Kategorie

Dziennik Ustaw

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Tekst pierwotny

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z artykułem 14 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.1), dnia 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany do załączników A i B do powyższej umowy.

Jednolity tekst wskazanej wyżej umowy, uwzględniający zmiany znowelizowanych załączników A i B stanowiących integralną część umowy, ogłasza się w załączniku do niniejszego oświadczenia rządowego.

Ogłoszenie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) stanowi jednocześnie realizację obowiązku transpozycji przewidzianego w art. 2 ust. 1 dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2020/1833 z dnia 2 października 2020 r. zmieniającej załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie dostosowania do postępu naukowo-technicznego (Dz. Urz. UE L 408 z 4.12.2020, str. 1) w zakresie transportu drogowego.

Minister Spraw Zagranicznych: Z. Rau


1) Jednolity tekst Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., uwzględniający zmiany znowelizowanych załączników A i B, został ogłoszony w Dz. U. z 2019 r. poz. 769.

Załącznik 1. [ADR]

Załącznik do oświadczenia rządowego
z dnia 15 lutego 2021 r. (poz. 874)

Przekład

ADR

obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 r.

Umowa
dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

TOM I

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-10
  • Data wejścia w życie: 2021-05-10
  • Data obowiązywania: 2021-05-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw