| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe lub korzystający z mobilności długoterminowej naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;

2) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec korzystający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z mobilności długoterminowej naukowca dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.2) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1030/2002”, lub wizę długoterminową, z adnotacją „naukowiec”;

3) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 151 ust. 1 pkt 1 i art. 151b ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z prawem.

§ 2. [Minimalna wysokość środków finansowych]

1. Minimalna wysokość środków finansowych, jakie cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe musi posiadać na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, wynosi:

1) 200 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,

2) 500 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej,

3) 2500 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z innego państwa niż określone w pkt 1 i 2

– albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

2. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, musi dodatkowo posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej tych członków rodziny do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, których minimalna wysokość na każdego członka rodziny cudzoziemca wynosi:

1) 200 złotych, jeżeli członek rodziny cudzoziemca przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,

2) 500 złotych, jeżeli członek rodziny cudzoziemca przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej,

3) 2500 złotych, jeżeli członek rodziny cudzoziemca przybył z innego państwa niż określone w pkt 1 i 2

– albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

§ 3. [Minimalna wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej wymagana od cudzoziemca korzystającego z mobilności długoterminowej naukowca]

1. Minimalna wysokość środków finansowych, jakie cudzoziemiec korzystający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z mobilności długoterminowej naukowca musi posiadać na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało temu cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową z adnotacją „naukowiec”, wynosi:

1) 200 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,

2) 500 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1

– albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

2. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, musi dodatkowo posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej tych członków rodziny do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało temu cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową z adnotacją „naukowiec”, których minimalna wysokość na każdego członka rodziny cudzoziemca wynosi:

1) 200 złotych, jeżeli członek rodziny cudzoziemca przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,

2) 500 złotych, jeżeli członek rodziny cudzoziemca przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1

– albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

§ 4. [Dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania środków finansowych]

1. Dokumentami mogącymi potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości, o której mowa w § 2, środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało temu cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową z adnotacją „naukowiec” w wysokości, o której mowa w § 3, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 151 ust. 1 pkt 1 i art. 151b ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy, są:

1) czek podróżny;

2) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;

3) zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;

5) zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5, wystawia się nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

§ 5. [Przeliczenie posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych na walutę polską]

Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2019 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 29.04.2008, str. 1.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe (Dz. U. poz. 339), które na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 577) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »