| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 29e ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres przekazywanych informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, zwanych dalej „informacjami”;

2) elektroniczny format przekazywania informacji;

3) wzory formularzy służących do przekazywania informacji Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez podmioty, o których mowa w art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwanej dalej „ustawą”, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania.

§ 2. [Informacje o istniejącej infrastrukturze]

Informacje o istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, lub o kanałach technologicznych, w zakresie:

1) ich lokalizacji i przebiegu – obejmują:

a) numer drogi, kilometraż, oznaczenie miejscowości, identyfikator działki, na której lokalizowany lub umieszczany jest element infrastruktury technicznej, dla którego zarządca drogi wydał decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 i 1495),

b) jeżeli są przekazywane w zakresie innym niż określony w lit. a, oznaczenie zastosowanego układu współrzędnych oraz wskazanie współrzędnych geograficznych albo współrzędnych płaskich prostokątnych:

– środka geometrycznego punktowego elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego,

– punktów załamania osi liniowego elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego,

– punktów załamania krawędzi powierzchniowego elementu infrastruktury technicznej;

2) ich rodzaju – obejmują:

a) określenie kategorii elementu infrastruktury technicznej albo wskazanie kanału technologicznego,

b) określenie typu elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego;

3) ich aktualnego stanu – obejmują wskazanie na możliwość albo brak możliwości umieszczenia w elemencie infrastruktury technicznej lub elemencie kanału technologicznego lub na tych elementach elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej;

4) ich sposobu użytkowania – obejmują określenie aktualnego celu wykorzystania elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego;

5) danych kontaktowych w sprawie dostępu – obejmują nazwę, dane adresowe, numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego do kontaktu w sprawie umożliwienia faktycznego dostępu do elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego albo podmiotu dla którego wydano decyzję, o której mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 3. [Informacje o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych]

Informacje o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, w zakresie:

1) lokalizacji tych robót – obejmują określenie lokalizacji elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego dotyczą roboty budowlane, poprzez oznaczenie zastosowanego układu współrzędnych oraz wskazanie współrzędnych geograficznych albo współrzędnych płaskich prostokątnych:

a) środka geometrycznego punktowego elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego,

b) punktów załamania osi liniowego elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego,

c) punktów załamania krawędzi powierzchniowego elementu infrastruktury technicznej;

2) rodzaju tych robót – obejmują określenie, czy roboty te będą polegały na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce;

3) elementu infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego dotyczą roboty budowlane – obejmują:

a) określenie kategorii tego elementu albo wskazanie tego kanału,

b) określenie typu tego elementu lub tego kanału;

4) przewidywanej daty rozpoczęcia tych robót – obejmują określenie daty przystąpienia do pierwszej czynności składającej się na dany rodzaj robót budowlanych;

5) przewidywanego czasu trwania tych robót – obejmują wskazanie okresu wyrażonego w dniach między datą rozpoczęcia robót budowlanych a datą zakończenia ostatniej czynności składającej się na dany rodzaj robót budowlanych;

6) danych kontaktowych w sprawach koordynacji tych robót – obejmują nazwę, dane adresowe, numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego do kontaktu w sprawach koordynacji robót budowlanych.

§ 4. [Informacje o obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego]

Informacje o obowiązujących stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego obejmują:

1) oznaczenia jednostki samorządu terytorialnego, której organ stanowiący wydał uchwałę, o której mowa w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

2) wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót, z uwzględnieniem w szczególności kategorii drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaju elementu zajętego pasa drogowego, procentowej wielkości zajmowanej szerokości jezdni;

3) wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, z uwzględnieniem w szczególności kategorii drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaju elementu zajętego pasa drogowego;

4) wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w nim obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, z uwzględnieniem w szczególności kategorii drogi, której pas drogowy zostaje zajęty.

§ 5. [Przekazywanie informacji do systemu teleinformatycznego]

Informacje przekazywane są do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 29b ust. 2 ustawy:

1) w przypadku informacji, o których mowa w § 2 i § 3 – w formacie CSV, SHP, KML, GML, GeoJSON lub w formacie tekstowym kodowanym zgodnie ze standardem UNICODE, metodą kodowania UTF–8;

2) w przypadku informacji, o których mowa w § 4 – w formacie tekstowym kodowanym zgodnie ze standardem UNICODE, metodą kodowania UTF–8.

§ 6. [Wzór formularza służący do przekazywania informacji]

Wzór formularza służący do przekazywania informacji, o których mowa:

1) w § 2 rozporządzenia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) w § 3 rozporządzenia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) w § 4 rozporządzenia, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: M. Zagórski

 

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA SŁUŻĄCEGO DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 2 ROZPORZĄDZENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 31 lipca 2019 r. (poz. 1618)

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA SŁUŻĄCEGO DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 2 ROZPORZĄDZENIA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR FORMULARZA SŁUŻĄCEGO DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 ROZPORZĄDZENIA]

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA SŁUŻĄCEGO DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 ROZPORZĄDZENIA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WZÓR FORMULARZA SŁUŻĄCEGO DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 4 ROZPORZĄDZENIA]

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA SŁUŻĄCEGO DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W § 4 ROZPORZĄDZENIA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »