| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1472), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1336);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 676).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1336), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 676), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 grudnia 2018 r. (poz. 106)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 5 września 2016 r.

w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji2)

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji3), zwany dalej "Zarządem", w tym:

1) zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych, które obciążają Zarząd, oraz zakres konserwacji, napraw i wymiany, których Zarząd nie wykonuje w lokalach mieszkalnych;

2) sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru;

3) sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub wymiany;

4) sposób ustalania kosztów remontów lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na kwatery internatowe;

5) wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego.

§ 2. 1. Dyrektor Zarządu w miarę pozyskiwania przez Zarząd wolnych lokali mieszkalnych, które stały się zbędne na zakwaterowanie osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej "ustawą", sporządza i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wykazy wolnych lokali mieszkalnych, które mogą być przekazane do dyspozycji innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez tego ministra, w celu ich zasiedlenia, na zasadach określonych w przepisach:

1) rozdziału 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.4));

2) rozdziału 12 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.5));

3) rozdziału 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, 1592 i 1669);

4)6) rozdziału 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.7)).

2. Z osobą, która otrzymała przydział lokalu mieszkalnego, przekazanego przez Zarząd do dyspozycji innej jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Dyrektor Zarządu zawiera umowę najmu tego lokalu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 i 1496), uwzględniając treść wydanej decyzji administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego lub skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

§ 3. 1. Zarząd wykonuje naprawy zużytych w trakcie normalnej eksploatacji elementów budynku znajdujących się w kwaterach internatowych i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Zarząd, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, także wymiany:

1) w kwaterach internatowych:

a) stolarki okiennej,

b) stolarki drzwiowej wewnętrznej i wejściowej do kwatery internatowej,

c) posadzek, podłóg i okładzin ściennych,

d) tynków ścian i sufitów, z malowaniem,

e) balkonów i loggii, z malowaniem,

f) instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

g) instalacji wody ciepłej i wody zimnej wraz z armaturą,

h) instalacji kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych,

i) instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami i osprzętem,

j) instalacji telewizyjnej i instalacji domofonowej wraz z osprzętem,

k) instalacji gazowej wraz z urządzeniami odbiorczymi,

l) przyrządów pomiarowych wody i energii cieplnej, w tym podzielników kosztów ogrzewania;

2) w lokalach mieszkalnych:

a) stolarki okiennej,

b) stolarki drzwiowej - wejściowej do lokalu mieszkalnego,

c) posadzek, podłóg i okładzin ściennych, wchodzących w standard wykończenia lokalu mieszkalnego,

d) tynków ścian i sufitów, z malowaniem,

e) balkonów i loggii, z malowaniem,

f) instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

g) pionów instalacji wody ciepłej i wody zimnej do zaworów lub zabezpieczeń odcinających dopływ wody do lokalu mieszkalnego,

h) pionów instalacji kanalizacyjnej z wyłączeniem urządzeń sanitarnych i przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych,

i) instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,

j) instalacji telewizyjnej i instalacji domofonowej wraz z osprzętem,

k) instalacji gazowej do zaworów odcinających dopływ gazu do urządzeń odbiorczych,

l) przyrządów pomiarowych wody i energii cieplnej, w tym podzielników kosztów ogrzewania.

2. Naprawy i wymiany, o których mowa w ust. 1, Zarząd wykonuje na podstawie protokołów oceny stanu technicznego oraz w razie konieczności usunięcia skutków klęski żywiołowej albo pogorszenia stanu technicznego elementów, o których mowa w ust. 1, potwierdzonego wynikiem kontroli okresowej, o której mowa w art. 73 ust. 1 ustawy.

§ 4. 1. W budynkach stanowiących wyłączną własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Zarząd, Zarząd dokonuje konserwacji i wykonuje naprawy pionów wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu włącznie do zaworów lub zabezpieczeń odcinających dopływ lub odpływ tych mediów do lub z lokalu mieszkalnego. Jeżeli zawory lub zabezpieczenia są umieszczone poza lokalem mieszkalnym, Zarząd dokonuje konserwacji i wykonuje naprawy pionów do miejsca ich rozgałęzienia służącego do doprowadzenia lub odprowadzenia poszczególnych mediów do lub z lokalu mieszkalnego.

2. W lokalach mieszkalnych, o których mowa w art. 87 ust. 5 pkt 4-6 ustawy, warunki i sposób wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz napraw, konserwacji i remontów określają zawarte w tym zakresie umowy cywilnoprawne.

§ 5. 1. W lokalach mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Zarząd, Zarząd wykonuje remonty w pełnym zakresie wyłącznie w przypadku poddania remontowi całego budynku albo jego części funkcjonalnej, w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej dla prowadzonego remontu.

2. W budynkach stanowiących wyłączną własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Zarząd, Zarząd wykonuje remonty pomieszczeń technicznych i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku, jeżeli stan techniczny tych pomieszczeń wskazuje na konieczność ich wykonania.

§ 6. 1. Zarząd nie wykonuje w lokalach mieszkalnych konserwacji i napraw uszkodzeń powstałych w trakcie używania lokalu mieszkalnego przez osobę zamieszkałą w tym lokalu oraz wynikającej z tych uszkodzeń wymiany:

1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych, tynków ścian i sufitów oraz okładzin ściennych,

2) okien i drzwi oraz ich oszklenia, a także okuć i zamków,

3) wbudowanych mebli oraz ich okuć i zamków,

4) kuchni gazowych, kuchni elektrycznych, grzejników wody przepływowej i podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal mieszkalny jest wyposażony, w tym odcinków instalacji od zaworów lub zabezpieczeń odcinających dopływ lub odpływ wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji, energii elektrycznej i gazu do lub z lokalu mieszkalnego albo od miejsca rozgałęzienia tych instalacji służącego do doprowadzenia lub odprowadzenia poszczególnych mediów do lub z lokalu mieszkalnego,

5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej oraz osprzętu instalacji telewizyjnej i instalacji domofonowej,

6) etażowego centralnego ogrzewania, jeżeli zostało ono zainstalowane przez osobę posiadającą tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym,

7) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych do pionów zbiorczych,

8) malowania i tapetowania tynków ścian i sufitów,

9) obustronnego malowania okien i drzwi wewnętrznych oraz malowania od strony wewnętrznej drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego,

10) malowania wbudowanych mebli oraz instalacji sanitarnych i grzewczych

- z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy.

2. W kwaterach internatowych Zarząd wykonuje konserwacje, naprawy i wymiany w pełnym zakresie, w tym również w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

§ 7. 1. Osoba, która uzyskała tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, może za zgodą Dyrektora Zarządu wykonać remont, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy, we własnym zakresie. Koszt tego remontu, uwzględniający podatek od towarów i usług VAT, ustala Dyrektor Zarządu w formie pisemnej, na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53). Termin wykonania remontu oraz sposób rozliczenia nakładów z tego tytułu określa się w umowie zawartej przed rozpoczęciem prac remontowych pomiędzy Dyrektorem Zarządu a osobą, która uzyskała tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.

2. Do kosztorysu, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się stosowane w kwartale poprzedzającym średnie krajowe ceny rynkowe, publikowane w powszechnie stosowanych cennikach i wydawnictwach.

3. Przed udostępnieniem lokalu mieszkalnego do remontu, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Zarządu, w obecności osoby uprawnionej, która uzyskała tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, sporządza protokół, w którym określa stan techniczny lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych i wyposażenia, a także odnotowuje wskazania urządzeń pomiarowych, w tym licznika energii elektrycznej, gazomierza i wodomierzy.

4. Po wykonaniu remontu osoba posiadająca tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym zgłasza pisemnie jego wykonanie do Dyrektora Zarządu.

5. Odbioru remontu wykonanego w lokalu mieszkalnym dokonuje wyznaczony przez Dyrektora Zarządu przedstawiciel Zarządu spełniający warunki, określone w art. 73 ust. 3 ustawy, w obecności osoby uprawnionej, posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w terminie obustronnie uzgodnionym, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wykonania remontu.

6. Jeżeli remont został wykonany z naruszeniem postanowień umowy, o której mowa w ust. 1, lub przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 51), albo stwierdzono wady lub usterki w wykonanym remoncie, Dyrektor Zarządu wyznacza termin usunięcia wad lub usterek, nie dłuższy niż 10 dni roboczych. Po tym terminie dokonuje się ponownego odbioru remontu.

7. Po dokonaniu odbioru remontu sporządza się protokół, o którym mowa w art. 69 ust. 4 ustawy.

§ 8. 1. Zużycie wyposażenia i urządzeń technicznych w kwaterze internatowej lub innym lokalu mieszkalnym, kwalifikujące je do wymiany lub naprawy, jest ustalane przez przedstawiciela Zarządu spełniającego warunki określone w art. 73 ust. 3 ustawy.

2. Normatywy zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w kwaterze internatowej lub innym lokalu mieszkalnym określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Za wartość wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym, wymienianych w wyniku zgodnego z normatywem ich zużycia, przyjmuje się - obowiązujące w kwartale poprzedzającym dzień wymiany - średnie krajowe ceny rynkowe wyposażenia i urządzeń technicznych, opublikowane w powszechnie stosowanych cennikach i wydawnictwach, zawierające podatek od towarów i usług VAT, powiększone o koszt ich wymiany, ustalony na podstawie kosztorysu inwestorskiego, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2.

4. Za wartość wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym, wymienianych w wyniku niezgodnego z normatywem ich zużycia, przyjmuje się cenę ich nabycia z dnia rozliczenia określoną zgodnie z ust. 3, pomniejszoną procentowo o wartość wynikającą z ustalonego ich zużycia zgodnie z ust. 1.

5. Zgodę na wymianę oraz wartość wyposażenia i urządzeń technicznych wymienionych w lokalu mieszkalnym wyraża i ustala Dyrektor Zarządu w formie pisemnej.

6. Zarząd dokonuje wymiany wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym po upływie okresu trwałości użytkowej, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jedynie podczas przygotowywania lokalu mieszkalnego do ponownego zasiedlenia.

7. Osobie uprawnionej posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, która dokonała wymiany zużytego wyposażenia lub urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym po upływie okresu trwałości użytkowej, Zarząd zwraca koszty ich wymiany po zwolnieniu i przekazaniu lokalu mieszkalnego do dyspozycji Zarządu. Koszty wymiany oblicza się zgodnie z ust. 3 i pomniejsza procentowo o wartość wynikającą z ustalonego ich zużycia na dzień przekazania lokalu mieszkalnego.

§ 9. 1. Jeżeli w wyniku dokonania przeglądu technicznego, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, stwierdzono wprowadzenie zmian, o których mowa w art. 69 ust. 6 ustawy, lub istnienie uszkodzeń lokalu mieszkalnego, o których mowa w art. 69 ust. 7 ustawy, Dyrektor Zarządu nakazuje pisemnie osobie posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w ustalonym terminie przywrócenie stanu poprzedniego albo naprawienie uszkodzeń. Nakaz ten doręcza się osobie posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Zarządu zarządza sprawdzenie wykonania nakazu przez przedstawiciela Zarządu.

3. Jeżeli pomimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, osoba posiadająca tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym nie wykonała nakazu, Dyrektor Zarządu, na koszt tej osoby, zleca wykonanie lub we własnym zakresie wykonuje roboty, o których mowa w ust. 1.

4. Koszty robót, o których mowa w ust. 3, ustala Dyrektor Zarządu w decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 6 ustawy. Koszty te podlegają przymusowemu ściągnięciu od osoby posiadającej tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.8)).

§ 10. Wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia9).10)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 września 2016 r.

Załącznik nr 1

NORMATYWY ZUŻYCIA WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W KWATERZE INTERNATOWEJ LUB INNYM LOKALU MIESZKALNYM

Lp.

Element wyposażenia lokalu mieszkalnego

Minimalny okres

trwałości użytkowej

w latach

1

Kuchnie gazowe

10

2

Kuchnie elektryczne

15

3

Gazowe grzejniki wody przepływowej lub urządzenia dwufunkcyjne

10

4

Elektryczne podgrzewacze wody

15

5

Baterie i zawory czerpalne

15

6

Wanny lub brodziki emaliowane

15

7

Wanny lub brodziki z tworzyw sztucznych

10

8

Kabiny natryskowe

10

9

Zlewozmywaki emaliowane

15

10

Zlewozmywaki stalowe

20

11

Misy klozetowe, umywalki i bidety fajansowe

15

12

Zbiorniki płuczące

15

13

Szafki zlewozmywakowe

10

14

Meble wbudowane

15

 

Załącznik nr 211)

WZÓR - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I PRZYJĘCIA / OPRÓŻNIENIA LOKALU MIESZKALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1336), które weszło w życie z dniem 21 lipca 2017 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405, z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544, 1669, 2077, 2102, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 15, 53 i 81.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405, z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 730, 894, 1544 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 676), które weszło w życie z dniem 20 kwietnia 2018 r.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 730, 1544, 1562, 1669, 2245 i 2399.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1499, 1629, 2192, 2193 i 2432.

9) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 września 2016 r.

10) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2039), które zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614 i 1202) utraciło moc, w zakresie objętym niniejszym rozporządzeniem, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

11) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »