reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 433a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na obszarze kraju będącym obszarem czerwonym]

1. Na obszarze kraju będącym obszarem czerwonym w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.2)) w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, zwanych dalej „uczelniami morskimi”, zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów, w ramach działalności jednostek pozawydziałowych oraz w ramach innych form kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Uczelnie morskie mogą prowadzić w ich siedzibach zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zapewniając bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział oraz warunki korzystania z infrastruktury uczelni.

3. Uczelnie morskie mogą prowadzić w ich siedzibach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, zapewniając bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział oraz warunki korzystania z infrastruktury uczelni.

4. Uczelnie morskie umożliwiają realizację praktyk zawodowych w procesie kształcenia, w tym praktyk morskich zgodnym z wymaganiami Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z późn. zm.3)), obejmującym nabywanie efektów uczenia się i kształcenia, które nie mogą być potwierdzone podczas ich odbywania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5. Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje rektor i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.

§ 2. [Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na obszarze kraju będącym obszarem żółtym]

1. Na obszarze kraju będącym obszarem żółtym w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w uczelniach morskich zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów, w ramach działalności jednostek pozawydziałowych oraz w ramach innych form kształcenia są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w siedzibach tych uczelni.

2. Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje rektor i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.

§ 3. [Kształcenie na odległość na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów, w ramach działalności jednostek pozawydziałowych oraz w ramach innych form kształcenia]

Zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów, w ramach działalności jednostek pozawydziałowych oraz w ramach innych form kształcenia, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1, mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

§ 4. [Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się poza siedzibą uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej]

W przypadku prowadzenia kształcenia doktorantów zgodnie z § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie tego kształcenia może odbywać się poza siedzibą uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. [Podejmowanie uchwał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej]

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich zgodnie z § 1 ust. 1 albo § 2 ust. 1 kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.

§ 6. [Podejmowanie przez rektorów decyzji o wykonywaniu przez pracowników uczelni pracy z uwzględnieniem konieczności zapewnienia funkcjonowania uczelni]

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni morskich zgodnie z § 1 ust. 1 albo § 2 ust. 1 decyzje rektorów o wykonywaniu przez pracowników uczelni pracy zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.4)) są podejmowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia funkcjonowania uczelni, w tym prowadzenia działalności naukowej.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.

Minister Infrastruktury: wz. A. Bittel


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257 oraz z 2020 r. poz. 1722 i 1745).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567, 875 i 1493.

3) Zmiany wymienionej Konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1984 r. poz. 202, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092 i 1093, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639 i 1747.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama