Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23c ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tereny, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia, o którym mowa w art. 23b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe.

§ 2. [Tereny, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia]

Tereny, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia, o którym mowa w art. 23b ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80).

Załącznik 1. [TERENY, NA KTÓRYCH ŚREDNIOROCZNE STĘŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE RADONU W POWIETRZU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ W ZNACZNEJ LICZBIE BUDYNKÓW MOŻE PRZEKRACZAĆ POZIOM ODNIESIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 23B USTAWY Z DNIA 29 LISTOPADA 2000 R. – PRAWO ATOMOWE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 czerwca 2020 r. (poz. 1139)

TERENY, NA KTÓRYCH ŚREDNIOROCZNE STĘŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE RADONU W POWIETRZU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ W ZNACZNEJ LICZBIE BUDYNKÓW MOŻE PRZEKRACZAĆ POZIOM ODNIESIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 23B USTAWY Z DNIA 29 LISTOPADA 2000 R. – PRAWO ATOMOWE

1. W województwie dolnośląskim:

1) powiat dzierżoniowski;

2) powiat jeleniogórski;

3) miasto na prawach powiatu Jelenia Góra;

4) powiat kamiennogórski;

5) powiat kłodzki;

6) powiat lubański;

7) powiat lwówecki;

8) powiat polkowicki;

9) powiat trzebnicki;

10) powiat wałbrzyski;

11) miasto na prawach powiatu Wałbrzych;

12) powiat ząbkowicki;

13) powiat zgorzelecki;

14) powiat złotoryjski.

2. W województwie lubelskim – powiat tomaszowski.

3. W województwie opolskim:

1) powiat nyski;

2) powiat prudnicki.

4. W województwie podkarpackim:

1) powiat bieszczadzki;

2) powiat jasielski;

3) powiat krośnieński;

4) powiat leski;

5) powiat mielecki;

6) powiat sanocki.

5. W województwie śląskim – powiat cieszyński.

6. W województwie świętokrzyskim:

1) powiat kielecki;

2) powiat opatowski;

3) powiat skarżyski.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-30
  • Data wejścia w życie: 2020-07-31
  • Data obowiązywania: 2020-07-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw