| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. poz. 689), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. poz. 2200);

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. poz. 1144).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. poz. 2200), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. poz. 1144), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r.".

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 10 września 2019 r. (poz. 1840)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
1)

z dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

1a)3) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z 2018 r. poz. 893 oraz z 2019 r. poz. 1143 i 1272);

2) organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę lub Wojewodę Mazowieckiego.

§ 2. Organ rejestrujący pobiera opłatę za wydanie:

1) dowodu rejestracyjnego albo jego wtórnika - 54,00 zł;

2) nalepki kontrolnej albo jej wtórnika - 18,50 zł.

§ 3. 1. Za wydanie pozwolenia czasowego albo jego wtórnika organ rejestrujący pobiera opłatę:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy - 13,50 zł;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy - 18,50 zł;

3) (uchylony).4)

2.5) Za wydanie pozwolenia czasowego, na wniosek właściciela pojazdu w przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 5 i 6 oraz w § 15 ust. 4 i 6 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, albo wtórnika tego pozwolenia organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości określonej w ust. 1 pkt 2.

§ 4. 1. Organ rejestrujący pobiera opłatę za wydanie:

1) tablic samochodowych albo ich wtórnika - 80,00 zł;

2) tablicy motocyklowej albo jej wtórnika - 40,00 zł;

3) tablicy motorowerowej albo jej wtórnika - 30,00 zł;

4) tablic indywidualnych - 1000,00 zł;

5) zabytkowych tablic samochodowych albo ich wtórnika - 100,00 zł;

6) zabytkowej tablicy motocyklowej albo jej wtórnika - 50,00 zł;

7) kompletu nalepek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne albo jego wtórnika - 12,50 zł.

2. Za wydanie wtórnika tablic indywidualnych organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 albo 2.

3.6) Za wydanie:

1) jednej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5, organ rejestrujący pobiera odpowiednio opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w tych przepisach;

2) wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, organ rejestrujący pobiera odpowiednio opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w tych przepisach;

3) wtórnika jednej tablicy indywidualnej będącej tablicą samochodową organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w ust. 1 pkt 1.

4.6) Za wydanie dla pojazdu, o którym mowa w § 35 ust. 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów:

1) tablic rejestracyjnych albo wtórnika tych tablic organ rejestrujący pobiera dwukrotność opłaty określonej w ust. 1:

a) pkt 2 - w przypadku pojazdów kategorii L5e, L6e albo L7e,

b) pkt 3 - w przypadku pojazdów kategorii L2e;

2) tablic indywidualnych będących tablicami motocyklowymi w przypadku pojazdów kategorii L5e, L6e albo L7e organ rejestrujący pobiera odpowiednio dwukrotność opłaty określonej w ust. 3 pkt 1;

3) wtórnika tablic, o których mowa w pkt 2, organ rejestrujący pobiera dwukrotność opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.

5. Za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika albo wtórnika tej tablicy organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50% opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1.

6. Za wydanie kompletu nalepek legalizacyjnych do zalegalizowania dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika albo wtórnika tych nalepek organ rejestrujący pobiera opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 7.

§ 5. 1. Organ rejestrujący pobiera opłatę za wydanie:

1) tymczasowych tablic samochodowych albo ich wtórnika - 30,00 zł;

2) tymczasowej tablicy motocyklowej albo jej wtórnika - 12,00 zł;

3) tymczasowej tablicy motorowerowej albo jej wtórnika - 12,00 zł;

4) kompletu nalepek na tablice tymczasowe albo wtórnika tych nalepek - 12,50 zł.

2. Za wydanie jednej tablicy tymczasowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, albo wtórnika tej tablicy organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w tym przepisie.

3. Za wydanie jednej nalepki na tablice tymczasowe albo wtórnika tej nalepki organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 50% opłaty określonej w ust. 1 pkt 4.

4.7) Za wydanie tymczasowych tablic rejestracyjnych dla pojazdu, o którym mowa w § 35 ust. 2 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, albo wtórnika tych tablic, organ rejestrujący pobiera dwukrotność opłaty określonej w ust. 1:

1) pkt 2 - w przypadku pojazdów kategorii L5e, L6e albo L7e;

2) pkt 3 - w przypadku pojazdów kategorii L2e.

5. Za wydanie tablic tymczasowych, w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę, organ rejestrujący pobiera właściwą dla danych tablic (tablicy) opłatę określoną w § 4 ust. 1. Przepisy § 4 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.8)


1) Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 1123, 1180, 1466, 1501, 1556, 1579 i 1818.

3) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. poz. 2200), które weszło w życie z dniem 24 listopada 2018 r.

4) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. poz. 1144), które weszło w życie z dniem 11 lipca 2019 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. poz. 2302, z 2004 r. poz. 2148, z 2006 r. poz. 462, z 2010 r. poz. 75 oraz z 2015 r. poz. 1601), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 352).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »