| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

o lotach najważniejszych osób w państwie

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

1. Ustawa określa zasady i tryb organizacji lotów:

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

3) Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

4) Prezesa Rady Ministrów

– zwanych dalej „najważniejszymi osobami w państwie”, wykonywanych w misji oficjalnej.

2. Ustawę stosuje się także do organizacji lotów osób zgłoszonych drogą dyplomatyczną do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych, będących odpowiednikami osób, o których mowa w ust. 1, z państw obcych.

Rozdział 2

Organizacja lotów najważniejszych osób w państwie

Art. 2. [Status HEAD]

1. Status HEAD jest nadawany, wykonywanym w misji oficjalnej, lotom osób, o których mowa w art. 1, odbywanym z wykorzystaniem:

1) wojskowego specjalnego transportu lotniczego lub innych wojskowych transportowych statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) sojuszniczych statków powietrznych;

3) wyznaczonych statków powietrznych lotnictwa cywilnego.

2. Każdy lot Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest lotem wykonywanym w misji oficjalnej.

3. W locie, o którym mowa w ust. 2, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej mogą towarzyszyć członkowie rodziny oraz inne zaproszone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osoby.

4. Lotem w misji oficjalnej najważniejszej osoby w państwie jest także lot osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2–4 oraz ust. 2, odbywany w celu realizacji zadań bezpośrednio związanych z pełnioną przez te osoby funkcją.

Art. 3. [Osoby towarzyszące]

1. Na pokładzie statku powietrznego, którego lotowi nadano status HEAD, osobom, o których mowa w art. 1, mogą towarzyszyć:

1) członkowie delegacji;

2) osoby zapewniające obsługę techniczną, medyczną lub organizacyjną;

3) dziennikarze.

2. Członkami delegacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być zaproszeni posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz publicznych oraz eksperci.

3. Członkowie rodziny mogą towarzyszyć osobom, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2–4 oraz ust. 2, jeżeli ich udział w delegacji jest podyktowany oficjalnym charakterem zadań realizowanych w jej trakcie.

4. Loty najważniejszych osób w państwie organizuje się z zachowaniem pierwszeństwa misji oficjalnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4. [Organizacja lotów]

1. Za organizację lotów osób, o których mowa w art. 1, odpowiadają Szefowie Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów, każdy w swoim zakresie.

2. Szefowie Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej informują Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o organizowanym locie osoby, o której mowa w art. 1.

3. W przypadku wątpliwości związanych z organizacją przez Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej albo Szefa Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej lotu, o którym mowa w ust. 2, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa i organizacji lotu oraz charakteru zadań realizowanych w ramach misji oficjalnej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów występuje o wyjaśnienie tych wątpliwości, wyznaczając termin do ich usunięcia.

4. W przypadku nieusunięcia wątpliwości, o których mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, odpowiednio, Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej albo Szefa Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o braku możliwości organizacji lotu.

Art. 5. [Delegacja]

Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefów Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów, określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy tryb organizacji lotów osób, o których mowa w art. 1, realizowanych statkami powietrznymi wojskowego specjalnego transportu lotniczego lub innymi wojskowymi transportowymi statkami powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnej organizacji lotów tych osób.

Art. 6. [Delegacja]

Szefowie Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze zarządzeń, szczegółowy tryb organizacji lotów osób, o których mowa w art. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnej organizacji lotów tych osób, w tym przepisy wydane na podstawie art. 5.

Rozdział 3

Centralny Rejestr Lotów o statusie HEAD

Art. 7. [Centralny Rejestr Lotów]

1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prowadzi Centralny Rejestr Lotów o statusie HEAD, zwany dalej „Rejestrem”.

2. Rejestr zawiera następujące dane o lotach statków powietrznych o statusie HEAD:

1) datę lotu statku powietrznego;

2) miejsca startu i lądowania statku powietrznego oraz miejsca międzylądowań;

3) imiona i nazwiska pasażerów lotu, o których mowa w art. 1 oraz w art. 3 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 3 – ze wskazaniem, do której kategorii pasażerów należą.

3. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazują do Rejestru, w terminie 5 dni od dnia zakończenia lotu, Szefowie Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów.

4. Minister Obrony Narodowej przekazuje Szefom Kancelarii, o których mowa w ust. 3, w terminie 2 dni od dnia zakończenia lotu, dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w zakresie lotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2.

5. Dane, o których mowa w ust. 2, są przekazywane do Rejestru w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu.

6. Dane zawarte w Rejestrze oraz dokumenty stanowiące podstawę wpisów w Rejestrze przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu.

Art. 8. [Wyłączenie danych z publicznego udostępnienia]

1. Przekazując do Rejestru dane, o których mowa w art. 7 ust. 2, Szefowie: Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mogą wnioskować o wyłączenie wskazanych danych z publicznego udostępnienia, ze względu na ważny interes państwa lub bezpieczeństwo osoby, o której mowa w art. 1.

2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek, o którym mowa w ust. 1, może wyłączyć dane, o których mowa w art. 7 ust. 2, z publicznego udostępnienia, ze względu na ważny interes państwa lub bezpieczeństwo osoby, o której mowa w art. 1.

3. Przekazując do Rejestru dane, o których mowa w art. 7 ust. 2, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa, które dane są wyłączone z publicznego udostępnienia ze względu na ważny interes państwa lub bezpieczeństwo osoby, o której mowa w art. 1.

4. Udostępnianie danych z Rejestru następuje na pisemny wniosek złożony do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 9. [Delegacja]

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza służącego do przekazywania danych, o których mowa w art. 7 ust. 2, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ujednoliconej formy ich przekazywania.

Rozdział 4

Przepis przejściowy i końcowy

Art. 10. [Przepisy dotychczasowe]

Dotychczasowe przepisy dotyczące zasad i trybu organizowania lotów osób, o których mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 i art. 6, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 11. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 7 i art. 8, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »