Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2146) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1656) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dowódca oraz każdy przełożony tego dowódcy mogą, w ramach środków funduszu nagród i zapomóg pozostających w ich dyspozycji, przyznać nagrodę każdemu żołnierzowi niezawodowemu odbywającemu służbę w podległych im jednostkach wojskowych oraz żołnierzom niezawodowym skierowanym do wykonywania obowiązków służbowych w podległych im jednostkach wojskowych.";

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nagrody są przyznawane z inicjatywy przyznającego albo na wniosek przełożonego żołnierza niezawodowego.";

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Minister Obrony Narodowej może przyznać nagrodę każdemu żołnierzowi niezawodowemu z własnej inicjatywy lub na wniosek dowódcy oraz przełożonego tego dowódcy, przesłany za pośrednictwem dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.";

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Wypłaty zapomogi, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy, dokonuje się w sposób oraz w terminie określonych dla wypłaty innych należności pieniężnych przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 2 ustawy.";

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Zapomogę dla byłego żołnierza niezawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1c ustawy, wypłaca wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje terenowy organ administracji wojskowej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o przyznaniu zapomogi.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-27
  • Data wejścia w życie: 2021-06-11
  • Data obowiązywania: 2021-06-11

Dziennik Ustaw