| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec odbywający staż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 157f ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec odbywający staż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, o których mowa w pkt 1, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 157a ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”, zgodnie z prawem.

§ 2. [Minimalna wysokość środków finansowych]

1. Minimalna wysokość środków finansowych, jakie cudzoziemiec odbywający staż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „cudzoziemcem”, musi posiadać na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, wynosi:

1) 200 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,

2) 500 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej,

3) 2500 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z innego państwa niż określone w pkt 1 i 2

– albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

2. Cudzoziemiec, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium wraz z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, musi dodatkowo posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej tych członków rodziny do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, których minimalna wysokość na każdego członka rodziny cudzoziemca wynosi:

1) 200 złotych, jeżeli członek rodziny cudzoziemca przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,

2) 500 złotych, jeżeli członek rodziny cudzoziemca przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej,

3) 2500 złotych, jeżeli członek rodziny cudzoziemca przybył z innego państwa niż określone w pkt 1 i 2

– albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

§ 3. [Dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania środków finansowych]

1. Dokumentami mogącymi potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości, o której mowa w § 2, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 157a ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy, są:

1) czek podróżny;

2) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;

3) zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dokumentem mogącym potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości, o której mowa w § 2 ust. 1, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów jego utrzymania, o których mowa w art. 157a ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy, jest także zaświadczenie wydane przez organizatora stażu o pokryciu tych kosztów w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

3. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wystawia się nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

§ 4. [Przeliczenie na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych]

Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2019 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. R. Szczęch


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »