| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie asysty Policji, Służby Ochrony Państwa lub Straży Granicznej przy dokonywaniu czynności egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji dokonywanych w obrębie budynków zajmowanych przez te służby

Na podstawie art. 50 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób asystowania przez Policję, Służbę Ochrony Państwa lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny lub egzekutora w obrębie budynków zajmowanych przez Policję, Służbę Ochrony Państwa lub Straż Graniczną, w szczególności:

1) przypadki i miejsca, w których jest wymagana asysta organów Policji, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa;

2) tryb powiadamiania organów Policji, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa przez organ egzekucyjny i egzekutora o zamiarze dokonania czynności egzekucyjnych i wymagane dokumenty;

3) sposób postępowania przy wykonywaniu asysty;

4) sposób dokumentowania czynności wykonywanych przy asyście organów Policji, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa i rozliczania ich kosztów.

§ 2. [Obowiązek powiadomienia w formie pisemnej]

1. Organ egzekucyjny lub egzekutor powiadamia w formie pisemnej:

1) odpowiednio właściwego komendanta lub kierownika jednostki Policji lub Straży Granicznej – ze względu na położenie budynków zajmowanych przez te służby, w obrębie których dokonywane mają być czynności egzekucyjne,

2) Służbę Ochrony Państwa – w odniesieniu do czynności egzekucyjnych dokonywanych w obrębie budynków zajmowanych przez tę służbę

– o czynności egzekucyjnej, którą zamierza podjąć w obrębie budynków zajmowanych przez te służby, co najmniej 7 dni przed terminem jej dokonania.

2. W pilnych przypadkach, zwłaszcza gdy zwłoka groziłaby udaremnieniem egzekucji, udzielenie asysty następuje na ustne powiadomienie przez organ egzekucyjny lub egzekutora.

§ 3. [Obowiązek udzielenia asysty]

Organ Policji, organ Straży Granicznej lub Służba Ochrony Państwa udzielają asysty po okazaniu przez organ egzekucyjny lub egzekutora tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę przeprowadzenia egzekucji.

§ 4. [Zakres obowiązków w ramach udzielanej asysty]

Służba Ochrony Państwa, właściwa miejscowo jednostka organizacyjna Policji lub Straży Granicznej, udzielając organowi egzekucyjnemu lub egzekutorowi asysty przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, zapewnia:

1) dostęp do miejsca, w którym mają one być wykonywane;

2) porządek w miejscu przeprowadzania egzekucji administracyjnej;

3) osobiste bezpieczeństwo organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi.

§ 5. [Zakres notatki urzędowej z przebiegu czynności]

1. Funkcjonariusz sporządza notatkę urzędową z przebiegu czynności, która zawiera:

1) oznaczenie organu egzekucyjnego i egzekutora;

2) określenie sposobu wezwania do udzielenia asysty przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych przez wskazanie, czy asysta została udzielona na wezwanie ustne czy pisemne;

3) określenie miejsca, terminu, czasu trwania i rodzaju prowadzonej egzekucji;

4) opis zakresu udzielonej przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa asysty przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

2. Notatkę funkcjonariusz przekazuje swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

§ 6. [Rozliczanie kosztów poniesionych z tytułu udzielonej przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych asysty]

1. Koszty poniesione przez Policję, Straż Graniczną lub Służbę Ochrony Państwa z tytułu udzielonej przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych asysty rozlicza się według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Rachunek obejmujący koszty z tytułu udzielonej asysty przesyła się właściwemu organowi egzekucyjnemu.

3. Organ egzekucyjny przekazuje należność z tytułu poniesionych kosztów z tytułu udzielonej asysty, na rachunek bankowy odpowiednio jednostki organizacyjnej Policji, Straży Granicznej albo rachunek bankowy Służby Ochrony Państwa w terminie 30 dni od dnia otrzymania rachunku.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. J. Zieliński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1499, 1629, 2192, 2193 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 730.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz. U. poz. 1106), które utraciło moc na podstawie art. 389 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »