REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 779

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zwanego dalej „wnioskiem”, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

2) wzór załączników do wniosku, o których mowa w art. 106 ust. 1a, 1c–1e ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

3) wzór formularza wniosków, o których mowa w art. 139a ust. 1 oraz art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

4) liczbę fotografii dołączanych do wniosku;

5) szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do wniosku;

6) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku;

7) sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;

8) sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu.

§ 2. [Wzór formularza wniosku]

1. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór załącznika do wniosku, o którym mowa w art. 106 ust. 1a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór załącznika do wniosku, o którym mowa w art. 106 ust. 1c ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór załącznika do wniosku, o którym mowa w art. 106 ust. 1d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzór załącznika do wniosku, o którym mowa w art. 106 ust. 1e ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

6. Wzór formularza wniosków, o których mowa w art. 139a ust. 1 oraz art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

7. Wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 3. [Fotografie]

1. Do wniosku dołącza się cztery fotografie cudzoziemca.

2. Fotografie dołączane do wniosku spełniają następujące wymogi:

1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

2) mają wymiary 35 mm x 45 mm;

3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4) przedstawiają wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;

5) przedstawiają wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

§ 4. [Odciski linii papilarnych]

1. Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy pobiera się odciski linii papilarnych palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków linii papilarnych.

2. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.

3. W przypadku gdy cudzoziemiec ma tylko jedną dłoń lub nie ma pary palców odpowiadających sobie w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy pobranie od cudzoziemca odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe, tych odcisków nie pobiera się.

§ 5. [Utrwalenie danych]

1. Dane, które są umieszczane w karcie pobytu, utrwala się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym.

2. W przypadku gdy pobranie od cudzoziemca odcisków linii papilarnych było fizycznie niemożliwe, informację o braku odcisków linii papilarnych z podaniem przyczyny braku możliwości pobrania odcisków linii papilarnych utrwala się w systemie teleinformatycznym.

3. Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, do spersonalizowania karty pobytu następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2019 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. R. Szczęch


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 333), które na podstawie art. 349 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 kwietnia 2019 r. (poz. 779)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, DOŁĄCZANY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I PRACĘ, ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI ALBO ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI CELEM POBYTU CUDZOZIEMCA JEST WYKONYWANIE PRACY POPRZEZ PEŁNIENIE FUNKCJI W ZARZĄDZIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB SPÓŁKI AKCYJNEJ, KTÓRĄ UTWORZYŁ LUB KTÓREJ UDZIAŁY LUB AKCJE OBJĄŁ LUB NABYŁ, LUB PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ LUB KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, LUB DZIAŁANIE W CHARAKTERZE PROKURENTA]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, DOŁĄCZANY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY I PRACĘ, ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI ALBO ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI CELEM POBYTU CUDZOZIEMCA JEST WYKONYWANIE PRACY POPRZEZ PEŁNIENIE FUNKCJI W ZARZĄDZIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB SPÓŁKI AKCYJNEJ, KTÓRĄ UTWORZYŁ LUB KTÓREJ UDZIAŁY LUB AKCJE OBJĄŁ LUB NABYŁ, LUB PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ LUB KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, LUB DZIAŁANIE W CHARAKTERZE PROKURENTA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, DOŁĄCZANY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI]

Załącznik nr 3

WZÓR – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, DOŁĄCZANY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, DOŁĄCZANY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY DLA STAŻYSTY LUB ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY DLA WOLONTARIUSZA (W CELU UDZIAŁU W PROGRAMIE WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO)]

Załącznik nr 4

WZÓR – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, DOŁĄCZANY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY DLA STAŻYSTY LUB ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY DLA WOLONTARIUSZA (W CELU UDZIAŁU W PROGRAMIE WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO)

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, DOŁĄCZANY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU MOBILNOŚCI DŁUGOTERMINOWEJ NAUKOWCA]

Załącznik nr 5

WZÓR – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY, DOŁĄCZANY W PRZYPADKU UBIEGANIA SIĘ PRZEZ CUDZOZIEMCA O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU MOBILNOŚCI DŁUGOTERMINOWEJ NAUKOWCA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY]

Załącznik nr 6

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [WZÓR STEMPLA POTWIERDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY]

Załącznik nr 7

WZÓR STEMPLA POTWIERDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-26
  • Data wejścia w życie: 2019-04-27
  • Data obowiązywania: 2019-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA