REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 112

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 141), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 1673).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 1673), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 112)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych1)

Na podstawie art. 12a ust. 12) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa3), zwanej dalej "Agencją", związane z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych określonej w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. ustanawiającym tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25), zwanym dalej "rozporządzeniem 2015/1853", oraz sposób i tryb realizacji tych zadań.

§ 2. Agencja realizuje zadania związane z udzieleniem pomocy, o której mowa w art. 1 rozporządzenia 2015/1853, oraz dodatkowego wsparcia, o którym mowa w art. 2 tego rozporządzenia, zwanych dalej "wsparciem".

§ 3. Wsparcie jest udzielane w następujących sektorach hodowlanych, o których mowa w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia 2015/1853:

1) mleka i przetworów mlecznych;

2) wieprzowiny.

§ 4. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 3 pkt 1, jest udzielane rolnikowi, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2015/1853, będącemu producentem mleka, zwanemu dalej "producentem mleka", jeżeli:

1) w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 000 kg;

2) w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

2. Przy ustalaniu ilości mleka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się:

1) ilość mleka wprowadzonego do obrotu przez producenta mleka w roku kwotowym 2014/2015 po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu - w przypadku producenta posiadającego w dniu 31 marca 2015 r. kwotę indywidualną dla dostaw, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 724 i 1578) (w brzmieniu z dnia 28 sierpnia 2010 r., Dz. U. z 2010 r. poz. 990), zwanej dalej "ustawą o organizacji rynku mleka";

2) ilość mleka oraz ilość przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu przez producenta mleka w roku kwotowym 2014/2015 po przeliczeniu na ilość mleka z zastosowaniem współczynników równoważności określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia współczynników równoważności oraz zakresu zawartości tłuszczu w śmietance (Dz. U. poz. 604) - w przypadku producenta posiadającego w dniu 31 marca 2015 r. kwotę indywidualną dla sprzedaży bezpośredniej, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o organizacji rynku mleka.

3. W przypadku śmierci producenta mleka, który spełnił warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo w przypadku wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, wsparcie, o którym mowa w § 3 pkt 1, przysługuje producentowi mleka będącemu jego spadkobiercą albo innym następcą prawnym, jeżeli:

1) objął w posiadanie jego gospodarstwo;

2) w dniu składania wniosku o udzielenie wsparcia jest posiadaczem jego gospodarstwa i posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

4. W przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa producenta mleka, który spełnił warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wsparcie, o którym mowa w § 3 pkt 1, nie przysługuje temu producentowi. W takim przypadku wsparcie przysługuje producentowi mleka, który objął w posiadanie to gospodarstwo, jeżeli w dniu składania wniosku o udzielenie wsparcia jest posiadaczem tego gospodarstwa i posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

5. Jeżeli gospodarstwo, o którym mowa w ust. 3 albo 4, jest przedmiotem współposiadania, wsparcia, o którym mowa w § 3 pkt 1, udziela się temu ze współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

§ 5. 1. Wsparcia, o którym mowa w § 3 pkt 1, udziela się w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) sumy kilogramów mleka wprowadzonego do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 przez producenta mleka:

a) ubiegającego się o wsparcie - w przypadku gdy o wsparcie ubiega się producent mleka spełniający warunki określone w § 4 ust. 1 lub

b) którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie przez producenta mleka ubiegającego się o wsparcie - w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 albo 4

- nie większej jednak niż 300 000 kg, oraz

2) ilorazu:

a) sumy równowartości w złotych 50% wysokości środków finansowych przewidzianych dla Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku do rozporządzenia 2015/1853 oraz kwoty 61 437 055,49 zł, pomniejszonej o 0,1% wysokości tej sumy, oraz

b) sumy kilogramów mleka, do którego przysługuje wsparcie, zgodnie z pkt 1, wszystkim producentom mleka ubiegającym się o wsparcie.

2. Przy ustalaniu ilości mleka, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 4 ust. 2.

§ 6. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 3 pkt 2, jest udzielane rolnikowi, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2015/1853, będącemu producentem świń, zwanemu dalej "producentem świń", jeżeli:

1) według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt:

a) w dniu 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń,

b) w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń sprzedanych przez tego producenta zostało poddanych ubojowi w rzeźni;

2) w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. sprzedał z przeznaczeniem do uboju co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11.

2. W przypadku śmierci producenta świń albo w przypadku wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, wsparcie, o którym mowa w § 3 pkt 2, przysługuje producentowi świń będącemu jego spadkobiercą albo innym następcą prawnym, jeżeli objął w posiadanie jego gospodarstwo i spełnił warunki, o których mowa w ust. 1, lub warunki te zostały spełnione przez jego poprzednika prawnego lub łącznie przez tych producentów.

3. W przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa producenta świń, wsparcie, o którym mowa w § 3 pkt 2, przysługuje:

1) producentowi, który przeniósł posiadanie gospodarstwa i spełnił warunki, o których mowa w ust. 1 - w odniesieniu do świń, które sprzedał w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r.;

2) producentowi świń, który objął w posiadanie gospodarstwo producenta, o którym mowa w pkt 1, i spełnił warunki, o których mowa w ust. 1, lub warunki te zostały spełnione przez jego poprzednika prawnego lub łącznie przez tych producentów - w odniesieniu do świń, które sprzedał w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r.

4. Jeżeli gospodarstwo, o którym mowa w ust. 2 albo 3, jest przedmiotem współposiadania, wsparcia, o którym mowa w § 3 pkt 2, udziela się temu ze współposiadaczy, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.

§ 7. 1. Wsparcia, o którym mowa w § 3 pkt 2, udziela się w wysokości stanowiącej iloczyn:

1) sumy liczby świń objętych kodem CN 0103 92 19 i loch objętych kodem CN 0103 92 11 sprzedanych z przeznaczeniem do uboju w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. przez producenta świń:

a) ubiegającego się o wsparcie, ale nie większej niż liczba tych świń poddanych ubojowi w rzeźni w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r., według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, oraz nie większej niż 2000 i nie większej niż suma liczby świń posiadanych w dniu 30 września 2015 r., według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, przez:

- tego producenta lub

- producenta świń, którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie przez producenta świń ubiegającego się o wsparcie - w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3, lub

b) którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie przez producenta świń ubiegającego się o wsparcie, ale nie większej niż liczba tych świń poddanych ubojowi w rzeźni w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r., według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, oraz nie większej niż 2000 i nie większej niż liczba świń posiadanych w dniu 30 września 2015 r., według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, przez producenta świń, którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie przez producenta świń ubiegającego się o wsparcie - w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 2, oraz

2) ilorazu:

a) sumy równowartości w złotych 50% wysokości środków finansowych przewidzianych dla Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku do rozporządzenia 2015/1853 oraz kwoty 61 437 055,49 zł, pomniejszonej o 0,1% wysokości tej sumy, oraz

b) sumy liczby świń, do których przysługuje wsparcie, zgodnie z pkt 1, wszystkim producentom świń ubiegającym się o wsparcie, powiększonej o sumę liczby świń o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada producenta świń, który sprzedał te świnie, do których przysługuje wsparcie, zgodnie z pkt 1, wszystkim producentom świń ubiegającym się o wsparcie

- nie większego niż 35 zł.

2. Wysokość wsparcia, o którym mowa w § 3 pkt 2, ustaloną na podstawie ust. 1, przysługującego do świń o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada producenta świń:

1) ubiegającego się o wsparcie albo

2) którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie:

a) w wyniku dziedziczenia lub w wyniku zapisu windykacyjnego przez producenta świń ubiegającego się o wsparcie albo

b) na podstawie umowy darowizny przez producenta świń ubiegającego się o wsparcie, który jest małżonkiem, zstępnym albo wstępnym darczyńcy

- zwiększa się o 100%, przy czym wysokość wsparcia przysługującego do tych świń nie może być większa niż 70 zł do jednej świni.

3. Przy ustalaniu liczby świń, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się świń, które producent świń ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w § 3 pkt 2, sprzedał w ramach działalności w zakresie:

1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967), lub

2) obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. c ustawy wymienionej w pkt 1, lub

3) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, o którym mowa w art. 1 pkt 1 lit. e ustawy wymienionej w pkt 1, lub

4) prowadzenia rzeźni, lub

5) prowadzenia zakładu przetwórczego w rozumieniu pkt 58 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 54 z 26.02.2011, str. 1, z późn. zm.), lub

6) prowadzenia spalarni w rozumieniu pkt 56 załącznika I do rozporządzenia wymienionego w pkt 5.

§ 8. 1. Wsparcie jest udzielane na wniosek producenta mleka albo producenta świń, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału regionalnego4) Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o udzielenie tego wsparcia.

2. Wniosek o udzielenie wsparcia, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera w szczególności:

1) numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 235) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, producenta mleka albo producenta świń, o ile został nadany;

2) numer siedziby stada producenta:

a) mleka albo

b) świń

- nadany na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642);

3) numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 235) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, nadany producentowi mleka, którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie przez producenta mleka ubiegającego się o wsparcie - w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4;

4) nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności numer identyfikacyjny producenta świń, którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie przez producenta świń ubiegającego się o wsparcie - w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3;

5) liczbę świń, do której producent świń ubiega się o wsparcie, z podziałem na liczbę świń objętych kodem CN 0103 92 19 oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11 oraz wskazaniem ich numerów identyfikacyjnych, wraz ze wskazaniem numerów oraz dat wystawienia faktur lub faktur VAT RR potwierdzających sprzedaż tych zwierząt w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. - w przypadku wniosku składanego przez producenta świń.

3. Do wniosku o udzielenie wsparcia dołącza się:

1) w przypadku wniosku składanego przez producenta mleka - oświadczenie producenta mleka o liczbie krów typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, posiadanych w dniu złożenia tego wniosku w stadzie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a;

2) w przypadku wniosku składanego przez producenta świń:

a) oświadczenie producenta świń o liczbie świń posiadanych w dniu 30 września 2015 r. w stadzie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b,

b) oświadczenie producenta świń o liczbie świń objętych kodem CN 0103 92 19 oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11 sprzedanych w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem do uboju,

c) faktury lub faktury VAT RR potwierdzające sprzedaż świń, o których mowa w lit. b, w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r., lub kopie tych faktur;

3) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza dotyczące spadku obejmującego gospodarstwo, o którym mowa w § 4 ust. 3 albo § 6 ust. 2, lub kopie tych dokumentów - w przypadku gdy producent mleka albo producent świń ubiegający się o wsparcie jest spadkobiercą, o którym mowa w tych przepisach;

4) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego, o którym mowa w § 4 ust. 3 albo § 6 ust. 2, lub kopię tego dokumentu - w przypadku gdy producent mleka albo producent świń ubiegający się o wsparcie jest innym następcą prawnym, o którym mowa w tych przepisach;

5) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, na podstawie której zostało przeniesione posiadanie gospodarstwa, o którym mowa w § 4 ust. 4 albo § 6 ust. 3, lub kopie tych umów - w przypadku gdy producent mleka ubiegający się o wsparcie jest producentem mleka, któremu przysługuje wsparcie na podstawie § 4 ust. 4, albo gdy producent świń jest producentem, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 2;

6) zgodę, o której mowa w § 4 ust. 5 albo § 6 ust. 4 - w przypadkach, o których mowa w tych przepisach.

4. Wniosek o udzielenie wsparcia składa się na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

§ 9. Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji, informację o wysokości wsparcia przysługującego na kilogram mleka oraz wysokość wsparcia przysługującego na sztukę świni.

§ 11.6) Środki finansowe z tytułu wsparcia Agencja wypłaca w terminie określonym w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2015/1853.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia7).


1) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 1673), które weszło w życie z dniem 2 września 2017 r.

2) Uchylony przez art. 22 pkt 4 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.; na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) zachowują moc i mogą być zmieniane lub uchylane na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137).

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Uchylony przez art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 lutego 2016 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-18
  • Data wejścia w życie: 2019-01-18
  • Data obowiązywania: 2019-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA