych żołnierza etatowej kompanii reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z trzewikami z gwoździami ochronnymi, płaszczem i czapką futrzaną

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka futrzana wojsk lądowych (Czapka rogatywka KRWP)

2. Mundur służbowy wojsk lądowych ze spodniami do butów KRWP

3. Płaszcz służbowy oficerski wojsk lądowych KRWP

4. Rękawiczki zimowe koloru czarnego

5. Koszula koloru białego

6. Krawat koloru khaki

7. Szalik zimowy koloru khaki

8. Pas służbowy

9. Trzewiki z gwoździami ochronnymi

ZESTAW NR 7

Ubiór służbowy generała Sił Powietrznych z czapką garnizonową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa sił powietrznych

2. Mundur służbowy generalski sił powietrznych ze spodniami do butów

3. Rękawiczki letnie koloru czarnego

4. Koszula koloru białego

5. Krawat koloru czarnego

6. Sznur galowy generalski

7. Pas służbowy

8. Buty generalskie

ZESTAW NR 8

Ubiór służbowy generała Sił Powietrznych z płaszczem i czapką garnizonową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa sił powietrznych

2. Mundur służbowy generalski sił powietrznych ze spodniami do butów

3. Płaszcz służbowy sił powietrznych

4. Rękawiczki zimowe koloru czarnego

5. Koszula koloru białego

6. Krawat koloru czarnego

7. Szalik zimowy koloru stalowego

8. Pas służbowy

9. Buty generalskie

ZESTAW NR 9

Ubiór służbowy Sił Powietrznych żołnierza etatowej kompanii reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z czapką garnizonową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa sił powietrznych

2. Mundur służbowy sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP

3. Rękawiczki letnie koloru czarnego

4. Koszula koloru białego

5. Krawat koloru czarnego

6. Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i sił powietrznych

7. Pas służbowy

8. Koalicyjka koloru czarnego

9. Buty oficerskie KRWP

ZESTAW NR 10

Ubiór służbowy Sił Powietrznych żołnierza etatowej kompanii reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z płaszczem i czapką futrzaną

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka futrzana sił powietrznych (czapka garnizonowa sił powietrznych)

2. Mundur służbowy sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP

3. Płaszcz służbowy oficerski sił powietrznych KRWP

4. Rękawiczki zimowe koloru czarnego

5. Koszula koloru białego

6. Krawat koloru czarnego

7. Szalik zimowy koloru stalowego

8. Pas służbowy

9. Koalicyjka koloru czarnego

10. Buty oficerskie KRWP

ZESTAW NR 11

Ubiór służbowy Sił Powietrznych żołnierza etatowej kompanii reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z trzewikami z gwoździami ochronnymi i czapką garnizonową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa sił powietrznych

2. Mundur służbowy sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP

3. Rękawiczki letnie koloru czarnego

4. Koszula koloru białego

5. Krawat koloru czarnego

6. Sznur galowy oficerski wojsk lądowych i sił powietrznych

7. Pas służbowy

8. Trzewiki z gwoździami ochronnymi

ZESTAW NR 12

Ubiór służbowy Sił Powietrznych żołnierza etatowej kompanii reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z trzewikami z gwoździami ochronnymi, płaszczem i czapką futrzaną

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka futrzana sił powietrznych (czapka garnizonowa sił powietrznych)

2. Mundur służbowy sił powietrznych ze spodniami do butów KRWP

3. Płaszcz służbowy oficerski sił powietrznych KRWP

4. Rękawiczki zimowe koloru czarnego

5. Koszula koloru białego

6. Krawat koloru czarnego

7. Szalik zimowy koloru stalowego

8. Pas służbowy

9. Trzewiki z gwoździami ochronnymi

ZESTAW NR 13

Ubiór służbowy Marynarki Wojennej żołnierza etatowej kompanii reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z czapką garnizonową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa marynarki wojennej

2. Mundur służbowy marynarki wojennej

3. Rękawiczki letnie koloru czarnego

4. Koszula koloru białego

5. Krawat koloru czarnego

6. Sznur galowy oficerski marynarki wojennej

7. Pas koloru białego

8. Getry skórzane koloru białego

9. Trzewiki z gwoździami ochronnymi

ZESTAW NR 14

Ubiór służbowy Marynarki Wojennej żołnierza etatowej kompanii reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z płaszczem i czapką futrzaną

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka futrzana marynarki wojennej (czapka garnizonowa marynarki wojennej)

2. Mundur służbowy marynarki wojennej

3. Płaszcz służbowy marynarki wojennej

4. Rękawiczki zimowe koloru czarnego

5. Koszula koloru białego

6. Krawat koloru czarnego

7. Szalik zimowy koloru białego

8. Getry skórzane koloru białego

9. Trzewiki z gwoździami ochronnymi

ZESTAW NR 15

Ubiór służbowy marynarza etatowej kompanii reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z czapką garnizonową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka garnizonowa marynarska

2. Bluza wyjściowa marynarska KRWP

3. Spodnie wyjściowe marynarskie KRWP

4. Kołnierz marynarski

5. Rękawiczki letnie koloru czarnego

6. Koszulka marynarska

7. Krawat marynarski

8. Sznurek do wiązania krawata

9. Sznur galowy oficerski marynarki wojennej

10. Pas marynarski koloru białego

11. Getry skórzane koloru białego

12. Trzewiki z gwoździami ochronnymi

ZESTAW NR 16

Ubiór służbowy marynarza etatowej kompanii reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z półpłaszczem i czapką futrzaną

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka futrzana marynarki wojennej (czapka garnizonowa marynarska)

2. Bluza wyjściowa marynarska KRWP

3. Spodnie wyjściowe marynarskie KRWP

4. Półpłaszcz marynarski KRWP

5. Kołnierz marynarski

6. Rękawiczki zimowe koloru czarnego

7. Koszulka marynarska

8. Krawat marynarski

9. Sznurek do wiązania krawata

10. Szalik zimowy koloru białego

11. Pas marynarski koloru białego

12. Getry skórzane koloru białego

13. Trzewiki z gwoździami ochronnymi

Załącznik 5. [WZORY I ZESTAWY UBIORU POLOWEGO]

Załącznik nr 5

WZORY I ZESTAWY UBIORU POLOWEGO

ZESTAW NR 1

Ubiór polowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Wojsk Lądowych z bluzą polową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret

2. Koszulka

3. Mundur polowy

4. Trzewiki

ZESTAW NR 2

Ubiór polowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Wojsk Lądowych z koszulobluzą polową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret

2. Koszulobluza polowa

3. Spodnie polowe

4. Pas

5. Trzewiki

ZESTAW NR 3

Ubiór polowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Wojsk Lądowych z kurtką ubrania ochronnego

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka zimowa (beret)

2. Mundur polowy

3. Koszulka

4. Ubranie ochronne (kurtka ubrania ochronnego)

5. Rękawice zimowe (rękawice taktyczne)

6. Trzewiki

ZESTAW NR 4

Ubiór polowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Sił Powietrznych z bluzą polową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka polowa

2. Mundur polowy

3. Koszulka

4. Trzewiki

ZESTAW NR 5

Ubiór polowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Sił Powietrznych z koszulobluzą polową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka polowa

2. Koszulobluza polowa

3. Spodnie polowe

4. Pas

5. Trzewiki

ZESTAW NR 6

Ubiór polowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Sił Powietrznych z kurtką ubrania ochronnego

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka zimowa (furażerka polowa)

2. Mundur polowy

3. Koszulka

4. Ubranie ochronne (kurtka ubrania ochronnego)

5. Rękawice zimowe (rękawice taktyczne)

6. Trzewiki

ZESTAW NR 7

Ubiór polowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Marynarki Wojennej z bluzą polową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret marynarski

2. Mundur polowy

3. Koszulka

4. Trzewiki

ZESTAW NR 8

Ubiór polowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Marynarki Wojennej z koszulobluzą polową

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret marynarski

2. Koszulobluza polowa

3. Spodnie polowe

4. Pas

5. Trzewiki

ZESTAW NR 9

Ubiór polowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Marynarki Wojennej z kurtką ubrania ochronnego

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka zimowa

2. Mundur polowy

3. Koszulka

4. Ubranie ochronne (kurtka ubrania ochronnego)

5. Rękawice zimowe (rękawice taktyczne)

6. Trzewiki

ZESTAW NR 10

Ubiór polowy w kamuflażu pustynnym

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Kapelusz polowy tropikalny (beret)

2. Mundur polowy tropikalny

3. Koszulka

4. Trzewiki tropikalne

Załącznik 6. [WZORY I ZESTAWY UBIORU ĆWICZEBNEGO]

Załącznik nr 6

WZORY I ZESTAWY UBIORU ĆWICZEBNEGO

ZESTAW NR 1

Ubiór ćwiczebny żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Marynarki Wojennej z bluzą ćwiczebną

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka marynarska ćwiczebna (beret marynarski)

2. Mundur ćwiczebny

3. Koszulka

4. Półbuty ćwiczebne (trzewiki)

ZESTAW NR 2

Ubiór ćwiczebny żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Marynarki Wojennej z koszulą ćwiczebną marynarską

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka marynarska ćwiczebna (beret marynarski)

2. Koszula ćwiczebna marynarska z krótkimi rękawami

3. Spodnie ćwiczebne

4. Pas żołnierski z klamrą MW

5. Półbuty ćwiczebne (trzewiki)

ZESTAW NR 3

Ubiór ćwiczebny żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Marynarki Wojennej z kurtką ubrania ochronnego marynarki wojennej

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka marynarska ćwiczebna (czapka zimowa, beret marynarski)

2. Mundur ćwiczebny

3. Koszulka

4. Ubranie ochronne marynarki wojennej (kurtka ubrania ochronnego marynarki wojennej)

5. Rękawice zimowe pięciopalcowe

6. Półbuty ćwiczebne (trzewiki)

Załącznik 7. [WZORY I ZESTAWY UBIORU SPECJALNEGO]

Załącznik nr 7

WZORY I ZESTAWY UBIORU SPECJALNEGO

ZESTAW NR 1

Ubiór specjalny żołnierza zawodowego z kombinezonem czołgisty

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret

2. Kombinezon czołgisty

3. Koszulka

4. Trzewiki

ZESTAW NR 2

Ubiór specjalny żołnierza zawodowego z kombinezonem i kurtką czołgisty

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka zimowa (beret)

2. Kombinezon czołgisty

3. Koszulka

4. Kurtka zimowa czołgisty

5. Trzewiki

ZESTAW NR 3

Ubiór specjalny żołnierza zawodowego z ubraniem czołgisty-warsztatowca

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Beret

2. Ubranie czołgisty warsztatowca

3. Koszulka

4. Trzewiki

ZESTAW NR 4

Ubiór specjalny personelu latającego z kombinezonem pilota

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka

2. Kombinezon pilota

3. Koszulka

4. Trzewiki pilota

ZESTAW NR 5

Ubiór specjalny personelu latającego tropikalny z kombinezonem pilota tropikalnym

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka

2. Kombinezon pilota tropikalny

3. Koszulka

4. Trzewiki pilota

ZESTAW NR 6

Ubiór specjalny personelu latającego z kurtką pilota

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Furażerka (czapka zimowa)

2. Kombinezon pilota

3. Kurtka pilota

4. Koszulka

5. Rękawiczki oficerskie

6. Trzewiki pilota

ZESTAW NR 7

Ubiór specjalny personelu technicznego z ubraniem technika lotniczego

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka technika lotniczego

2. Ubranie technika lotniczego

3. Koszulka

4. Trzewiki pilota

ZESTAW NR 8

Ubiór specjalny personelu technicznego z ubraniem zimowym nieprzemakalnym

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Czapka technika lotniczego (czapka zimowa)

2. Ubranie technika lotniczego

3. Kurtka zimowa nieprzemakalna (ubranie zimowe nieprzemakalne)

4. Koszulka

5. Rękawiczki oficerskie

6. Trzewiki pilota

ZESTAW NR 9

Ubiór specjalny żołnierzy w ubraniu maskującym białym

infoRgrafika

W skład ubioru wchodzi:

1. Ubranie maskujące białe

2. Kominiarka

3. Rękawice

4. Trzewiki

Załącznik 8. [SPOSÓB ROZMIESZCZENIA ORŁÓW I OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH NA NAKRYCIACH GŁOWY]

Załącznik nr 8

SPOSÓB ROZMIESZCZENIA ORŁÓW I OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH NA NAKRYCIACH GŁOWY

infoRgrafika

Rys 1. Sposób rozmieszczenia orłów i oznak stopni wojskowych na czapce rogatywce

a) szeregowego i podoficera

b) oficera młodszego

c) oficera starszego

d) generała

infoRgrafika

Rys 2. Sposób rozmieszczenia orłów i oznak stopni wojskowych na czapce garnizonowej Sił Powietrznych

a) szeregowego i podoficera

b) oficera młodszego

c) oficera starszego

d) generała

infoRgrafika

Rys. 3. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na otoku czapki rogatywki oraz czapki garnizonowej Sił Powietrznych

a) starszy szeregowy

b) kapral

c) starszy kapral

d) plutonowy

e) sierżant

f) starszy sierżant

g) młodszy chorąży

h) major, chorąży

i) podpułkownik, podporucznik, starszy chorąży

j) pułkownik, podporucznik

k) kapitan

infoRgrafika

Rys. 4. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na otoku czapki rogatywki oraz czapki garnizonowej Sił Powietrznych

a) generał brygady

b) generał dywizji

c) generał broni

d) generał

e) marszałek Polski

infoRgrafika

Rys 5. Sposób rozmieszczenia orłów i oznak stopni wojskowych na czapce garnizonowej Marynarki Wojennej

a) marynarza

b) podoficera

c) oficera młodszego

d) oficera starszego

e) admirała

infoRgrafika

Rys 6. Sposób rozmieszczenia orłów i oznak stopni wojskowych na kapeluszu damskim Marynarki Wojennej

a) podoficera

b) oficera młodszego

c) oficera starszego

d) admirała

infoRgrafika

Rys. 7. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na pasku czapki garnizonowej i kapelusza damskiego Marynarki Wojennej

a) młodszy chorąży marynarki

b) kontradmirał, komandor podporucznik, chorąży marynarki

c) wiceadmirał, komandor porucznik, podporucznik marynarki, starszy chorąży marynarki

d) admirał floty, komandor, porucznik marynarki, starszy chorąży sztabowy marynarki

e) admirał, kapitan marynarki

f) starszy chorąży sztabowy marynarki

infoRgrafika

Rys. 8. Sposób rozmieszczenia orłów i oznak stopni wojskowych na beretach i furażerkach

a) beret

b) furażerka Sił Powietrznych

c) furażerka wyjściowa Wojsk Lądowych

d) furażerka polowa

infoRgrafika

Rys. 9. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na beretach i furażerkach

a) starszy szeregowy

b) kapral

c) starszy kapral

d) plutonowy

infoRgrafika

Rys. 10. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na beretach i furażerkach

a) sierżant

b) starszy sierżant

c) młodszy chorąży

d) chorąży

e) starszy chorąży

f) starszy chorąży sztabowy

infoRgrafika

Rys. 11. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na beretach i furażerkach

a) podporucznik

b) porucznik

c) kapitan

d) major

e) podpułkownik

f) pułkownik

infoRgrafika

Rys. 12. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na beretach i furażerkach

a) generał brygady

b) generał dywizji

c) generał broni

d) generał

e) marszałek Polski

infoRgrafika

Rys. 13. Sposób rozmieszczenia orłów i oznak stopni wojskowych na kapeluszach podhalańskich

a) szeregowego i podoficera

b) oficera młodszego

c) oficera starszego

Załącznik 9. [SPOSÓB ROZMIESZCZENIA ORŁÓW MARSZAŁKA POLSKI, GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW NA KOŁNIERZACH KURTKI MUNDURU I PŁASZCZA SUKIENNEGO]

Załącznik nr 9

SPOSÓB ROZMIESZCZENIA ORŁÓW MARSZAŁKA POLSKI, GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW NA KOŁNIERZACH KURTKI MUNDURU I PŁASZCZA SUKIENNEGO

infoRgrafika

Rys. 1. Sposób rozmieszczania orła generała Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

a) na kołnierzu kurtki munduru

b) na kołnierzu płaszcza sukiennego

infoRgrafika

Rys. 2. Sposób rozmieszczania orła admirała Marynarki Wojennej

a) na kołnierzu kurtki munduru

b) na kołnierzu płaszcza sukiennego

infoRgrafika

Rys. 3. Sposób rozmieszczania orła Marszałka Polski

a) na kołnierzu kurtki munduru

b) na kołnierzu płaszcza sukiennego

Załącznik 10. [SPOSÓB ROZMIESZCZENIA OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH NA NARAMIENNIKACH, PODKŁADKACH I POCHEWKACH]

Załącznik nr 10

SPOSÓB ROZMIESZCZENIA OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH NA NARAMIENNIKACH, PODKŁADKACH I POCHEWKACH

infoRgrafika

Rys. 1. Sposób rozmieszczania oznak stopni wojskowych na naramiennikach Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

a) szeregowy

b) starszy szeregowy

c) kapral

d) starszy kapral

e) plutonowy

infoRgrafika

Rys. 2. Sposób rozmieszczania oznak stopni wojskowych na naramiennikach Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

a) sierżant

b) starszy sierżant

c) młodszy chorąży

d) chorąży

e) starszy chorąży

f) starszy chorąży sztabowy

infoRgrafika

Rys. 3. Sposób rozmieszczania oznak stopni wojskowych na naramiennikach Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

a) podporucznik

b) porucznik

c) kapitan

d) major

e) podpułkownik

f) pułkownik

infoRgrafika

Rys. 4. Sposób rozmieszczania oznak stopni wojskowych na naramiennikach Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

a) generał brygady

b) generał dywizji

c) generał broni

d) generał

e) marszałek Polski

infoRgrafika

Rys. 5. Sposób rozmieszczania oznak stopni wojskowych na naramiennikach Marynarki Wojennej

a) marynarz

b) starszy marynarz

c) mat

d) starszy mat

e) bosmanmat

infoRgrafika

Rys. 6. Sposób rozmieszczania oznak stopni wojskowych na naramiennikach Marynarki Wojennej

a) bosman

b) starszy bosman

c) młodszy chorąży marynarki

d) chorąży marynarki

e) starszy chorąży marynarki

f) starszy chorąży sztabowy marynarki

infoRgrafika

Rys. 7. Sposób rozmieszczania oznak stopni wojskowych na naramiennikach Marynarki Wojennej

a) podporucznik marynarki

b) porucznik marynarki

c) kapitan marynarki

d) komandor podporucznik

e) komandor porucznik

f) komandor

infoRgrafika

Rys. 8. Sposób rozmieszczania oznak stopni wojskowych na naramiennikach Marynarki Wojennej

a) kontradmirał

b) wiceadmirał

c) admirał floty

d) admirał

infoRgrafika

Rys. 9. Sposób rozmieszczania oznak stopni wojskowych na pochewce

a) szeregowy

b) starszy szeregowy

c) kapral

d) starszy kapral

e) plutonowy

f) sierżant

g) starszy sierżant

h) młodszy chorąży

i) chorąży

infoRgrafika

Rys. 10. Sposób rozmieszczania oznak stopni wojskowych na pochewce

a) starszy chorąży

b) starszy chorąży sztabowy

c) podporucznik

d) porucznik

e) kapitan

f) major

g) podpułkownik

h) pułkownik

infoRgrafika

Rys. 11. Sposób rozmieszczania oznak stopni wojskowych na pochewce

a) generał brygady

b) generał dywizji

c) generał broni

d) generał

e) marszałek Polski

infoRgrafika

Rys. 12. Sposób rozmieszczania oznak stopni wojskowych na pochewce

a) marynarz

b) starszy marynarz

c) mat

d) starszy mat

e) bosmanmat

f) bosman

g) starszy bosman

h) młodszy chorąży marynarki

i) chorąży marynarki

infoRgrafika

Rys. 13. Sposób rozmieszczania oznak stopni wojskowych na pochewce

a) starszy chorąży marynarki

b) starszy chorąży sztabowy marynarki

c) podporucznik marynarki

d) porucznik marynarki

e) kapitan marynarki

f) komandor podporucznik

g) komandor porucznik

h) komandor

infoRgrafika

Rys. 14. Sposób rozmieszczania oznak stopni wojskowych na pochewce

a) kontradmirał

b) wiceadmirał

c) admirał floty

d) admirał

infoRgrafika

Rys. 15. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na podkładce

a) szeregowy

b) starszy szeregowy

c) kapral

d) starszy kapral

e) plutonowy

f) sierżant

infoRgrafika

Rys. 16. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na podkładce

a) starszy sierżant

b) młodszy chorąży

c) chorąży

d) starszy chorąży

e) starszy chorąży sztabowy

infoRgrafika

Rys. 17. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na podkładce

a) podporucznik

b) porucznik

c) kapitan

d) major

e) podpułkownik

f) pułkownik

infoRgrafika

Rys. 18. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na podkładce

a) generał brygady

b) generał dywizji

c) generał broni

d) generał

e) marszałek polski

infoRgrafika

Rys. 19. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na podkładce

a) marynarz

b) starszy marynarz

c) mat

d) starszy mat

e) bosmanmat

f) bosman

infoRgrafika

Rys. 20. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na podkładce

a) starszy bosman

b) młodszy chorąży marynarki

c) chorąży marynarki

d) starszy chorąży marynarki

e) starszy chorąży sztabowy marynarki

infoRgrafika

Rys. 21. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na podkładce

a) podporucznik marynarki

b) porucznik marynarki

c) kapitan marynarki

d) komandor podporucznik

e) komandor porucznik

f) komandor

infoRgrafika

Rys. 22. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na podkładce

a) kontradmirał

b) wiceadmirał

c) admirał floty

d) admirał

infoRgrafika

Rys. 23. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na rękawach ubiorów Marynarki Wojennej

a) marynarz

b) starszy marynarz

c) mat

d) starszy mat

e) bosmanmat

infoRgrafika

Rys. 24. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na rękawach ubiorów Marynarki Wojennej

a) bosman

b) starszy bosman

c) młodszy chorąży marynarki

d) chorąży marynarki

e) starszy chorąży marynarki

f) starszy chorąży sztabowy marynarki

infoRgrafika

Rys. 25. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na rękawach ubiorów Marynarki Wojennej

a) podporucznik marynarki

b) porucznik marynarki

c) kapitan marynarki

d) komandor podporucznik

e) komandor porucznik

f) komandor

infoRgrafika

Rys. 26. Sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na rękawach ubiorów Marynarki Wojennej

a) kontradmirał

b) wiceadmirał

c) admirał floty

d) admirał

Załącznik 11. [SPOSÓB ROZMIESZCZENIA ORAZ WZORY OZNAK KORPUSÓW OSOBOWYCH/GRUP OSOBOWYCH (SPECJALNOŚCI)]

Załącznik nr 11

SPOSÓB ROZMIESZCZENIA ORAZ WZORY OZNAK KORPUSÓW OSOBOWYCH/GRUP OSOBOWYCH (SPECJALNOŚCI)

infoRgrafika

Rys. 1. Sposób rozmieszczenia oznak korpusów osobowych/grup osobowych (specjalności)

a) na kołnierzu kurtki munduru Wojsk Lądowych

b) na kołnierzu płaszcza sukiennego Wojsk Lądowych

c) na kołnierzu kurtki munduru Sił Powietrznych

d) na kołnierzu płaszcza sukiennego Sił Powietrznych

WZORY OZNAK KORPUSÓW OSOBOWYCH/GRUP OSOBOWYCH (SPECJALNOŚCI)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [SPOSÓB ROZMIESZCZENIA ORAZ WZORY OZNAK SPECJALISTÓW WOJSKOWYCH I OZNAK KLAS SPECJALISTÓW WOJSKOWYCH]

Załącznik nr 12

SPOSÓB ROZMIESZCZENIA ORAZ WZORY OZNAK SPECJALISTÓW WOJSKOWYCH I OZNAK KLAS SPECJALISTÓW WOJSKOWYCH

infoRgrafika

Rys. 1. Sposób rozmieszczenia oznak specjalistów wojskowych na rękawie bluzy

infoRgrafika

Rys. 2. Wzory oznak specjalistów wojskowych

a) strzelec

b) sternik

c) sygnalista

d) artylerzysta okrętowy

e) miner

f) operator radiolokacji

g) radiotelegrafista

h) hydroakustyk

infoRgrafika

Rys. 3. Wzory oznak specjalistów wojskowych

a) motorzysta-drenażysta

b) telefonista-telegrafista

c) kierowca samochodowy

d) miernik

e) orkiestrant

f) sanitariusz

g) torpedysta

h) nurek

infoRgrafika

Rys. 4. Wzory oznak specjalistów wojskowych

a) administracja

b) służba zdrowia

c) artylerzysta nadbrzeżny

d) chemik

e) służba topograficzna

f) służba zakwaterowania i budownictwa wojskowego

g) mechanik lotniczy

h) elektryk

infoRgrafika

Rys. 5. Wzory oznak specjalistów wojskowych

a) strażak

b) służba kwatermistrzowska

c) pokładowy

d) mechanik uzbrojenia lotniczego

e) saper

f) kulturalno-oświatowy

infoRgrafika

Rys. 6. Wzory oznak klas specjalistów wojskowych

a) klasa mistrzowska

b) klasa pierwsza

c) klasa druga

d) klasa trzecia

Załącznik 13. [WZORY ORAZ SPOSÓB ROZMIESZCZENIA OZNAK SZKOLNYCH]

Załącznik nr 13

WZORY ORAZ SPOSÓB ROZMIESZCZENIA OZNAK SZKOLNYCH

infoRgrafika

Rys. 1. Wzór oznak szkolnych

a) Wojskowej Akademii Technicznej

b) Akademii Marynarki Wojennej

c) Wyższej Szkoły Oficerskiej

d) Szkoły Podoficerskiej na umundurowaniu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

e) Szkoły Podoficerskiej na umundurowaniu Marynarki Wojennej

infoRgrafika

Rys. 2. Sposób rozmieszczenia oznak szkolnych na umundurowaniu Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

a) na naramienniku kurtki munduru i koszulobluzy z krótkimi i długimi rękawami

b) na patce od munduru polowego i pochewce koszulobluzy polowej

c) na oznace stopnia od kurtki wyjściowej i kurtki ubrania ochronnego

infoRgrafika

Rys. 3. Sposób rozmieszczenia oznak szkolnych lat nauki na kurtce munduru podchorążego Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych

a) oznaka pierwszego roku nauki

b) oznaka drugiego roku nauki

c) oznaka trzeciego roku nauki

d) oznaka czwartego roku nauki

e) oznaka piątego roku nauki

f) oznaka szóstego roku nauki

infoRgrafika

Rys. 4. Sposób rozmieszczenia oznak szkolnych na umundurowaniu Marynarki Wojennej

a) na kołnierzu kurtki munduru

b) na naramienniku kurtki munduru i koszulobluzy z krótkimi i długimi rękawami

c) na oznace stopnia kurtki munduru i koszulobluzy z krótkimi i długimi rękawami

d) na oznace stopnia od kurtki wyjściowej, kurtki ubrania ochronnego, bluzy ćwiczebnej i koszulobluzy ćwiczebnej

e) na patce od munduru polowego i pochewce od koszulobluzy polowej

f) na bluzie wyjściowej marynarskiej i półpłaszcza marynarskiego

g) na oznace stopnia od bluzy wyjściowej marynarskiej i półpłaszcza marynarskiego

infoRgrafika

Rys. 5. Sposób rozmieszczenia oznak szkolnych lat nauki na kurtce munduru podchorążego Marynarki Wojennej

a) oznaka pierwszego roku nauki

b) oznaka drugiego roku nauki

c) oznaka trzeciego roku nauki

d) oznaka czwartego roku nauki

e) oznaka piątego roku nauki

Załącznik 14. [SPOSÓB ROZMIESZCZENIA OZNAK PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTWOWEJ I ROZPOZNAWCZYCH]

Załącznik nr 14

SPOSÓB ROZMIESZCZENIA OZNAK PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTWOWEJ I ROZPOZNAWCZYCH

infoRgrafika

Rys. 1. Sposób rozmieszczenia oznak przynależności państwowej i rozpoznawczych

a) oznaka przynależności państwowej – na rękawie kurtki munduru i płaszcza

b) oznaka rozpoznawcza – na rękawie kurtki munduru i płaszcza

c) oznaka przynależności państwowej i rozpoznawcza na rękawie bluzy polowej

infoRgrafika

Rys. 2. Sposób rozmieszczenia proporczyka na berecie

Załącznik 15. [WZORY OZNAK IDENTYFIKACYJNYCH]

Załącznik nr 15

WZORY OZNAK IDENTYFIKACYJNYCH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »