| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie wpłat z tytułu nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową

Na podstawie art. 61b ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat wnoszonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na finansowanie kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, zwanych dalej „kosztami nadzoru”;

2) sposób i terminy rozliczania należności z tytułu wpłat, o których mowa w pkt 1.

§ 2. [Wysokość należnej wpłaty]

1. Wysokość należnej wpłaty wnoszonej przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy, zwanej dalej „należną wpłatą”, oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

Ksn – oznacza należną wpłatę,

Asn–1 – oznacza aktywa bilansowe spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na ostatni dzień roku kalendarzowego poprzedzającego rok, za który jest należna wpłata, a w przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – aktywa bilansowe na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który jest należna wpłata,

S – oznacza stawkę obowiązującą w danym roku kalendarzowym, obliczaną zgodnie z ust. 2 i 4.

2. Stawkę (S) oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

K – oznacza koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, obliczane zgodnie z ust. 3,

An–1 – oznacza sumę aktywów bilansowych wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które prowadziły działalność w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego, ustalaną na podstawie zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – sumę aktywów bilansowych na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w poprzednim roku kalendarzowym, ustalaną na podstawie zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony w poprzednim roku kalendarzowym.

3. Koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym (K) oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

PKn – oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326, 730, 875 i 1571), zwanej dalej „ustawą o nadzorze”, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dany rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

PKn–1 – oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

WKn–1 – oznacza wykonane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru.

4. Jeżeli wysokość stawki obliczona zgodnie z ust. 2 przekracza 0,024%, do obliczenia należnej wpłaty przyjmuje się stawkę w wysokości 0,024%.

§ 3. [Komunikat o wysokości stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym oraz o wysokości kosztów nadzoru]

Do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:

1) wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;

2) wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, ze wskazaniem wartości poszczególnych zmiennych, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 4. [Termin na uiszczenie należnej wpłaty]

1. Należną wpłatę spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa uiszcza w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Do ustalenia należnej wpłaty spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa przyjmuje dane ze zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym – dane ze zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w poprzednim roku kalendarzowym.

3. W terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia należnej wpłaty spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości należnej wpłaty zawierającą:

1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2) wskazanie sumy aktywów bilansowych na ostatni dzień poprzedniego roku kalendarzowego albo ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w poprzednim roku kalendarzowym;

3) wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;

4) wysokość należnej wpłaty;

5) kwotę wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;

6) datę wpłaty, o której mowa w pkt 5.

4. Deklaracja, o której mowa w ust. 3, jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

5. Deklarację, o której mowa w ust. 3, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5. [Pierwsza należna wpłata]

1. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa rozpoczynająca działalność pierwszą należną wpłatę uiszcza za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym rozpoczęła działalność.

2. W przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, pierwszą należną wpłatę uiszcza się za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym zakończył się pierwszy rok obrotowy tej kasy.

§ 6. [Koszty nadzoru do pokrycia w roku 2019]

1. Koszty nadzoru do pokrycia w roku 2019 przyjmuje się w wysokości planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019, w części przypadającej na koszty nadzoru.

2. Do dnia 31 października 2019 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:

1) wysokość stawki obowiązującej w roku 2019;

2) koszty nadzoru do pokrycia w roku 2019.

3. Należną wpłatę za rok 2019 spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa uiszcza do dnia 30 listopada 2019 r.

4. Zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru w roku 2019, wpłaconą przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zalicza się na poczet należnej wpłaty za rok 2019.

5. Jeżeli wysokość zaliczki na poczet pokrycia kosztów nadzoru w roku 2019, wpłaconej przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przewyższa wysokość należnej wpłaty za rok 2019, nadwyżka wpłaty podlega zwrotowi na jej rzecz do dnia 30 listopada 2019 r.

6. Zaliczka na poczet pokrycia kosztów nadzoru w roku 2019, wpłacona przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, która rozpoczęła działalność w roku 2019, podlega zwrotowi na jej rzecz do dnia 30 listopada 2019 r. Zaliczek należnych od tych kas, a nieuiszczonych, nie wpłaca się.

§ 7. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową (Dz. U. poz. 1212).

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 326, 730, 875, 1018, 1495, 1622 i 1649.

Załącznik 1. [WZÓR – DEKLARACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ WPŁATY OD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 września 2019 r. (poz. 1855)

WZÓR – DEKLARACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ WPŁATY OD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »