Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285 oraz z 2021 r. poz. 464) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 689) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dla poszczególnych grup stanowisk urzędniczych mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.";

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Zastosowanie mnożników kwoty bazowej]

W okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2021 r. mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej w Krajowej Informacji Skarbowej, izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych oraz urzędach celno-skarbowych zatrudnionych na stanowiskach koordynujących w służbie cywilnej i stanowiskach samodzielnych w służbie cywilnej określone w tabeli II w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 mają zastosowanie do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej w Krajowej Informacji Skarbowej, izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych oraz urzędach celno-skarbowych zatrudnionych na stanowiskach średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej.

§ 3. [Zakaz obniżania wynagrodzenia w związku z wejściem w życie rozporządzenia]

1. Wejście w życie rozporządzenia nie może stanowić przyczyny uzasadniającej obniżenie wynagrodzenia zasadniczego przysługującego na zajmowanym stanowisku urzędniczym ani zmianę stanowiska urzędniczego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia pracodawca zaproponuje członkowi korpusu służby cywilnej, zajmującemu w dniu wejścia w życie rozporządzenia stanowisko urzędnicze nieprzewidziane w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nowe warunki pracy wynikające z dotychczas zajmowanego stanowiska urzędniczego, zgodnie z ust. 3.

3. Propozycja nowych warunków pracy powinna uwzględniać zakres zadań wykonywanych przez członka korpusu służby cywilnej w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie rozporządzenia oraz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe członka korpusu służby cywilnej.

§ 4. [Przepis przejściowy]

Członek korpusu służby cywilnej, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 5. [Otrzymywanie wynagrodzenia w dotychczasowej wysokości]

Członek korpusu służby cywilnej, którego wynagrodzenie zasadnicze w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest ustalane z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej wyższego od maksymalnego mnożnika w danej grupie stanowisk, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w dotychczasowej wysokości.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;

2) § 3, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 23 kwietnia 2021 r. (poz. 797)

Załącznik nr 1

TABELA GRUP STANOWISK URZĘDNICZYCH, WYKAZÓW STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ORAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WYMAGANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ

Grupa stanowisk

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

I. Wszystkie urzędy

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

dyrektor generalny urzędu,
dyrektor departamentu lub komórki równorzędnej,
zastępca dyrektora departamentu lub komórki równorzędnej

według odrębnych przepisów

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

dyrektor oddziału terenowego (delegatury lub komórki równorzędnej),
zastępca dyrektora oddziału terenowego (delegatury lub komórki równorzędnej),
zastępca dyrektora (kierownika) urzędu podległego ministrowi lub centralnemu organowi administracji rządowej

wykształcenie wyższe

główny księgowy resortu (budżetu wojewody)

według odrębnych przepisów, jak dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

główny księgowy,
zastępca głównego księgowego

według odrębnych przepisów

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

naczelnik (kierownik) wydziału lub komórki równorzędnej,
zastępca naczelnika (kierownika) wydziału lub komórki równorzędnej, kierownik zespołu (samodzielnego działu, działu, samodzielnego oddziału, oddziału, samodzielnego referatu, referatu, sekcji, archiwum),
zastępca kierownika zespołu (samodzielnego działu, działu, samodzielnego oddziału, oddziału, samodzielnego referatu, referatu, sekcji, archiwum),
kierownik pracowni

wykształcenie wyższe

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

według odrębnych przepisów

zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

główny specjalista do spraw legislacji

wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej

z opracowywaniem aktów prawnych

radca generalny,
radca,
główny specjalista,
główny programista,
główny informatyk

wykształcenie wyższe

audytor wewnętrzny,
radca prawny,
główny wizytator

według odrębnych przepisów

kierownik kancelarii tajnej

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy specjalista,
starszy projektant,
starszy programista,
starszy informatyk,
starszy archiwista,
specjalista,
referendarz,
programista,
projektant,
młodszy specjalista

wykształcenie wyższe


psycholog, starszy wizytator

według odrębnych przepisów

specjalista do spraw legislacji

wykształcenie wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wykształcenie wyższe prawnicze i 2 lata pracy związanej

z opracowywaniem aktów prawnych

wizytator

według odrębnych przepisów

referent prawny, referent prawno-administracyjny

wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne

samodzielny referent,
samodzielny księgowy,
starszy statystyk,
starszy rewident,
starszy referent,
starszy księgowy,
starszy inspektor,
starszy asystent

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

statystyk,
rewident,
referent,
podreferendarz,
księgowy,
inspektor,
informatyk,
asystent,
archiwista analityk,
młodszy księgowy,
młodszy informatyk,
młodszy programista,
młodszy archiwista,
sekretarz

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

II. Archiwa państwowe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy kustosz,
kustosz

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy konserwator archiwalny

wykształcenie wyższe

konserwator archiwalny, dokumentalista

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy fotograf,
starszy laborant,
młodszy konserwator archiwalny, młodszy dokumentalista, fotograf, laborant

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

III. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik projektu, koordynator realizacji kontraktów,
kierownik rejonu, zastępca kierownika rejonu

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

główny inspektor drogowy,
główny inspektor mostowy

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

kierownik służby liniowej

wykształcenie wyższe

oddziałowy inspektor mostowy, oddziałowy inspektor drogowy,
terenowy inspektor drogowy,
terenowy inspektor mostowy,
inspektor nadzoru

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy technik,
technik,
drogomistrz

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

IV. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
zastępca wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

według odrębnych przepisów

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy asystent laboratoryjny, asystent laboratoryjny

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy laborant,
laborant

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

V. Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

naczelnik delegatury

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

naczelnik wydziału inspekcji, zastępca naczelnika wydziału inspekcji

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

kierownik oddziału

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora

główny specjalista transportu drogowego, starszy specjalista transportu drogowego, specjalista transportu drogowego, młodszy specjalista transportu drogowego

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia

i 2 lata pracy w zawodzie inspektora

główny specjalista ruchu drogowego, starszy specjalista ruchu drogowego, specjalista ruchu drogowego, młodszy specjalista ruchu drogowego

wykształcenie wyższe

i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub

II stopnia i 2 lata pracy w zawodzie inspektora

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor transportu drogowego

wykształcenie wyższe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia

i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie średnie, złożony

z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie średnie branżowe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia

i 2 lata pracy na poprzednim stanowisku

inspektor transportu drogowego,
młodszy inspektor transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku

starszy inspektor ruchu drogowego, inspektor ruchu drogowego,
młodszy inspektor ruchu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny

I lub II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia i 1 rok pracy na poprzednim stanowisku


starszy kontroler transportu drogowego,
kontroler transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny

II stopnia i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe, złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia i co najmniej 1 rok pracy na poprzednim stanowisku

młodszy kontroler transportu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe i złożony

z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia

starszy kontroler ruchu drogowego, kontroler ruchu drogowego,
młodszy kontroler ruchu drogowego

wykształcenie co najmniej średnie i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny I lub II stopnia

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

aplikant

wykształcenie co najmniej średnie, w trakcie kursu specjalistycznego albo wykształcenie co najmniej średnie branżowe w trakcie kursu specjalistycznego

VI. Główny Urząd Miar, okręgowe urzędy miar oraz okręgowe urzędy probiercze

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

kierownik samodzielnego laboratorium,
zastępca kierownika samodzielnego laboratorium

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik laboratorium

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

główny metrolog

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy metrolog,
metrolog

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy legalizator,
legalizator

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

starszy technik,
technik,
laborant

VII. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego oraz powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

Stanowiska średniego szczebla zarządzania

w służbie cywilnej

zastępca wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe

i uprawnienia budowlane bez ograniczeń albo wyższe prawnicze

zastępca powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

ekspert nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe

i uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie wyższe

i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

inspektor nadzoru budowlanego,
młodszy inspektor nadzoru budowlanego

wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie albo wykształcenie średnie branżowe i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie

VIII. Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

konsultant

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy statystyk informatyk, administrator systemu,
administrator sieci,
statystyk informatyk

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

IX. Graniczne, wojewódzkie i powiatowe inspektoraty weterynarii

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

wojewódzki lekarz weterynarii,
zastępca wojewódzkiego lekarza weterynarii

według odrębnych przepisów

powiatowy lekarz weterynarii,
zastępca powiatowego lekarza weterynarii

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

graniczny lekarz weterynarii,
zastępca granicznego lekarza weterynarii

według odrębnych przepisów

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik laboratorium, kierownik  pracowni

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

wojewódzki inspektor weterynaryjny

wykształcenie wyższe weterynaryjne

kierownik  oddziału terenowego,
konsultant, starszy inspektor weterynaryjny

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy asystent,
inspektor weterynaryjny,
asystent, młodszy asystent

wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

starszy kontroler weterynaryjny

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy laborant,
laborant

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

kontroler weterynaryjny

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

X. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie, rejonowe) i komisariaty Policji oraz komendy wojewódzkie, komendy powiatowe (miejskie)

Państwowej Straży Pożarnej

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

zastępca komendanta wojewódzkiego Policji,
zastępca Komendanta Stołecznego Policji

wykształcenie wyższe

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

koordynator do spraw banków danych, kierownik laboratorium

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy asystent laboratoryjny, asystent laboratoryjny

wykształcenie wyższe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

starszy laborant,
laborant

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

XI. Krajowa Informacja Skarbowa, izby administracji skarbowej, urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

dyrektor izby administracji skarbowej,
dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
zastępca dyrektora izby administracji skarbowej,
zastępca dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
naczelnik urzędu skarbowego,
naczelnik urzędu celno-skarbowego,
zastępca naczelnika urzędu skarbowego,
zastępca naczelnika urzędu celno-skarbowego

według odrębnych przepisów

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

radca skarbowy,
główny ekspert skarbowy,
starszy ekspert skarbowy,
ekspert skarbowy

wykształcenie wyższe

oskarżyciel skarbowy

wykształcenie wyższe prawnicze

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy kontroler skarbowy

wykształcenie wyższe

starszy kontroler rozliczeń,
starszy poborca skarbowy,
kontroler skarbowy,
kontroler rozliczeń,
młodszy kontroler skarbowy

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

poborca skarbowy

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

XII. Kuratoria oświaty

Stanowiska średniego szczebla zarządzania

w służbie cywilnej

dyrektor wydziału,
zastępca dyrektora wydziału,
dyrektor delegatury,
zastępca dyrektora delegatury

według odrębnych przepisów

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik oddziału

według odrębnych przepisów

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy wizytator,
wizytator

według odrębnych przepisów

XIII. Ministerstwo Finansów

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

główny księgowy budżetu państwa,
główny księgowy obsługi subwencji ogólnej i wpłat jednostek samorządu terytorialnego,
główny księgowy obsługi środków własnych Unii Europejskiej,
główny księgowy obsługujący dochody budżetu środków europejskich

według odrębnych przepisów

XIV. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz urzędy stanowiące aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległe Ministrowi Obrony Narodowej

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

szef oddziału,
zastępca szefa oddziału,
szef wydziału

wykształcenie wyższe

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor kontroli wojskowej,
inspektor kontroli wojskowej

wykształcenie wyższe

XV. Okręgowe urzędy górnicze oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

nadinspektor zakładów górniczych

wykształcenie wyższe

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor zakładów górniczych, inspektor zakładów górniczych, młodszy inspektor zakładów górniczych

wykształcenie wyższe

XVI. Urząd Lotnictwa Cywilnego

Stanowiska średniego szczebla zarządzania

w służbie cywilnej

Naczelny Lekarz Lotnictwa Cywilnego

wykształcenie lekarskie ze specjalizacją

z zakresu medycyny lotniczej

XVII. Urząd Transportu Kolejowego

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor transportu kolejowego

wykształcenie wyższe techniczne

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

inspektor transportu kolejowego

wykształcenie wyższe techniczne

XVIII. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną,
starszy inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków

wykształcenie wyższe farmaceutyczne, medyczne, biologiczne, chemiczne, weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości urzędu

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną
młodszy ekspert oceniający dokumentację rejestracyjną,
inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków,
młodszy inspektor badań klinicznych i bezpieczeństwa leków

wykształcenie wyższe farmaceutyczne, medyczne, biologiczne, chemiczne, weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości urzędu

XIX. Urzędy wojewódzkie

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

dyrektor wydziału lub komórki równorzędnej,
zastępca dyrektora wydziału lub komórki równorzędnej

według odrębnych przepisów

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor wojewódzki,
inspektor wojewódzki

wykształcenie wyższe

XX. Urzędy morskie

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

kapitan portu: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście,
zastępca kapitana portu: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście

wykształcenie wyższe i dyplom kapitana żeglugi wielkiej

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kapitan portu innego niż Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście,
zastępca kapitana portu innego niż Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście

wykształcenie wyższe

i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym

główny inspektor

wykształcenie wyższe

i dyplom odpowiedniej specjalności

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

zastępca głównego inspektora

wykształcenie wyższe

i dyplom odpowiedniej specjalności

starszy oficer portu

wykształcenie wyższe

i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym

główny operator służby kontroli ruchu statków

wykształcenie wyższe

i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym oraz kurs odpowiedniej specjalności

starszy operator służby kontroli ruchu statków

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie zarządzania w dziale pokładowym oraz kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym, kurs odpowiedniej specjalności oraz 3 lata pracy w charakterze operatora służby kontroli ruchu statków albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego, kurs odpowiedniej specjalności oraz 3 lata pracy w charakterze operatora służby kontroli ruchu statków

starszy pilot lotnictwa

według odrębnych przepisów

starszy inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

wykształcenie wyższe i dyplom odpowiedniej specjalności

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

oficer portu

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym

kierownik obwodu ochrony wybrzeża,
kierownik oddziału,
kierownik grupy,
inspektor realizujący funkcje publicznoprawne,
młodszy oficer portu

wykształcenie średnie i dyplom odpowiedniej specjalności albo wykształcenie średnie branżowe

i dyplom odpowiedniej specjalności

pilot lotnictwa

według odrębnych przepisów

operator służby kontroli ruchu statków

wykształcenie wyższe i dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym albo wykształcenie wyższe i kurs odpowiedniej specjalności albo wykształcenie wyższe o specjalności inżynieria ruchu morskiego

starszy nadzorca ochrony wybrzeża,
starszy bosman portu

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

nadzorca ochrony wybrzeża,
bosman portu

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

XXI. Urzędy żeglugi śródlądowej

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor nadzoru nad żeglugą

wykształcenie wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

inspektor nadzoru nad żeglugą

wykształcenie wyższe i patent oficera żeglugi śródlądowej

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

młodszy inspektor nadzoru nad żeglugą

wykształcenie średnie i patent oficera żeglugi śródlądowej albo wykształcenie średnie branżowe

i patent oficera żeglugi śródlądowej

XXII. Wojewódzkie inspektoraty inspekcji farmaceutycznej

Stanowiska średniego szczebla zarządzania

w służbie cywilnej

kierownik delegatury, ośrodka lub oddziału zamiejscowego

wykształcenie wyższe farmaceutyczne

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej

kierownik działu,
kierownik sekcji

wykształcenie wyższe farmaceutyczne

kierownik laboratorium

wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy

w laboratorium

Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

starszy inspektor farmaceutyczny

wykształcenie wyższe farmaceutyczne

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

inspektor farmaceutyczny

wykształcenie wyższe farmaceutyczne lub mające zastosowanie do pracy w inspektoracie lub w laboratorium

starszy asystent laboratoryjny

wykształcenie wyższe mające zastosowanie do pracy

w laboratorium

XXIII. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy inspektor ochrony zabytków,
inspektor ochrony zabytków

wykształcenie wyższe

XXIV. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

starszy aprobant,
aprobant

wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Załącznik 2. [TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ]

Załącznik nr 2

TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ SŁUŻĄCYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Grupa stanowisk

Mnożnik kwoty bazowej

1

2

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej

2,0-8,0

Stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej

1,5-7,0

Stanowiska koordynujące w służbie cywilnej Stanowiska samodzielne w służbie cywilnej

1,3-6,0

Stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej

1,3-4,5

Stanowiska wspomagające w służbie cywilnej

1,3-3,4

Dziennik Ustaw