reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1059), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji (Dz. U. poz. 2144).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji (Dz. U. poz. 2144), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 grudnia 2018 r. (poz. 133)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 8 czerwca 2012 r.

w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji

Na podstawie art. 2f ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji Skarbu Państwa oraz rodzaje dokumentów, których kopie dołącza się do tego wniosku;

2) tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji.

§ 2. 1. Wniosek o udzielenie poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu zawiera, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) informacje o przedmiocie, wysokości i terminie obowiązywania wnioskowanego poręczenia lub gwarancji oraz uzasadnienie ubiegania się o ich udzielenie, wraz z informacją o działaniach podjętych przez kredytobiorcę w celu pozyskania środków finansowych oraz ewentualnych trudnościach w ich pozyskaniu;

2) ogólne informacje o kredytobiorcy obejmujące jego nazwę, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, datę rozpoczęcia działalności, formę organizacyjno-prawną wraz ze strukturą kapitałów (funduszy) własnych i informacją o udziałowcach bądź akcjonariuszach, opis prowadzonej działalności i jej klasyfikację określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440), a także nazwy i adresy banków prowadzących rachunki bieżące kredytobiorcy, a w przypadku uzyskania ratingu, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa (Dz. U. poz. 674) - również powyższy rating oraz oznaczenie podmiotu przyznającego rating i datę jego przyznania.

2. Wniosek jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu zawiera:

1) ogólne informacje o jednostce samorządu terytorialnego obejmujące nazwę jednostki samorządu terytorialnego oraz siedzibę jej władz, a w przypadku uzyskania ratingu, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa - również powyższy rating oraz oznaczenie podmiotu przyznającego rating i datę jego przyznania;

2) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. W przypadku wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji bankowi lub międzynarodowej instytucji finansowej, które udzieliły poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu, wniosek, oprócz informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiera informację o udzielonym poręczeniu lub gwarancji.

§ 3. 1. Do wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu dołącza się, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5:

1) kopie:

a) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, o ile wnioskodawca podlega wpisowi,

b) bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych kredytobiorcy oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, oraz dodatkowych informacji i objaśnień, sporządzonych w formie i treści zgodnej z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.1)) na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a także za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż trzy lata - za wszystkie okresy sprawozdawcze, wraz z kopiami zestawień wartości podstawowych wskaźników finansowych:

- dochodowości, ryzyka działalności kredytowej, płynności, wypłacalności i ryzyka dewizowego - w przypadku banku,

- płynności finansowej, rotacji majątku, struktury kapitałowej i majątkowej, rentowności, rozwoju - w przypadku pozostałych przedsiębiorców,

oraz określeniem metodologii ich obliczania,

c)2) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego (o ile dotyczy) za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli działalność jest prowadzona krócej niż trzy lata - za wszystkie okresy sprawozdawcze,

d) analizy wykonalności przedsięwzięcia (biznesplanu), z którym jest związane wnioskowane poręczenie lub gwarancja, wraz z kopią prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy w okresie realizacji tego przedsięwzięcia oraz w okresie wykonywania zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją obejmującą: prognozę bilansu, prognozę rachunku zysków i strat, prognozę rachunku przepływów pieniężnych, nakłady związane z realizacją przedsięwzięcia i źródła ich finansowania, a także plan kredytowania przedsięwzięcia,

e) opinii organu założycielskiego albo organu uprawnionego do reprezentowania Skarbu Państwa - w przypadku gdy kredytobiorca jest państwową osobą prawną lub spółką, w której Skarb Państwa posiada większość udziałów lub akcji, lub opinii rady nadzorczej banku - w przypadku banku państwowego - dotyczącej celowości realizacji przedsięwzięcia,

f) zaświadczenia właściwych organów podatkowych o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości kredytobiorcy,

g) dokumentu potwierdzającego brak zaległości z tytułu składek, do poboru których jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

h) opinii banku-kredytodawcy dotyczącej sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy, oceny przedsięwzięcia, z którym ma być związane poręczenie lub gwarancja, oraz celowości udzielenia poręczenia lub gwarancji,

i) warunkowej umowy kredytowej, a w przypadku kredytu lub pożyczki udzielanych przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę będącego nierezydentem - projektu umowy kredytowej lub umowy pożyczki, wraz z określeniem wysokości oraz terminów spłaty poszczególnych rat kredytu lub pożyczki i odsetek;

2) oświadczenia kredytobiorcy o:

a) aktualnym zadłużeniu, obciążeniach na majątku trwałym oraz o toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych, mogących mieć wpływ na sytuację finansową kredytobiorcy,

b) prawdziwości danych zawartych we wniosku.

2. Zamiast kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f i g, kredytobiorca może dołączyć do wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan jego zaległości z tego tytułu lub oświadczenie potwierdzające brak zaległości z tytułu składek, do poboru których jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

3. Do wniosku jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu dołącza się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5:

1) kopie:

a) sprawozdań z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok budżetowy poprzedzający rok budżetowy, w którym jest składany wniosek,

b) sprawozdań kwartalnych z wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego w roku budżetowym, w którym jest składany wniosek,

c) skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego za ostatni rok obrotowy,

d) opinii wojewody dotyczącej celowości realizacji przedsięwzięcia,

e) opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu wnioskowanego do objęcia poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa,

f) dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d i g-i;

2) oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

4. W przypadku wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji bankowi lub międzynarodowej instytucji finansowej, które udzieliły poręczenia lub gwarancji spłaty zobowiązania, do wniosku dołącza się, oprócz oświadczeń oraz kopii dokumentów wskazanych w ust. 1-3, kopię umowy poręczenia lub umowy gwarancji udzielonej przez bank lub międzynarodową instytucję finansową.

5. W przypadku wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania objętego już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tym zobowiązaniem, do wniosku zamiast kopii dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, dołącza się kopię aktualizacji analizy wykonalności przedsięwzięcia (biznesplanu) związanego ze zobowiązaniem objętym już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa.

6. W przypadku wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji spłaty zobowiązań zaciąganych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego na podstawie art. 39d ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244) lub na rzecz Funduszu Kolejowego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510), do wniosku nie dołącza się kopii: analizy wykonalności przedsięwzięcia, prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy i planu kredytowania przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Bank Gospodarstwa Krajowego dołącza do wniosku kopię długoterminowej projekcji przepływów finansowych Krajowego Funduszu Drogowego albo kopię długoterminowej projekcji przepływów finansowych Funduszu Kolejowego.

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie poręczenia lub gwarancji wykonania zobowiązania wynikającego z obligacji zawiera odpowiednio dane określone w § 2 ust. 1, a w przypadku wniosku jednostki samorządu terytorialnego - odpowiednio dane określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1.

2. Do wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji wykonania zobowiązania wynikającego z obligacji dołącza się, z zastrzeżeniem ust. 3:

1) kopię projektu prospektu emisyjnego lub warunków emisji;

2) kopię opinii banku-reprezentanta dotyczącej sytuacji finansowej emitenta - w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, zwanej dalej "ustawą";

3) kopię informacji emitenta obligacji o zaciągniętych i niespłaconych przez niego kredytach oraz pożyczkach, a także o wyemitowanych i niespłaconych dłużnych papierach wartościowych;

4) odpowiednio kopie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a-g, oraz oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, a w przypadku wniosku jednostki samorządu terytorialnego - odpowiednio kopie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. d i g i ust. 3 pkt 1 lit. a-e, oraz oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;

5) kopie projektów umów agencyjnych oraz innych umów związanych z organizacją emisji obligacji.

3. W przypadku wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z obligacji pod warunkiem przeznaczenia środków pochodzących z emisji obligacji na spłatę zobowiązania objętego już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa, wraz z odsetkami i innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tym zobowiązaniem, do wniosku zamiast kopii dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. d, dołącza się kopię aktualizacji analizy wykonalności przedsięwzięcia (biznesplanu) związanego ze zobowiązaniem objętym już poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa.

§ 5. 1. Wniosek o udzielenie poręczenia lub gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych ze spłatą kredytu lub emisją obligacji, objętych poręczeniem lub gwarancją, zawiera:

1) informacje o przedmiocie transakcji, w szczególności kwotach bazowych, terminach, walucie i sposobie rozliczenia, oraz informacje o wysokości i terminie obowiązywania wnioskowanego poręczenia lub gwarancji;

2) określenie przewidywanych korzyści związanych z udzieleniem poręczenia lub gwarancji.

2. Do wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z transakcji zabezpieczających przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym, związanych ze spłatą kredytu lub emisją obligacji, objętych poręczeniem lub gwarancją, dołącza się:

1) kopię projektu umowy transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem zmiany stopy procentowej lub ryzykiem walutowym;

2) odpowiednio kopię dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h, albo kopię dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2;

3) odpowiednio kopie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b, c, f i g, oraz oświadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, a w przypadku wniosku jednostki samorządu terytorialnego - odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. g i ust. 3 pkt 1 lit. a-c, oraz oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie poręczenia wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe zawiera:

1) ogólne informacje o organizatorze wystawy;

2) określenie miejsca i terminu organizowanej wystawy;

3) uzasadnienie celowości zorganizowania wystawy;

4) informację o przyczynach nieubezpieczenia eksponatów.

2. Do wniosku o udzielenie poręczenia wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty wystawowe dołącza się kopie:

1) szczegółowego spisu eksponatów wraz z określeniem ich wartości;

2) szczegółowego opisu środków i warunków ochrony eksponatów podczas transportu oraz w miejscu wystawienia;

3) opinii Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dotyczącej środków i warunków, o których mowa w pkt 2;

4) projektu umowy wypożyczenia eksponatów.

§ 7. 1. Wnioskodawca uzupełnia wniosek o udzielenie poręczenia lub gwarancji o dodatkowe dane lub dołącza do wniosku kopie dodatkowych dokumentów oraz oświadczenia, w przypadku gdy:

1) dokonanie pełnej analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1 ustawy, w oparciu o dane i kopie dokumentów oraz oświadczenia wymienione w § 2-6, jest niemożliwe;

2) dodatkowe dane, dokumenty oraz oświadczenia są wymagane przez Komisję Europejską lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

3) dodatkowe dane, dokumenty oraz oświadczenia są niezbędne w celu przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1 ustawy, zgodnie z metodologią stosowaną w Banku Gospodarstwa Krajowego, w odniesieniu do poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 3 ust. 6 ustawy.

2. Podmiot rozpatrujący wniosek, o którym mowa w § 9, może, w uzasadnionych przypadkach, zwolnić wnioskodawcę z obowiązku przedstawiania niektórych danych lub kopii dokumentów oraz oświadczeń wymienionych w § 2-6.

§ 8. 1. W przypadku gdy poręczenia lub gwarancji udziela Rada Ministrów, do wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji, z wyjątkiem poręczenia, o którym mowa w § 6, dołącza się kopię opinii ministra właściwego do spraw gospodarki oraz, w uzasadnionych przypadkach, ministra właściwego ze względu na rodzaj przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności ocenę ekonomiczną przedsięwzięcia objętego wnioskiem co do zgodności z aktualną polityką gospodarczą państwa.

§ 9. Wniosek o udzielenie:

1) poręczenia lub gwarancji, o których mowa w § 2-5, w odniesieniu do poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 3 ust. 4 i 5 ustawy, składa się do ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

2) poręczenia lub gwarancji, o których mowa w § 2-5, w odniesieniu do poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 3 ust. 6 ustawy, składa się do Banku Gospodarstwa Krajowego,

3) poręczenia, o którym mowa w § 6, składa się do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

- zwanego dalej "podmiotem rozpatrującym wniosek".

§ 10. 1. Rozpatrzenie kompletnego wniosku następuje niezwłocznie po jego złożeniu.

2. W razie stwierdzenia uchybień formalnych, innych wad wniosku lub konieczności uzupełnienia wniosku o dodatkowe dane, oświadczenia lub kopie dodatkowych dokumentów w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1, lub konieczności dołączenia kopii opinii ministra innego niż minister właściwy do spraw gospodarki, o której mowa w § 8 ust. 1, podmiot rozpatrujący wniosek wzywa wnioskodawcę do usunięcia tych uchybień, wad lub do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni.

3. Wniosek niepoprawiony lub nieuzupełniony w wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. W odniesieniu do poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy, w przypadku gdy podmiotem rozpatrującym wniosek jest inny podmiot niż ten, który podpisał, w imieniu Skarbu Państwa, umowę o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz umowę poręczenia lub gwarancji, podmiot rozpatrujący wniosek zwraca się do podmiotu, który podpisał, w imieniu Skarbu Państwa, umowę o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz umowę poręczenia lub gwarancji, o przekazanie dokumentacji dotyczącej udzielonego już poręczenia lub gwarancji.

§ 11. 1. Podmiot rozpatrujący wniosek dokonuje analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1 ustawy, w oparciu o dane zawarte we wniosku oraz dołączone do niego kopie dokumentów i oświadczenia.

2. Analiza, o której mowa w art. 2a ust. 1 ustawy, powinna obejmować w szczególności ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy oraz ocenę przedsięwzięcia, z którym jest związane wnioskowane poręczenie lub gwarancja, a w przypadku poręczenia, o którym mowa w § 6 - ocenę przewidzianych przez organizatora środków i warunków ochrony eksponatów podczas transportu oraz w miejscu ich wystawienia.

§ 12. W przypadku gdy poręczenia lub gwarancji udziela Rada Ministrów, podmiot rozpatrujący wniosek występuje do Rady Ministrów o udzielenie poręczenia lub gwarancji, jeżeli wniosek, po dokonaniu analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1 ustawy, uzyskał jego pozytywną opinię.

§ 13. 1. W przypadku gdy poręczenia lub gwarancji udziela Rada Ministrów, umowę o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz umowę poręczenia lub gwarancji podpisuje, w imieniu Skarbu Państwa, z upoważnienia Rady Ministrów, minister właściwy do spraw finansów publicznych, a w przypadku poręczenia, o którym mowa w § 6 - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

2. W pozostałych przypadkach umowy, o których mowa w ust. 1, podpisuje, w imieniu Skarbu Państwa:

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych, w odniesieniu do poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 3 ust. 4 i 5 ustawy;

2) Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, w odniesieniu do poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 3 ust. 6 ustawy.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650, 1629, 2212 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji (Dz. U. poz. 2144), które weszło w życie z dniem 6 grudnia 2017 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 czerwca 2012 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji (Dz. U. poz. 650), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 622, 764, 767 i 1110).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama