REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 114

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 55) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw łączności i transportu, zwanym dalej "urzędem", tworzy się formację obrony cywilnej pod nazwą "Formacja Obrony Cywilnej", zwaną dalej "formacją".

§ 2.

Formację przeznacza się do:

1) organizowania i prowadzenia ewakuacji osób i mienia, znajdujących się w urzędzie, na wypadek wojny, wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zdarzeń o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, 650 i 730), a także w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, w szczególności katastrofy budowlanej, pożaru, wybuchu, zalania lub silnych wiatrów;

2) realizowania zadań obrony cywilnej, o których mowa w Pierwszym Protokole dodatkowym do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącym ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzonym w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. poz. 175 oraz z 2015 r. poz. 1056);

3) współdziałania ze specjalistycznymi służbami przy realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 3.

1. W skład formacji wchodzą komendant formacji oraz członkowie formacji w liczbie 10 osób, powołani przez dyrektora generalnego urzędu spośród pracowników urzędu.

2. W formacji tworzy się:

1) drużynę ratownictwa ogólnego;

2) drużynę przeciwpożarową.

3. Spośród powołanych członków formacji komendant formacji wyznacza kierowników drużyn.

§ 4.

Komendant formacji kieruje działaniami formacji i odpowiada za jej organizację oraz przygotowanie do realizacji zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przez organizację ćwiczeń i szkoleń.

§ 5.

1. Formacja zostanie utworzona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Do czasu utworzenia formacji jej zadania wykonuje formacja obrony cywilnej utworzona na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 6.

§ 6.

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz. U. poz. 165).

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - łączność i transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-18
  • Data wejścia w życie: 2019-02-02
  • Data obowiązywania: 2019-02-02
  • Dokument traci ważność: 2022-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA