| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.1), Państwo Izrael staje się dnia 1 stycznia 2019 r. stroną wyżej wymienionej Konwencji.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 1 stycznia 2019 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Państwo Izrael, składając dokument ratyfikacyjny, złożyło:

1) notyfikacje zgodnie z: art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii), art. 4 ust. 4, art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 8, art. 12 ust. 5, art. 12 ust. 6, art. 13 ust. 7, art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii), art. 18, art. 35 ust. 2 oraz art. 35 ust. 3,

2) zastrzeżenia zgodnie z: art. 9 ust. 6 lit. a), art. 11 ust. 3 lit. a), art. 16 ust. 5 lit. a) oraz art. 35 ust. 6

- Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Państwo Izrael notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r.2).

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)

Artykuł 2 - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Izrael planuje objęcie Konwencją następujących umów:

Nr

Tytuł

Druga

Umawiająca się

Jurysdykcja

Tekst pierwotny/Instrument zmieniający

Data podpisania

Data wejścia w życie

373)

Umowa między Rządem Państwa Izrael a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

Polska

Tekst pierwotny

22-05-1991

30-12-1991

 

Article 2 - Interpretation of Terms

Notification - Agreements Covered by the Convention

Pursuant to Article 2(1)(a)(ii) of the Convention Israel wishes the following agreements to be covered by the Convention:

No

Title

Other Contracting Jurisdiction

Original/Amending Instrument

Date of Signature

Date of Entry into force

37

Agreement between the Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Poland for the avoidance of double taxation and for the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

Poland

Original

22-05-1991

30-12-1991

 

Notyfikacja zgodnie z art. 4 ust. 4

Artykuł 4 - Podmioty o podwójnej siedzibie

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 4 ust. 4 Konwencji Izrael wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 4 ust. 2, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 4 ust. 3 lit. b) i d). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

37

Polska

art. 4 ust. 3

 

Article 4 - Dual Resident Entities

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 4(4) of the Convention Israel considers that the following agreements contain a provision described in Article 4(2) that is not subject to a reservation under Article 4(3)(b) and (d). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

37

Poland

Article 4(3)

 

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Izrael wskazuje, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 oraz zawierają tekst preambuły, o którym mowa w art. 6 ust. 2. Tekst odpowiedniego fragmentu preambuły został wskazany poniżej.

Numer

wymienionej

Umowy

Druga

Umawiająca się

Jurysdykcja

Tekst preambuły

37

Polska

pragnąc zawrzeć Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,

 

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Existing Preamble Language in Listed Agreements

Pursuant to Article 6(5) of the Convention Israel considers that the following agreements are not within the scope of a reservation under Article 6(4) and contain preamble language described in Article 6(2). The text of the relevant preambular paragraph is identified below.

Listed

Agreement

Number

Other Contracting Jurisdiction

Preamble Text

37

Poland

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

 

Notyfikacja zgodnie z art. 8 ust. 4

Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 8 ust. 4 Konwencji Izrael wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, które nie jest objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 8 ust. 3 lit. b). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

37

Polska

art. 10 ust. 2 lit. a)

 

Article 8 - Dividend Transfer Transactions

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 8(4) of the Convention Israel considers that the following agreements contain a provision described in Article 8(1) that is not subject to a reservation described in Article 8(3)(b). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

37

Poland

Article 10(2)(a)

 

Zastrzeżenie zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a)

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a) Konwencji Izrael zastrzega prawo do niestosowania art. 9 ust. 1 w odniesieniu do zawartych przez siebie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 9 - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Pursuant to Article 9(6)(a) of the Convention Israel reserves the right for Article 9(1) not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacje zgodnie z art. 9 ust. 8

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 9 ust. 8 Konwencji Izrael dokonuje wyboru stosowania art. 9 ust. 4.

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 9 ust. 8 Konwencji Izrael wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 9 ust. 5. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

37

Polska

część art. 13 ust. 1

 

Article 9 - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 9(8) of the Convention Israel hereby chooses to apply Article 9(4).

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 9(8) of the Convention Israel considers that the following agreements contain a provision described in Article 9(5). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

37

Poland

Part of Article 13(1)

 

Zastrzeżenie zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a)

Artykuł 11 - Stosowanie przepisów Umów Podatkowych w celu zastrzeżenia prawa Strony do opodatkowania osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na jej terytorium

Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a) Konwencji Izrael zastrzega prawo do niestosowania art. 11 w całości w odniesieniu do zawartych przez siebie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 11 - Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents

Pursuant to Article 11(3)(a) of the Convention Israel reserves the right for the entirety of Article 11 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 12 ust. 5

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 12 ust. 5 Konwencji Izrael wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. a). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

37

Polska

art. 5 ust. 5

 

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 12(5) of the Convention Israel considers that the following agreements include a provision described in Article 12(3)(a). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

37

Poland

Article 5(5)

 

Notyfikacja zgodnie z art. 12 ust. 6

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 12 ust. 6 Konwencji Izrael wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 lit. b). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

37

Polska

art. 5 ust. 6

 

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 12(6) of the Convention Israel considers that the following agreements include a provision described in Article 12(3)(b). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

37

Poland

Article 5(6)

 

Notyfikacje zgodnie z art. 13 ust. 7

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Izrael dokonuje wyboru stosowania Opcji A przewidzianej w art. 13 ust. 1.

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 13 ust. 7 Konwencji Izrael wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie, o którym mowa w art. 13 ust. 5 lit. a), oraz nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 13 ust. 6 lit. b). Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

37

Polska

art. 5 ust. 4

 

Article 13 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 13(7) of the Convention Israel hereby chooses to apply Option A under Article 13(1).

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 13(7) of the Convention Israel considers that the following agreements include a provision described in Article 13(5)(a) and are not subject to a reservation under Article 13(6)(b). The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

37

Poland

Article 5(4)

 

Zastrzeżenie zgodnie z art. 16 ust. 5 lit. a)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Zgodnie z art. 16 ust. 5 lit. a) Konwencji Izrael zastrzega prawo do niestosowania art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze w odniesieniu do zawartych przez siebie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, na tej podstawie, że zamierza spełnić minimalny standard w zakresie usprawnienia rozwiązywania sporów stosownie do Pakietu OECD/G20 BEPS przez zapewnienie, że na podstawie każdej z zawartych Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja (wyłączając Umowę Podatkową, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, która pozwala osobie na przedstawienie swojej sprawy właściwemu organowi którejkolwiek Umawiającej się Jurysdykcji), w przypadku gdy osoba jest zdania, że działania jednej lub obu Umawiających się Jurysdykcji powodują lub spowodują dla niej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, wówczas może ona, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Umawiających się Jurysdykcji, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi Umawiającej się Jurysdykcji, na terytorium której ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub - w przypadku gdy do sprawy przedstawionej przez tę osobę ma zastosowanie postanowienie Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, dotyczące równego traktowania z uwagi na obywatelstwo - właściwemu organowi tej z Umawiających się Jurysdykcji, której osoba ta jest obywatelem; wówczas właściwy organ tej Umawiającej się Jurysdykcji dokona dwustronnej notyfikacji lub uzgodnienia z właściwym organem drugiej Umawiającej się Jurysdykcji w sprawach, w których właściwy organ, któremu przedstawiono sprawę w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się, nie uznaje zarzutu podatnika za uzasadniony.

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Pursuant to Article 16(5)(a) of the Convention Israel reserves the right for the first sentence of Article 16(1) not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS Package by ensuring that under each of its Covered Tax Agreements (other than a Covered Tax Agreement that permits a person to present a case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction), where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, that person may present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which the person is a resident or, if the case presented by that person comes under a provision of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, to that of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national; and the competent authority of that Contracting Jurisdiction will implement a bilateral notification or consultation process with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction for cases in which the competent authority to which the mutual agreement procedure case was presented does not consider the taxpayer's objection to be justified.

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) Konwencji Izrael wskazuje, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze, powinna być przedstawiona w okresie co najmniej trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

37

Polska

art. 26 ust. 1 zd. 2

 

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(b)(ii) of the Convention Israel considers that the following agreements include a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph number of each such provision is identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

37

Poland

Article 26(1), second sentence

 

Notyfikacja zgodnie z art. 18

Artykuł 18 - Wybór stosowania Części VI

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 18 Konwencji Izrael dokonuje wyboru niestosowania Części VI.

Article 18 - Choice to Apply Part VI Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 18 of the Convention Israel hereby chooses not to apply Part VI.

Notyfikacja zgodnie z art. 35 ust. 2

Artykuł 35 - Stosowanie

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 35 ust. 2 Konwencji wyłącznie dla celów własnego stosowania art. 35 ust. 1 lit. a) i ust. 5 lit. a) Izrael dokonuje wyboru w zakresie zastąpienia terminem "okres podatkowy" odesłania do pojęcia "rok kalendarzowy".

Article 35 - Entry into Effect

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 35(2) of the Convention solely for purposes of its own application of Article 35(1)(a) and (5)(a), Israel hereby chooses to substitute "taxable period" for "calendar year".

Notyfikacja zgodnie z art. 35 ust. 3

Artykuł 35 - Stosowanie

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 35 ust. 3 Konwencji wyłącznie na potrzeby własnego stosowania art. 35 ust. 1 lit. b) i ust. 5 lit. b) Izrael dokonuje wyboru zastąpienia odesłania do pojęcia "okresy podatkowe rozpoczynające się w dniu lub po dniu, w którym upłynął termin" odesłaniem do pojęcia "okresy podatkowe rozpoczynające się w dniu lub po dniu 1 stycznia roku następującego w dniu lub po dniu upływu terminu".

Article 35 - Entry into Effect

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 35(3) of the Convention solely for purposes of its own application of Article 35(1)(b) and 5(b), Israel hereby chooses to replace the reference to "taxable periods beginning on or after the expiration of a period" with a reference to "taxable periods beginning on or after the first day of the next calendar year beginning on or after the expiration of a period".

Zastrzeżenie zgodnie z art. 35 ust. 6

Artykuł 35 - Stosowanie

Zgodnie z art. 35 ust. 6 Konwencji Izrael zastrzega prawo do niestosowania art. 35 ust. 4 Konwencji do zawartych przez niego Umów Podatkowych.

Article 35 - Entry into Effect

Pursuant to Article 35(6) of the Convention Israel reserves the right for Article 35(4) not to apply with respect to its Covered Tax Agreements.

Minister Spraw Zagranicznych: J. Czaputowicz


1) Tekst Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369.

2) Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 maja 1991 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1992 r. poz. 124.

3) Numer wskazany przez Państwo Izrael w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., w notyfikacji złożonej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) ww. Konwencji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Szlawski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »