Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Sosnowcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Tworzy się - w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach - Sąd Okręgowy w Sosnowcu.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-23
  • Data wejścia w życie: 2021-09-01
  • Data obowiązywania: 2021-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw