REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 111

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Ochrony Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do przenoszonego na własną prośbę do służby w Służbie Ochrony Państwa, zwanej dalej "SOP", funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "funkcjonariuszem";

2) kwalifikacje predestynujące do służby w SOP;

3) sposób określania równorzędności okresów służby i stażu, należności oraz uzyskanych w dotychczasowych jednostkach organizacyjnych kwalifikacji zawodowych z obowiązującymi w SOP.

§ 2.

1. Funkcjonariusz składa prośbę o przeniesienie do pełnienia służby w SOP, zwaną dalej "prośbą", do Komendanta SOP, z zachowaniem drogi służbowej obowiązującej w danej służbie, za pośrednictwem odpowiednio Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Kancelarii Sejmu, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy dołączają do prośby uwierzytelniony wyciąg z akt osobowych funkcjonariusza oraz informację o zajmowanym stanowisku.

2. Prośba zawiera:

1) stopień służbowy, imię i nazwisko, nazwisko rodowe, numer PESEL funkcjonariusza oraz imiona rodziców;

2) adres korespondencyjny funkcjonariusza;

3) wskazanie motywów złożenia prośby;

4) podpis funkcjonariusza.

3. Funkcjonariusz może dołączyć do prośby dokumenty, które potwierdzają jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe, oraz opinie polecające.

4. Funkcjonariusz dołącza do prośby oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania.

§ 3.

Kwalifikacjami predestynującymi do służby w SOP są:

1) posiadanie doświadczenia i umiejętności w wykonywaniu czynności:

a) prewencyjnych,

b) analitycznych,

c) operacyjno-rozpoznawczych,

d) ochronnych,

e) z zakresu kontroli pirotechnicznej, radiometrycznej i chemicznej;

2) posiadanie doświadczenia i umiejętności w zakresie eksploatacji i naprawy:

a) sprzętu radiowego, telefoniczno-telegraficznego, informatycznego lub telekomunikacyjnego,

b) urządzeń łączności, optoelektronicznych lub utajniających;

3) posiadanie doświadczenia i umiejętności w zakresie zarządzania siecią teleinformatyczną, administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi oraz programowania aplikacji użytkowych;

4) ukończenie aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, legislacyjnej lub kontrolerskiej;

5) posiadanie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego;

6) posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza weterynarii;

7) posiadanie prawa wykonywania zawodu psychologa;

8) posiadanie tytułu biegłego rewidenta lub możliwość sprawowania funkcji głównego księgowego, określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.3)) oraz ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398, 1669, 2193 i 2243);

9) posiadanie uprawnień budowlanych pozwalających na samodzielne wykonywanie funkcji w zakresie nadzoru budowlanego;

10) posiadanie kwalifikacji zawodowych trenera lub instruktora uprawniających do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, trenera lub instruktora strzelectwa;

11) posiadanie kwalifikacji i doświadczenia w zakresie konserwacji i naprawy uzbrojenia;

12) posiadanie kwalifikacji i doświadczenia w zakresie organizacji, eksploatacji i naprawy sprzętu transportowego;

13) posiadanie doświadczenia i umiejętności uzyskanych w służbie w pododdziałach antyterrorystycznych;

14) posiadanie prawa jazdy kategorii B, C, T, B+E, C+E, D+E;

15) posiadanie doświadczenia i umiejętności w zakresie planowania i organizacji szkoleń;

16) posiadanie innego doświadczenia i umiejętności w istotny sposób przydatnych do pełnienia służby w SOP.

§ 4.

1. Komendant SOP, rozpatrując prośbę funkcjonariusza o przeniesienie do pełnienia służby w SOP, uwzględnia predyspozycje do jej pełnienia wynikające z kwalifikacji, o których mowa w § 3.

2. Kierownik komórki organizacyjnej SOP właściwej w sprawach kadrowych przedstawia niezwłocznie Komendantowi SOP, wraz z materiałami sprawy, opinię dotyczącą zasadności przeniesienia funkcjonariusza do służby w SOP. W przypadku negatywnej opinii zawiera ona wskazanie okoliczności przemawiających przeciwko przeniesieniu funkcjonariusza do służby w SOP.

3. Komendant SOP, po otrzymaniu opinii, o której mowa w ust. 2, akceptuje prośbę funkcjonariusza albo odmawia jej akceptacji.

§ 5.

1. W przypadku akceptacji prośby funkcjonariusza Komendant SOP występuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wyrażenie zgody na przeniesienie funkcjonariusza do służby w SOP.

2. Przed wyrażeniem zgody na przeniesienie funkcjonariusza do służby w SOP minister właściwy do spraw wewnętrznych może zwrócić się do Komendanta SOP, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Kancelarii Sejmu, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o przekazanie dodatkowych informacji o tym funkcjonariuszu.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w formie pisemnej, wyraża zgodę na przeniesienie funkcjonariusza do służby w SOP albo odmawia wyrażenia zgody na to przeniesienie.

4. Komendant SOP zawiadamia na piśmie zainteresowanego funkcjonariusza oraz odpowiednio Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Kancelarii Sejmu, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o negatywnym rozpatrzeniu prośby lub o odmowie wyrażenia zgody na przeniesienie funkcjonariusza do służby w SOP przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 6.

1. Komendant SOP podpisuje porozumienie odpowiednio z Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Szefem Kancelarii Sejmu, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Agencji Wywiadu, Szefem Służby Wywiadu Wojskowego, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej lub Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego po otrzymaniu zgody, o której mowa w § 5 ust. 1.

2. Porozumienie zawiera:

1) datę zawarcia porozumienia;

2) podstawę prawną przeniesienia;

3) stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza oraz imię ojca funkcjonariusza, który ma być przeniesiony;

4) datę ustania służby w jednostce organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę;

5) datę, od której liczy się początek służby funkcjonariusza w SOP;

6) uzasadnienie przeniesienia funkcjonariusza do służby w SOP;

7) podpisy organów zawierających porozumienie.

3. Porozumienie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przesyła się odpowiednio do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Kancelarii Sejmu, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w celu złożenia podpisu na porozumieniu i odesłania jednego egzemplarza Komendantowi SOP.

§ 7.

1. W przypadku, o którym mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, minister właściwy do spraw wewnętrznych przenosi funkcjonariusza do służby w SOP w drodze decyzji administracyjnej o przeniesieniu do służby w SOP.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przesyła do Komendanta SOP oraz odpowiednio do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1.

§ 8.

1. W przypadku złożenia przez funkcjonariusza pisemnej rezygnacji postępowanie w sprawie jego przeniesienia do służby w SOP ulega przerwaniu.

2. Komendant SOP lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia na piśmie o przerwaniu postępowania odpowiednio Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Kancelarii Sejmu, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

§ 9.

1. Komendant SOP potwierdza rozkazem personalnym przeniesienie funkcjonariusza do służby w SOP.

2. Rozkaz personalny zawiera:

1) datę wydania;

2) podstawę prawną;

3) stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza, imię jego ojca oraz numer PESEL;

4) charakter służby;

5) datę, od której liczy się początek służby funkcjonariusza w SOP;

6) nazwę stanowiska służbowego;

7) grupę zaszeregowania stanowiska służbowego oraz przyznane dodatki do uposażenia, a także wysokość miesięcznych stawek uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia, jeżeli mają one charakter uznaniowy;

8) określenie stopnia służbowego odpowiadającego stopniowi służbowemu w dotychczasowej jednostce organizacyjnej;

9) uzasadnienie prawne i faktyczne przeniesienia funkcjonariusza do służby w SOP;

10) pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych;

11) podpis organu.

3. Rozkaz personalny doręcza się odpowiednio zainteresowanemu funkcjonariuszowi oraz Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Szefowi Kancelarii Sejmu, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

§ 10.

Uwierzytelniony wyciąg z akt osobowych funkcjonariusza:

1) przeniesionego do służby w SOP przekazuje się komórce organizacyjnej SOP właściwej w sprawach kadrowych;

2) nieprzeniesionego do służby w SOP niezwłocznie zwraca się odpowiednio Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Szefowi Kancelarii Sejmu, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

§ 11.

1. Komendant SOP mianuje funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Służby Celno-Skarbowej, na stopień służbowy w SOP odpowiadający stopniowi odpowiedniej jednostki organizacyjnej z dniem przeniesienia do służby w SOP.

2. Komendant SOP mianuje funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego posiadającego stopień służbowy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Służby Celno-Skarbowej na stopień służbowy SOP odpowiadający stopniowi odpowiedniej jednostki organizacyjnej z dniem przeniesienia do służby w SOP.

§ 12.

Komendant SOP, określając okres służby i stażu funkcjonariusza, uznaje je za równorzędne i przyjmuje odpowiednio, że jeden dzień służby i stażu w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej, Służbie Celno-Skarbowej lub Centralnym Biurze Antykorupcyjnym odpowiada jednemu dniowi służby i stażu w SOP.

§ 13.

Komendant SOP, określając należności pieniężne o charakterze jednorazowym lub przysługujące za dany okres, uważa je za zrealizowane, jeżeli w czasie pełnienia służby w dotychczasowych jednostkach organizacyjnych funkcjonariusz otrzymał należności pieniężne przysługujące z tego samego tytułu. Uposażenie funkcjonariusza z tytułu służby w SOP oraz nagroda roczna podlegają odpowiedniemu zmniejszeniu, jeżeli za ten sam okres funkcjonariusz nabył prawo do uposażenia z tytułu służby w dotychczasowych jednostkach organizacyjnych.

§ 14.

1. Za równorzędne z posiadaniem kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku, na którym jest wymagane przeszkolenie specjalistyczne w SOP, uznaje się uzyskanie przez funkcjonariusza przeniesionego do służby w SOP w dotychczasowych jednostkach organizacyjnych stopnia podoficera, chorążego lub oficera odpowiednio w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Więziennej lub Służbie Celno-Skarbowej.

2. W przypadkach innych niż wskazane w ust. 1 kwalifikacje zawodowe uzyskane w dotychczasowych jednostkach organizacyjnych przez funkcjonariusza przeniesionego do służby w SOP uznaje się za równorzędne z kwalifikacjami zawodowymi wymaganymi na stanowisku, na którym jest wymagane przeszkolenie podstawowe w SOP.

3. Funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który nie uzyskał w dotychczasowych jednostkach organizacyjnych kwalifikacji zawodowych określonych w ust. 1, a posiada wykształcenie oraz staż służby wymagane na przewidywanym dla niego stanowisku służbowym oraz ukończył szkolenie podstawowe i szkolenie specjalistyczne w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, do czasu ukończenia szkoleń wymaganych do uzyskania kwalifikacji zawodowych w SOP, traktuje się jak funkcjonariusza posiadającego kwalifikacje zawodowe wymagane na przewidywanym stanowisku służbowym.

§ 15.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 16.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 730, 1544, 1562, 1669 i 2245 i 2399.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie przenoszenia do służby w Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 391), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-18
  • Data wejścia w życie: 2019-01-19
  • Data obowiązywania: 2019-01-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA