| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej2)

Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128, z 2018 r. poz. 1137 i 1694 oraz z 2019 r. poz. 125, 642 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób postępowania w przypadku wydawania, odnawiania, przedłużania i dokonywania zmian unijnego świadectwa zdolności żeglugowej;

2) wzory wniosków o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej, jego odnowienie, przedłużenie lub dokonanie w nim zmian;

3) wzór unijnego świadectwa zdolności żeglugowej;

4) sposób nadawania jednolitego europejskiego numeru identyfikacyjnego statku (ENI).

§ 2. [Wzór wniosku o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej]

Wzór wniosku o wydanie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Sprawdzanie świadectwa w Europejskiej bazie danych statków]

Przed wydaniem unijnego świadectwa zdolności żeglugowej dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej sprawdza w Europejskiej bazie danych statków, czy dla tego statku świadectwo nie zostało wcześniej wydane lub cofnięte.

§ 4. [Adnotacje w świadectwie]

Wydając unijne świadectwo zdolności żeglugowej lub dokonując w nim zmiany, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej umieszcza w tym świadectwie adnotacje o:

1) przyznanych odstępstwach od wymagań technicznych zgodnie z przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej,

2) uznanych równoważnościach specyfikacji technicznych dla konkretnych statków zgodnie z przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej,

3) rejsach lub obszarach, których dotyczą odstępstwa, o których mowa w pkt 1

– jeżeli dla statku, którego dotyczy świadectwo, przyznano takie odstępstwa lub uznano równoważność specyfikacji technicznych.

§ 5. [Wzór i sposób wypełniania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej]

Wzór i sposób wypełniania unijnego świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. [Wzór wniosku o odnowienie lub przedłużenie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej]

1. Wzór wniosku o odnowienie lub przedłużenie unijnego świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Odnowienia lub przedłużenia unijnego świadectwa zdolności żeglugowej dokonuje się poprzez naniesienie adnotacji na tym świadectwie w zakresie określenia nowego terminu jego ważności.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, wydając unijne świadectwo zdolności żeglugowej, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej zatrzymuje dotychczasowe świadectwo, a gdy świadectwo to zostało wydane przez inny organ, zwraca je do tego organu.

§ 7. [Wzór wniosku o dokonanie zmiany w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej]

Wzór wniosku o dokonanie zmiany w unijnym świadectwie zdolności żeglugowej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. [Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku]

1. Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku (ENI) składa się z ośmiu cyfr arabskich, gdzie pierwsze trzy cyfry oznaczają kod przydzielany przez właściwy organ nadający jednolity europejski numer identyfikacyjny statku (ENI), natomiast pozostałe pięć cyfr stanowi numer porządkowy.

2. Trzycyfrowy kod, o którym mowa w ust. 1, zawiera się w przedziale 240–259.

3. Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku (ENI) jest nadawany wyłącznie jeden raz dla statku i nie zmienia się przez cały okres jego eksploatacji.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającą dyrektywę 2009/100/WE i uchylającą dyrektywę 2006/87/WE (Dz. Urz. UE L 252 z 16.09.2016, str. 118 oraz Dz. Urz. UE L 174 z 10.07.2018, str. 15).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej (Dz. U. poz. 731), które utraciło moc z dniem 20 kwietnia 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy o organizacji rynku rybnego oraz ustawy o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. 642).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE UNIJNEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 24 kwietnia 2019 r. (poz. 851)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE UNIJNEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – UNIJNE ŚWIADECTWO ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – UNIJNE ŚWIADECTWO ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK ODNOWIENIE/PRZEDŁUŻENIE UNIJNEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK ODNOWIENIE/PRZEDŁUŻENIE UNIJNEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY W UNIJNYM ŚWIADECTWIE ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR – WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY W UNIJNYM ŚWIADECTWIE ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »