REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 570

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 marca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1268) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 15 i 16 otrzymują brzmienie:

„15) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu (CIT/8S), stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia lub terenie określonym w decyzji o wsparciu (CIT/8SP), stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;”;

2) załączniki nr 6, 7, 9 i 13–17 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–8 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów]

1. Wzory stanowiące załączniki nr 6, 7, 9 i 13–17 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018 r.

2. Do dnia 1 kwietnia 2019 r. do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018 r. mogą być stosowane wzory stanowiące załączniki nr 6, 7, 9 i 13–17 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

3. Do zeznań, których wzory stanowią załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, za 2018 r. załącznikiem jest sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

§ 3. [Stosowanie wzorów formularzy w brzmieniu dotychczasowym]

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2017 r., do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. T. Robaczyński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1162, 1291, 1629, 1669, 1693, 2073, 2159, 2192, 2193, 2212, 2215, 2243, 2244, 2245, 2429 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 37, 326, 504 i 534.

Załącznik 1. [CIT-8]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 marca 2019 r. (poz. 570)

Załącznik nr 1

CIT-8

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [CIT-8AB]

Załącznik nr 2

CIT-8AB

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [CIT-8/O]

Załącznik nr 3

CIT-8/O

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [CIT/BR]

Załącznik nr 4

CIT/BR

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [CIT/MIT]

Załącznik nr 5

CIT/MIT

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [CIT/8S]

Załącznik nr 6

CIT/8S

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [CIT/8SP]

Załącznik nr 7

CIT/8SP

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [CIT/PGK]

Załącznik nr 8

CIT/PGK

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-26
  • Data wejścia w życie: 2019-03-27
  • Data obowiązywania: 2019-03-27
  • Dokument traci ważność: 2019-12-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA