REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 451

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) uchyla się ust. 1a i ust. 2,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Jeżeli rośliny bobowate grubonasienne lub gorczyca biała, lub gryka zwyczajna uprawiane w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 7 zostaną wykorzystane w danym roku jako nawóz zielony na określonych gruntach, płatność ekologiczna do tych gruntów jest przyznawana w danym roku bez spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1c załącznika nr 2 do rozporządzenia.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 6 i 12 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, których liczba, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej.”,

d) w ust. 9 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „o rolnictwie ekologicznym” dodaje się wyraz „(Dz. U. z 2017 r. poz. 1054 oraz z 2018 r. poz. 1616 i 1633)”;

2) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przy ustalaniu wysokości płatności ekologicznej w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11 uwzględnia się powierzchnię gruntów, do których przysługuje płatność ekologiczna w ramach tych pakietów, nie większą niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, o których mowa w § 9 ust. 9, przeliczonych na DJP zgodnie z § 9 ust. 10, i współczynnika 0,5.”;

3) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. Wysokość płatności ekologicznej przyznawanej do gruntów, na których rolnik realizuje pakiet wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 1–6, a do których została mu przyznana płatność ekologiczna w ramach poprzednio realizowanego przez tego rolnika zobowiązania ekologicznego, które zostało już zakończone, ustala się z uwzględnieniem stawek płatności określonych dla pakietu wymienionego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 7–12.”;

4) w § 17:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) sposobie wykorzystywania działek rolnych w ramach zobowiązania ekologicznego, zawierające w szczególności wskazanie pakietu i wariantu realizowanych na danej działce oraz uprawy lub gatunku rośliny uprawnej uprawianych na tej działce;”,

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. We wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1–3, 5, 7–9 i 11 oraz w ramach wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10, w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych, rolnik może wskazać uprawę wielogatunkową uprawianą na danej działce, określając jednocześnie uprawy lub gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach takiej uprawy wielogatunkowej, przez którą w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1:

1) pkt 1–3, 5, 7–9 i 11 – należy rozumieć co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach danego pakietu, pod warunkiem że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha albo

2) pkt 4 lit. a i c i pkt 10 lit. a i c – należy rozumieć co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach tych wariantów, pod warunkiem że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha, albo

3) pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b – należy rozumieć co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach danego wariantu, pod warunkiem że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha.”,

c) po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

„1aa. Przepisu ust. 1a nie stosuje się w przypadku uprawy na danej działce rolnej:

1) roślin uprawnych, o których mowa w § 9 ust. 2a, 2b, 14 i 14a, lub

2) konopi włóknistych, lub

3) ostropestu plamistego, lub

4) rośliny dwuletniej, lub

5) mieszanki wieloletnich traw albo mieszanki wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi.”;

5) w § 21 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) oświadczenie tego spadkobiercy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą, w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo”;

6) w § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, a w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 1 – również pisemną zgodę, o której mowa w § 9 ust. 5 pkt 2.”;

7) w § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nowy posiadacz gruntów, o których mowa w ust. 1, dołącza umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie tych gruntów, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, a w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 1 – również pisemną zgodę, o której mowa w § 9 ust. 5 pkt 2.”;

8) w § 24 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) oświadczenie spadkobiercy rolnika o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą, w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo”;

9) w § 25 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.”;

10) w § 26:

a) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.”,

b) w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w okresie 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c, rolnik składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie nowego posiadacza tych gruntów, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:”;

11) w § 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. Rolnik, o którym mowa w ust. 1, zmienia, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, plan działalności ekologicznej w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania ekologicznego, przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku następującym po roku, za który rolnikowi została przyznana płatność ekologiczna w trybie przepisów § 21–26.

1b. Rolnik, o którym mowa w ust. 1, składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który została mu przyznana płatność ekologiczna w trybie przepisów § 21–26, kopie stron planu działalności ekologicznej zmienionego na podstawie ust. 1a, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, oraz informacje, o których mowa w § 19 ust. 4a pkt 2, z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w § 19 ust. 4a pkt 2, oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został zmieniony ten plan.

1c. W przypadku zmiany planu zmienionego na podstawie ust. 1a w zakresie określonym w § 19 ust. 4b, przepisy § 19 ust. 4b, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.”;

12) w § 29:

a) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oświadczeniem tego spadkobiercy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierającym wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą, w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.”;

13) w § 30:

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

„1b. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu określonego w ust. 1b załącznika nr 2 do rozporządzenia, polegające na uprawie w ramach uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 1 lub pkt 3, upraw lub roślin gatunków innych niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ramach danego wariantu lub pakietu, płatność ekologiczna w części dotyczącej działki rolnej, na której jest uprawiana taka uprawa wielogatunkowa, przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:

1) iloczynu:

a) współczynnika dotkliwości tego uchybienia i

b) współczynnika trwałości tego uchybienia

– określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:

a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby do tej działki rolnej, gdyby rolnik przestrzegał tego wymogu, oraz

b) procentowego stosunku liczby upraw lub liczby gatunków roślin uprawnych uprawianych w ramach uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 1 i 3, w odniesieniu do których stwierdzono to uchybienie, do liczby wszystkich upraw lub gatunków roślin uprawnych uprawianych w ramach tej uprawy na danej działce rolnej.

1c. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu wymogu określonego w ust. 1c lub ust. 2 pkt 1 lit. h lub pkt 2 lit. k załącznika nr 2 do rozporządzenia przez rolnika, który w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych wskazał uprawę wielogatunkową, płatność ekologiczna w części dotyczącej gruntów, na których jest uprawiana ta uprawa wielogatunkowa, przysługuje w wielkości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:

1) iloczynu:

a) współczynnika dotkliwości tego uchybienia i

b) współczynnika trwałości tego uchybienia

– określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:

a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby do tych gruntów, gdyby rolnik przestrzegał tego wymogu, oraz

b) procentowego stosunku liczby upraw lub liczby gatunków roślin uprawnych uprawianych w ramach uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a, w odniesieniu do których stwierdzono to uchybienie, do liczby wszystkich upraw lub gatunków roślin uprawnych uprawianych w ramach tej uprawy na danej działce rolnej.”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1, 1a–1c, 4, 9, 12 i 13, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność ekologiczna w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu, których dotyczy to uchybienie, jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.”;

14) w § 31a w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wymogów określonych w ust. 1, 1b, 1c i ust. 2 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 lit. k załącznika nr 2 do rozporządzenia – iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi 1%,”;

15) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) co najmniej 30% zbioru uzyskanego z każdej uprawy lub roślin każdego gatunku uprawianych w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1–3 i 7–9 rozporządzenia oraz w ramach wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10 rozporządzenia, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2a rozporządzenia, jest przeznaczone do przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw, lub sprzedaży,”,

b) w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) bobowatych grubonasiennych lub gorczycy białej, lub gryki zwyczajnej uprawianych w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 7 rozporządzenia oraz”,

c) ust. 1b otrzymuje brzmienie:

„1b. Wymóg dodatkowy dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakietu 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakietu 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, Wariantu 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji, Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakietu 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakietu 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji, Pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji, Wariantu 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji – uprawianie na gruntach ornych upraw lub roślin gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ramach danego wariantu lub pakietu, a w przypadku uprawy konopi włóknistych – uprawianie ich w celu uzyskania z tej uprawy nasion lub liści, lub kwiatostanów.”,

d) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

1c. Wymóg dodatkowy dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakietu 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakietu 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakietu 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakietu 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji – wytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym z uprawy lub roślin gatunku uprawianych na danej działce rolnej, a w przypadku:

1) uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia – wytworzenie tego produktu z każdej uprawy lub roślin każdego gatunku uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej na danej działce rolnej;

2) uprawy rośliny dwuletniej wymienionej w załączniku nr 4 do rozporządzenia – wytworzenie tego produktu w drugim roku uprawy rośliny dwuletniej uprawianej na danej działce rolnej.”,

e) w ust. 2:

– w pkt 1:

– – lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) posiadanie do roku poprzedzającego rok wytworzenia produktu rolnictwa ekologicznego, zgodnie z pkt 2 lit. k, dokumentu potwierdzającego jakość i liczbę materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego CAC, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633 oraz z 2018 r. poz. 650) – w przypadku drzew i krzewów gatunków wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 tej ustawy, jeżeli nimi uzupełniono minimalną obsadę, o której mowa w lit. d lub e, i są one odpowiednio drzewami niebędącymi w okresie owocowania lub niebędącymi na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub nie są krzewami owocującymi, ukorzenionymi i spełniającymi minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu,”,

– – dodaje się lit. h w brzmieniu:

„h) wytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym z drzew i krzewów uprawianych na danej działce rolnej, a w przypadku uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 2 i 3 rozporządzenia – wytworzenie tego produktu z drzew i krzewów każdego z gatunków uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej na danej działce rolnej;”,

– w pkt 2:

– – lit. j otrzymuje brzmienie:

„j) posiadanie do roku poprzedzającego rok wytworzenia produktu rolnictwa ekologicznego, zgodnie z lit. k, dokumentu potwierdzającego jakość i liczbę materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego CAC, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie – w przypadku drzew i krzewów gatunków wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 tej ustawy,”,

– – dodaje się lit. k w brzmieniu:

„k) wytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym z drzew i krzewów uprawianych na danej działce rolnej, a w przypadku uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 2 i 3 rozporządzenia – wytworzenie tego produktu z drzew i krzewów każdego z gatunków uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej na danej działce rolnej, od:

– drugiego roku od ich nasadzenia – w przypadku maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy,

– czwartego roku od ich nasadzenia – w przypadku gruszy domowej, derenia jadalnego, rokitnika zwyczajnego, pigwy pospolitej, pigwowca japońskiego, róży dzikiej, róży jabłkowatej i róży pomarszczonej,

– trzeciego roku od ich nasadzenia – w przypadku innych drzew i krzewów niż wymienione w tiret pierwszym i drugim;”,

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w przypadku drzew lub krzewów, o których mowa w pkt 2, które w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego stały się drzewami lub krzewami, o których mowa w pkt 1, stosuje się wymogi określone w pkt 2.”;

16) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli:

a) wiersz pierwszy otrzymuje brzmienie:

Lp.

Uprawa lub gatunek rośliny uprawnej

Nazwa łacińska gatunku

Klasyfikacja dla potrzeb upraw w rolnictwie ekologicznym:

R – uprawy rolnicze

W – uprawy warzywne

Z – uprawy roślin zielarskich

S – podstawowe uprawy sadownicze

Se – ekstensywne uprawy sadownicze

P – uprawy paszowe na gruntach ornych

Klasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości:

UR – uprawy roczne

UD – uprawy dwuletnie

UW – uprawy wieloletnie

P – pozostałe

 

b) część I, II i III otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

17) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli:

a) część Ia otrzymuje brzmienie:

Ia. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji, Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji, Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji, Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji

Uprawianie uprawy lub rośliny gatunku niewymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ramach danego wariantu lub pakietu – w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1–3, 5, 7–9 i 11 rozporządzenia oraz wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b rozporządzenia.

80%

1,25

100%

Uprawianie konopi włóknistych w innym celu niż uzyskanie z tej uprawy nasion lub liści, lub kwiatostanów.

80%

1,25

100%

 

b) po części Ia dodaje się część Ib w brzmieniu:

Ib. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji oraz warianty Pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i warianty Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji

Niewytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym z uprawy lub roślin gatunku uprawianych na danej działce rolnej, a w przypadku:

1) uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a rozporządzenia – niewytworzenie tego produktu co najmniej z jednej uprawy lub roślin jednego gatunku uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej na danej działce rolnej;

2) uprawy rośliny dwuletniej wymienionej w załączniku nr 4 do rozporządzenia – niewytworzenie tego produktu w drugim roku uprawy rośliny dwuletniej uprawianej na danej działce rolnej.

80%

1,25

100%

 

§ 2. [Postępowania w toku]

Do przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „płatnością ekologiczną”, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Przepis przejściowy]

1. W przypadku rolnika, który podjął jakiekolwiek zobowiązanie ekologiczne, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i nie zakończył realizacji tego zobowiązania do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do przyznawania płatności ekologicznej temu rolnikowi w ramach pakietów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 i 12 rozporządzenia zmienianego w § 1, przepisy § 9 ust. 4 i § 12 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

2. Przepis § 9 ust. 13 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się wyłącznie, gdy wszyscy rolnicy, o których mowa w tym przepisie:

1) są rolnikami, o których mowa w ust. 1, albo

2) nie są rolnikami, o których mowa w ust. 1.

3. Stosując przepis § 12 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, można uwzględnić zwierzęta będące w posiadaniu innego rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej lub jego małżonka, jeżeli wszyscy rolnicy, o których mowa w tym przepisie:

1) są rolnikami, o których mowa w ust. 1, albo

2) nie są rolnikami, o których mowa w ust. 1.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się także do przyznawania płatności ekologicznej, w zakresie pakietów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 i 12 rozporządzenia zmienianego w § 1, rolnikowi, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy rolnik ten jest:

1) spadkobiercą innego rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej lub realizował zobowiązanie ekologiczne, lub

2) zapisobiercą windykacyjnym, który w wyniku śmierci innego rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego:

a) grunty objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej złożonym przez tego rolnika lub objęte zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez tego rolnika lub

b) prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie gruntów, o których mowa w lit. a – w przypadku, o którym mowa odpowiednio w § 21 lub § 24 rozporządzenia zmienianego w § 1, lub

3) innym następcą prawnym rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej lub realizował zobowiązanie ekologiczne – w przypadku, o którym mowa odpowiednio w § 22 lub § 25 rozporządzenia zmienianego w § 1, lub

4) nowym posiadaczem gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej złożonym przez innego rolnika lub objętych zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez tego rolnika – w przypadku, o którym mowa odpowiednio w § 23 lub § 26 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2019 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

Załącznik 1. [WYKAZ ROŚLIN OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ – część I, II i III]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 lutego 2019 r. (poz. 451)

I. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji

1

bobik

Vicia faba var. minor.

R

UR

2

burak cukrowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. altissima Doll

R

UR

3

chmiel

Humulus lupulus L.

R

UW

4

cykoria siewna

Cichorium intybus L.

R

UR

5

dynia oleista

Cucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.

R

UR

6

esparceta siewna na materiał siewny

Onobrychis viciifolia Scop.

R

UW

7

facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

R

UR

8

gorczyca biała

Sinapis alba L.

R

UR

9

gorczyca czarna

Brassica nigra (L.) Koch

R

UR

10

gorczyca sarepska

Brassica juncea (L.) Czern.

R

UR

11

groch siewny (w tym z rośliną podporową)

w tym peluszka (w tym z rośliną podporową)

Pisum sativum L. (partim) Pisum arvense L.

R

UR

12

gryka zwyczajna

Fagopyrum esculentum Moench.

R

UR

13

inne gatunki pszenic

 

R

UR

14

jęczmień jary

Hordeum vulgare L.

R

UR

15

jęczmień ozimy

Hordeum vulgare L.

R

UR

16

komonica zwyczajna na materiał siewny

Lotus corniculatus L.

R

UW

17

koniczyna biała na materiał siewny

Trifolium repens L.

R

UW

18

koniczyna białoróżowa na materiał siewny

Trifolium hybridum L.

R

UW

19

koniczyna czerwona na materiał siewny

Trifolium pratense L.

R

UW

20

koniczyna krwistoczerwona na materiał siewny

Trifolium incarnatum L.

R

UR

21

koniczyna perska na materiał siewny

Trifolium resupinatum L.

R

UR

22

konopie włókniste

 

R

UR

23

kukurydza na ziarno

Zea mays L.

R

UR

24

len oleisty

Linum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert

R

UR

25

len włóknisty

Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum

R

UR

26

lnianka siewna (lnicznik)

Camelina sativa (L.) Crantz

R

UR

27

lucerna chmielowa (nerkowata) na materiał siewny

Medicago lupulina L.

R

UW

28

lucerna mieszańcowa na materiał siewny

Medicago x varia T. Martyn

R

UW

29

lucerna siewna na materiał siewny

Medicago sativa (L.) Crantz

R

UW

30

łubin biały na nasiona

Lupinus albus L.

R

UR

31

łubin wąskolistny na nasiona

Lupinus angustifolius L.

R

UR

32

łubin żółty na nasiona

Lupinus luteus L.

R

UR

33

mieszanka strączkowo-zbożowa

 

R

UR

34

mieszanka zbożowa

 

R

UR

35

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik L.

R

UR

36

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik L.

R

UD

37

ostropest plamisty

Silybum marianum L.

R

UR

38

owies

Avena sativa L.

R

UR

39

owies szorstki

Avena strigosa Schleb.

R

UR

40

proso

Panicum miliaceum L.

R

UR

41

pszenica zwyczajna jara

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

42

pszenica zwyczajna ozima

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

43

pszenica samopsza jara

Triticum monococcum

R

UR

44

pszenica samopsza ozima

Triticum monococcum

R

UR

45

pszenica płaskurka jara

Triticum dicoccum

R

UR

46

pszenica płaskurka ozima

Triticum dicoccum

R

UR

47

pszenica orkisz jara

Triticum spelta

R

UR

48

pszenica orkisz ozima

Triticum spelta

R

UR

49

pszenżyto jare

x Triticosecale Wittm.

R

UR

50

pszenżyto ozime

x Triticosecale Wittm.

R

UR

51

rzepak jary

Brassica napus L.

R

UR

52

rzepak ozimy

Brassica napus L.

R

UR

53

rzepik

Brassica rapa var. typica Posp.

R

UR

54

rzodkiew oleista na materiał siewny

Raphanus sativus var. oleiformis Pers.

R

UR

55

seradela uprawna na nasiona

Ornithopus sativus Brot.

R

UR

56

słonecznik oleisty

Helianthus annuus L.

R

UR

57

soja zwyczajna

Glycine max (L.) Merrill

R

UR

58

szarłat z wyjątkiem A. retroflexus

Amaranthus spp.

R

UR

59

topinambur

Helianthus tuberosus L.

R

UR

60

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny

 

R

UR

61

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny

 

R

UW

62

wyka kosmata na materiał siewny (w tym z rośliną podporową)

Vicia villosa L.

R

UR

63

wyka kosmata na materiał siewny (w tym z rośliną podporową)

Vicia villosa L.

R

UD

64

wyka siewna na materiał siewny (w tym z rośliną podporową)

Vicia sativa L.

R

UR

65

żyto jare

Secale cereale L.

R

UR

66

żyto ozime

Secale cereale L.

R

UR

67

żyto krzyca

Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.

R

UR

68

żyto krzyca

Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.

R

UD

II. Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji

1

arbuz (kawon)

Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et Nakai

W

UR

2

bób

Vicia faba L.

W

UR

3

brokuł włoski

Brassica oleracea var. italica Plenck

W

UR

4

brukiew jadalna

Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.

W

UR

5

burak ćwikłowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva Alef.

W

UR

6

burak liściowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L.

W

UR

7

cebula szalotka

Allium cepa grupa aggregatum

W

UR

8

cebula perłowa

Allium ampeloprasum L.

W

UR

9

cebula siedmiolatka

Allium fistulosum L.

W

UW

10

cebula zwyczajna

Allium cepa L.

W

UR

11

chrzan pospolity

Armoracia rusticana

W

UW

12

cukinia

Cucurbita pepo var. giromontina

W

UR

13

cykoria warzywna

Cichorium intybus var. foliosum Hegi

W

UR

14

czosnek

Allium sativum L.

W

UR

15

dynia olbrzymia

Cucurbita maxima Duch.

W

UR

16

dynia piżmowa

Cucurbita moschata Duch.

W

UR

17

dynia zwyczajna

Cucurbita pepo L.

W

UR

18

fasola wielokwiatowa

Phaseolus coccineus L.

W

UR

19

fasola zwykła

Phaseolus vulgaris L.

W

UR

20

groch cukrowy

Pisum sativum var. saccharatum

W

UR

21

groch łuskowy

Pisum sativum var. pachylobum

W

UR

22

jarmuż

Brassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L.

W

UR

23

kalafior

Brassica oleracea var. botrytis L.

W

UR

24

kalarepa

Brassica oleracea var. gongylodes L.

W

UR

25

kapusta brukselska

Brassica oleracea var. gemmifera (DC.) Schwarz

W

UR

26

kapusta chińska

Brassica rapa var. chinensis

W

UR

27

kapusta głowiasta biała

Brassica oleracea var. capitata f. alba (L.) Duchesene

W

UR

28

kapusta głowiasta czerwona

Brassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) Duchesene

W

UR

29

kapusta pekińska

Brassica rapa var. pekinensis

W

UR

30

kapusta włoska

Brassica oleracea var. italica Plenck

W

UR

31

karczoch

Cynara scolymus L.

W

UR

32

karczoch

Cynara scolymus L.

W

UW

33

koper ogrodowy

Anethum graveolens L.

W

UR

34

koper włoski

Foeniculum vulgare Mill.

W

UR

35

koper włoski

Foeniculum vulgare Mill.

W

UD

36

kukurydza cukrowa

Zea mays var. saccharata (Sturtev.) Zhuk.

W

UR

37

marchew jadalna

Daucus carota L.

W

UR

38

oberżyna (bakłażan)

Solanum melongena L.

W

UR

39

ogórek

Cucumis sativus L.

W

UR

40

papryka

Capsicum annuum L.

W

UR

41

pasternak

Pastinaca sativa L.

W

UR

42

patison

Cucurbita pepo var. patissonina

W

UR

43

pietruszka korzeniowa

Petroselinum sativum ssp. tuberosum

W

UR

44

pietruszka naciowa

Petroselinum sativum ssp. crispum

W

UR

45

pomidor

Lycopersicon esculentum Mill.

W

UR

46

por

Allium porrum L.

W

UR

47

rabarbar ogrodowy

Rheum rhaponticum L.

W

UW

48

roszponka (roszpunka)

Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. Betcke

W

UR

49

rzepa jadalna

Brassica campestris var. rapa

W

UR

50

rzodkiew

Raphanus sativus var. niger Kerner

W

UR

51

rzodkiewka

Raphanus sativus var. sativus

W

UR

52

sałata zwyczajna

Lactuca sativa L.

W

UR

53

seler korzeniowy

Apium graveolens var. Rapaceum

W

UR

54

seler naciowy

Apium graveolens var. dulce

W

UR

55

soczewica jadalna (w tym z rośliną podporową)

Lens culinaris Medik.

W

UR

56

skorzonera

Scorzonera hispanica L.

W

UR

57

szczaw

Rumex acetosa L.

W

UW

58

szczypiorek

Allium schoenoprasum L.

W

UW

59

szparag

Asparagus officinalis L.

W

UW

60

szpinak zwyczajny

Spinacia oleracea L.

W

UR

61

ziemniak

Solanum tuberosum L.

W

UR

III. Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji i Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji

1

arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis L.

Z

UD

2

babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

Z

UW

3

babka płesznik

Plantago psyllium L.

Z

UR

4

bazylia pospolita

Ocimum basilicum L.

Z

UR

5

bylica estragon

Artemisia dracunculus L.

Z

UW

6

czarnuszka siewna

Nigella sativa L.

Z

UR

7

cząber ogrodowy

Satureja hortensis L.

Z

UR

8

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum L.

Z

UW

9

drapacz lekarski

Cnicus benedictus L.

Z

UR

10

dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

Z

UW

11

hyzop lekarski

Hyssopus officinalis L.

Z

UW

12

jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea

Z

UW

13

kminek zwyczajny

Carum carvi L.

Z

UD

14

kolendra siewna

Coriandrum sativum L.

Z

UR

15

kozieradka pospolita

Trigonella foenum-graecum L.

Z

UR

16

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UR

17

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UD

18

krwawnik pospolity

Achillea millefolium L.

Z

UW

19

lawenda wąskolistna

Lavandula angustifolia Mill.

Z

UW

20

lebiodka pospolita

Origanum vulgare L.

Z

UW

21

lubczyk ogrodowy

Levisticum officinalis L.

Z

UW

22

majeranek ogrodowy

Origanum majorana L.

Z

UR

23

malwa czarna

Althea rosea (L.) Cav.

Z

UD

24

melisa lekarska

Melissa officinalis L.

Z

UW

25

mięta kędzierzawa

Mentha crispa L.

Z

UW

26

mięta pieprzowa

Mentha piperita L.

Z

UW

27

mniszek lekarski

Taraxacum officinalis L.

Z

UW

28

nagietek lekarski

Calendula officinalis L.

Z

UR

29

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

Z

UD

30

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

Z

UW

31

ogórecznik lekarski

Borago officinalis L.

Z

UR

32

prawoślaz lekarski

Althaea officinalis L.

Z

UW

33

różeniec górski

Rhodiola rosea L.

Z

UW

34

ruta zwyczajna

Ruta graveolens L.

Z

UW

35

rumian rzymski (szlachetny)

Anthemis nobilis L.

Z

UW

36

rumianek pospolity

Chamomilla recutita (L.) Rauch.

Z

UR

37

rutwica lekarska

Galega officinalis L.

Z

UW

38

rzewień dłoniasty

Rheum palmatum L.

Z

UW

39

serdecznik pospolity

Leonurus cardiaca L.

Z

UW

40

szałwia lekarska

Salvia officinalis L.

Z

UW

41

szanta zwyczajna

Marrubium vulgare L.

Z

UW

42

ślaz dziki

Malva sylvestris L.

Z

UW

43

tymianek właściwy

Thymus vulgaris L.

Z

UW

44

wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L.

Z

UD

45

wiesiołek dziwny

Oenothera paradoxa Hudziok

Z

UR

46

żeń-szeń prawdziwy

Panax ginseng C.A. Mey

Z

UW

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA