| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zwanego dalej „wnioskiem”, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

2) wzór załączników do wniosku, o których mowa w art. 106 ust. 1a, 1c–1e ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

3) wzór formularza wniosków, o których mowa w art. 139a ust. 1 oraz art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

4) liczbę fotografii dołączanych do wniosku;

5) szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do wniosku;

6) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku;

7) sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;

8) sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu.

§ 2. [Wzór formularza wniosku]

1. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór załącznika do wniosku, o którym mowa w art. 106 ust. 1a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór załącznika do wniosku, o którym mowa w art. 106 ust. 1c ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór załącznika do wniosku, o którym mowa w art. 106 ust. 1d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzór załącznika do wniosku, o którym mowa w art. 106 ust. 1e ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

6. Wzór formularza wniosków, o których mowa w art. 139a ust. 1 oraz art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

7. Wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 3. [Fotografie]

1. Do wniosku dołącza się cztery fotografie cudzoziemca.

2. Fotografie dołączane do wniosku spełniają następujące wymogi:

1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

2) mają wymiary 35 mm x 45 mm;

3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4) przedstawiają wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;

5) przedstawiają wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

§ 4. [Odciski linii papilarnych]

1. Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy pobiera się odciski linii papilarnych palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków linii papilarnych.

2. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.

3. W przypadku gdy cudzoziemiec ma tylko jedną dłoń lub nie ma pary palców odpowiadających sobie w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy pobranie od cudzoziemca odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe, tych odcisków nie pobiera się.

§ 5. [Utrwalenie danych]

1. Dane, które są umieszczane w karcie pobytu, utrwala się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym.

2. W przypadku gdy pobranie od cudzoziemca odcisków linii papilarnych było fizycznie niemożliwe, informację o braku odcisków linii papilarnych z podaniem przyczyny braku możliwości pobrania odcisków linii papilarnych utrwala się w systemie teleinformatycznym.

3. Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, do spersonalizowania karty pobytu następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2019 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. R. Szczęch


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 333), które na podstawie art. 349 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 kwietnia 2019 r. (poz. 779)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, DOŁĄCZANY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I PRACĘ, ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI ALBO ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI CELEM POBYTU CUDZOZIEMCA JEST WYKONYWANIE PRACY POPRZEZ PEŁNIENIE FUNKCJI W ZARZĄDZIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB SPÓŁKI AKCYJNEJ, KTÓRĄ UTWORZYŁ LUB KTÓREJ UDZIAŁY LUB AKCJE OBJĄŁ LUB NABYŁ, LUB PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ LUB KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, LUB DZIAŁANIE W CHARAKTERZE PROKURENTA]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, DOŁĄCZANY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I PRACĘ, ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI ALBO ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI CELEM POBYTU CUDZOZIEMCA JEST WYKONYWANIE PRACY POPRZEZ PEŁNIENIE FUNKCJI W ZARZĄDZIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB SPÓŁKI AKCYJNEJ, KTÓRĄ UTWORZYŁ LUB KTÓREJ UDZIAŁY LUB AKCJE OBJĄŁ LUB NABYŁ, LUB PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ LUB KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, LUB DZIAŁANIE W CHARAKTERZE PROKURENTA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, DOŁĄCZANY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI]

Załącznik nr 3

WZÓR – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, DOŁĄCZANY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, DOŁĄCZANY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY DLA STAŻYSTY LUB ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY DLA WOLONTARIUSZA (W CELU UDZIAŁU W PROGRAMIE WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO)]

Załącznik nr 4

WZÓR – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, DOŁĄCZANY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY DLA STAŻYSTY LUB ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY DLA WOLONTARIUSZA (W CELU UDZIAŁU W PROGRAMIE WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO)

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, DOŁĄCZANY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU MOBILNOŚCI DŁUGOTERMINOWEJ NAUKOWCA]

Załącznik nr 5

WZÓR – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, DOŁĄCZANY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU MOBILNOŚCI DŁUGOTERMINOWEJ NAUKOWCA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY]

Załącznik nr 6

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [WZÓR STEMPLA POTWIERDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY]

Załącznik nr 7

WZÓR STEMPLA POTWIERDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »