Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSów, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

z dnia 31 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704 i 1229) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński

Załącznik 1. [WZÓR - RB-BZ1 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 31 maja 2021 r. (poz. 1004)

WZÓR - RB-BZ1 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-02
  • Data wejścia w życie: 2021-06-17
  • Data obowiązywania: 2021-06-17

Dziennik Ustaw