Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ODRĘBNEJ DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU LUB PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO (PB-6)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 19 lutego 2021 r. (poz. 335)

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ODRĘBNEJ DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU LUB PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO (PB-6)


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-22
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw