| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie wpisywania infrastruktury na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej oraz sposobu jej przeglądu

Na podstawie art. 402 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób wpisywania strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zwaną dalej „Mapą”, zakres informacji zawartych we wniosku o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej, zwanej dalej „infrastrukturą”, na Mapę oraz sposób przeprowadzania przeglądu Mapy.

§ 2. [Wniosek o wpisanie infrastruktury na Mapę]

Wniosek o wpisanie infrastruktury na Mapę, zwany dalej „wnioskiem”, składa się w terminie wskazanym w komunikacie o naborze wniosków, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej „ministrem”, w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego.

§ 3. [Elementy wniosku]

1. Wniosek zawiera:

1) dane wnioskodawcy: nazwę, siedzibę i adres oraz imię, nazwisko i funkcję osoby wskazanej do reprezentacji w sprawach związanych z postępowaniem dotyczącym wpisania infrastruktury na Mapę;

2) opis koncepcji naukowo-technicznej infrastruktury;

3) opis unikatowości infrastruktury w skali krajowej i międzynarodowej;

4) opis celów i założeń infrastruktury w odniesieniu do możliwości realizacji krajowych i międzynarodowych polityk w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji;

5) opis posiadanego potencjału instytucjonalnego oraz kadrowego wnioskodawcy;

6) opis zainteresowania infrastrukturą ze strony krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego i przedsiębiorców, w szczególności w odniesieniu do etapu użytkowania infrastruktury;

7) opis przewidywanych kosztów związanych z infrastrukturą oraz źródeł jej finansowania, w podziale na etap budowy lub rozbudowy infrastruktury oraz etap użytkowania infrastruktury;

8) opis możliwości powstania i funkcjonowania infrastruktury we współpracy międzynarodowej;

9) inne ważne informacje niezbędne do oceny wniosku.

2. Do wniosku dołącza się jego tłumaczenie na język angielski.

§ 4. [Wniosek niekompletny]

Do rozpatrzenia jest kierowany wniosek złożony w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w § 2, spełniający wymagania określone w § 3. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 5. [Ocena wniosku]

1. Ocena wniosku jest dokonywana przez zespół doradczy oraz dwóch ekspertów, w tym jednego zagranicznego, powoływanych na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”.

2. Ocena wniosku polega na przyznaniu od 1 do 5 punktów w ramach każdego z kryteriów oceny, o których mowa w art. 374 ust. 5 ustawy, z uwzględnieniem wag:

1) unikatowość infrastruktury w skali krajowej i międzynarodowej – 20%;

2) zgodność celów i założeń infrastruktury z krajowymi i międzynarodowymi politykami w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji – 12%;

3) potencjał instytucjonalny oraz kadrowy wnioskodawcy – 18%;

4) stopień zainteresowania infrastrukturą ze strony krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego i przedsiębiorców – 15%;

5) zasadność kosztów związanych z infrastrukturą – 15%;

6) możliwość powstania infrastruktury w perspektywie krótko- i średniookresowej – 8%;

7) perspektywa powstania infrastruktury we współpracy międzynarodowej – 12%.

3. Ocenę wniosku ustala się sumując 60% oceny ważonej przyznanej przez zespół doradczy oraz 40% średniej arytmetycznej ocen ważonych przyznanych przez ekspertów.

§ 6. [Ocena wniosku wraz z uzasadnieniem oraz rekomendacją dotyczącą wpisu infrastruktury na Mapę]

Zespół doradczy przedstawia ministrowi ocenę wniosku wraz z uzasadnieniem oraz rekomendacją dotyczącą wpisu infrastruktury na Mapę.

§ 7. [Przegląd Mapy]

1. Przegląd Mapy odbywa się na podstawie informacji o aktualności celów i założeń istniejącej infrastruktury lub stopniu przygotowania planowanej infrastruktury, w odniesieniu do danych przedstawionych na etapie złożenia wniosku, z uwzględnieniem:

1) sposobu zarządzania infrastrukturą, w szczególności finansowania, organizacji dostępu do infrastruktury dla użytkowników zewnętrznych oraz stopnia wykorzystania infrastruktury, w tym jego adekwatności do ponoszonych nakładów na funkcjonowanie infrastruktury – w odniesieniu do infrastruktury istniejącej,

2) działań o charakterze merytorycznym, technicznym i organizacyjnym podjętych w celu uruchomienia infrastruktury od dnia wpisania jej na Mapę, a także działań w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych dla sfinansowania infrastruktury – w odniesieniu do infrastruktury planowanej

– zwanej dalej „informacją”.

2. Minister ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, komunikat o przeglądzie Mapy, w którym określa termin przeprowadzenia przeglądu Mapy oraz termin składania informacji, oraz informuje na piśmie podmiot, który wnioskował o wpisanie infrastruktury na Mapę, o tych terminach.

3. Informację składa podmiot, który wnioskował o wpisanie infrastruktury na Mapę.

§ 8. [Składanie informacji za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej]

Informację składa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w § 7 ust. 2.

§ 9. [Wezwanie do usunięcia braków formalnych]

Do oceny w ramach przeglądu Mapy jest kierowana informacja złożona w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w § 7 ust. 2, i spełniająca wymagania, o których mowa w § 7 ust. 1. W przypadku złożenia informacji niespełniającej wymagań, o których mowa w § 7 ust. 1, wnioskodawcę wzywa się do usunięcia braków formalnych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie informacji bez oceny.

§ 10. [Ocena funkcjonowania istniejącej infrastruktury i stopnia przygotowania planowanej infrastruktury]

1. W ramach przeglądu Mapy ocena funkcjonowania istniejącej infrastruktury i stopnia przygotowania planowanej infrastruktury jest dokonywana przez zespół doradczy, o którym mowa w § 5 ust. 1.

2. Zespół doradczy, o którym mowa w § 5 ust. 1, przedstawia ministrowi ocenę funkcjonowania istniejącej infrastruktury i stopnia przygotowania planowanej infrastruktury wraz z uzasadnieniem oraz rekomendacją dotyczącą pozostawienia albo skreślenia infrastruktury z Mapy.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534 i 577.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »