REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 108

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego (Dz. U. poz. 268), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego (Dz. U. poz. 560).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego (Dz. U. poz. 560), które stanowią:

"§ 2. Do raportów z postępowań w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 stycznia 2019 r. (poz. 108)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU
1)

z dnia 19 lutego 2007 r.

w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego2)

Na podstawie art. 281 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zawartość raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku, zwanych dalej "wypadkiem", lub incydentu kolejowego, sporządzanego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, zwaną dalej "Komisją".

§ 2. Zawartość raportu, o którym mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.4) Raport z postępowania w sprawie wypadku lub incydentu kolejowego podpisuje w imieniu Komisji jej przewodniczący, po przyjęciu przez Komisję uchwały w tym zakresie.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu
z dnia 19 lutego 2007 r.6)

ZAWARTOŚĆ RAPORTU Z POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POWAŻNEGO WYPADKU, WYPADKU LUB INCYDENTU KOLEJOWEGO

Raport powinien zawierać:

I. PODSUMOWANIE POSTĘPOWANIA

1. Decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie wypadku lub incydentu, skład zespołu badawczego i opis przebiegu postępowania.

2. Krótki opis zdarzenia, miejsca i czasu wypadku lub incydentu oraz jego skutki.

3. Opis bezpośredniej przyczyny, przyczyn pośrednich, systemowych i pierwotnych wypadku lub incydentu ustalonych w postępowaniu.

4. Kategorię zdarzenia określoną w oparciu o ustalenia zespołu badawczego.

5. Wskazanie czynników mających wpływ na zaistnienie wypadku lub incydentu.

6. Główne zalecenia i adresatów tych zaleceń.

II. FAKTY BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z WYPADKIEM LUB INCYDENTEM

Opis zastanego stanu faktycznego, w tym:

1) określenie wypadku lub incydentu:

a) data, dokładny czas i miejsce wypadku lub incydentu (stacja, linia, bocznica, kilometraż, szlak),

b) opis wypadku lub incydentu,

c) wskazanie personelu kolejowego, wykonawców biorących udział w wypadku lub incydencie oraz innych stron i świadków,

d) określenie pociągów i ich składów, przewożonego ładunku (ze szczególnym uwzględnieniem towarów niebezpiecznych), pojazdów kolejowych, ich serii i numerów identyfikacyjnych, biorących udział w wypadku lub incydencie, wraz z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu ich utrzymania,

e) opis infrastruktury kolejowej i systemu sygnalizacji w miejscu wypadku lub incydentu (typy torów, rozjazdów, urządzeń srk, sygnalizacji, shp itp.), wraz z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu ich utrzymania,

f) stosowane na miejscu wypadku lub incydentu środki łączności radiowej i telefonicznej,

g) prace wykonywane w miejscu wypadku lub incydentu albo w jego sąsiedztwie,

h) uruchomienie procedur powypadkowych i ich kolejne etapy realizacji,

i) opis działań ratowniczych podejmowanych przez wyspecjalizowane jednostki ratownictwa kolejowego i służby ustawowo powołane do niesienia pomocy oraz zespoły ratownictwa medycznego, kolejne etapy akcji ratowniczej;

2) ofiary śmiertelne, ranni i straty:

a) poszkodowani w wypadku lub incydencie, w szczególności pasażerowie, użytkownicy przejazdów i przejść, osoby trzecie, personel kolejowy łącznie z wykonawcami,

b) straty powstałe w ładunku, bagażach pasażerów oraz innej własności,

c) zniszczenia lub uszkodzenia w pojazdach kolejowych, infrastrukturze kolejowej, środowisku itp.;

3) warunki zewnętrzne:

a) warunki pogodowe (np. temperatura powietrza, deszcz, śnieg, oblodzenie, mgła, burza, wichura itp.), dane topograficzne (np. wzniesienie, nasyp, przekop, tunel, most, wiadukt itp.),

b) inne warunki zewnętrzne mogące mieć wpływ na powstanie wypadku lub incydentu (np. szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego, powódź itp.).

III. OPIS ZAPISÓW, BADAŃ I WYSŁUCHAŃ

1. Systemu zarządzania bezpieczeństwem w odniesieniu do rodzaju wypadku lub incydentu, w tym:

1) organizacji oraz sposobu wydawania i wykonywania poleceń;

2) wymagań wobec personelu kolejowego i ich egzekwowania (czas pracy, kwalifikacje zawodowe, wymogi zdrowotne itp.);

3) procedur wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym w szczególności opisu procesu mającego związek z przyczynami wypadku lub incydentu, kontroli doraźnych i okresowych oraz ich wyników (wewnętrzny audyt bezpieczeństwa);

4) obowiązków dotyczących współdziałania pomiędzy różnymi organizacjami uczestniczącymi w wypadku lub incydencie.

2. Zasad i uregulowań dotyczących wypadku lub incydentu, w tym:

1) przepisów i regulacji wspólnotowych oraz krajowych;

2) przepisów wewnętrznych podmiotów uczestniczących w wypadku lub incydencie (zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, użytkowników bocznic kolejowych, wykonawców), których personel, pojazdy kolejowe lub infrastruktura miały wpływ na zaistnienie zdarzenia.

3. Podsumowania wysłuchań (dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723)7)), w tym:

1) pracowników kolejowych oraz pracowników wykonawców;

2) innych świadków.

4. Funkcjonowania budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz pojazdów kolejowych, w tym:

1) systemu sygnalizacji, sterowania ruchem i zabezpieczeń łącznie z zapisem z automatycznych rejestratorów danych;

2) infrastruktury kolejowej;

3) sprzętu łączności;

4) pojazdów kolejowych łącznie z zapisem z automatycznych rejestratorów danych.

5. Dokumentacji prowadzenia ruchu kolejowego, w tym:

1) środków podjętych przez personel kolejowy dla kontroli ruchu i sygnalizacji;

2) wymiany komunikatów ustnych w związku z wypadkiem lub incydentem łącznie z dokumentacją z rejestrów;

3) środków podjętych w celu ochrony i zabezpieczenia miejsca wypadku lub incydentu.

6. Organizacji pracy w miejscu i czasie wypadku lub incydentu, w tym:

1) czasu pracy personelu biorącego udział w wypadku lub incydencie;

2) stanu psychofizycznego personelu kolejowego mającego wpływ na zaistnienie wypadku lub incydentu;

3) warunków środowiskowych i ergonomicznych stanowisk pracy personelu kolejowego mającego związek przyczynowy z wypadkiem lub incydentem.

IV. ANALIZĘ I WNIOSKI

1. Odniesienie do wcześniejszych wypadków lub incydentów zaistniałych w podobnych okolicznościach.

2. Opis sekwencji zdarzeń pozostających w związku z badanym wypadkiem lub incydentem.

3. Ustalenia dotyczące przebiegu wypadku lub incydentu w oparciu o zaistniałe fakty.

4. Analizę faktów dla ustalenia wniosków odnośnie do przyczyn wypadku lub incydentu i działania wyspecjalizowanych jednostek ratownictwa kolejowego, służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz zespołów ratownictwa medycznego.

5. Określenie bezpośrednich przyczyn, przyczyn pośrednich, pierwotnych i systemowych wypadku lub incydentu łącznie z czynnikami związanymi z działaniami podejmowanymi przez osoby związane z prowadzeniem ruchu pociągów, stanem pojazdów kolejowych lub urządzeń, a także przyczyn pośrednich związanych z umiejętnościami, procedurami i utrzymaniem oraz przyczyn systemowych związanych z uwarunkowaniami przepisów i innych regulacji i stosowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem.

6. Wskazanie innych nieprawidłowości ujawnionych w trakcie postępowania, ale niemających znaczenia dla wniosków w sprawie wypadku lub incydentu.

V. OPIS ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Przedstawienie na podstawie ustalonych przyczyn wypadku lub incydentu oraz innych nieprawidłowości działań, które zostały lub będą podjęte jako środki zapobiegające jego powtórzeniu.

VI. ZALECENIA MAJĄCE NA CELU UNIKNIĘCIE TAKICH WYPADKÓW LUB INCYDENTÓW W PRZYSZŁOŚCI LUB OGRANICZENIE ICH SKUTKÓW.


1) Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia w zakresie swojej regulacji wdrażają postanowienia dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa kolei) (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 44 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 227).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 oraz z 2018 r. poz. 650, 927, 1338, 1629 i 2245.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zawartości raportu z postępowania w sprawie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego (Dz. U. poz. 560), które weszło w życie z dniem 6 maja 2016 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 marca 2007 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Utraciła moc, z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4-7, art. 14-22, art. 23-28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89), na podstawie art. 175 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669), która weszła w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-18
  • Data wejścia w życie: 2019-01-18
  • Data obowiązywania: 2019-01-18
  • Dokument traci ważność: 2020-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA