reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego2)

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania techniczne, inne niż w zakresie wymiany akumulatorów służących do napędu pojazdów:

a) dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego,

b) jakie muszą spełniać ogólnodostępne stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w zakresie dotyczącym gniazd wyjściowych lub złączy pojazdowych;

2) rodzaje badań, jakim podlegają stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, oraz sposób i terminy przeprowadzania tych badań przez Urząd Dozoru Technicznego, zwany dalej „UDT”;

3) dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań;

4) wysokość opłaty za:

a) wydanie przez Prezesa UDT opinii, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zwanej dalej „ustawą”,

b) przeprowadzenie przez UDT badań technicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) sieć – sieć w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730);

2) instalacja – instalację w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;

3) sieć zasilająca – sieć lub instalację w budynku, sieć trakcyjną tramwajową lub trolejbusową lub instalację zawierającą inne źródło energii elektrycznej, do której podłączona jest bezpośrednio stacja ładowania lub punkt ładowania stanowiący element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;

4) interfejs użytkownika – urządzenie służące do komunikacji między użytkownikiem pojazdu a punktem ładowania pozwalające użytkownikowi pojazdu na otrzymywanie informacji dotyczących ładowania oraz na dostarczenie informacji lub sygnału wejściowego do elektronicznego systemu sterowania punktem ładowania;

5) tryb ładowania – sposób ładowania pojazdu z rozróżnieniem na rodzaj prądu elektrycznego, znamionowe parametry ładowania oraz poziom zabezpieczeń i system kontroli ładowania;

6) eksploatujący – operatora ogólnodostępnej stacji ładowania, podmiot eksploatujący stację ładowania inną niż ogólnodostępna oraz podmiot eksploatujący punkt ładowania stanowiący element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;

7) pojazd – pojazd elektryczny lub pojazd hybrydowy.

Rozdział 2

Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji, naprawy i modernizacji

§ 3. [Stosowanie instrukcji eksploatacji]

1. Wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu oraz instrukcji eksploatacji, opracowanej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, zwanej dalej „instrukcją eksploatacji”, stosuje się do:

1) eksploatacji stacji ładowania oraz punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, zwanych dalej „urządzeniami”;

2) niewprowadzającej zmian parametrów technicznych lub konstrukcyjnych naprawy polegającej na przywróceniu urządzenia do stanu pierwotnego, z wyłączeniem prac polegających jedynie na wymianie części lub podzespołów urządzenia na części lub podzespoły o takich samych parametrach i charakterystykach lub spełniające wymagania producenta.

2. Wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu stosuje się do niestanowiącej wytworzenia nowego urządzenia modernizacji polegającej na zmianie konstrukcji urządzenia, zastosowanych materiałów lub parametrów technicznych urządzenia, w stosunku do pierwotnie ustalonych.

3. Urządzenia mogą być eksploatowane tylko, gdy są sprawne oraz posiadają aktualne protokoły pomiarów elektrycznych określonych w § 13 ust. 3, a elementy zabezpieczające te urządzenia są sprawne i nie zostały wyłączone z działania.

§ 4. [Tabliczka znamionowa]

Na urządzeniach powinna być umieszczona, w sposób trwały, tabliczka znamionowa producenta lub eksploatującego zawierająca co najmniej następujące informacje:

1) nazwę producenta;

2) typ urządzenia;

3) numer seryjny;

4) napięcia znamionowe;

5) częstotliwość znamionową;

6) prądy znamionowe.

§ 5. [Ochrona przeciwporażeniowa]

Urządzenia wyposaża się co najmniej w następujące zabezpieczenia realizujące ochronę przeciwporażeniową:

1) wyłącznik główny, odcinający zasilanie wszystkich obwodów urządzenia;

2) wyłącznik różnicowoprądowy, w przypadku zasilania z sieci prądu przemiennego;

3) zabezpieczenie nadmiarowoprądowe.

§ 6. [Zasada selektywności zabezpieczeń]

W urządzeniach stosuje się zasadę selektywności zabezpieczeń.

§ 7. [Obowiązki eksploatującego w przypadku awarii lub przekroczenia terminów wykonania pomiarów elektrycznych]

W przypadku awarii urządzenia lub w przypadku przekroczenia określonych w instrukcji eksploatacji terminów wykonania pomiarów elektrycznych, o których mowa w § 13 ust. 3, eksploatujący wyłącza urządzenie z eksploatacji oraz:

1) odłącza urządzenie od sieci zasilającej;

2) oznacza urządzenie w sposób jednoznacznie wskazujący na wyłączenie urządzenia z eksploatacji;

3) odłącza zainstalowane w urządzeniu źródła energii elektrycznej, o ile występują.

§ 8. [Wymagania w zakresie ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi]

1. Urządzenia chroni się przed uszkodzeniami mechanicznymi przez zapewnienie:

1) usytuowania urządzenia w sposób pozwalający uniknąć jego uszkodzenia w wyniku najechania pojazdem lub

2) dodatkowych środków ochrony mechanicznej, takich jak odboje, słupki lub bariery.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 nie może utrudniać dostępu do punktu ładowania osobom niepełnosprawnym.

§ 9. [Obowiązek eksploatacji poza strefą zagrożenia wybuchem]

Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w przypadku, gdy jest usytuowane poza strefą zagrożenia wybuchem.

§ 10. [Zakaz korzystania z przedłużaczy przewodu ładowania]

Korzystanie w trakcie eksploatacji urządzenia z przedłużaczy przewodu ładowania jest niedopuszczalne.

§ 11. [Instrukcja ładowania]

1. Stację ładowania wyposaża się w instrukcję ładowania umieszczoną w widocznym miejscu. Wymaganie uznaje się za spełnione w przypadku wyposażenia stacji ładowania w interfejs użytkownika z wyświetlaczem zawierający instrukcję ładowania.

2. Sposób umieszczenia instrukcji lub interfejsu, o których mowa w ust. 1, uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych.

§ 12. [Numer telefonu eksploatującego]

1. W celu umożliwienia zgłoszenia awarii lub nieprawidłowej pracy urządzenia, na stacji ładowania umieszcza się, w widocznym miejscu, numer telefonu eksploatującego.

2. Informację o występujących zagrożeniach związanych z pracą urządzenia, w szczególności o ryzyku porażenia prądem elektrycznym, umieszcza się w widocznym miejscu na obudowie urządzenia, w formie oznaczenia graficznego.

§ 13. [Obowiązki eksploatującego]

1. Urządzenie może być eksploatowane pod warunkiem zapewnienia przez eksploatującego:

1) konserwacji,

2) przeglądów serwisowych,

3) wykonywania pomiarów elektrycznych

– zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcji eksploatacji.

2. Przegląd serwisowy obejmuje sprawdzenie, czy urządzenie i wszystkie elementy jego wyposażenia znajdują się w stanie pozwalającym na ich użycie.

3. Pomiary elektryczne urządzenia obejmują co najmniej:

1) pomiary ciągłości przewodów ochronnych, włącznie z przewodami w połączeniach wyrównawczych głównych i dodatkowych oraz – w przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych – przewodów czynnych;

2) pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, mierzonej między przewodami czynnymi oraz między przewodami czynnymi a przewodem ochronnym przyłączonym do układu uziemiającego;

3) pomiary rezystancji uziemień roboczych, o ile są stosowane;

4) sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych;

5) pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

§ 14. [Przegląd serwisowy, konserwacja, naprawa i modernizacja]

1. Przeglądy serwisowe, konserwacje, naprawy i modernizacje wykonują osoby posiadające kwalifikacje potwierdzone odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym wydanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

2. Wszelkie prace w ramach przeglądów serwisowych, konserwacji oraz napraw wykonuje się zgodnie z instrukcją eksploatacji i dokumentuje się w sposób potwierdzający ich przebieg.

3. Wszelkie prace w ramach modernizacji dokumentuje się w sposób potwierdzający ich przebieg.

Rozdział 3

Szczegółowe wymagania techniczne dla gniazd wyjściowych lub złączy pojazdowych dla ogólnodostępnych stacji ładowania

§ 15. [Punkty ładowania o normalnej mocy]

Punkty ładowania o normalnej mocy na prąd przemienny wyposaża się co najmniej w gniazda wyjściowe lub złącza pojazdowe typu 2 określone w normie PN-EN 62196-2. Gniazda wyjściowe, o których mowa w zdaniu pierwszym, można wyposażać w pokrywy mechaniczne.

§ 16. [Punkty ładowania o dużej mocy]

1. Punkty ładowania o dużej mocy na prąd przemienny wyposaża się co najmniej w złącza pojazdowe typu 2 określone w normie PN-EN 62196-2.

2. Punkty ładowania o dużej mocy na prąd stały wyposaża się co najmniej w złącza uniwersalnego systemu ładowania „Combo 2” określone w normie PN-EN 62196-3.

Rozdział 4

Rodzaje, terminy oraz sposób przeprowadzania badań

§ 17. [Rodzaje badań technicznych]

Urządzenia podlegają następującym badaniom technicznym:

1) badanie techniczne wstępne – przeprowadzane w przypadku określonym w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy;

2) badanie techniczne eksploatacyjne – przeprowadzane w przypadku określonym w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy.

§ 18. [Zakres badań technicznych]

1. Badania, o których mowa w § 17, polegają na:

1) sprawdzeniu kompletności dokumentacji dołączonej do wniosku o przeprowadzenie badania;

2) weryfikacji, na podstawie przedłożonej dokumentacji, spełniania przez urządzenie wymagań technicznych określonych w ustawie, niniejszym rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji;

3) oględzinach urządzenia;

4) wyrywkowych pomiarach, próbach funkcjonalnych lub próbach obciążeniowych, przeprowadzanych w przypadku, gdy o potrzebie ich przeprowadzenia zdecyduje inspektor UDT przeprowadzający dane badanie.

2. Oględziny urządzenia są wykonywane w celu potwierdzenia, że urządzenie:

1) spełnia wymagania techniczne określone w ustawie, niniejszym rozporządzeniu i instrukcji eksploatacji;

2) nie ma widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.

§ 19. [Urządzenie przedstawione do badania technicznego]

1. Urządzenie przedstawione do badania, o którym mowa w § 17, powinno być całkowicie zmontowane i przygotowane do eksploatacji.

2. Badania, o których mowa w § 17, inspektor UDT wykonuje w obecności eksploatującego lub osoby przez niego upoważnionej.

3. UDT wykonuje badania, o których mowa w § 17, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o ich przeprowadzenie.

4. Z przeprowadzonych badań, o których mowa w § 17, sporządza się protokół.

Rozdział 5

Dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań

§ 20. [Dokumenty dołączane do wniosku o przeprowadzenie badań]

Do wniosku o przeprowadzenie badania, o którym mowa w § 17 pkt 1, eksploatujący dołącza:

1) opis techniczny urządzenia;

2) deklarację zgodności, o której mowa w art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155);

3) instrukcję eksploatacji w języku polskim;

4) poświadczenie prawidłowości montażu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia;

5) protokoły pomiarów elektrycznych, o których mowa w § 13 ust. 3, zatwierdzone przez osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, wraz z kopią świadectwa kwalifikacyjnego tej osoby poświadczoną przez nią za zgodność z oryginałem;

6) rysunek wraz z opisem:

a) miejsca usytuowania urządzenia, w szczególności względem obszarów ruchu drogowego, ruchu pieszego, stanowisk postojowych do ładowania pojazdów, stref zagrożenia wybuchem,

b) zastosowanych zabezpieczeń urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi w rozumieniu § 8 i sposobu odprowadzania wód opadowych, jeżeli warunki otoczenia urządzenia tego wymagają;

7) schemat zasilania urządzenia, w szczególności ze wskazaniem wyposażenia punktu ładowania umożliwiającego połączenie pojazdu z punktem ładowania i pobór energii elektrycznej przez ten pojazd (osprzęt zasilający), wielkości i rodzaju zabezpieczeń, rodzaju i typu przewodów zasilających;

8) kopię protokołu odbioru technicznego instalacji elektrycznej lub przyłącza elektroenergetycznego;

9) opinię o spełnieniu wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wystawioną przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

§ 21. [Opis techniczny]

Opis techniczny, o którym mowa w § 20 pkt 1, zawiera:

1) informację, czy urządzenie jest stacją ładowania, ogólnodostępną stacją ładowania czy punktem ładowania stanowiącym element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;

2) dane techniczne urządzenia obejmujące:

a) typ,

b) numer fabryczny,

c) liczbę punktów ładowania w stacji ładowania lub infrastrukturze ładowania drogowego transportu publicznego;

3) parametry elektryczne wejściowe obejmujące:

a) moc przyłączeniową,

b) napięcie znamionowe sieci zasilającej,

c) układ sieci zasilającej, jeśli dotyczy;

4) parametry elektryczne wyjściowe obejmujące:

a) zakresy i rodzaje napięć wyjściowych dla poszczególnych punktów ładowania,

b) maksymalne prądy ładowania dla poszczególnych punktów ładowania;

5) stopień ochrony IP urządzenia;

6) wymiary urządzenia;

7) wysokość zainstalowania interfejsu użytkownika nad poziomem gruntu, w przypadku gdy został zainstalowany;

8) typ złącza dla poszczególnych punktów ładowania;

9) zakres temperatur otoczenia, w których może pracować urządzenie;

10) długość i szerokość geograficzną położenia urządzenia wyrażoną zgodnie z systemem WGS84.

§ 22. [Instrukcja eksploatacji]

1. Instrukcja eksploatacji obejmuje instrukcję obsługi oraz instrukcję serwisową urządzenia.

2. Instrukcja obsługi urządzenia zawiera:

1) opis urządzenia, w tym określenie dostępnych trybów ładowania;

2) opis urządzeń sygnalizujących stan i dostępność urządzenia;

3) opis czynności związanych z uruchomieniem, pracą i zatrzymaniem urządzenia, w tym z zatrzymaniem awaryjnym;

4) instrukcję ładowania;

5) opis sposobu postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub zakłóceń w pracy urządzenia oraz postępowania w razie pożaru;

6) opis warunków bezpiecznej eksploatacji urządzenia oraz ostrzeżenia o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego użytkowania;

7) określenie sposobu spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących:

a) bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) ochrony środowiska,

c) ochrony przeciwpożarowej.

3. Instrukcja serwisowa urządzenia zawiera co najmniej:

1) opis sposobu serwisowania urządzenia, w tym instrukcje wykonywania napraw oraz wymiany podzespołów i elementów, oraz opis czynności związanych z usuwaniem usterek;

2) opis sposobu kontroli stanu urządzenia, w tym elementów zabezpieczających;

3) opis sposobu wykonywania pomiarów elektrycznych zawierający wymagania dotyczące terminów i zakresów sprawdzeń;

4) opis sposobu wykonywania testów funkcjonalnych sprawdzających działanie elementów zabezpieczających, zawierający wymagania dotyczące terminów, zakresów i warunków przeprowadzenia oraz kryteriów akceptacji testów;

5) schemat elektryczny niezbędny do serwisowania i naprawy urządzenia oraz sprawdzania prawidłowości jego działania;

6) terminy wykonywania przeglądów serwisowych.

§ 23. [Załączniki wniosku o przeprowadzenie badania]

Do wniosku o przeprowadzenie badania, o którym mowa w § 17 pkt 2, eksploatujący dołącza:

1) opis dokonanej naprawy lub modernizacji urządzenia;

2) dokumentację potwierdzającą zmiany wprowadzone w wyniku naprawy lub modernizacji urządzenia;

3) protokoły pomiarów elektrycznych, o których mowa w § 13 ust. 3, zatwierdzone przez osobę spełniającą wymagania kwalifikacyjne dla stanowiska dozoru, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, wraz z kopią świadectwa kwalifikacyjnego tej osoby poświadczoną przez nią za zgodność z oryginałem.

Rozdział 6

Opłaty

§ 24. [Opłaty]

Wysokość opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 3 oraz art. 16 ust. 5 ustawy, jest ustalana w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608, 1669 i 2435 oraz z 2019 r. poz. 730), obowiązującego w dniu złożenia wniosku, i wynosi:

1) 20% tego wynagrodzenia za przeprowadzenie badania, o którym mowa w § 17 pkt 1;

2) 4% tego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę badania, o którym mowa w § 17 pkt 2, jednakże nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia;

3) 4% tego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę opracowania opinii, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, jednakże nie więcej niż 100% tego wynagrodzenia.

Rozdział 7

Przepis końcowy

§ 25. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Energii: K. Tchórzewski

 

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 11 marca 2019 r. pod numerem 2019/111/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Załącznik 1. [WZÓR – POŚWIADCZENIE PRAWIDŁOWOŚCI MONTAŻU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Energii
z dnia 26 czerwca 2019 r. (poz. 1316)

WZÓR – POŚWIADCZENIE PRAWIDŁOWOŚCI MONTAŻU

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama