Kategorie

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 2 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 2308 oraz z 2020 r. poz. 925) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 6;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia tytuł tabeli 1 otrzymuje brzmienie:

"Tabela 1.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji";

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) uchyla się tabelę II,

b) tytuł tabeli VI otrzymuje brzmienie:

"VI. Pracowników innych niż wymienieni w tabeli I".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).