Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1396, z późn. zm.1) ) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie - Sądowi Rejonowemu w Częstochowie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Lublińcu i Myszkowie,";

2) w pkt 11 uchyla się lit. c;

3) po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:

"33a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu - Sądowi Rejonowemu w Sosnowcu sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie i Zawierciu;".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1681, z 2015 r. poz. 1592 i 2248, z 2016 r. poz. 1149, z 2017 r. poz. 704, z 2018 r. poz. 639, 1239 i 2173, z 2019 r. poz. 604, 1927, 2218 i 2498 oraz z 2020 r. poz. 2445.

Dziennik Ustaw