| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej2)

Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128, z 2018 r. poz. 1137 i 1694 oraz z 2019 r. poz. 125, 642 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób postępowania w przypadku wydawania, odnawiania, przedłużania i dokonywania zmian unijnego świadectwa zdolności żeglugowej;

2) wzory wniosków o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej, jego odnowienie, przedłużenie lub dokonanie w nim zmian;

3) wzór unijnego świadectwa zdolności żeglugowej;

4) sposób nadawania jednolitego europejskiego numeru identyfikacyjnego statku (ENI).

§ 2. [Wzór wniosku o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej]

Wzór wniosku o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Sprawdzanie świadectwa w Europejskiej bazie danych statków]

Przed wydaniem unijnego świadectwa zdolności żeglugowej dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej sprawdza w Europejskiej bazie danych statków, czy dla tego statku świadectwo nie zostało wcześniej wydane lub cofnięte.

§ 4. [Adnotacje w świadectwie]

Wydając unijne świadectwo zdolności żeglugowej lub dokonując w nim zmiany, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej umieszcza w tym świadectwie adnotacje o:

1) przyznanych odstępstwach od wymagań technicznych zgodnie z przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej,

2) uznanych równoważnościach specyfikacji technicznych dla konkretnych statków zgodnie z przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej,

3) rejsach lub obszarach, których dotyczą odstępstwa, o których mowa w pkt 1

– jeżeli dla statku, którego dotyczy świadectwo, przyznano takie odstępstwa lub uznano równoważność specyfikacji technicznych.

§ 5. [Wzór i sposób wypełniania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej]

Wzór i sposób wypełniania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. [Wzór wniosku o odnowienie lub przedłużenie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej]

1. Wzór wniosku o odnowienie lub przedłużenie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Odnowienia lub przedłużenia unijnego świadectwa zdolności żeglugowej dokonuje się poprzez naniesienie adnotacji na tym świadectwie w zakresie określenia nowego terminu jego ważności.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, wydając unijne świadectwo zdolności żeglugowej, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej zatrzymuje dotychczasowe świadectwo, a gdy świadectwo to zostało wydane przez inny organ, zwraca je do tego organu.

§ 7. [Wzór wniosku o dokonanie zmiany w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej]

Wzór wniosku o dokonanie zmiany w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. [Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku]

1. Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku (ENI) składa się z ośmiu cyfr arabskich, gdzie pierwsze trzy cyfry oznaczają kod przydzielany przez właściwy organ nadający jednolity europejski numer identyfikacyjny statku (ENI), natomiast pozostałe pięć cyfr stanowi numer porządkowy.

2. Trzycyfrowy kod, o którym mowa w ust. 1, zawiera się w przedziale 240–259.

3. Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku (ENI) jest nadawany wyłącznie jeden raz dla statku i nie zmienia się przez cały okres jego eksploatacji.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającą dyrektywę 2009/100/WE i uchylającą dyrektywę 2006/87/WE (Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 118 oraz Dz. Urz. UE L 174 z 10.07.2018, str. 15).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej (Dz. U. poz. 731), które utraciło moc z dniem 20 kwietnia 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. 642).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE UNIJNEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 24 kwietnia 2019 r. (poz. 851)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE UNIJNEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – UNIJNE ŚWIADECTWO ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – UNIJNE ŚWIADECTWO ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK ODNOWIENIE/PRZEDŁUŻENIE UNIJNEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK ODNOWIENIE/PRZEDŁUŻENIE UNIJNEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY W UNIJNYM ŚWIADECTWIE ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR – WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY W UNIJNYM ŚWIADECTWIE ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »