reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 maja 2019 r.

w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pobyt stały obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członkom ich rodzin

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza wniosku o udzielenie obywatelowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanego dalej „obywatelem Zjednoczonego Królestwa”, lub członkowi jego rodziny zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzór formularza wniosku o udzielenie obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi jego rodziny zezwolenia na pobyt stały, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 2 ustawy;

3) liczbę fotografii dołączanych do wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2;

5) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi jego rodziny zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub 2 ustawy, lub zezwolenia na pobyt stały, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 2 ustawy;

6) wzór zaświadczenia o złożeniu wniosku o udzielenie obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi jego rodziny zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub 2 ustawy, lub zezwolenia na pobyt stały, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 2 ustawy;

7) sposób i tryb unieważniania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6;

8) sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;

9) sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu.

§ 2. [Wzory formularzy, stempla oraz zaświadczenia]

1. Wzór formularza wniosku o udzielenie obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi jego rodziny zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór formularza wniosku o udzielenie obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi jego rodziny zezwolenia na pobyt stały, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi jego rodziny zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub 2 ustawy, lub zezwolenia na pobyt stały, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór zaświadczenia o złożeniu wniosku o udzielenie obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi jego rodziny zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub 2 ustawy, lub zezwolenia na pobyt stały, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. [Dokumentacja do wniosku o udzielenie obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi jego rodziny zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały]

1. Do wniosku o udzielenie obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi jego rodziny zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub 2 ustawy, lub zezwolenia na pobyt stały, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 2 ustawy, dołącza się cztery fotografie obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka jego rodziny.

2. Fotografie dołączane do wniosku, o którym mowa w ust. 1, spełniają następujące wymogi:

1) są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

2) mają wymiary 35 mm x 45 mm;

3) zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4) przedstawiają wizerunek twarzy obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka jego rodziny od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry;

5) przedstawiają wyraźnie oczy obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka jego rodziny, a zwłaszcza źrenice; linia oczu obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka jego rodziny jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.

§ 4. [Unieważnienie zaświadczenia]

1. Zaświadczenie o złożeniu wniosku o udzielenie obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi jego rodziny zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub 2 ustawy, lub zezwolenia na pobyt stały, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 2 ustawy, zwane dalej „zaświadczeniem”, unieważnia się przez wprowadzenie do rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. d i e ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), informacji o dacie i przyczynie unieważnienia.

2. Pracownik organu, który wydał zaświadczenie, oznacza unieważnione zaświadczenie, jeżeli jest ono dostępne, przez nacięcie zaświadczenia w połowie jego dłuższego boku na odcinku nie krótszym niż 5 cm.

3. Pracownik organu, który wydał zaświadczenie, zwraca unieważnione zaświadczenie oznaczone w sposób określony w ust. 2 jego posiadaczowi, jeżeli wyraża on wolę zachowania tego zaświadczenia.

§ 5. [Pobór odcisków linii papilarnych palców wskazujących obu dłoni]

1. Od obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka jego rodziny ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub 2 ustawy, lub zezwolenia na pobyt stały, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 2 ustawy, pobiera się odciski linii papilarnych palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków linii papilarnych.

2. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo z pary kciuków.

3. W przypadku gdy obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny ma tylko jedną dłoń lub nie ma pary palców odpowiadających sobie w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy pobranie od obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka jego rodziny odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe, odcisków tych nie pobiera się.

§ 6. [Utrwalanie danych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym]

1. Dane, które są umieszczane w karcie pobytu, utrwala się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym.

2. W przypadku gdy pobranie od obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka jego rodziny odcisków linii papilarnych było fizycznie niemożliwe, informację o braku odcisków linii papilarnych, z podaniem przyczyny braku możliwości pobrania odcisków linii papilarnych, utrwala się w systemie teleinformatycznym.

3. Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, do spersonalizowania karty pobytu następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. R. Szczęch


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 maja 2019 r. (poz. 1114)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – STEMPEL POTWIERDZAJĄCY ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE OBYWATELOWI ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ LUB CZŁONKOWI JEGO RODZINY ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY]

Załącznik nr 3

WZÓR – STEMPEL POTWIERDZAJĄCY ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE OBYWATELOWI ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ LUB CZŁONKOWI JEGO RODZINY ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU WNIOSKU O UDZIELENIE OBYWATELOWI ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ LUB CZŁONKOWI JEGO RODZINY ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY]

Załącznik nr 4

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU WNIOSKU O UDZIELENIE OBYWATELOWI ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ LUB CZŁONKOWI JEGO RODZINY ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama