Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2146) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych oraz źródeł ich finansowania (Dz. U. poz. 77) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Minister Obrony Narodowej może z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-09
  • Data wejścia w życie: 2021-06-24
  • Data obowiązywania: 2021-06-24

Dziennik Ustaw