Kategorie

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie przypadków, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące pochodzące od naturalnych izotopów promieniotwórczych nie wymaga powiadomienia1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyłączenie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1a Prawa atomowego, spod obowiązku powiadomienia]

Obowiązkowi powiadomienia nie podlega wykonywanie działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, jeżeli:

1) stężenie promieniotwórcze naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach stałych nie przekracza granicznych wartości określonych w załączniku do rozporządzenia,

2) stężenie promieniotwórcze naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach ciekłych lub gazowych nie przekracza granicznych wartości określonych w załączniku do rozporządzenia, przy czym:

a) dawki, jakie mogą otrzymać osoby zatrudnione w związku z wykonywaną działalnością, nie przekraczają wartości dawek granicznych określonych dla osób z ogółu ludności, o których mowa w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, oraz

b) przyrost dawki, jaką może otrzymać osoba z ogółu ludności w wyniku tej działalności, jest nie większy niż 1 milisiwert (mSv) w ciągu roku kalendarzowego

- a wykonywana działalność nie powoduje zwiększenia sumarycznego stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych radu Ra-226 i radu Ra-228 w wodzie, która może mieć wpływ na jakość wody pitnej lub inne drogi narażenia na promieniowanie jonizujące, do poziomu przekraczającego 1 kilobekerel na metr sześcienny (kBq/m3 ).

§ 2. [Termin dokonania powiadomienia albo zakończenia działalności]

Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem niewymagającą przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dokonania powiadomienia, której wykonywanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia wymaga dokonania powiadomienia, dokonają w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia takiego powiadomienia albo zakończą tę działalność.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80).

Załącznik 1. [GRANICZNE WARTOŚCI STĘŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO NATURALNYCH IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W MATERIAŁACH STAŁYCH, CIEKŁYCH LUB GAZOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 marca 2021 r. (poz. 627)

GRANICZNE WARTOŚCI STĘŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO NATURALNYCH IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH W MATERIAŁACH STAŁYCH, CIEKŁYCH LUB GAZOWYCH

Izotop promieniotwórczy

Stężenie promieniotwórcze w kilobekerelach

na kilogram (kBq/kg)1)

1

2

z szeregu uranu U-238

1,00E+00

z szeregu toru Th-232

1,00E+00

potas K-40

1,00E+01


1) Wartości stężenia promieniotwórczego zapisano w postaci wykładniczej, gdzie liczba po literze E oznacza wykładnik całkowity liczby 10.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-06
  • Data wejścia w życie: 2021-05-07
  • Data obowiązywania: 2021-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.