| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie dokumentów dołączanych do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych

Na podstawie art. 60 ust. 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa dokumenty, które należy zgodnie z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, zwanej dalej „ustawą”, dołączyć do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

§ 2. [Dokumenty dołączane do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych]

Do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych dołącza się:

1) poświadczoną przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń kopię jego statutu, a w przypadku jego zmian – także poświadczone przez nie odpisy uchwał o jego zmianie oraz jego teksty jednolite, poświadczające posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy;

2) oryginał lub poświadczoną kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru prowadzonego przez upoważniony organ, wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oświadczenia, lub wydruk komputerowy aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60), lub z innego właściwego rejestru prowadzonego przez upoważniony organ, jeżeli taki wydruk ma moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez ten upoważniony organ – dotyczące towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechnego towarzystwa emerytalnego, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń;

3) oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechnego towarzystwa emerytalnego, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń o dacie udzielenia zezwolenia na:

a) wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

b) utworzenie powszechnego towarzystwa emerytalnego lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego albo

c) wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie działu I grupy 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381)

– poświadczające posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy;

4) oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o datach:

a) utworzenia zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych,

b) przejęcia przez nie zarządzania innymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi lub specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, w przypadku przejęcia przez towarzystwo zarządzania innymi funduszami, oraz

c) wykreślenia funduszy, o których mowa w lit. a lub lit. b, z rejestru funduszy inwestycyjnych w przypadku rozwiązania takich funduszy

– w przypadku oświadczenia składanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych;

5) oświadczenie powszechnego towarzystwa emerytalnego o datach:

a) utworzenia zarządzanego przez nie otwartego funduszu emerytalnego lub dobrowolnego funduszu emerytalnego,

b) przejęcia przez nie zarządzania innym otwartym funduszem emerytalnym lub dobrowolnym funduszem emerytalnym lub połączenia z innym powszechnym towarzystwem emerytalnym, w przypadku przejęcia przez towarzystwo zarządzania innym funduszem lub połączenia z innym towarzystwem, oraz

c) likwidacji funduszu, o którym mowa w lit. a lub lit. b, w przypadku likwidacji takiego funduszu

– w przypadku oświadczenia składanego przez powszechne towarzystwo emerytalne;

6) oświadczenie pracowniczego towarzystwa emerytalnego o datach:

a) utworzenia zarządzanego przez nie pracowniczego funduszu emerytalnego,

b) przejęcia przez nie zarządzania innym pracowniczym funduszem emerytalnym lub połączenia z innym pracowniczym towarzystwem emerytalnym, w przypadku przejęcia przez towarzystwo zarządzania innym funduszem lub połączenia z innym towarzystwem, oraz

c) likwidacji funduszu, o którym mowa w lit. a lub lit. b, w przypadku likwidacji takiego funduszu

– w przypadku oświadczenia składanego przez pracownicze towarzystwo emerytalne;

7) oświadczenie zakładu ubezpieczeń o datach:

a) utworzenia ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,

b) przejęcia portfela ubezpieczeń, o których mowa w lit. a, w przypadku przejęcia przez zakład takiego portfela, oraz

c) likwidacji funduszy, o których mowa w lit. a, w przypadku likwidacji takich funduszy

– w przypadku oświadczenia składanego przez zakład ubezpieczeń;

8) oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechnego towarzystwa emerytalnego, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń o niewydaniu decyzji o cofnięciu zezwolenia, o którym mowa odpowiednio w pkt 3, oraz o wszczętych wobec niego postępowaniach nadzorczych w przedmiocie nieprawidłowości w jego działalności, w przypadku których jedną z przewidzianych sankcji jest cofnięcie zezwolenia, o którym mowa odpowiednio w pkt 3, albo o niewszczęciu takich postępowań;

9) przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski zaświadczenie wydane przez właściwy organ nadzorczy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy – w przypadku oświadczenia składanego przez zagraniczny zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 44 ustawy;

10) prospekty informacyjne lub inne materiały informacyjne, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 5 ustawy;

11) poświadczone przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń odpisy uchwał o zmianie wysokości jego kapitału zakładowego, jeżeli nie wymagały jednoczesnej zmiany statutu;

12) ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechnego towarzystwa emerytalnego, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń oraz ostatnie zatwierdzone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w skład której wchodzi dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń, sprawozdanie z jego działalności oraz sprawozdanie z działalności tej grupy kapitałowej, poświadczone przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń odpisy uchwał o zatwierdzeniu tych sprawozdań i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta;

13) oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechnego towarzystwa emerytalnego, pracowniczego towarzystwa emerytalnego lub zakładu ubezpieczeń o łącznej wartości aktywów spełniających cechy środków płynnych, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy, ze wskazaniem składników takich aktywów oraz ich wartości na dzień składania oświadczenia;

14) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, oraz ostatnie zatwierdzone sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej na poziomie grupy, o którym mowa w art. 412 ust. 1 tej ustawy – w przypadku oświadczenia składanego przez zakład ubezpieczeń;

15) poświadczone przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne lub pracownicze towarzystwo emerytalne kopie statutów funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, o których mowa w art. 38 lub art. 39 ustawy – w przypadku oświadczenia składanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne lub pracownicze towarzystwo emerytalne;

16) poświadczone przez sąd rejestrowy odpisy jego postanowień zarządzających wpis funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, o których mowa w art. 38 lub art. 39 ustawy, do rejestru funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych – w przypadku oświadczenia składanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne lub pracownicze towarzystwo emerytalne;

17) regulaminy lokowania środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w odniesieniu do funduszy, o których mowa w art. 38 ustawy – w przypadku oświadczenia składanego przez zakład ubezpieczeń.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »