Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych (Dz. U. poz. 1346 oraz z 2019 r. poz. 1936) w § 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Sądowi Okręgowemu w Katowicach - sprawy z właściwości Sądów Okręgowych w Bielsku-Białej i Sosnowcu,".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Dziennik Ustaw