| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 2263) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się po ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy określonych dla danego stopnia awansu zawodowego.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Poziom spełniania każdego kryterium jest oceniany w skali od 0 do 2 punktów.

1b. Poziom spełniania kryteriów oceny pracy ustala się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

x1, x2, ..., xn – oznacza liczbę punktów uzyskanych za poszczególne kryteria,

y – oznacza maksymalną liczbę punktów do uzyskania przez ocenianego,

Z – liczba całkowita, która oznacza ustalony procentowy poziom spełniania kryteriów oceny pracy.”;

2) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela wraz z dokumentacją będącą podstawą ustalenia oceny pracy dyrektor zakładu przekazuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania, Ministrowi Sprawiedliwości. Dyrektor dołącza pisemne odniesienie się do zarzutów podniesionych w odwołaniu.”;

3) w § 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku realizowania przez dyrektora zakładu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych kryteria oceny pracy dyrektora obejmują także, w zależności od posiadanego stopnia awansu zawodowego, kryteria określone w § 4 ust. 1 pkt 1–4 albo w § 5, z tym że kryteriów określonych w § 4 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ustalanie oceny pracy dyrektora zakładu polega na ustaleniu poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy, które dyrektor musi spełnić.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora zakładu przepisy § 6 ust. 1a, 1b i 2, § 7 ust. 1, § 8 i 9 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »