Kategorie

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na obszarach ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz w strefach ochronnych ujęć wody ujmowanej do zaopatrzania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródliskowych, bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i w strefach krawędziowych oraz na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, o których mowa w art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624);",

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) na glebach klas bonitacji I-III oraz na glebach pochodzenia organicznego;",

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) w strefach ochrony uzdrowiskowej "A" i "B", o których mowa w art. 38 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662 oraz z 2021 r. poz. 36 i 97);",

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Składowiska odpadów obojętnych nie mogą być lokalizowane na obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, 9 i 11-13.

3. Minimalna odległość składowiska odpadów niebezpiecznych lub składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234 i 282), mierzona od krawędzi kwatery składowiska odpadów, jest ustalana zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczącym danego składowiska odpadów.",

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku składowisk odpadów zarządzanych przez wytwórców odpadów dopuszcza się ich lokalizowanie na glebach klasy bonitacji III, jeżeli w ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052) grunt określono jako tereny przemysłowe.";

2) w § 3 w ust. 2 w pkt 2:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) średnią roczną wielkość opadów z wielolecia obejmującego okres przynajmniej 30 lat, na podstawie danych z najbliżej położonej stacji meteorologicznej posiadającej takie dane,",

b) w lit. b wyrazy "stacji opadowej" zastępuje się wyrazami "stacji meteorologicznej posiadającej takie dane";

3) w § 4:

a) w ust. 1 skreśla się wyraz "naturalną",

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz "naturalnej",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, dopuszcza się obniżenie przewidywanego najwyższego piezometrycznego poziomu wód podziemnych w sposób sztuczny - wyłącznie przy użyciu metod grawitacyjnych, do poziomu określonego w ust. 4.",

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jeżeli bariera geologiczna nie spełnia w sposób naturalny warunków, o których mowa w ust. 2-4, może zostać uzupełniona sztucznie wykonaną barierą geologiczną o minimalnej miąższości 0,5 m, zapewniającą przepuszczalność nie większą niż określona w ust. 2, wykonaną w taki sposób, aby procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia.",

e) w ust. 6 i 7 skreśla się wyrazy "naturalnej lub sztucznej";

4) § 8 i § 9 otrzymują brzmienie:

"§ 8. 1. Składowisko odpadów, na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, wyposaża się w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego, zaprojektowaną w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez co najmniej trzydzieści lat od dnia jego zamknięcia.

2. Gaz składowiskowy poddaje się obróbce, w szczególności oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe - spala w pochodni.

§ 9. Składowisko odpadów zabezpiecza się tak, aby uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych oraz nielegalny dowóz odpadów na składowisko.";

5) w § 13:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ograniczenie powierzchni składowanych odpadów eksponowanych na oddziaływanie warunków atmosferycznych, o ile jest to konieczne dla ograniczania zanieczyszczenia powietrza, w tym pylenia i uciążliwości zapachowej;",

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) przeciwdziałanie niekontrolowanym emisjom gazu składowiskowego oraz nagromadzeniu gazu składowiskowego w masie odpadów, w tym utrzymywanie drożności instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego;";

6) przeciwdziałanie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru.";

6) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Powierzchnia kwatery przeznaczonej do składowania odpadów niebezpiecznych jest liczona na poziomie maksymalnej rzędnej składowanych odpadów i nie może przekraczać 2500 m2 .";

7) w § 17:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Rekultywację wykonuje się zgodnie z harmonogramem prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów, określonym w decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części albo w decyzji w sprawie zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części. Prace rekultywacyjne wykonuje się w sposób zabezpieczający wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska odpadów, integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko. Do rekultywacji stosuje się materiały niebędące odpadami lub odpady określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Po dniu zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych lub jego wydzielonej części składowisko odpadów lub jego wydzieloną część zabezpiecza się przed infiltracją wód opadowych przez uszczelnienie jego powierzchni, w sposób uwzględniający proces osiadania składowiska odpadów i minimalizujący powstawanie zastoisk wodnych oraz osuwisk warstwy biologicznej.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minimalna miąższość okrywy rekultywacyjnej dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jest nie mniejsza niż 1 m oraz umożliwia powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej.";

8) w § 18 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Okres pięćdziesięciu lat od dnia zamknięcia składowiska odpadów może być skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej oraz z ekspertyzy sanitarnej wynika, że prowadzenie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne prac, o których mowa w ust. 1, nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

3. Ekspertyza sanitarna wymaga uzgodnienia z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym i zawiera informacje o aktualnym wpływie składowiska odpadów na zdrowie i życie ludzi i na środowisko pod względem higienicznym i zdrowotnym oraz informacje o zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzi i dla środowiska planowanych prac, o których mowa w ust. 1.";

9) w § 19:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na składowisku odpadów lub kwaterze nie prowadzi się prac mogących powodować uwalnianie włókien azbestu.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Składowanie odpadów, o których mowa w ust. 1, należy zakończyć na poziomie 2 m poniżej naturalnego poziomu terenu otoczenia. Następnie składowisko odpadów wypełnia się ziemią do naturalnego poziomu terenu.",

c) w ust. 7 po wyrazach "raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko" dodaje się wyrazy "dotyczącego danego składowiska odpadów";

10) w § 21:

a) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dla składowisk przyjmujących odpady komunalne lub odpady pochodzące z ich przetwarzania jest wymagany dodatkowo monitoring następujących parametrów wskaźnikowych:",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Pobierania próbek dokonują oraz prowadzą badania parametrów wskaźnikowych i substancji, o których mowa w ust. 1:

1) akredytowane laboratoria w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155 oraz z 2020 r. poz. 1339) lub

2) certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289)

- w zakresie posiadanych akredytacji lub certyfikatów.";

11) w § 24 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Pomiar emisji i składu gazu składowiskowego odbywa się:

1) w reprezentatywnych częściach składowiska odpadów, ustalonych w instrukcji prowadzenia składowiska odpadów;

2) w miejscach jego gromadzenia;

3) przed wlotem do instalacji do jego obróbki, w szczególności oczyszczania i wykorzystania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.";

12) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

13) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli lp. 9 otrzymuje brzmienie:

9

Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego

brak

co 12 miesięcy

co 12 miesięcy


§ 2. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów]

1. Wymagań określonych w § 2 ust. 1 pkt 9 i 11 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się do składowiska odpadów, dla którego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Wymagania określonego w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się do rozbudowy składowiska odpadów prowadzonego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Rekultywacja składowiska odpadów, w odniesieniu do którego decyzja o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części albo decyzja o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części została wydana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jest prowadzona zgodnie z tymi decyzjami, do czasu jej zakończenia.

4. Przepisu § 15 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się, jeżeli w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę składowiska odpadów, wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dopuszczono powierzchnię kwatery składowiska inną niż określona w § 15 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 9 grudnia 2020 r. pod numerem 2020/0778/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 19 marca 2021 r. (poz. 673)

[RODZAJE ODPADÓW OBOJĘTNYCH DOPUSZCZONE DO ZASTOSOWANIA DO WYKONANIA WARSTWY IZOLACYJNEJ]

Załącznik nr 1

RODZAJE ODPADÓW OBOJĘTNYCH DOPUSZCZONE DO ZASTOSOWANIA DO WYKONANIA WARSTWY IZOLACYJNEJ

Kod odpadów1)

Rodzaj odpadów1) , przy czym chodzi o odpady obojętne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczenie innymi materiałami lub odpadami, które mogą powodować zwiększone zagrożenie dla środowiska

10 06 80

Żużle szybowe i granulowane

17 01 012)

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 022)

Gruz ceglany

17 01 032)

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 072)

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

ex 17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych

ex 20 01 99

Popioły z palenisk domowych

ex 20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie, pochodzące z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu


O b j a ś n i e n i a :

1) Kody i rodzaje odpadów są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.), przy czym poprzedzenie kodu odpadu literami "ex" oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie rodzaje odpadów określone w kolumnie drugiej tabeli.

2) Odpady budowlane o niskiej zawartości innych materiałów, w szczególności metali, tworzyw sztucznych gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, z wyłączeniem odpadów:

- skażonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesów produkcyjnych,

- zawierających znaczące ilości powłok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych,

- służących do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydów lub rtęci.

Załącznik nr 2

[RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH WYKORZYSTANIA W CELACH, O KTÓRYCH MOWA W § 16 UST. 8 ORAZ § 17 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA]

RODZAJE ODPADÓW ORAZ WARUNKI ICH WYKORZYSTANIA W CELACH, O KTÓRYCH MOWA W § 16 UST. 8 ORAZ § 17 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA

Kod odpadów1)

Rodzaj odpadów1)

Warunki wykorzystania (odzysku)

Odpady, które mogą być stosowane do budowy skarp, w tym obwałowań, oraz kształtowania korony składowiska

01 01 02

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

Odzysk prowadzi się pod następującymi warunkami:

1) maksymalna warstwa odpadów użytych do budowy i kształtowania skarp lub kształtowania korony składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm, przy czym warunek ten nie dotyczy zużytych opon;

2) w przypadku wykorzystania zużytych opon inne rodzaje odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony przez jej wypełnienie, przy czym zużyte opony mogą być użyte wyłącznie jednowarstwowo;

3) odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 12 08 i 10 13 82 przed ich zastosowaniem należy poddać kruszeniu;

4) odpady o kodach ex 06 03 99 i 10 01 05 mogą być wykorzystane:

a) po wymieszaniu ich przed zastosowaniem z odpadami o kodzie 01 04 08, przy czym odpady o kodzie 10 01 05 nie mogą stanowić więcej niż 20% składu sporządzonej mieszanki i nadbudowa obwałowań z wykorzystaniem sporządzonej mieszanki nie może przekraczać każdorazowo 1,5 m,

b) wyłącznie do stabilizacji, budowy lub nadbudowy obwałowań na składowiskach,

c) w postaci osadników szlamów posodowych;

5) odpady o kodzie 10 01 80 mogą być wykorzystane do budowy skarp, pod warunkiem że zostaną odpowiednio zagęszczone, a prace budowlane są prowadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

6) odpady o kodzie 19 09 03 mogą być wykorzystane wyłącznie do zabezpieczenia i kształtowania skarp na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady w postaci mieszanek popiołowo-żużlowych, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów, z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04, oraz na składowiskach odpadów fosfogipsu i fosfogipsów wymieszanych z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów, z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04.

01 04 08

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 09

Odpadowe piaski i iły

01 04 12

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07

i 01 04 11

01 04 13

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

ex 06 03 99

Odpady z przesiewu i przepału kamienia wapiennego

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 06 80

Żużle szybowe i granulowane

10 09 03

Żużle odlewnicze

10 09 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

10 09 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

10 09 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

10 09 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

10 10 06

Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

10 10 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

10 10 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

10 13 82

Wybrakowane wyroby

16 01 03

Zużyte opony

16 11 04

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów


17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

ex 17 01 80

Usunięte tynki

ex 17 01 81

Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

19 09 02

Osady z klarowania wody

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

Odpady, które mogą być stosowane do wykonywania rekultywacji przez wykonanie okrywy rekultywacyjnej (biologicznej)

01 04 12

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07

i 01 04 11

Odzysk prowadzi się pod następującymi warunkami:

1) grubość warstwy stosowanych odpadów powinna być uzależniona od planowanych obsiewów lub nasadzeń; grubość ta nie może przekraczać 1 m w przypadku nasadzeń niskich lub 2 m w przypadku nasadzeń drzewiastych;

2) odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03,

10 01 15 i 10 01 80 przed wykorzystaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi;

3) komunalne osady ściekowe wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie mogą przekraczać warunków dotyczących jakości, w tym zawartości: metali ciężkich, substancji organicznej, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, wapnia i magnezu, obecności bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella, łącznej liczby żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. oraz wartości pH dla komunalnych osadów ściekowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) dla komunalnych osadów ściekowych stosowanych przy dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

4) odpady o kodzie 06 05 03 mogą być wykorzystane wyłącznie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady fosfogipsu i fosfogipsów wymieszane z odpadami o kodzie 10 01 01;

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 07 80

Wytłoki i osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

06 05 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

10 01 02

Popioły lotne z węgla

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 12

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11


5) odpady o kodach 19 09 03 i 19 08 12 mogą być wykorzystane wyłącznie do zabezpieczenia i kształtowania skarp na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady w postaci mieszanek popiołowo-żużlowych, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów, z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04, oraz na składowiskach odpadów fosfogipsu i fosfogipsów wymieszanych z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów, z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04.

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie
Objaśnienie:

1) Kody i rodzaje odpadów są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przy czym poprzedzenie kodu odpadu literami "ex" oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie rodzaje odpadów określone w kolumnie drugiej tabeli.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-12
  • Data wejścia w życie: 2021-05-13
  • Data obowiązywania: 2021-05-13