Kategorie

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14g ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 i 1610) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) minimalny zbiór funkcjonalności Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, w tym sposób funkcjonowania tego systemu w sytuacjach awaryjnych;

2) sposób przydzielania, zawieszania oraz uchylania dostępu do tego systemu użytkownikom Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkom ochrony przeciwpożarowej.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) CPR - centra powiadamiania ratunkowego, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 268);

2) interfejs komunikacyjny - interfejs komunikacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego;

3) SWD PSP - System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej;

4) zgłoszenie - każde zgłoszenie zdarzenia do jednostek Państwowej Straży Pożarnej, w tym zgłoszenia alarmowe z CPR.

§ 3.

SWD PSP w ramach minimalnych funkcjonalności umożliwia:

1) obsługę przyjęcia zgłoszeń i rejestracji zdarzeń;

2) alarmowanie i powiadamianie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

3) dysponowanie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych;

4) nadzorowanie i koordynowanie działań ratowniczych;

5) wspomaganie procesu dysponowania poprzez wizualizację propozycji zestawu sił i środków właściwych ze względu na lokalizację i rodzaj zdarzenia;

6) wspomaganie procesu organizowania lub prowadzenia działań ratowniczych poprzez wizualizację obszarów, obiektów lub infrastruktury właściwej dla lokalizacji miejsca zdarzenia;

7) sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań;

8) wymianę informacji i danych między wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej;

9) prowadzenie ewidencji sił i środków Państwowej Straży Pożarnej;

10) prowadzenie ewidencji sił i środków zgłoszonych do SWD PSP przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-6 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

11) prowadzenie ewidencji dostępnych dla Państwowej Straży Pożarnej sił i środków pochodzących z instytucji i organizacji wspierających Państwową Straż Pożarną;

12) współpracę z urządzeniami łączności oraz z urządzeniami umożliwiającymi śledzenie pojazdów, nadzór, alarmowanie i powiadamianie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a także sterowanie automatyką przemysłową wykorzystywaną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

13) generowanie analiz, raportów, zestawień i statystyk;

14) korzystanie z danych przestrzennych i związanych z nimi usług, udostępnionych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052);

15) wymianę informacji z CPR za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego;

16) pozyskiwanie i prezentację danych dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, oraz danych dotyczących abonenta, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576), za pośrednictwem centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, lub przekazanych z CPR;

17) współpracę z innymi systemami teleinformatycznymi.

§ 4.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej:

1) przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z CPR następuje w drodze połączeń telefonicznych;

2) obsługa zgłoszeń alarmowych odbywa się na stanowiskach kierowania Państwowej Straży Pożarnej z wykorzystaniem połączeń telefonicznych lub urządzeń radiowych.

§ 5.

1. Przydzielania, zawieszania oraz uchylania dostępu do SWD PSP użytkownikom Państwowej Straży Pożarnej dokonuje, na podstawie wniosku, właściwy kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

2. Przydzielania, zawieszania oraz uchylania dostępu do SWD PSP jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-6 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dokonuje, na podstawie wniosku, właściwy terenowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.

3. Przydzielania, zawieszania oraz uchylania dostępu do SWD PSP jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, dokonuje, na podstawie wniosku, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

4. Dostęp do SWD PSP jest przydzielany w zakresie umożliwiającym realizację wyznaczonych zadań.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2021 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1723), które zgodnie z art. 164 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-30
  • Data wejścia w życie: 2021-05-04
  • Data obowiązywania: 2021-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.