reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 maja 2019 r.

w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1448) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa, w tym:

1) tryb postępowania komisji powypadkowej;

2) tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do ustaleń komisji powypadkowej oraz zatwierdzania tych ustaleń;

3) wzory rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby, protokołu powypadkowego oraz innych dokumentów sporządzanych w toku postępowania wyjaśniającego.

§ 2. [Definicja]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

§ 3. [Dokumenty sporządzane przez komisję powypadkową]

1. Komisja powypadkowa w przypadku czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1:

1) pkt 1 ustawy – sporządza dokument z dokonania oględzin miejsca wypadku, maszyn lub urządzeń, oceny ich stanu technicznego, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) pkt 3 ustawy – sporządza dokument przyjęcia wyjaśnień od funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, lub dokument przyjęcia wyjaśnień od świadka wypadku oraz innych osób, których informacje mogą mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. W przypadku gdy wykonanie czynności określonej w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy stało się bezprzedmiotowe, komisja powypadkowa wskazuje przyczyny odstąpienia od wykonania tej czynności.

§ 4. [Ustalenia komisji]

1. Komisja powypadkowa, ustalając okoliczności i przyczyny wypadku oraz związek wypadku ze służbą, uwzględnia udokumentowane okoliczności i przyczyny wypadku oraz inne zebrane dowody mające związek z wypadkiem lub jego skutkami.

2. Komisja powypadkowa po ustaleniu, że wyłączną przyczyną wypadku było umyślne lub rażąco niedbałe działanie albo zaniechanie funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, naruszające obowiązujące przepisy lub pozostające w sprzeczności z rozkazami, wykazuje wyłączny związek tego działania albo zaniechania funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, z powstaniem wypadku, oraz wskazuje:

1) przepis, który został przez funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, naruszony, lub rozkaz, który nie został przez niego wykonany;

2) czy i w jaki sposób przełożeni funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, zapewnili warunki do stosowania przepisów lub wykonywania rozkazów, czy sprawowali właściwy nadzór nad przestrzeganiem przepisów lub wykonywaniem rozkazów, a także czy funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, był przeszkolony w zakresie znajomości przepisów;

3) czy funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, posiadał umiejętności potrzebne do wykonywania określonych czynności mających związek z wypadkiem.

3. Komisja powypadkowa po ustaleniu, że wyłączną przyczyną wypadku było zachowanie funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, spowodowane jego stanem po spożyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu albo że uraz lub śmierć funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, zostały spowodowane przez niego umyślnie, wykazuje związek tego zachowania funkcjonariusza z powstaniem wypadku.

4. Komisja powypadkowa po ustaleniu, że wypadek nie pozostawał w związku z pełnieniem służby odpowiednio w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa, wykazuje brak przesłanek wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy.

§ 5. [Rozstrzygnięcia komisji w drodze uzgodnienia stanowisk]

1. Komisja powypadkowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia stanowisk. W przypadku niezgodności stanowisk członków komisji powypadkowej co do okoliczności lub przyczyn wypadku oraz jego związku ze służbą w protokole powypadkowym zamieszcza się stanowisko większości członków komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Członek komisji powypadkowej, który nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole powypadkowym, może zgłosić na piśmie zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.

§ 6. [Termin zakończenia postępowania i sporządzenia protokołu powypadkowego]

1. Komisja powypadkowa kończy postępowanie wyjaśniające i sporządza protokół powypadkowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej powołania.

2. W przypadku gdy postępowanie wyjaśniające nie może być zakończone w terminie, o którym mowa w ust. 1, przyczyny opóźnienia wpisuje się do protokołu powypadkowego.

§ 7. [Wzór protokołu powypadkowego]

1. Protokół powypadkowy sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach. Protokół powypadkowy podpisuje przewodniczący oraz członkowie komisji powypadkowej.

2. Wzór protokołu powypadkowego jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Dane dotyczące urazów doznanych przez funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, wpisuje się do protokołu powypadkowego na podstawie udostępnionej dokumentacji medycznej dotyczącej skutków wypadku.

§ 8. [Zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do treści zawartych w protokole powypadkowym]

1. Funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, albo uprawnieni członkowie jego rodziny mogą zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do treści zawartych w protokole powypadkowym lub w wyciągu z protokołu powypadkowego w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem powypadkowym albo wyciągiem z protokołu powypadkowego albo od dnia doręczenia protokołu powypadkowego lub wyciągu z protokołu powypadkowego.

2. Uwagi i zastrzeżenia wnosi się w formie pisemnej w postaci papierowej do kierownika jednostki organizacyjnej za pośrednictwem przewodniczącego komisji powypadkowej.

§ 9. [Przedstawianie kierownikowi jednostki organizacyjnej protokołu powypadkowego]

1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1, komisja powypadkowa niezwłocznie przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej protokół powypadkowy, do którego dołącza uwagi i zastrzeżenia wniesione przez funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, albo uprawnionych członków jego rodziny oraz zdanie odrębne, jeżeli zostało złożone przez członka komisji powypadkowej.

2. W przypadku sporządzenia przez komisję powypadkową nowego protokołu powypadkowego poprzedni protokół powypadkowy włącza się do akt postępowania wyjaśniającego.

§ 10. [Termin wykonania czynności przez komisję]

1. Kierownik jednostki organizacyjnej wykonuje czynności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez komisję powypadkową protokołu powypadkowego.

2. Komisja powypadkowa wykonuje czynności, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy, w terminie 7 dni od dnia dokonania dodatkowych ustaleń albo wyjaśnień i uzupełnień.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy, kierownik jednostki organizacyjnej zatwierdza protokół powypadkowy w terminie 5 dni od dnia jego przedstawienia przez komisję powypadkową.

§ 11. [Wzór rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby]

Wzór rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 863 oraz z 2018 r. poz. 1742), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 303).

Załącznik 1. [WZÓR DOKUMENTU Z DOKONANIA OGLĘDZIN MIEJSCA WYPADKU, MASZYN LUB URZĄDZEŃ, OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. (poz. 895)

Załącznik nr 1

WZÓR DOKUMENTU Z DOKONANIA OGLĘDZIN MIEJSCA WYPADKU, MASZYN LUB URZĄDZEŃ, OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR DOKUMENTU PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ OD FUNKCJONARIUSZA, KTÓRY ULEGŁ WYPADKOWI]

Załącznik nr 2

WZÓR DOKUMENTU PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ OD FUNKCJONARIUSZA, KTÓRY ULEGŁ WYPADKOWI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR DOKUMENTU PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ OD ŚWIADKA WYPADKU ORAZ INNYCH OSÓB, KTÓRYCH INFORMACJE MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU]

Załącznik nr 3

WZÓR DOKUMENTU PRZYJĘCIA WYJAŚNIEŃ OD ŚWIADKA WYPADKU ORAZ INNYCH OSÓB, KTÓRYCH INFORMACJE MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR PROTOKOŁU POWYPADKOWEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR PROTOKOŁU POWYPADKOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR REJESTRU WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY]

Załącznik nr 5

WZÓR REJESTRU WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Semczyszyn

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama