| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

TRZECI PROTOKÓŁ

do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy,

sporządzony w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 6 marca 1959 r. w Strasburgu został sporządzony Trzeci Protokół do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, w następującym brzmieniu:

Przekład

Trzeci Protokół do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy

Strasburg, 6.03.1959

Rządy Sygnatariusze niniejszego Protokołu, będące członkami Rady Europy, Sygnatariuszami Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy lub Stronami tego Porozumienia i będące jednocześnie członkami Funduszu Przesiedleńczego Rady Europy dla Uchodźców oraz Przeludnienia,

mając na względzie artykuł 1 i 9.g Statutu wyżej wymienionego Funduszu;

mając na względzie artykuł 40 Statutu Rady Europy;

pragnąc określić sytuację prawną majątku aktywów i działalności Funduszu Przesiedleńczego oraz status prawny jego organów i funkcjonariuszy;

uznając za konieczne ułatwienie realizacji celów statutowych Funduszu poprzez możliwie największą redukcję bezpośredniego i pośredniego opodatkowania działalności Funduszu, które w ostatecznym rozrachunku ponoszone jest przez beneficjentów pożyczek przyznawanych przez ten Fundusz;

pragnąc uzupełnić w odniesieniu do Funduszu Przesiedleńczego postanowienia Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy,

uzgodniły, co następuje:

Część I – Statut, osobowość, zdolność do czynności prawnych

Artykuł 1

Statut [Fundusz Przesiedleńczy Rady Europy]

Funduszu Przesiedleńczego Rady Europy, przyjęty przez Komitet Ministrów w Uchwale (56) 9 lub zmieniony przez ten Komitet lub przez Organ Zarządzający działający w granicach określonych w artykule 9.h wyżej wspomnianego Statutu, stanowi integralną część niniejszego Protokołu.

Fundusz Przesiedleńczy Rady Europy posiada osobowość prawną, a w szczególności zdolność do:

i) zawierania umów;

ii) nabywania i zbywania majątku nieruchomego i ruchomego;

iii) występowania przed sądami;

iv) przeprowadzania wszelkich transakcji związanych z realizacją celów statutowych.

Działalność, czynności oraz umowy Funduszu Przesiedleńczego Rady Europy reguluje niniejszy Protokół, Statut Funduszu oraz przepisy wydane na podstawie tego Statutu. W szczególnych przypadkach zastosowanie może mieć ponadto prawo krajowe, pod warunkiem że Fundusz wyraźnie wyda na to zgodę, oraz że prawo takie nie będzie naruszało postanowień niniejszego Protokołu ani wspomnianego Statutu.

Część II – Sądy, majątek, aktywa, działalność

Artykuł 2

Pozew [Jurysdykcja]

przeciwko Funduszowi może być rozpatrywany przez każdy właściwy sąd państwa członkowskiego Funduszu lub państwa, na terytorium którego Fundusz udzielił pożyczki albo ją zagwarantował.

Jednakże:

i) przed sądami tymi nie mogą być wytaczane żadne powództwa przeciwko Funduszowi przez państwo członkowskie, osoby działające w imieniu państwa członkowskiego lub osoby, na rzecz których państwo członkowskie dokonało cesji przysługujących mu praw, ani przez Fundusz przeciwko państwu członkowskiemu lub wyżej wymienionym osobom;

ii) spory wynikające z umowy pożyczki lub umowy gwarancyjnej zawartej przez Fundusz z państwem członkowskim lub innym pożyczkobiorcą zaakceptowanym przez to państwo członkowskie rozstrzyga się w drodze arbitrażu zgodnie z procedurą określoną w tej umowie. Spory wynikające z umów pożyczki lub umów gwarancyjnych podpisanych przez Fundusz rozstrzyga się w procedurze arbitrażowej określonej w Regulaminie Udzielania Pożyczek, sporządzonym na podstawie artykułu 10 akapit 1.d Statutu Funduszu.

Artykuł 3

Do momentu [Wyłączenie spod egzekucji]

doręczenia wydanego przeciw Funduszowi wykonalnego orzeczenia, które nie może zostać zakwestionowane za pomocą zwyczajnych środków zaskarżenia, mienie i wierzytelności Funduszu, bez względu na to, gdzie i w czyim posiadaniu się znajdują, nie podlegają żadnym formom odebrania, zajęcia i egzekucji.

Wykonanie w drodze egzekucji na terytorium państw członkowskich Funduszu orzeczenia będącego wynikiem postępowania arbitrażowego zgodnie z artykułem 2 akapit 3 następuje zgodnie z procedurą przewidzianą w prawie każdego z tych państw członkowskich i po nadaniu w państwie, na którego terytorium orzeczenie ma zostać wykonane w drodze egzekucji, klauzuli wykonalności; nadanie takiej klauzuli nie wymaga innej kontroli poza weryfikacją autentyczności orzeczenia, jego zgodności z zasadami dotyczącymi właściwości i procedurą określoną w Regulaminie Udzielania Pożyczek Funduszu oraz braku sprzeczności z ostatecznym orzeczeniem wydanym w wyżej wymienionym państwie. W momencie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych każdy Sygnatariusz zobowiązany jest do przekazania innym Sygnatariuszom, za pośrednictwem Sekretarza Generalnego Rady Europy, informacji o organie, który na mocy prawa Sygnatariusza posiada właściwość dla dopełnienia tych formalności.

Artykuł 4

Mienie [Wyłącznie możliwości przeszukania, zajęcia, konfiskaty, wywłaszczenia lub jakiejkolwiek innej formy zajęcia mienia i wierzytelności Funduszu]

i wierzytelności Funduszu, bez względu na to, gdzie i w czyim posiadaniu się znajdują, nie podlegają przeszukaniu, zajęciu, konfiskacie, wywłaszczeniu lub jakiejkolwiek innej formie zajęcia na skutek działań egzekucyjnych lub ustawodawczych.

Budynki i lokale używane do działalności Funduszu oraz jego archiwa są nietykalne.

Artykuł 5

W zakresie [Uprawnienia w zakresie posiadanych środków pieniężnych]

niezbędnym do osiągnięcia celów statutowych Fundusz może:

a) posiadać każdą walutę oraz prowadzić rachunki w każdej walucie;

b) swobodnie przekazywać swoje środki pieniężne za pośrednictwem usług bankowych z jednego kraju do drugiego lub w granicach jednego kraju oraz wymieniać każdą posiadaną przez siebie walutę na inną.

Korzystając z praw przyznanych zgodnie z niniejszym artykułem, Fundusz weźmie pod uwagę każde stanowisko przekazane przez rząd któregokolwiek państwa członkowskiego.

Artykuł 6

Majątek [Wyłączenie możliwości kontroli i ograniczania majątku i aktywów Funduszu]

i aktywa Funduszu nie podlegają żadnym ograniczeniom, przepisom, kontrolom ani moratoriom.

Artykuł 7

Fundusz [Zwolnienie z podatków bezpośrednich]

Przesiedleńczy, jego aktywa, dochody i inny majątek są zwolnione z wszelkich podatków bezpośrednich.

Fundusz Przesiedleńczy jest zwolniony z wszelkich podatków na terytorium państw członkowskich Funduszu w odniesieniu do transakcji i operacji związanych z pożyczkami zaciągniętymi przez Fundusz w celu wykorzystania przychodów z nich osiągniętych zgodnie z misją Funduszu, to jest na potrzeby uchodźców oraz do rozwiązania problemu przeludnienia, lub związanych z pożyczkami udzielonymi lub gwarantowanymi przez Fundusz zgodnie z przepisami jego Statutu.

Fundusz nie jest zwolniony z podatków, opłat czy należności, które stanowią jedynie opłatę za korzystanie z usług użyteczności publicznej.

W miarę możliwości rządy państw członkowskich zobowiązane są do podejmowania odpowiednich działań w celu:

a) zwolnienia z podatków od dochodu uzyskanego z odsetek od wyemitowanych obligacji lub pożyczek zaciągniętych przez Fundusz;

b) umorzenia lub zwrotu podatku akcyzowego i podatków stanowiących część ceny majątku ruchomego i nieruchomego lub opłaty za świadczone usługi w przypadku dokonania przez Fundusz do celów służbowych znaczących zakupów lub zamówienia usług, których całkowity koszt zawiera tego rodzaju podatek akcyzowy i inne podatki.

Papiery wartościowe oraz obligacje wyemitowane lub gwarantowane przez Fundusz (lub związane z nimi dywidendy i odsetki), bez względu na to, w czyim posiadaniu się znajdują, nie podlegają opodatkowaniu:

a) które ma charakter dyskryminacyjny wobec takich papierów wartościowych lub obligacji wyłącznie ze względu na fakt, że zostały wyemitowane lub są gwarantowane przez Fundusz; lub

b) jeśli wyłączną podstawą prawną takiego opodatkowania jest miejsce lub waluta, w której papiery wartościowe lub obligacje zostały wyemitowane, są gwarantowane, płatne lub opłacane, lub lokalizacja siedziby, biura lub miejsca działalności Funduszu.

Artykuł 8

Fundusz [Zwolnienie z opłat celnych, zakazów i ograniczeń wwozu i wywozu]

jest zwolniony z wszelkich opłat celnych, zakazów i ograniczeń wwozu i wywozu w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych do jego użytku służbowego, chyba że te zakazy lub ograniczenia zostały nałożone ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo lub ochronę zdrowia. Przedmioty wwiezione na podstawie zwolnienia z opłat nie podlegają żadnej formie zbycia w kraju, do którego zostały wwiezione, chyba że na warunkach zatwierdzonych przez rząd tego kraju.

Część III – Organy

Artykuł 9

W zakresie [Porozumiewania się w sprawach urzędowych]

porozumiewania się w sprawach urzędowych organy, o których mowa w artykule 8 Statutu Funduszu, korzystają na terytorium każdego państwa członkowskiego z traktowania co najmniej tak korzystnego, jak przyznane przez to państwo członkowskie misjom dyplomatycznym każdego innego rządu. Korespondencja urzędowa i inne komunikaty urzędowe organów Funduszu nie podlegają cenzurze.

Artykuł 10

Członkowie [Immunitet jurysdykcyjny]

Organu Zarządzającego, Rady Administracyjnej oraz Komitetu Audytu korzystają z immunitetu jurysdykcyjnego w odniesieniu do wypowiedzi ustnych lub pisemnych oraz wszelkich czynności dokonanych przez nich w charakterze urzędowym i w granicach ich właściwości. Immunitet ten przysługuje im także po zakończeniu pełnienia ich funkcji. Korzystają oni także z takich samych immunitetów w odniesieniu do ograniczeń imigracyjnych i wymogów rejestracji cudzoziemców, a także korzystają z takich samych ułatwień przy wymianie walut i przejazdach, jakie państwa członkowskie przyznały przedstawicielom podobnej rangi innych rządów Funduszu. Kwoty wypłacane im z tytułu niezbędnych wydatków poniesionych w trakcie pełnienia obowiązków są zwolnione z podatków.

Artykuł 11

Przywileje [Uchylenie przywilejów i immunitetu]

i immunitety przyznawane są osobom wymienionym w artykule 10 nie dla ich osobistej korzyści, lecz w celu zapewnienia im niezależności podczas wykonywania ich funkcji. Państwo członkowskie ma zatem nie tylko prawo, ale i obowiązek uchylić immunitet swojemu przedstawicielowi w każdym przypadku, gdy jego zdaniem immunitet ten mógłby utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz w przypadku, gdy jego uchylenie nie powoduje uszczerbku dla celu, w którym został przyznany.

Artykuł 12

Postanowienia [Zakaz wykorzystywania immunitetu przeciwko władzom państwa, które reprezentuje bądź reprezentował]

artykułów 10 i 11 nie mogą być wykorzystywane przez przedstawiciela przeciwko władzom państwa, które reprezentuje bądź reprezentował.

Artykuły 10, 11 i 12.a stosuje się w równym stopniu do zastępców przedstawicieli, doradców, ekspertów technicznych i sekretarzy delegacji.

Część IV – Funkcjonariusze

Artykuł 13

Gubernatorowi [Przywileje i immunitety gubernatora i funkcjonariuszy]

i funkcjonariuszom Funduszu przysługują przywileje i immunitety określone w artykule 18 Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy.

Gubernator określi kategorie funkcjonariuszy, do których stosuje się postanowienia wyżej wymienionego artykułu.

W odniesieniu do gubernatora i funkcjonariuszy, o których mowa w poprzednim ustępie, powiadomień, o których mowa w artykule 17 Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, dokonuje Sekretarz Generalny Rady Europy.

Sekretarz Generalny, po uzgodnieniu z gubernatorem, ma prawo i obowiązek uchylić immunitet każdemu funkcjonariuszowi, w przypadku gdy uzna, że immunitet ten mógłby utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz gdy może być on uchylony bez uszczerbku dla prawidłowego funkcjonowania Funduszu. W przypadku gubernatora prawo do uchylenia immunitetu przysługuje Organowi Zarządzającemu.

Część V – Stosowanie Statutu

Artykuł 14

Rządy [Obowiązek uzyskania upoważnienia konstytucyjnego w celu wypełniania statutowych zobowiązań]

państw członkowskich Funduszu zobowiązują się uzyskać upoważnienie konstytucyjne niezbędne do wypełniania statutowych zobowiązań zaciągniętych przez owe państwa w stosunku do Funduszu Przesiedleńczego. Zobowiązują się także uzyskać takie upoważnienie w terminie umożliwiającym im realizację wszelkich przedsięwzięć, których podjęli się w charakterze pożyczkodawcy lub gwaranta zgodnie z artykułem 6 ustęp 3 Statutu Funduszu Przesiedleńczego.

Artykuł 15

Fundusz [Porozumienia szczególne]

może zawrzeć z każdym państwem członkowskim porozumienie szczególne dotyczące szczegółowego stosowania postanowień niniejszego Protokołu, które będzie uzupełniać te postanowienia lub wprowadzać odstępstwa od postanowień zawartych w artykule 13. Fundusz może również zawrzeć porozumienie z każdym państwem niebędącym członkiem Funduszu modyfikujące stosowanie postanowień niniejszego Protokołu w zakresie dotyczącym danego państwa.

Część VI – Postanowienia końcowe

Artykuł 16

Niniejszy [Ratyfikacja]

Protokół podlega ratyfikacji, zaś dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy. Protokół wejdzie w życie w dniu złożenia dokumentów ratyfikacyjnych przez trzech sygnatariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią aktywów Funduszu. W przypadku innych państw członkowskich Funduszu Protokół wejdzie w życie odpowiednio w dniu złożenia ich dokumentów ratyfikacyjnych.

Jednakże do czasu wejścia w życie niniejszego Protokołu zgodnie z postanowieniami poprzedniego ustępu sygnatariusze, w celu uniknięcia opóźnienia w sprawnym działaniu Funduszu, wyrażają zgodę na tymczasowe stosowanie Protokołu od dnia 1 września 1958 roku lub najpóźniej od dnia jego podpisania, w zakresie zgodnym z ich własnymi wymogami konstytucyjnymi.

Artykuł 17

Każde [Przystąpienie do Funduszu]

państwo stające się członkiem Funduszu Przesiedleńczego po podpisaniu niniejszego Protokołu może do niego przystąpić poprzez złożenie dokumentu przystąpienia Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy. Przystąpienie takie nabiera mocy w dniu złożenia dokumentu przystąpienia, jeśli miało ono miejsce po wejściu w życie Protokołu lub w dniu wejścia w życie Protokołu, jeśli przystąpienie następuje przed tą datą.

Każdy rząd, który złożył dokument przystąpienia przed wejściem w życie Protokołu, powinien niezwłocznie rozpocząć jego tymczasowe stosowanie w zakresie zgodnym z własnymi wymogami konstytucyjnymi.

Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy podpisali niniejszy Protokół.

Sporządzono w Strasburgu dnia 6 marca 1959 roku, w językach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne i zostaną złożone w jednym egzemplarzu w archiwach Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaże uwierzytelnione kopie każdemu z sygnatariuszy lub każdemu państwu przystępującemu.

Wersja w języku angielskim

Wersja w języku francuskim

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do tego protokołu, z zastrzeżeniami dotyczącymi artykułu 3 akapit 2 i artykułu 7 akapit 4 protokołu oraz z oświadczeniem dotyczącym artykułu 3 akapit 2 protokołu,

– postanowienia protokołu są ratyfikowane, przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 14 listopada 2018 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »