reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie należności przysługujących policjantowi oddelegowanemu do instytucji zagranicznej

Na podstawie art. 36p ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) wysokość, tryb przyznawania i wypłacania policjantowi oddelegowanemu do instytucji zagranicznej, zwanemu dalej „oddelegowanym”:

a) należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej,

b) zwrotu kosztów przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego,

c) ryczałtu na pokrycie kosztów utrzymania,

d) zwrotu kosztów leczenia;

2) właściwość przełożonych w sprawach, o których mowa w pkt 1;

3) sposób i zakres składania informacji przełożonemu w związku z oddelegowaniem do instytucji zagranicznej.

§ 2. [Należności przysługujące oddelegowanemu]

Oddelegowany otrzymuje należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej w wysokości i trybie określonym w przepisach w sprawie przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.

§ 3. [Zwrot kosztów]

Koszty, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, zwraca się do wysokości kosztu frachtu bagażu o wadze 150 kg, ustalonego według stawek Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA) obowiązujących w dniu przewozu.

§ 4. [Ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania]

1. Oddelegowanemu przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania stanowiący równowartość:

1) w pierwszym miesiącu pełnienia służby poza granicami państwa – 100%,

2) w następnych miesiącach pełnienia służby poza granicami państwa – 60%

– diet na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków oraz limitów na pokrycie kosztów noclegu, określonych na podstawie przepisów w sprawie przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.

2. Kwotę należnego ryczałtu pomniejsza się o kwotę otrzymanego przez oddelegowanego od instytucji zagranicznej lub instytucji finansującej świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymania.

3. Ryczałt wypłaca się z góry, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca służby poza granicami państwa, na rachunek bankowy w kraju, wskazany przez oddelegowanego.

§ 5. [Wysokość zwracanych kosztów]

1. Koszty, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, w zakresie świadczeń niezbędnych w postaci:

1) leczenia szpitalnego oraz zabiegów leczniczych, porad, badań lekarskich i diagnostycznych z tym związanych, zwraca się w 100%, do wysokości stanowiącej równowartość 1000 euro rocznie;

2) innych, niż świadczenia, o których mowa w pkt 1, świadczeń leczniczych oraz zakupu leków zleconych przez lekarza, zwraca się w 50%, do wysokości stanowiącej równowartość 100 euro miesięcznie.

2. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie konieczności natychmiastowej interwencji lekarskiej w szpitalu, Komendant Główny Policji może wyrazić zgodę na zwrot poniesionych kosztów leczenia i innych świadczeń zdrowotnych przekraczających kwoty określone w ust. 1.

§ 6. [Komendant Główny Policji]

Przełożonym właściwym w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 1, jest Komendant Główny Policji.

§ 7. [Wypłata świadczeń i należności]

1. Świadczenia i należności, o których mowa w § 1 pkt 1, Komenda Główna Policji wypłaca na rachunek bankowy w kraju, wskazany przez oddelegowanego.

2. Zwrotu kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i d, dokonuje się na wniosek policjanta, w walucie kraju właściwej dla rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej, określonej na podstawie przepisów, o których mowa w § 4 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Na wniosek oddelegowanego zwrot może być dokonany w walucie polskiej, z zastosowaniem średniego kursu właściwej waluty, obowiązującego w Narodowym Banku Polskim w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc wpłaty.

§ 8. [Treść informacji składanej przełożonemu w związku z oddelegowaniem]

1. Informacja składana przełożonemu w związku z oddelegowaniem do instytucji zagranicznej zawiera rodzaj i wysokość świadczeń pieniężnych otrzymywanych od instytucji zagranicznej lub instytucji finansującej, mogących mieć wpływ na prawo do świadczeń, o których mowa w § 1 pkt 1, lub na ich wysokość.

2. Informację składa się przełożonemu na piśmie.

§ 9. [Przepis przejściowy]

Świadczenia i należności należne, a niewypłacone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przyznaje się i wypłaca w wysokości i w trybie określonym w przepisach dotychczasowych.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405, z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544, 1669, 2077, 2102, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 15, 53 i 81.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie oddelegowania policjantów do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą (Dz. U. poz. 847 oraz z 2014 r. poz. 1241).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama