Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Przymierza - Służba Ewangelii, Odnowy Życia i Jedności Chrześcijan i Żydów"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się osobowość prawną jednostce organizacyjnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Stowarzyszenie "Dom Przymierza - Służba Ewangelii, Odnowy Życia i Jedności Chrześcijan i Żydów", erygowanej przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia "Dom Przymierza - Służba Ewangelii, Odnowy Życia i Jedności Chrześcijan i Żydów" jest Strzeniówka.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. B. Poboży


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-07
  • Data wejścia w życie: 2021-06-22
  • Data obowiązywania: 2021-06-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw