Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1206, z 2018 r. poz. 793 i 1470, z 2020 r. poz. 606 i 2090 oraz z 2021 r. poz. 160) w § 228 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Akt oskarżenia przesyła do sądu odpowiednio Prokurator Krajowy, naczelnik wydziału zamiejscowego, naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, prokurator regionalny, prokurator okręgowy albo prokurator rejonowy.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-28
  • Data wejścia w życie: 2021-06-12
  • Data obowiązywania: 2021-06-12

Dziennik Ustaw