Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 10 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2062) w załączniku:

1) w spisie treści w części I. INFORMACJE O BADANIACH:

a) skreśla się pozycję 1.27.13 (075),

b) po pozycji 1.30.11 (099) dodaje się pozycję 1.30.15 (099a) w brzmieniu:

„1.30.15 (099a) Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej”;

2) w spisie treści w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH:

a) pozycja 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zestawy danych Ministerstwa Infrastruktury”,

b) pozycja 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska”,

c) pozycja 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zestawy danych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu”,

d) pozycja 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zestawy danych Ministerstwa Edukacji i Nauki”,

e) pozycja 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej”,

f) pozycja 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii”,

g) skreśla się pozycję 13,

h) po pozycji 16 dodaje się pozycję 16a w brzmieniu:

„16a. Zestawy danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego”,

i) skreśla się pozycję 21,

j) pozycja 22 otrzymuje brzmienie:

„22. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki”,

k) skreśla się pozycję 25,

l) pozycja 27 otrzymuje brzmienie:

„27. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska”,

m) pozycja 28 otrzymuje brzmienie:

„28. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu”,

n) skreśla się pozycję 29,

o) pozycja 31 otrzymuje brzmienie:

„31. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej”,

p) pozycja 33 otrzymuje brzmienie:

„33. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii”,

q) skreśla się pozycję 34,

r) skreśla się pozycję 38,

s) pozycja 41 otrzymuje brzmienie:

„41. Zestawy danych z systemów informacyjnych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych”,

t) po pozycji 42 dodaje się pozycję 42a w brzmieniu:

„42a. Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.”,

u) pozycja 121 otrzymuje brzmienie:

„121. Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów zarządzających portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3”,

v) po pozycji 123 dodaje się pozycję 123a w brzmieniu:

„123a. Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.”;

3) w części I. INFORMACJE O BADANIACH:

a) w bloku tematycznym 1.01 STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA:

– w badaniu o symbolu 1.01.02 (002) Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 4 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– OŚ-27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, z późn. zm.) w zakresie wyłączenia gruntów leśnych, lp. 4.31.”,

– w badaniu o symbolu 1.01.05 (004) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód w pkt 8 Źródła danych akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Infrastruktury, 3 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– MGM – RW – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej, lp. 3.8.

Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 4 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– OŚ-26 – zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych, lp. 4.30.”,

– w badaniu o symbolu 1.01.06 (005) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 27 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi, lp. 27.1.”,

– w badaniu o symbolu 1.01.07 (006) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 27 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wydanych decyzji przez Ministra Klimatu i Środowiska na uwolnienie GMO do środowiska, na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) oraz na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM), lp. 27.7,

– dane dotyczące wydanych zezwoleń na import i (re)eksport określonych w CITES gatunków roślin i zwierząt, lp. 27.8,

– dane o parkach narodowych, lp. 27.9.”,

– w badaniu o symbolu 1.01.08 (007) Odpady w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 27 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych, lp. 27.2,

– dane dotyczące wielkości wprowadzanych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkości odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, lp. 27.3,

– dane dotyczące odebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych procesom odzysku i recyklingu, lp. 27.4.”,

– w badaniu o symbolu 1.01.12 (009) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 4 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– OŚ-2b – sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, lp. 4.20,

– OŚ-4/r – roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów, lp. 4.21,

– OŚ-4g – sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lp. 4.22,

– OŚ-4p – sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lp. 4.23,

– OŚ-4w – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lp. 4.24,

– OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lp. 4.25,

– załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g – obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lp. 4.28,

– załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p – obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lp. 4.29.”,

b) w bloku tematycznym 1.02 ORGANIZACJA PAŃSTWA, SAMORZĄD TERYTORIALNY:

– w badaniu o symbolu 1.02.04 (016) Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

– – pkt 5 Cel badania otrzymuje brzmienie:

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji planistycznej gminy. Wyniki badania umożliwią ocenę sposobu i skutków realizacji przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz posłużą do określenia kierunków zmian legislacyjnych w zakresie gospodarki przestrzennej. Badanie umożliwi zebranie informacji na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminach, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz uchwał rady gminy w sprawie ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, uchwał w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych oraz uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Uzyskane informacje umożliwią także ocenę skali zastosowań i rozwiązań informatycznych w planowaniu przestrzennym na szczeblu gminy w kontekście wykonywania dyrektywy INSPIRE.

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

– ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.),

– ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214),

– ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219, z późn. zm.),

– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247),

– rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. poz. 1916).

Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

– dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str. 1, z późn. zm.).

Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

– koncepcja rozwoju kraju,

– średniookresowa strategia rozwoju kraju,

– Narodowy Program Mieszkaniowy.”,

– – pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 10 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– PZP-1 – lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, lp. 10.1.”,

– – pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, postać występowania rysunków (analogowa, elektroniczna), dane przestrzenne, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone i uchwalone, postać występowania rysunków (analogowa, elektroniczna), dane przestrzenne, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w trakcie opracowywania, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone a nieobowiązujące, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Skutki finansowe uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Uchwały rady gminy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Uchwały rady gminy w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Uchwały rady gminy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Skutki finansowe obowiązywania w gminie uchwały reklamowej, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy według rodzaju (miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).”,

c) w bloku tematycznym 1.03 OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w badaniu o symbolu 1.03.03 (020) Przestępczość. Wymiar sprawiedliwości w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 22 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, lp. 22.1.”,

d) w bloku tematycznym 1.04 GOSPODARKA SPOŁECZNA:

– w badaniu o symbolu 1.04.07 (026) Jednostki reintegracji społeczno-zawodowej: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o klubach integracji społecznej, lp. 31.2,

– dane o centrach integracji społecznej, lp. 31.3.”,

– w badaniu o symbolu 1.04.09 (027) Działalność integracyjna podmiotów gospodarki społecznej w pkt 8 Źródła danych akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące przedsiębiorstw społecznych, lp. 31.1,

– dane o klubach integracji społecznej, lp. 31.2,

– dane o centrach integracji społecznej, lp. 31.3.”,

e) w bloku tematycznym 1.20 RODZINA:

– w badaniu o symbolu 1.20.03 (029) Świadczenia na rzecz rodziny w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji programu „Dobry Start”, lp. 31.7,

– dane dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów, lp. 31.8,

– dane ze sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, lp. 31.9,

– dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, lp. 31.11,

– dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń, lp. 31.12,

– dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin, lp. 31.13,

– dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów, lp. 31.15,

– dane o rodzinach, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny, lp. 31.17.”,

– w badaniu o symbolu 1.20.04 (030) Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, lp. 31.5.”,

– w badaniu o symbolu 1.20.06 (032) Świadczenia w ramach Programu „Rodzina 500 plus” pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, lp. 31.4,

– dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, lp. 31.6.”,

f) w bloku tematycznym 1.21 LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE:

– w badaniu o symbolu 1.21.01 (033) Urodzenia. Dzietność:

– – w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 71 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące aktów urodzenia sporządzonych w danym miesiącu kalendarzowym, lp. 71.16,

– dane dotyczące urodzenia oraz dziecka i rodziców, lp. 71.18.”,

– – w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Publikacje GUS:

– Rocznik Statystyczny Województw 2022 (grudzień 2022),

– Biuletyn statystyczny 2021 (czerwiec 2021, lipiec 2021, sierpień 2021, wrzesień 2021, październik 2021, listopad 2021, grudzień 2021, styczeń 2022),

– Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI i 31 XII) (październik 2021, kwiecień 2022),

– Sytuacja demograficzna Polski do roku 2021 (sierpień 2022),

– Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (grudzień 2022),

– Rocznik Demograficzny 2022 (listopad 2022),

– Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022 (lipiec 2022).”,

– w badaniu o symbolu 1.21.02 (034) Małżeństwa. Rozwody. Separacje:

– – w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 71 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące numeru PESEL oraz daty ustania poprzedniego małżeństwa, lp. 71.5,

– dane dotyczące aktów małżeństwa, lp. 71.15,

– dane dotyczące małżeństwa oraz cech osób zawierających związek małżeński, lp. 71.19.”,

– – w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Publikacje GUS:

– Sytuacja demograficzna Polski do roku 2021 (sierpień 2022),

– Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI i 31 XII) (październik 2021, kwiecień 2022),

– Biuletyn statystyczny 2021 (czerwiec 2021, lipiec 2021, sierpień 2021, wrzesień 2021, październik 2021, listopad 2021, grudzień 2021, styczeń 2022),

– Rocznik Statystyczny Województw 2022 (grudzień 2022),

– Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022 (lipiec 2022),

– Rocznik Demograficzny 2022 (listopad 2022),

– Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (grudzień 2022).”,

– w badaniu o symbolu 1.21.03 (035) Migracje wewnętrzne ludności pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 71 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o liczbie i cechach osób zmieniających miejsce pobytu stałego w kraju, lp. 71.6,

– dane o liczbie osób i cechach osób zameldowanych na pobyt czasowy na terenie kraju, lp. 71.7.”,

– w badaniu o symbolu 1.21.04 (036) Migracje zagraniczne ludności:

– – w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 71 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o liczbie i cechach osób zameldowanych na pobyt stały po przyjeździe z zagranicy, lp. 71.8,

– dane o ludności (stałych mieszkańcach Polski), która zgłosiła w danym roku powrót z pobytu czasowego za granicą, lp. 71.9,

– dane o ludności (stałych mieszkańcach innych krajów), zameldowanej na pobyt czasowy w Polsce, która w danym roku zgłosiła wyjazd z Polski lub której wygasł deklarowany okres pobytu w Polsce, lp. 71.10,

– dane dotyczące osób wymeldowanych w związku z wyjazdem za granicę z zamiarem stałego pobytu, lp. 71.11.”,

– – w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Publikacje GUS:

– Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2022 (grudzień 2022),

– Sytuacja demograficzna Polski do roku 2021 (sierpień 2022),

– Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (grudzień 2022),

– Rocznik Statystyczny Województw 2022 (grudzień 2022),

– Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022 (lipiec 2022),

– Rocznik Demograficzny 2022 (listopad 2022).”,

– w badaniu o symbolu 1.21.07 (037) Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych:

– – pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Wyniki innych badań:

– 1.21.01 Urodzenia. Dzietność,

– 1.21.02 Małżeństwa. Rozwody. Separacje,

– 1.21.03 Migracje wewnętrzne ludności,

– 1.21.04 Migracje zagraniczne ludności,

– 1.21.09 Zgony. Umieralność. Trwanie życia,

– 1.80.02 System Jednostek do Badań Społecznych – operaty.

Inne źródła danych:

Dla ludności zamieszkałej – wykorzystanie danych uzyskiwanych ze spisów ludności (od 2010 roku dane o liczbie ludności przeliczone w oparciu o wyniki NSP 2011) oraz wyników bieżących badań z zakresu ruchu naturalnego (urodzenia, zgony) oraz migracji ludności. Dla liczby rezydentów – wykorzystanie danych uzyskanych ze spisu ludności z 2011 r. oraz wyników bieżących badań z zakresu ruchu naturalnego (urodzenia, zgony) oraz migracji długookresowych.

Dodatkowo:

– uwzględnienie formalnych zmian w podziale administracyjnym kraju, mających swoje odzwierciedlenie w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. poz. 1332),

– uwzględnienie dodatkowych informacji uzupełniających o zmianach nazw ulic i numeracji porządkowej budynków, pochodzących z systemu NOBC rejestru TERYT, przekazywanych do statystyki publicznej przez urzędy gmin na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm.). ”,

– – w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Publikacje GUS:

– Sytuacja demograficzna Polski do roku 2021 (sierpień 2022),

– Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI i 31 XII) (październik 2021, kwiecień 2022),

– Rocznik Statystyczny Województw 2022 (grudzień 2022),

– Biuletyn statystyczny 2021 (czerwiec 2021, lipiec 2021, sierpień 2021, wrzesień 2021, październik 2021, listopad 2021, grudzień 2021, styczeń 2022),

– Rocznik Demograficzny 2022 (listopad 2022),

– Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (grudzień 2022),

– Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022 (lipiec 2022).”,

– w badaniu o symbolu 1.21.09 (038) Zgony. Umieralność. Trwanie życia:

– – pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 71 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące cech osoby zmarłej, lp. 71.12,

– dane dotyczące aktów zgonu, lp. 71.17,

– dane dotyczące cech osoby zmarłej, lp. 71.20.”,

– – w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Publikacje GUS:

– Rocznik Statystyczny Województw 2022 (grudzień 2022),

– Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022 (lipiec 2022),

– Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (grudzień 2022),

– Rocznik Demograficzny 2022 (listopad 2022),

– Biuletyn statystyczny 2021 (czerwiec 2021, lipiec 2021, sierpień 2021, wrzesień 2021, październik 2021, listopad 2021, grudzień 2021, styczeń 2022),

– Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI i 31 XII) (październik 2021, kwiecień 2022),

– Trwanie życia w 2021 r. (lipiec 2022),

– Trwanie życia w zdrowiu w 2021 r. (październik 2022),

– Sytuacja demograficzna Polski do roku 2021 (sierpień 2022).

Internetowe bazy danych:

– Demografia – Ruch naturalny ludności – Zgony – wstępne dane kwartalne (z przyczynami zgonów) (sierpień 2021, listopad 2021, luty 2022, maj 2022),

– Demografia – Ruch naturalny ludności – Zgony – dane półroczne (październik 2021, kwiecień 2022),

– Demografia – Ruch naturalny ludności – Zgony – dane roczne (bez przyczyn zgonów) (czerwiec 2022),

– Demografia – Ruch naturalny ludności – Zgony – dane roczne (z przyczynami zgonów) (lipiec 2022),

– Bank Danych Lokalnych – Ludność – Zgony – dane półroczne (listopad 2021, czerwiec 2022),

– Bank Danych Lokalnych – Ludność – Zgony – dane roczne (bez przyczyn zgonów) (czerwiec 2022),

– Bank Danych Lokalnych – Ludność – Zgony – dane roczne (z przyczynami zgonów) (sierpień 2022),

– Demografia – Trwanie życia – Tablice trwania życia (sierpień 2022),

– Bank Danych Lokalnych – Ludność – Stan ludności – Przeciętne dalsze trwanie życia (wrzesień 2022),

– Dziedzinowa Baza Wiedzy – DBW Demografia – Podstawowe wskaźniki i współczynniki demograficzne z zakresu ruchu naturalnego ludności (małżeństwa, rozwody, separacje, urodzenia, zgony, przyrost naturalny) (czerwiec 2022),

– Dziedzinowa Baza Wiedzy – DBW Demografia – Tablice trwania życia (sierpień 2022),

– Dziedzinowa Baza Wiedzy – DBW Demografia – Prawdopodobieństwo zgonu według skróconych tablic trwania życia (sierpień 2022),

– Dziedzinowa Baza Wiedzy – DBW Demografia – Przeciętne dalsze trwanie życia (sierpień 2022),

– Dziedzinowa Baza Wiedzy – DBW Demografia – Zgony niemowląt według płci i wieku zmarłych niemowląt oraz wieku matki (czerwiec 2022),

– Dziedzinowa Baza Wiedzy – DBW Demografia – Zgony według płci i wieku osób zmarłych oraz przyczyn zgonów (sierpień 2022).”,

– w badaniu o symbolu 1.21.10 (039) Charakterystyka społeczno-demograficzna i ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach podatkowych PIT (28/28S/36/36S/36L/36LS/37/38/39/40A), lp. 23.5,

– dane (PIT-11) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej, lp.23.7,

– dane dotyczące osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami podatku dochodowego (PIT-11; PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A/11A, PIT/M, DSF-1), lp. 23.14.”,

– w badaniu o symbolu 1.21.14 (041) Zasoby migracyjne:

– – w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 71 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy, lp. 71.13,

– dane o stałych mieszkańcach innych krajów zameldowanych na pobyt czasowy na terytorium RP, lp. 71.14.”,

– – w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Publikacje GUS:

– Rocznik Demograficzny 2022 (listopad 2022),

– Sytuacja demograficzna Polski do roku 2021 (sierpień 2022).”,

g) w bloku tematycznym 1.23 RYNEK PRACY:

– w badaniu o symbolu 1.23.01 (045) Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Rozmiary i struktura trzech podstawowych kategorii ludności wyróżnionych ze względu na status na rynku pracy: pracujących i bezrobotnych (razem tworzących populację aktywnych zawodowo) oraz biernych zawodowo. Poziom aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych Populacja osób pracujących w powiązaniu z cechami zawodowymi, statusem zatrudnienia, charakterystyką miejsca pracy, czasem pracy i jego organizacją, stażem pracy, posiadaniem pracy dodatkowej oraz poszukiwaniem innej pracy. Charakterystyka populacji bezrobotnych (cechy społeczno-demograficzne, czas trwania bezrobocia, aktywne poszukiwanie pracy, przeszłość zawodowa). Przyczyny bierności zawodowej i możliwości aktywizacji zawodowej. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, w przekrojach: miejsce zamieszkania (kraj, NUTS 1, województwa/NUTS 2, miasto/wieś); wiek; płeć; poziom wykształcenia.”,

– w badaniu o symbolu 1.23.06 (048) Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy:

– – pkt 4 Prowadzący badanie otrzymuje brzmienie:

4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw pracy

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego”,

– – pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 8 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– MRiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, lp. 8.6.

Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 10 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– MRPiT-01 – sprawozdanie o rynku pracy, lp. 10.2,

– MRPiT-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, lp. 10.3, – załącznik do sprawozdania MRPiT-02 – efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, lp. 10.4,

– załącznik nr 1 do sprawozdania MRPiT-01 – bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności, lp. 10.5,

– załącznik nr 2 do sprawozdania MRPiT-01 – poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne, lp. 10.6,

– załącznik nr 3 do sprawozdania MRPiT-01 – bezrobotni według gmin, lp. 10.7,

– załącznik nr 4 do sprawozdania MRPiT-01 – umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych, lp. 10.8.”,

– – w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych:

– – – uchyla się akapit trzeci,

– – – w akapicie piątym tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– Przychody i wydatki Funduszu Pracy – strona internetowa MRPiT (marzec 2022)”,

– w badaniu o symbolu 1.23.07 (049) Popyt na pracę w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 160 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące liczby dni absencji chorobowej i liczby zaświadczeń lekarskich wydanych z tytułu COVID-19, lp. 160.8,

– dane dotyczące płatników składek, lp. 160.3.”,

h) w bloku tematycznym 1.24 WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE:

– w badaniu o symbolu 1.24.04 (059) Koszty pracy i indeks kosztów zatrudnienia pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 160 (opisane w cz. II Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące przypisu składek na FUS, przypisu składek na Fundusz Pracy, przypisu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych, lp. 160.1,

– dane dotyczące wniosków o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą, lp. 160.22,

– dane dotyczące wniosków o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych, lp. 160.23,

– dane dotyczące wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, lp. 160.24.

Wyniki innych badań:

– 1.23.02 Pracujący w gospodarce narodowej,

– 1.24.10 Badanie kosztów pracy,

– 1.61.04 Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw.”,

i) w bloku tematycznym 1.25 WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA:

– w badaniu o symbolu 1.25.07 (062) Pomoc społeczna w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 8 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– MRiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach, lp. 8.3,

– MRiPS-05 – wybrane informacje o domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym oraz o placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej, lp. 8.4,

– MRiPS-06 – wybrane jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej oraz zatrudnienie w systemie pomocy społecznej, lp. 8.5.”,

– w badaniu o symbolu 1.25.11 (065) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o osobach, rodzinie, świadczeniach, lp. 31.10,

– dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń, lp. 31.12.”,

j) w bloku tematycznym 1.26 MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA:

– w badaniu o symbolu 1.26.01 (068) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 8 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– MRiPS-06 – wybrane jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej oraz zatrudnienie w systemie pomocy społecznej, lp. 8.5.”,

– w badaniu o symbolu 1.26.10 (072) Charakterystyka zasobów budynkowych w pkt 8 Źródła danych akapit piąty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 119 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane w zakresie adresu nieruchomości (budynku) prowadzonej działalności i odbiorcy usługi, lp. 119.1.”,

k) w bloku tematycznym 1.27 EDUKACJA:

– w badaniu o symbolu 1.27.01 (073) Oświata i wychowanie w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 22 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące liczby nauczycieli na poziomie typów szkół oraz w placówkach wychowania przedszkolnego, lp. 22.2,

– dane o liczbie szkół i placówek wychowania przedszkolnego, oddziałów, uczniów, absolwentów, nauczaniu języków obcych, kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej kształceniem specjalnym w placówkach wychowania przedszkolnego, uczniów w szkołach i placówkach oświatowych, uczniów wymagających kształcenia specjalnego, lp. 22.3,

– dane dotyczące liczby pomieszczeń szkolnych, komputerów, książek w bibliotekach szkolnych, lp. 22.4,

– wykaz szkół przekazanych do prowadzenia na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, lp. 22.5.”,

– w badaniu o symbolu 1.27.05 (074) Szkolnictwo wyższe i jego finanse w pkt 8 Źródła danych akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 6 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne, lp. 6.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 22 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące liczby studentów i doktorantów, którym zostały przyznane stypendia ministra, lp. 22.6,

– dane dotyczące studentów i absolwentów studiów, w tym cudzoziemców, lp. 22.7,

– dane dotyczące studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego, osób ubiegających się o stopień doktora oraz stypendiów naukowych, lp. 22.8,

– dane dotyczące zatrudnionych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, lp. 22.9,

– dane dotyczące wykazu uczelni i filii oraz innych instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzących studia, kształcenie specjalistyczne, studia podyplomowe, szkoły doktorskie lub studia doktoranckie, lp. 22.10,

– dane dotyczące świadczeń dla studentów i doktorantów, lp. 22.11,

– dane w zakresie nadanych stopni doktora i stopni doktora habilitowanego, lp. 22.13,

– dane ze sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych, lp. 22.15,

– dane dotyczące mobilności absolwentów, lp. 22.16.”,

– uchyla się badanie o symbolu 1.27.13 (075) Uniwersytety Trzeciego Wieku,

l) w bloku tematycznym 1.28 KULTURA:

– w badaniu o symbolu 1.28.02 (077) Działalność w zakresie kinematografii w pkt 8 Źródła danych w akapicie drugim wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 5 (opisane w cz. II Informacje o przekazywanych danych):”,

– w badaniu o symbolu 1.28.10 (082) Badanie finansów instytucji kultury pkt 7 Zakres przedmiotowy otrzymuje brzmienie:

7. Zakres przedmiotowy

Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Dotacje. Nakłady inwestycyjne. Środki trwałe brutto. Koszty pracy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wartości niematerialne i prawne brutto. Cechy organizacyjno-prawne. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.”,

m) w bloku tematycznym 1.29 ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA:

– w badaniu o symbolu 1.29.07 (091) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w przekrojach: według rodzaju (przychodnie, praktyki lekarskie, praktyki stomatologiczne); kraj, województwa, powiaty, gminy.

Liczba szpitali ogólnych, psychiatrycznych, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, oddziałów opieki paliatywnej, ośrodków leczenia odwykowego alkoholowego, krajowych i regionalnych ośrodków psychiatrii sądowej, ośrodków rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodków MONAR, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

Działalność oddziałów szpitalnych: liczba oddziałów, łóżek, w tym łóżka udostępnione klinikom, pacjenci leczeni na oddziałach w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaje oddziałów; kraj, województwa.

Działalność oddziałów ginekologiczno-położniczych w szpitalach ogólnych: liczba stanowisk porodowych, w tym do porodów rodzinnych, przyjętych porodów (fizjologicznych, cięć cesarskich, innych), noworodków żywo i martwo urodzonych według masy urodzeniowej, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

Łóżka w szpitalach ogólnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach i oddziałach opieki paliatywnej, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa, powiaty.

Łóżka specjalistyczne w szpitalach ogólnych: łóżka intensywnej opieki medycznej (intensywnego nadzoru), stanowiska intensywnej terapii (nadzoru kardiologicznego, opieki oparzeń, opieki toksykologicznej, intensywnej opieki medycznej dla dzieci), inkubatory, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

Łóżka w szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia odwykowego, krajowych i regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej, ośrodkach rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodkach MONAR, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

Miejsca dzienne i leczeni w trybie dziennym w szpitalach ogólnych, w tym w szpitalach stacjonarnych, w przekrojach: kraj, województwa.

Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, krwiodawcy, w tym honorowi, pobrania donacji krwi i jej składników i produkcja (preparatyka) składników krwi, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego, w przekrojach: kraj, województwa, rejony operacyjne.

Lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe, w przekrojach: kraj, województwa.

Osoby, którym udzielono pomocy medycznej w miejscu zdarzenia, w przekrojach: płeć, wybrane grupy wieku; kraj, województwa.

Lekarze, lekarze specjaliści, pielęgniarki pracujące w szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, w przekrojach: rodzaj zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy, w ramach umowy cywilnoprawnej); kraj, makroregiony, województwa.

Lekarze dentyści pracujący w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy/w ramach umowy cywilnoprawnej); kraj, makroregiony, województwa.

Porady, teleporady udzielone w podstawowej, specjalistycznej, nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, wybrane grupy wieku pacjentów, płeć, wybrane poradnie.

Porady udzielone w trybie ambulatoryjnym na oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć pacjentom niehospitalizowanym, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

Pacjenci i przeciętna długość pobytu chorego, osobodni pobytu w szpitalach ogólnych i psychiatrycznych, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, oddziałach opieki paliatywnej, ośrodkach leczenia odwykowego alkoholowego, krajowych i regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej, ośrodkach rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ośrodkach MONAR, w przekrojach: kraj, województwa.

Pacjenci w zakładach długoterminowej opieki zdrowotnej, u których zdiagnozowano COVID-19 w przekrojach: rodzaj opieki (stacjonarna, domowa); kraj, NUTS 1, województwa.

Pracujący w zakładach długoterminowej opieki zdrowotnej, u których zdiagnozowano COVID-19 w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa.

Pacjenci stacjonarni w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej, w przekrojach: typy placówek, kraj, województwa.

Pacjenci opieki domowej i dziennej w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej, w przekrojach: kraj, województwa.

Pacjenci (kuracjusze) w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: płeć, wybrane grupy wieku, rodzaj pobytu (tryb stacjonarny/ambulatoryjny), sposób finansowania pobytu; województwa, powiaty, gminy.

Położne pracujące w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy/w ramach umowy cywilnoprawnej); kraj, makroregiony, województwa.

Pracujący w zakładach długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej, w przekrojach: zawody (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, pedagodzy, rehabilitanci, opiekunowie, pracownicy socjalni, salowe); kraj.

Rodzaje udogodnień dla osób niepełnosprawnych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: województwa.

Działalność oddziałów ginekologiczno-położniczych – przerwania ciąży ogółem, w przekrojach: w wyniku badań prenatalnych; według wieku kobiet: poniżej 18. roku życia, 18-20 lat, 21-24 lata, 25-29 lat, 30-34 lata, 35 lat i więcej; kraj, województwa.

Sprzęt diagnostyczny (liczba urządzeń i wykonanych badań) w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj urządzenia (gammakamera, PET-CT, PET-MR, akcelerator liniowy, aparat do brachyterapii, aparat kobaltowy GAMMAKNIFE, medyczny akcelelator CYBERKNIFE, scyntygraf, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, mammograf, aparat USG do oceny przepływów mózgowych, stacjonarny aparat RTG, echokardiograf, elektroencefalograf, elektromiograf); kraj, NUTS 1, województwa.

Sprzęt zabiegowo-diagnostyczny (liczba urządzeń i wykonanych zabiegów) w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj urządzenia (mobilny tomograf komputerowy, mobilny akcelerator liniowy, aparat rentgenowski do radioterapii śródoperacyjnej, litotrypter, angiograf cyfrowy jednopłaszczyznowy i dwupłaszczyznowy); kraj, NUTS 1, województwa.

Inny sprzęt (liczba urządzeń i liczba pacjentów) w szpitalach ogólnych, w przekrojach: rodzaj urządzenia (respirator, urządzenie do pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO), urządzenie do bezpiecznego transportu chorych w warunkach pełnej izolacji oddechowej (liczba zestawów)); kraj, NUTS 1, województwa.

Sale i stoły operacyjne w szpitalach ogólnych, w przekrojach: kraj, województwa.

Stanowiska dializacyjne i wykonane dializy w szpitalach ogólnych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

Struktura wieku pacjentów przebywających w zakładach opieki długoterminowej w dniu 31 grudnia, w przekrojach: typ opieki (stacjonarna, domowa, dzienna); płeć, grupy wieku.

Wskaźniki działalności szpitali ogólnych: wykorzystanie łóżek, liczba leczonych na jedno łóżko, przeciętny pobyt pacjenta, w przekrojach: według rodzajów oddziałów; kraj, województwa.

Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego, w przekrojach: miejsce zdarzenia (ruch uliczno-drogowy, praca, szkoła, dom, inne); kraj, województwa.

Wypisani i zmarli, w tym dzieci do lat 18 w szpitalach ogólnych, w przekrojach: kraj, makroregiony, województwa.

Zabiegi lecznicze wykonane w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: rodzaje zabiegów; kraj, województwa, powiaty, gminy.

Zabiegi operacyjne wykonane w szpitalach ogólnych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa; sposób znieczulenia (ogólne, regionalne, miejscowe).

Zakłady i łóżka w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej, w przekrojach: województwa, powiaty, gminy; rodzaje zakładów (szpitale uzdrowiskowe, sanatoria).”,

– w badaniu o symbolu 1.29.17 (095) Narodowy Rachunek Zdrowia w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia, lp. 31.16.”,

n) w bloku tematycznym 1.30 TURYSTYKA I SPORT:

– w badaniu o symbolu 1.30.01(097) Sport w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 28 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich oraz medali zdobytych przez sportowców niepełnosprawnych, lp. 28.2.”,

– po badaniu o symbolu 1.30.11 (099) Ruch graniczny dodaje się badanie o symbolu 1.30.15 (099a) Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w brzmieniu:

1.30 TURYSTYKA I SPORT

1. Symbol badania: 1.30.15 (099a)

2. Temat badania: Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej

3. Cykliczność badania: co 4 lata

4. Prowadzący badanie: Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o uczestnictwie członków gospodarstw domowych w sporcie i rekreacji ruchowej, ich umiejętnościach związanych z uprawianiem sportu, czynnikach wpływających na aktywność sportową, przyczynach braku uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej oraz wydatkach ponoszonych przez gospodarstwa domowe na sport i rekreacje ruchową. Wyniki badania są wykorzystywane również do oceny realizacji zadań wynikających ze strategii rozwoju sportu w Polsce.

Dostarczenie danych na potrzeby realizowanych strategii i programów:

– Program Rozwoju Sportu do roku 2020.

Realizacja potrzeb użytkowników:

– administracja rządowa,

– odbiorcy indywidualni,

– placówki.

6. Zakres podmiotowy

Osoby będące członkami gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe.

7. Zakres przedmiotowy

Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej. Dane identyfikacyjne.

8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– DS-52G – uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, kwestionariusz gospodarstwa domowego, lp. 1.45,

– DS-52I – uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, kwestionariusz indywidualny, lp. 1.46.

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Charakterystyka uczestnictwa w zajęciach, zawodach, obozach sportowych lub rekreacyjnych, w przekrojach: cechy społeczno-demograficzne członków gospodarstw domowych, typ społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania.

Motywy uczestnictwa lub przyczyny nieuczestniczenia w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych w przekrojach: cechy społeczno-demograficzne członków gospodarstw domowych, typ społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania.

Uczestnictwo w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej, w przekrojach: cechy społeczno-demograficzne członków gospodarstw domowych, typ społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania.

Posiadane umiejętności członków gospodarstwa domowego związane z uprawianiem sportu lub rekreacji ruchowej, w przekrojach: cechy społeczno-demograficzne członków gospodarstw domowych, typ społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania.

Wyposażenie gospodarstwa domowego w sprzęt sportowy, wydatki poniesione na jego zakup oraz wydatki poniesione na sport i rekreację ruchową, w przekrojach: typ społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacje sygnalne:

– Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2021 r. (maj 2022).

Publikacje GUS:

– Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2021 r. (lipiec 2022).”.

o) w bloku tematycznym 1.43 NAUKA, TECHNIKA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, TELEKOMUNIKACJA:

– w badaniu o symbolu 1.43.01 (103) Działalność badawcza i rozwojowa (B + R):

– – w pkt 8 Źródła danych:

– – – akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 22 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, lp. 22.12.”,

– – – akapity piąty i szósty otrzymują brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 100 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, lp. 100.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Centrum Nauki, 101 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, lp. 101.1.”,

– – pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Nakłady wewnętrzne na działalność B+R, wartość aparatury naukowo-badawczej, personel B+R, w przekrojach: województwa; NUTS 2; NUTS 3; sektory wykonawcze; rodzaje podmiotów; klasy wielkości; rodzaje przeważającej działalności według PKD 2007.

Środki z budżetu państwa alokowane na działalność B+R, w przekrojach: sposoby finansowania; cele społeczno-ekonomiczne.

Liczba oraz wartość projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Wartość krajowych środków publicznych na koordynowane transgraniczne działania badawcze i rozwojowe. Liczba, zasoby i działalność archiwów państwowych. Liczba publikacji autorów z Polski w czasopismach rejestrowanych przez indeksy cytowań (baza Scopus stworzona przez wydawnictwo Elsevier (SJR-SCImago Journal & Country Rank)).

Wpływ COVID-19 na działalność B+R.”,

– w badaniu o symbolu 1.43.02 (104) Innowacje pkt 7 Zakres przedmiotowy otrzymuje brzmienie:

7. Zakres przedmiotowy

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. Własność intelektualna. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.”,

– w badaniu o symbolu 1.43.09 (107) Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 22 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane w zakresie nadanych stopni doktora i stopni doktora habilitowanego, lp. 22.13.”,

– w badaniu o symbolu 1.43.12 (108) Biotechnologia pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 6 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– MN-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w zakresie biotechnologii, lp. 6.2,

– MN-02 – sprawozdanie o działalności w zakresie biotechnologii w przedsiębiorstwach, lp. 6.3.”,

– w badaniu o symbolu 1.43.14 (109) Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego:

– – w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 33 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wystawionych faktur elektronicznych, lp. 33.1.”,

– – w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych:

– – – uchyla się akapit pierwszy,

– – – po ostatnim akapicie dodaje się akapit w brzmieniu:

„Wpływ COVID-19 na wykorzystanie technologii ICT w przedsiębiorstwach, w przekrojach: kraj; NUTS 1, województwa, NUTS 2; sekcje, działy, klasy PKD; klasy wielkości; formy własności.”,

p) w bloku tematycznym 1.44 RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY:

– w badaniu o symbolu 1.44.01 (112) Bilanse paliw i energii w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Publikacje innych jednostek:

– Energetyka polska – MKiŚ (grudzień 2022),

– Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii. – ARE w im. MKiŚ (czerwiec 2021, wrzesień 2021, grudzień 2021, kwiecień 2022),

– Biuletyn ciepłownictwa – ARE w im. MKiŚ (czerwiec 2021, sierpień 2021, listopad 2021, kwiecień 2022),

– Bilans energii pierwotnej w latach 2006–2021 – ARE w im. MKiŚ (maj 2022),

– Statystyka ciepłownictwa polskiego 2021 – ARE w im. MKiŚ (listopad 2022),

– Paliwa i energia – 2021 r. – ARE w im. MKiŚ (sierpień 2022).”,

– w badaniu o symbolu 1.44.02 (113) Elektroenergetyka i ciepłownictwo:

– – w pkt 8 Źródła danych w akapicie trzecim wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 4 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):”,

– – pkt 10 Formy i terminy udostepnienia wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek:

– Informacja statystyczna o energii elektrycznej – ARE w im. MKiŚ (czerwiec 2021, lipiec 2021, sierpień 2021, wrzesień 2021, październik 2021, listopad 2021, grudzień 2021, styczeń 2022, luty 2022),

– Sytuacja w elektroenergetyce – ARE w im. MKiŚ (czerwiec 2021, wrzesień 2021, grudzień 2021, marzec 2022),

– Statystyka elektroenergetyki polskiej 2021 – ARE w im. MKiŚ (listopad 2022),

– Emitor 2021. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych – ARE w im. MKiŚ (wrzesień 2022),

– Elektroenergetyka polska w 2021 r. – ARE w im. MKiŚ (sierpień 2022),

– Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie 1997–2021 – MKiŚ (grudzień 2022).”,

– w badaniu o symbolu 1.44.03 (114) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii w pkt 8 Źródła danych w akapicie trzecim wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 4 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):”,

– w badaniu o symbolu 1.44.04 (115) Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych w pkt 8 Źródła danych:

– – w akapicie drugim wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 4 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):”,

– – akapit piąty otrzymuje brzmienie:

„Inne źródła danych:

Informacje dystrybutorów energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła o wielkościach zużycia nośników energii na poszczególne cele (ogrzewanie mieszkań, przygotowanie ciepłej wody, gotowanie posiłków, oświetlenie itd.).

Informacje sprzedawców pomp ciepła (dane za rok 2020 i za rok 2021).

Informacje pochodzące z programów: Mój Prąd i Czyste Powietrze (dane za rok 2020 i za rok 2021).”,

– w badaniu o symbolu 1.44.11 (117) Paliwa ciekłe i gazowe:

– – pkt 6 Zakres podmiotowy otrzymuje brzmienie:

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do klasy 06.10 górnictwo ropy naftowej, 06.20 górnictwo gazu ziemnego, 19.10 wytwarzanie i przetwarzanie koksu, 19.20 wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 35.21 wytwarzanie paliw gazowych, 35.22 dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, 35.23 handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, 46.71 sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 47.30 sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw, 49.50 transport rurociągowy, 52.10 magazynowanie i przechowywanie towarów.

Podmioty gospodarki narodowej, nienależące do klas PKD (06.10, 06.20, 19.10, 19.20, 35.21, 35.22, 35.23, 46.71, 47.30, 49.50, 52.10) a prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania, przesyłania, dystrybucji, obrotu, magazynowania, przetwarzania (skraplania/regazyfikacji) paliw gazowych i ciekłych oraz dokonujące przywozu gazu ziemnego z zagranicy (w tym na użytek własny) i wywozu gazu ziemnego za zagranicę, oraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.”,

– – w pkt 8 Źródła danych w akapicie drugim wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 4 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):”,

– – pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2021 r. – ARE w im. MKiŚ (czerwiec 2021, lipiec 2021, sierpień 2021, wrzesień 2021, październik 2021, listopad 2021, grudzień 2021, styczeń 2022, luty 2022).”,

q) w bloku tematycznym 1.45 DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA:

– w badaniu o symbolu 1.45.07 (123) Produkcja ważniejszych upraw rolnych w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– Z.2.GIJHARS – dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów, lp. 1.184,

– Z.3.KOWR – dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru, lp. 1.185.

– w badaniu o symbolu 1.45.37 (135) Rachunki ekonomiczne rolnictwa:

– – pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– Z.1.MRiRW – płatności dla rolników z tytułu Jednolitej Płatności Obszarowej, Uzupełniającej Płatności Obszarowej, Przejściowej Płatności Uzupełniającej, lp. 1.183.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 40 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wysokości przyznanych i wypłaconych środków dla kampanii 2021, lp. 40.8.

Zestawy danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, 16a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– Z.5.IERiGZ_PIB – tablice zbiorcze Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa – dane krajowe dotyczące produkcji rolniczej w zakresie struktury przedmiotowej produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej, działalności nierolniczej drugorzędnej), zużycia pośredniego, komponentów rachunku dochodów i rachunku kapitałowego oraz nakładów pracy w rolnictwie (w tys. AWU – Annual Work Unit) – opracowane zgodnie z metodologią Eurostatu, lp. 16a.1,

– Z.6.IERiGZ_PIB – tablice zbiorcze Regionalnych Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa – dane wojewódzkie dotyczące produkcji rolniczej w zakresie struktury przedmiotowej produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej, działalności nierolniczej drugorzędnej), zużycia pośredniego, komponentów rachunku dochodów oraz nakładów pracy w rolnictwie (w tys. AWU – Annual Work Unit) – opracowane zgodnie z metodologią Eurostatu, lp. 16a.2.”,

– – pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Internetowe bazy danych:

– Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Rolnictwo – Rachunki Ekonomiczne Rolnictwa (I szacunek – listopad 2021, II szacunek – styczeń 2022, dane ostateczne w cenach bieżących i stałych – wrzesień 2022),

– Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Rolnictwo – Regionalne Rachunki Ekonomiczne Rolnictwa (wrzesień 2023).”,

r) w bloku tematycznym 1.46 DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA:

– w badaniu o symbolu 1.46.04 (138) Produkcja wyrobów przemysłowych pkt 6 Zakres podmiotowy otrzymuje brzmienie:

6. Zakres podmiotowy

Wyroby przemysłowe, usługi produkcyjne, zapasy wyrobów gotowych u producenta określone w nomenklaturze PRODPOL, będące efektem działalności podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 osób i więcej, zapasy towarów określone w „Liście towarów do badania zapasów w przedsiębiorstwach handlowych” w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 50 osób i więcej, wyroby niewyodrębnione w nomenklaturze PRODPOL, istotne ze względu na bieżącą sytuację w kraju spowodowaną COVID-19.”,

s) w bloku tematycznym 1.48 DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA, POCZTA:

– w badaniu o symbolu 1.48.08 (150) Transport lotniczy:

– – w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów zarządzających portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3, 121 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o przewozach samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich, lp. 121.1,

– dane o ruchu samolotów i przewozach samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich, lp. 121.2.”,

– – w pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Przewozy pasażerów samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich (kategorii 2 lub 3) zgodnie z wymogami aktów prawnych UE (pasażerowie przybyli i pasażerowie odprawieni), w przekrojach: rodzaj ruchu (regularny, nieregularny), kraje przyjazdu lub wyjazdu; rodzaj ruchu (regularny, nieregularny), miasta przyjazdu lub wyjazdu.”,

– w badaniu o symbolu 1.48.17 (156) Sieć drogowa i pojazdy samochodowe w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 71 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące pojazdów nowych zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP, lp. 71.1,

– dane dotyczące pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i naczep zarejestrowanych na terytorium RP, lp. 71.3,

– dane dotyczące samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych siodłowych i autobusów oraz przyczep i naczep do przewozu kontenerów, lp. 71.4.”,

t) w bloku tematycznym 1.49 DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA, HOTELARSKA, GASTRONOMICZNA I INNE WYBRANE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWYCH w badaniu o symbolu 1.49.01 (157) Podaż wyrobów i towarów konsumpcyjnych na rynku krajowym w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o zakupie/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów spoza UE, lp. 32.9,

– dane dotyczące zakupu/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów UE, lp. 32.10.”,

u) w bloku tematycznym 1.50 GOSPODARKA MORSKA I ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA:

– w badaniu o symbolu 1.50.02 (163) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym w pkt 8 Źródła danych wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Infrastruktury, 3 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):”,

– w badaniu o symbolu 1.50.08 (169) Gospodarka rybna pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 9 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– RRW-19 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego, lp. 9.17,

– RRW-20 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego, lp. 9.18,

– RRW-22 – zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli, lp. 9.19,

– RRW-23 – zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, lp. 9.20.”,

v) w bloku tematycznym 1.51 STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ:

– w badaniu o symbolu 1.51.01 (171) Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE) w pkt 8 Źródła danych akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o zakupie/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów spoza UE, lp. 32.9.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 27 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami spoza UE, lp. 27.5.”,

– w badaniu o symbolu 1.51.07 (173) Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE w pkt 8 Źródła danych akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące zakupu/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów UE, lp. 32.10.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 27 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami UE, lp. 27.6.”,

– w badaniu o symbolu 1.51.08 (174) Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym w pkt 8 Źródła danych akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o zakupie/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów spoza UE, lp. 32.9,

– dane dotyczące zakupu/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów UE, lp. 32.10.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 27 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami spoza UE, lp. 27.5,

– dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami UE, lp. 27.6.”,

w) w bloku tematycznym 1.61 WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH:

– w badaniu o symbolu 1.61.01 (183) Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe w pkt 8 Źródła danych dodaje się akapity trzeci, czwarty i piąty w brzmieniu:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 160 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wniosków o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą, lp. 160.22,

– dane dotyczące wniosków o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych, lp. 160.23,

– dane dotyczące wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, lp. 160.24.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 42a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane w zakresie wsparcia finansowego ze środków Tarczy Antykryzysowej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2021 r. poz. 737), lp. 42a.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., 123a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia w ramach: programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” oraz „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, lp. 123a.1.”,

– w badaniu o symbolu 1.61.05 (185) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– SP – roczna ankieta przedsiębiorstwa, lp. 1.149,

– SP-3 – sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw, lp. 1.150.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące osób fizycznych uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej: na zasadach ogólnych według skali progresywnej, 19-procentową stawką liniową, lp. 23.11,

– dane dotyczące osób fizycznych będących wspólnikami spółki cywilnej, lp. 23.13,

– dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, lp. 23.19,

– dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT, lp. 23.24,

– elektroniczne ustrukturyzowane sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS i podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe i mających obowiązek sporządzenia sprawozdania według struktur wskazanych w załącznikach: 1, 4, 5, 6 do ustawy o rachunkowości oraz sprawozdania skonsolidowane sporządzane przez jednostki zobowiązane, lp. 23.29.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 160 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące płatników składek, lp. 160.3,

– dane dotyczące wniosków o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą, lp. 160.22,

– dane dotyczące wniosków o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych, lp. 160.23,

– dane dotyczące wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, lp. 160.24.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 42a. (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane w zakresie wsparcia finansowego ze środków Tarczy Antykryzysowej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, lp. 42a.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., 123a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia w ramach: programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” oraz „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, lp. 123a.1.”,

– w badaniu o symbolu 1.61.10 (187) Badanie koniunktury gospodarczej w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– AK-B/m – ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo, lp. 1.1,

– AK-H/m – ankieta koniunktury gospodarczej – handel, lp. 1.2,

– AK-P – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł, lp. 1.4,

– AK-U/m – ankieta koniunktury gospodarczej – usługi, lp. 1.7.”,

x) w bloku tematycznym 1.64 CENY w badaniu o symbolu 1.64.10 (214) Poziomy, dynamika i relacje cen w międzynarodowym handlu towarami w pkt 8 Źródła danych akapity drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o zakupie/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów spoza UE, lp. 32.9,

– dane dotyczące zakupu/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów UE, lp. 32.10.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 27 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami spoza UE, lp. 27.5,

– dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami UE, lp. 27.6.”,

y) w bloku tematycznym 1.65 FINANSE PUBLICZNE:

– w badaniu o symbolu 1.65.13 (222) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– AP-01 – statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym, lp. 1.8,

– F-01/I-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe, lp. 1.47,

– RF-01 – kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych, lp. 1.129,

– RF-03 – sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych, lp. 1.131,

– SP – roczna ankieta przedsiębiorstwa, lp. 1.149,

– SP-3 – sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw, lp. 1.150.

Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 10 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– MRPiT-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, lp. 10.3.

Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia, 14 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– MZ-03 – sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego, lp. 14.4.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Aktywów Państwowych, 20 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 20.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT, lp. 23.24,

– dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zmiany długu jednostek innych niż Skarb Państwa, lp. 23.27,

– dane dotyczące kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz rozliczeń przyrostu długu (w tym różnic kursowych), lp. 23.33,

– dane dotyczące sprawozdań: Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-FUS, Rb-FER, Rb-FEP, lp. 23.40,

– dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-27S, Rb-28, Rb-28S, Rb-28NW, Rb-30S, Rb-34S, Rb-34PL, lp. 23.42,

– dane dotyczące skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego, lp. 23.52,

– dane dotyczące pożyczek, lp. 23.53,

– dane dotyczące sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie należności Skarbu Państwa, lp. 23.55,

– dane dotyczące sprawozdania Rb-28NWS, lp. 23.56,

– dane dotyczące przyrostu należności SP z tytułu wykupu odsetek, przychodów i rozchodów budżetu państwa, lp. 23.57,

– dane dotyczące umorzeń należności sektora instytucji rządowych i samorządowych, lp. 23.58,

– dane z zakresu udzielonych gwarancji i poręczeń rządowych, lp. 23.59,

– dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju, lp. 23.62,

– dane dotyczące napływu środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, lp. 23.63,

– dane dotyczące dochodów z podatku akcyzowego ogółem, lp. 23.68,

– dane sprawozdawcze o wielkości krajowej sprzedaży, importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego niektórych wyrobów akcyzowych, lp. 23.69.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury, 26 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe w ramach kompetencji ministra właściwego ds. transportu, lp. 26.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 28 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 28.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki, 22 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane ze sprawozdań z wykonania planów rzeczowo-finansowych uczelni publicznych, lp. 22.15.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, 30 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wydatków militarnych, lp. 30.3,

– dane dotyczące informacji o wartości brutto, netto i amortyzacji środków trwałych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego, lp. 30.4,

– dane dotyczące finansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lp. 30.5,

– dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 30.9.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 32.2,

– dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, lp. 32.5,

– dane ze sprawozdań z wykonania planu finansowego ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, lp. 32.6.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 33 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa, lp. 33.2.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 35 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące finansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lp. 35.7,

– dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 35.13.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 36 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju oraz międzynarodowych instytucji finansowych udzielających pożyczek krajom trzecim lub podmiotom prywatnym, lp. 36.3.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 27 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wykonania planu finansowego oraz bilansu i rachunku zysków i strat parków narodowych, lp. 27.10.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia, 39 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 39.4,

– dane dotyczące przewidywanego wykonania planów finansowych z zakresu rachunku zysków i strat oraz bilansu dla jednostek, których organem założycielskim lub nadzorującym są organy administracji rządowej, jednostki zaliczane do podsektora rządowego oraz jednostki samorządu terytorialnego, lp. 39.6.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 40 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące informacji o wykorzystanych środkach z funduszy unijnych, lp. 40.3,

– dane dotyczące wypłat dokonanych z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów, lp. 40.6.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 41 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat, lp. 41.2.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 44 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu, opłat rocznych wpłacanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz wypłat na rzecz instytucji finansowych z tytułu gwarancji depozytów, lp. 44.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, 45 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym: fundusze kredytowe i przepływowe) – dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 45.4,

– dane dotyczące otrzymanych zastrzyków kapitałowych i pomocy publicznej oraz wypłaty dywidendy, lp. 45.5.

Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, 69 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wpływów z dywidend oraz jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, lp. 69.1,

– dane dotyczące podpisanych przez JST umów leasingu zwrotnego, lp. 69.2.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 75 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane KRUS i funduszy przez nią zarządzanych, w tym dane Funduszu Składkowego i Funduszu Motywacyjnego z zakresu przychodów i rozchodów oraz bilans FS, lp. 75.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, 82 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, lp. 82.5.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 87 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 87.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 88 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 88.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego, 99 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące rachunku zysków i strat NBP, lp. 99.2.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego:

– dane dotyczące dochodów i transferów w ramach Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, 103 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące realizacji planów finansowego i inwestycyjnego NFZ oraz przewidywanego ich wykonania, bilansu NFZ oraz przewidywanego wykonania, lp. 103.2,

– dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej podlegających refundacji z NFZ dla szpitali działających w formie spółek kapitałowych i instytutów badawczych, lp. 103.3.

Zestawy danych z systemów informacyjnych państwowych osób prawnych, 113 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 113.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, 114 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 114.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych pozostałych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA, 128 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz uzyskanych dotacji, lp. 128.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 143 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące rachunku zysków i strat, lp. 143.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów marszałkowskich, 146 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, lp. 146.4.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Dozoru Technicznego, 150 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące prognozy sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat, bilansu, lp. 150.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 151 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące dochodów z tytułu: udzielonych koncesji (UMTS), rocznej opłaty telekomunikacyjnej, opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości, rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością, rocznej opłaty za prawo do wykorzystania zasobów numeracji, lp. 151.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 160 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące ustawowych umorzeń należności, rezerw oraz odpisów aktualizujących FUS i FEP, wykonania planu finansowego dla FUS i FEP, rachunku zysków i strat oraz bilansu FRD i ZUS, przewidywanego wykonania planu finansowego dla ZUS, FUS, FEP i FRD, sprawozdań finansowych FUS, FEP, FRD i ZUS, lp. 160.17.

Inne źródła danych:

Administracyjne bazy i systemy informacyjne Ministerstwa Finansów (w tym miesięczne dane ze sprawozdań sporządzonych na formularzach Rb, okresowe sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, miesięczne dane o długu Skarbu Państwa i kosztach jego obsługi, miesięczne dane o środkach z UE), informacje uzupełniające do sprawozdań FUS (z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), FER (z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), NFZ, Funduszu Pracy (z MRPiT).”,

– w badaniu o symbolu 1.65.19 (226) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego, 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– AP-01 – statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym, lp. 1.8,

– F-01/I-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe, lp. 1.47,

– F-01/o – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych, lp. 1.48,

– F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni, lp. 1.49,

– F-02/dk – roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury, lp. 1.50,

– F-03 – sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych, lp. 1.51,

– RF-03 – sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych, lp. 1.131,

– SP – roczna ankieta przedsiębiorstwa, lp. 1.149.

Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 4 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– OŚ-4g – sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lp. 4.22,

– OŚ-4p – sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lp. 4.23,

– OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lp. 4.25.

Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia, 14 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– MZ-03 – sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego, lp. 14.4.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Aktywów Państwowych, 20 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 20.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zmiany długu jednostek innych niż Skarb Państwa, lp. 23.27,

– dane dotyczące kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz rozliczeń przyrostu długu (w tym różnic kursowych), lp. 23.33,

– dane dotyczące sprawozdań: Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-FUS, Rb-FER, Rb-FEP, lp. 23.40,

– dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-27S, Rb-28, Rb-28S, Rb-28NW, Rb-30S, Rb-34S, Rb-34PL, lp. 23.42,

– dane dotyczące skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego, lp. 23.52,

– dane dotyczące pożyczek, lp. 23.53,

– dane dotyczące sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie należności Skarbu Państwa, lp. 23.55,

– dane dotyczące sprawozdania Rb-28NWS, lp. 23.56,

– dane dotyczące przyrostu należności SP z tytułu wykupu odsetek, przychodów i rozchodów budżetu państwa, lp. 23.57,

– dane dotyczące umorzeń należności sektora instytucji rządowych i samorządowych, lp. 23.58,

– dane z zakresu udzielonych gwarancji i poręczeń rządowych, lp. 23.59,

– dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju, lp. 23.62,

– dane dotyczące napływu środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, lp. 23.63.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Infrastruktury, 26 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe w ramach kompetencji ministra właściwego ds. transportu, lp. 26.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 28 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 28.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, 30 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wydatków militarnych, lp. 30.3,

– dane dotyczące informacji o wartości brutto, netto i amortyzacji środków trwałych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego, lp. 30.4,

– dane dotyczące finansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lp. 30.5,

– dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 30.9.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 32.2,

– dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, lp. 32.5,

– dane ze sprawozdań z wykonania planu finansowego ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, lp. 32.6.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 33 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa, lp. 33.2.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 35 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące finansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lp. 35.7,

– dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 35.13.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 36 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju oraz międzynarodowych instytucji finansowych udzielających pożyczek krajom trzecim lub podmiotom prywatnym, lp. 36.3.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 27 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wykonania planu finansowego oraz bilansu i rachunku zysków i strat parków narodowych, lp. 27.10.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia, 39 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 39.4,

– dane dotyczące przewidywanego wykonania planów finansowych z zakresu rachunku zysków i strat oraz bilansu, dla jednostek, których organem założycielskim lub nadzorującym są organy administracji rządowej, jednostki zaliczane do podsektora rządowego oraz jednostki samorządu terytorialnego, lp. 39.6.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 41 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat, lp. 41.2.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 44 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu, opłat rocznych wpłacanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz wypłat na rzecz instytucji finansowych z tytułu gwarancji depozytów, lp. 44.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, 45 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym: fundusze kredytowe i przepływowe) – dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 45.4,

– dane dotyczące otrzymanych zastrzyków kapitałowych i pomocy publicznej oraz wypłaty dywidendy, lp. 45.5.

Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, 69 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wpływów z dywidend oraz jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, lp. 69.1,

– dane dotyczące podpisanych przez JST umów leasingu zwrotnego, lp. 69.2.

Zestawy danych z systemów informacyjnych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA, 70 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane z zakresu realizowanych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), zgodnie z ich definicją w rozumieniu przepisów polskich lub zasad Komisji Europejskiej – Eurostatu, lp. 70.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 71 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 71.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 75 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane KRUS i funduszy przez nią zarządzanych, w tym dane Funduszu Składkowego i Funduszu Motywacyjnego z zakresu przychodów i rozchodów oraz bilans FS, lp. 75.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, 82 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, lp. 82.5.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 87 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 87.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 88 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 88.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego, 99 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące rachunku zysków i strat NBP, lp. 99.2.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia, 103 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące realizacji planów finansowego i inwestycyjnego NFZ oraz przewidywanego ich wykonania, bilansu NFZ oraz przewidywanego wykonania, lp. 103.2,

– dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej podlegających refundacji z NFZ dla szpitali działających w formie spółek kapitałowych i instytutów badawczych, lp. 103.3.

Zestawy danych z systemów informacyjnych państwowych osób prawnych, 113 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania, lp. 113.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, 114 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji, lp. 114.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych pozostałych jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA, 128 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz uzyskanych dotacji, lp. 128.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, 143 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące rachunku zysków i strat, lp. 143.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów marszałkowskich, 146 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, lp. 146.4.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Dozoru Technicznego, 150 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące prognozy sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat, bilansu, lp. 150.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 151 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące dochodów z tytułu: udzielonych koncesji (UMTS), rocznej opłaty telekomunikacyjnej, opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości, rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością, rocznej opłaty za prawo do wykorzystania zasobów numeracji, lp. 151.1.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 160 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące ustawowych umorzeń należności, rezerw oraz odpisów aktualizujących FUS i FEP, wykonania planu finansowego dla FUS i FEP, rachunku zysków i strat oraz bilansu FRD i ZUS, przewidywanego wykonania planu finansowego dla ZUS, FUS, FEP i FRD, sprawozdań finansowych FUS, FEP, FRD i ZUS, lp. 160.17.

Inne źródła danych:

Dane o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego.”,

– w badaniu o symbolu 1.65.20 (227) Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 Źródła danych w akapicie szóstym wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 33 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):”,

– w badaniu o symbolu 1.65.31 (231) Dane fiskalne na potrzeby nadzoru budżetowego UE:

– – w pkt 8 Źródła danych:

– – – akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 10 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– MRPiT-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, lp. 10.3.”,

– – – w akapicie piątym wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 33 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):”,

z) w bloku tematycznym 1.67 RACHUNKI NARODOWE:

– w badaniu o symbolu 1.67.01 (234) Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych:

– – w pkt 8 Źródła danych:

– – – akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wypłat z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów w ramach PO Ryby 2014–2020, lp. 32.11.”,

– – – akapit dziesiąty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego, 79 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane ze sprawozdawczości finansowej Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w zakresie dywidend wypłacanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, lp. 79.2,

– dane z zakresu sprawozdawczości finansowej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, lp. 79.7,

– dane ze sprawozdań finansowych domów maklerskich, lp. 79.11,

– dane dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych, lp. 79.12,

– dane dotyczące ilorazu wartości jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach i liczby członków otwartego funduszu, na których rachunkach znajdują się jednostki rozrachunkowe, lp. 79.13,

– dane ze sprawozdawczości finansowej banków w zakresie dywidend wypłacanych przez banki, lp. 79.20,

– dane ze sprawozdawczości finansowej Powszechnych Towarzystw Emerytalnych w zakresie dywidend wypłacanych przez PTE, lp. 79.21.”,

– w badaniu o symbolu 1.67.03 (235) Rachunki kwartalne w pkt 8 Źródła danych:

– – akapit piąty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wypłat z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów w ramach PO Ryby 2014–2020, lp. 32.11.”,

– – akapit siódmy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 41 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o stanie zapasów i rezerw materiałowych, lp. 41.1.”,

– – akapit dziewiąty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego, 79 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane z rachunku zysków i strat: pracowniczych funduszy emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz aktywa netto PFE, lp. 79.3,

– dane bilansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, lp. 79.8,

– dane dotyczące spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, działających oraz będących w likwidacji albo w upadłości, lp. 79.9,

– dane dotyczące Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz OFE, lp. 79.14,

– dane dotyczące Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, lp. 79.15,

– dane dotyczące PPE, lp. 79.16,

– dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na ogółem i działy I i II, lp. 79.17,

– dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na ogółem i działy I i II, formy organizacyjne, rodzaje kapitału, lp. 79.19.”,

– w badaniu o symbolu 1.67.06 (238) Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług (przepływów produktowych) w pkt 8 Źródła danych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące podatników VAT rozliczających podatek VAT w ramach procedury VAT MOSS, lp. 23.25,

– dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT (dane według JPKVAT), lp. 23.47.”,

– w badaniu o symbolu 1.67.07 (239) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w pkt 8 Źródła danych:

– – akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 4 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lp. 4.25.”,

– – akapit szósty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o świadczeniach rodzinnych, lp. 31.14.”,

– – akapit ósmy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 33 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa w zakresie sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych, lp. 33.3.”,

– – akapit dziesiąty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 27 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wykonania planu finansowego oraz bilansu i rachunku zysków i strat parków narodowych, lp. 27.10.”,

– – akapit dwunasty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 41 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat, lp. 41.2.”,

– – akapit dwudziesty dziewiąty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 160 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące przypisu składek na FUS, przypisu składek na Fundusz Pracy, przypisu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych, lp. 160.1,

– dane dotyczące wypłat emerytur, rent, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowań powypadkowych, zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS, lp. 160.15,

– dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali ZUS, lp. 160.20.”,

– w badaniu o symbolu 1.67.14 (242) Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 Źródła danych w akapicie piątym wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, 33 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):”,

za) w bloku tematycznym 1.70 BADANIA REGIONALNE w badaniu o symbolu 1.70.03 (246) Statystyczny system informacyjny obszarów wiejskich w pkt 8 Źródła danych:

– akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 32 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wartości projektów w ramach PO RYBY 2007–2013 i PO RYBY 2014–2020, lp. 32.8.”,

– akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Inne źródła danych:

Wykorzystanie danych i wyników badań pozyskanych na podstawie Pbssp, w tym danych administracyjnych: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Poczty Polskiej S.A., Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Polskiego Związku Działkowców, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.”,

zb) w bloku tematycznym 1.80 OPERATY STATYSTYCZNE:

– w badaniu o symbolu 1.80.01 (247) System Jednostek Statystycznych – operaty w pkt 8 Źródła danych akapity trzeci i czwarty otrzymują brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 61 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące ortofotomapy, lp. 61.2,

– dane dotyczące obiektów topograficznych z BDOT10k, lp. 61.6,

– dane dotyczące nazw geograficznych, lp. 61.7.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:

– dane dotyczące granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.”,

– w badaniu o symbolu 1.80.02 (248) System Jednostek do Badań Społecznych – operaty pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 71 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące urodzenia oraz dziecka i rodziców, lp. 71.18,

– dane dotyczące cech osoby zmarłej, lp. 71.20,

– dane o osobach fizycznych, lp. 71.21.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów, 23 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami podatku dochodowego (PIT-11; PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A/11A, PIT/M, DSF-1), lp. 23.14.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 31 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o osobach, rodzinie, świadczeniach, lp. 31.10.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 40 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące producentów rolnych, lp. 40.20.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 61 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące ortofotomapy, lp. 61.2,

– dane dotyczące obiektów topograficznych z BDOT10k, lp. 61.6,

– dane dotyczące nazw geograficznych, lp. 61.7.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:

– dane dotyczące granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.

Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 75 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników, lp. 75.5.

Zestawy danych z systemów informacyjnych urzędów gmin, 145 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o właścicielach nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ich współmałżonkach składających deklaracje i ich korekty o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie nieruchomości: zamieszkałych, częściowo zamieszkałych oraz nieruchomości rekreacyjnych (domki letniskowe i inne wykorzystywane do celów rekreacyjno-wypoczynkowych), lp. 145.6.

Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 119 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane w zakresie adresu nieruchomości (budynku) prowadzonej działalności i odbiorcy usługi, lp. 119.1,

Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 160 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące ubezpieczonych, lp. 160.6.

Inne źródła danych:

Wykorzystanie danych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opisanych w ust. 10 w pkt 2 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Wykorzystanie danych ministra właściwego do spraw informatyzacji opisanych w ust. 2 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Wykorzystanie danych ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania opisanych w ust. 6 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Wykorzystanie danych ministra właściwego do spraw finansów publicznych opisanych w ust. 1 w pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Wykorzystanie danych ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki opisanych w ust. 5 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Wykorzystanie danych ministra właściwego do spraw rodziny opisanych w ust. 3 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Wykorzystanie danych Narodowego Funduszu Zdrowia opisanych w ust. 11 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Wykorzystanie danych operatora pocztowego wyznaczonego opisanych w ust. 23 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Wykorzystanie danych przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej opisanych w ust. 17 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 r. Wykorzystanie danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców opisanych w ust. 8 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opisanych w ust. 9 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Wykorzystanie danych dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych opisanych w ust. 22 załącznika nr 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.”,

– w badaniu o symbolu 1.80.03 (249) System Jednostek do Badań Rolniczych – operaty w pkt 8 Źródła danych akapit piąty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 61 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące nazw geograficznych, lp. 61.7,

– dane dotyczące granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.”;

4) w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli:

a) w lp. 1:

– uchyla się lp. 1.3,

– w lp. 1.46 rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

„Dane identyfikacyjne. Nakłady inwestycyjne. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.”,

– w lp. 1.53 i 1.204 rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie: „Ministerstwo Infrastruktury; metoda obserwacji pełnej”,

– w lp. 1.112 rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

„Metrologia. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Transfer technologii. Własność intelektualna. Wpływ COVID-19 na prowadzenie działalności.”,

– uchyla się lp. 1.132 i 1.133,

– uchyla się lp. 1.181,

– w lp. 1.205 rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:

„Ministerstwo Infrastruktury; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; metoda obserwacji pełnej”,

– w lp. 1.209 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny”,

– dodaje się lp. 1.212 i 1.213 w brzmieniu:

infoRgrafika

b) w lp. 3:

– nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

3. Zestawy danych Ministerstwa Infrastruktury”,

– lp. 3.8 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

– uchyla się lp. 3.9–3.12,

c) w lp. 4:

– w lp. 4 nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

4. Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska”,

– w lp. 4.1–4.19 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl”,

– w lp. 4.21 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

– w lp. 4.22 i 4.23 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

– w lp. 4.25 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

– w lp. 4.26 i 4.27 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl”,

– dodaje się lp. 4.30 i 4.31 w brzmieniu:

infoRgrafika

d) w lp. 5 nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

5. Zestawy danych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu”,

e) w lp. 6:

– nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

6. Zestawy danych Ministerstwa Edukacji i Nauki”,

– w lp. 6.1 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Ministerstwo Edukacji i Nauki”,

f) w lp. 8:

– nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

8. Zestawy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej”,

– uchyla się lp. 8.1 i 8.2,

– lp. 8.3–8.6 otrzymują brzmienie:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

– uchyla się lp. 8.7–8.11,

g) w lp. 9:

– w lp. 9.10 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

infoRgrafika

– dodaje się lp. 9.17–9.20 w brzmieniu:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

h) w lp. 10:

– nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

10. Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii”,

– dodaje się lp. 10.2–10.8 w brzmieniu:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

i) uchyla się lp. 13,

j) w lp. 14.5 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

k) po lp. 16 dodaje się lp. 16a w brzmieniu:

infoRgrafika

l) uchyla się lp. 21,

m) lp. 22 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

n) w lp. 23:

– w lp. 23.14 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

„1.21.10, 1.25.01, 1.80.02”,

– w lp. 23.25 rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

„1.67.05, 1.67.06”,

– w lp. 23.67 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny”,

o) uchyla się lp. 25,

p) w lp. 27:

– nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

27. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska”,

– w lp. 27.1 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Raport dotyczący międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi; MKiŚ R 01 – dane dotyczące międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi”,

– w lp. 27.2 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„System BDO; MKiŚ BDO 01 – dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych”,

– w lp. 27.3 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„System BDO; MKiŚ BDO 02 – dane dotyczące wielkości wprowadzanych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkości odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych”,

– w lp. 27.4 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„System BDO; MKiŚ BDO 03 – dane dotyczące odebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych procesom odzysku i recyklingu”,

– w lp. 27.5 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„System informacyjny dotyczący obrotów energią elektryczną i gazem; MKiŚ OEG 01 – dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami spoza UE”,

– w lp. 27.6 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„System informacyjny dotyczący obrotów energią elektryczną i gazem; MKiŚ OEG 02 – dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami UE”,

– w lp. 27.1–27.6 rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:

„Ministerstwo Klimatu i Środowiska”,

– dodaje się lp. 27.7–27.10 w brzmieniu:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

q) lp. 28 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

infoRgrafika

r) uchyla się lp. 29,

s) w lp. 31:

– nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

31. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej”,

– w lp. 31.1 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Baza Przedsiębiorstw Społecznych; MRiPS BPS 01 – dane dotyczące przedsiębiorstw społecznych”,

– w lp. 31.2 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Centralna Aplikacja Statystyczna; MRiPS CAS 01 – dane o klubach integracji społecznej”,

– w lp. 31.3 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Centralna Aplikacja Statystyczna; MRiPS CAS 02 – dane o centrach integracji społecznej”,

– w lp. 31.4 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Centralna Aplikacja Statystyczna – obszar Świadczenie wychowawcze; MRiPS CAS ŚW 01 – dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń wychowawczych”,

– w lp. 31.5 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Centralna Aplikacja Statystyczna – obszar Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej; MRiPS CAS WRiPZ 01 – dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”,

– w lp. 31.6 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Centralna Aplikacja Statystyczna – obszar Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej; MRiPS CAS WRiPZ 02 – dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego”,

– w lp. 31.7 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Centralna Aplikacja Statystyczna – Program „Dobry Start”; MRiPS CAS PDS 01 – dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji programu „Dobry Start” ”,

– w lp. 31.8 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Centralna baza danych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów; MRiPS UŚA 01 – dane dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów”,

– w lp. 31.9 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Centralna baza danych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów; MRiPS UŚA 02 – dane ze sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”,

– w lp. 31.10 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Krajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej; MRiPS KSMPS 02 – dane o osobach, rodzinie, świadczeniach”,

– w lp. 31.11 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych; MRiPS KSMŚR 01 – dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin”,

– w lp. 31.12 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych; MRiPS KSMŚR 02 – dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń”,

– w lp. 31.13 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych; MRiPS KSMŚR 03 – dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin”,

– w lp. 31.14 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych; MRiPS KSMŚR 04 – dane o świadczeniach rodzinnych”,

– w lp. 31.15 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych; MRiPS KSMŚR 05 – dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów”,

– w lp. 31.16 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„System informacyjny dotyczący wydatków na ochronę zdrowia; MRiPS SIOZ 01 – dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia”,

– w lp. 31.17 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„System Informatyczny Karty Dużej Rodziny; MRiPS SI KDR 02 – dane o rodzinach, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny”,

– w lp. 31.1–31.17 rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:

„Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej”,

t) w lp. 32 dodaje się lp. 32.8–32.11 w brzmieniu:

infoRgrafika

infoRgrafika

u) w lp. 33:

– nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

33. Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii”,

– w lp. 33.1 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Platforma Elektronicznego Fakturowania; MRPiT PEF 01 – dane dotyczące wystawionych faktur elektronicznych”,

– w lp. 33.2 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„System informacyjny dotyczący Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej (KUKE S.A.); MRPiT KUKE 01 – dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa”,

– w lp. 33.3 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„System informacyjny dotyczący Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej (KUKE S.A.); MRPiT KUKE 02 – dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa w zakresie sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych”,

– w lp. 33.1–33.3 rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:

„Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii”,

v) uchyla się lp. 34,

w) uchyla się lp. 38,

x) w lp. 41:

– nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

41. Zestawy danych z systemów informacyjnych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych”,

– w lp. 41.1 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„System finansowo-księgowy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych; RARS SFK 01 – dane o stanie zapasów i rezerw materiałowych”,

– w lp. 41.2 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„System informacyjny Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych; RARS SI 01 – dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat”,

– w lp. 41.1 oraz 41.2 rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:

„Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych”,

y) w lp. 42.1 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny”,

z) po lp. 42 dodaje się lp. 42a w brzmieniu:

infoRgrafika

za) w lp. 45:

– w lp. 45.2 rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

„Wpływy ogółem funduszu. Wpływy z opłat drogowych, kar i grzywien. Wpływy z poboru opłat za przejazd. Wpływy z opłaty paliwowej – Krajowy Fundusz Drogowy. Wpływy od Spółek Drogowych. Wpływy od spółek eksploatujących autostrady – Krajowy Fundusz Drogowy. Środki budżetowe. Wpływy z opłaty paliwowej – Fundusz Kolejowy. Wpływy z kredytów, pożyczek – Fundusz Kolejowy. Wpływy z kredytów, pożyczek – Krajowy Fundusz Drogowy. Wpływy z tytułu spłat udzielonych kredytów i pożyczek. Refundacja z Funduszy UE. Inne wpływy. Wydatki ogółem funduszu. Wydatki na realizację zadań (wypłaty kredytów i pożyczek, dopłaty, premie, zakup akcji, udziałów, obligacji, wkładów, certyfikatów itp.). Sprzedaż akcji i udziałów. Zaciągnięte kredyty i pożyczki, emisja obligacji. Zasilenie ustawowe. Obsługa kredytów i pożyczek. Obsługa obligacji. Obsługa finansowania przejściowego – Fundusz Kolejowy. Wynagrodzenie prowizyjne dla BGK. Wypłaty na rzecz spółek eksploatujących autostrady. Wypłaty na rzecz Spółek Drogowych. Inne wydatki. Spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykup obligacji. Zwroty środków z UE. Wydatki na realizację zadań kolejowych (Fundusz Kolejowy). Spłata finansowania przejściowego – Krajowy Fundusz Drogowy. Finansowanie przejściowe z BGK. Wydatki na zadania drogowe – Krajowy Fundusz Drogowy. Wpływy z emisji obligacji – Fundusz Kolejowy. Wpływy z emisji obligacji – Krajowy Fundusz Drogowy. Wpływy z emisji obligacji – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zasilenia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Fundusz Dopłat do Oprocentowania. Wpływy ze skarbowych papierów wartościowych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Zwrot niewykorzystanych środków do jednostek sektora finansów publicznych. Umorzenia – Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.”,

– w lp. 45.6 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

zb) w lp. 54.4 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska”,

zc) w lp. 58:

– w lp. 58.1:

– – rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

„Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu ogólnego jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych i zbiorników zaporowych. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu ogólnego jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu ogólnego jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych w dorzeczu Wisły. Wyniki monitoringu jakości wód podziemnych o zwierciadle swobodnym w sieci krajowej. Wyniki monitoringu jakości wód podziemnych o zwierciadle napiętym w sieci krajowej. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu ogólnego jednolitych części wód przejściowych i przybrzeżnych w dorzeczu Odry.”,

– – rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny”,

– w lp. 58.6 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny”,

zd) w lp. 61:

– w lp. 61.1 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Baza danych numerycznego modelu terenu;

GUGiK NMT 01 – dane dotyczące położenia geograficznego punktów, miejscowości, przełęczy”,

– w lp. 61.2:

– – rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

„Stały dostęp od 18 czerwca 2021 r.; obowiązkowe”,

– – rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; bezpośredni dostęp do bazy danych; Główny Urząd Statystyczny;”,

– w lp. 61.4:

– – rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

„Stały dostęp od 18 czerwca 2021 r.; obowiązkowe”,

– – rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane zagregowane w postaci elektronicznej; bezpośredni dostęp do bazy danych; Główny Urząd Statystyczny”,

– w lp. 61.5:

– – rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

„Stały dostęp od 18 czerwca 2021 r.; obowiązkowe”,

– – rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane zagregowane w postaci elektronicznej; bezpośredni dostęp do bazy danych; Główny Urząd Statystyczny”,

– w lp. 61.6:

– – rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

„Stały dostęp od 18 czerwca 2021 r.; obowiązkowe”,

– – rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; bezpośredni dostęp do bazy danych; Główny Urząd Statystyczny”,

– dodaje się lp. 61.7 w brzmieniu:

infoRgrafika

ze) w lp. 68:

– w lp. 68.1 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

– w lp. 68.2 rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

zf) w lp. 71 dodaje się lp. 71.2–71.21 w brzmieniu:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

zg) w lp. 79:

– w lp. 79.14:

– – rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„System Nadzoru Pośredniego nad rynkiem emerytalnym; KNF SNP 03 – dane dotyczące Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz OFE”,

– – rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

„Składki podstawowe i dodatkowe dla PPE – forma pracowniczego funduszu emerytalnego PFE. Przychody portfela inwestycyjnego PFE. Koszty portfela inwestycyjnego PFE. Wypłata świadczeń z PFE. Przychody portfela inwestycyjnego OFE. Przychody z tytułu kwot pobieranych przez OFE od wpłacanych składek.”,

– dodaje się lp. 79.20 i 79.21 w brzmieniu:

infoRgrafika

zh) w lp. 83.2–83.4 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

infoRgrafika

zi) w lp. 100.1 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„System informacyjny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; NCBiR PB 01 – dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”,

zj) w lp. 101.1 rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„System informacyjny Narodowego Centrum Nauki; NCN PB 01 – dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki”,

zk) w lp. 102:

– w lp. 102.1 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny”,

– w lp. 102.2 i 102.3 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny”,

zl) w lp. 109.1 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny”,

zm) lp. 119.1 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

zn) w lp. 121:

– nazwa gestora zestawu danych otrzymuje brzmienie:

121. Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów zarządzających portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3”,

– w lp. 121.1:

– – rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Systemy informacyjne podmiotów zarządzających portami lotniczymi kategorii 1, 2 lub 3; PZL PL 01 – dane o przewozach samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich”,

– – rubryka 1.3 otrzymuje brzmienie:

„Podmioty zarządzające portami lotniczymi kategorii 2 lub 3”,

– dodaje się lp. 121.2 w brzmieniu:

infoRgrafika

zo) po lp. 123 dodaje się lp. 123a. w brzmieniu:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

zp) w lp. 145.6 rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

„Raz w roku do 26 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.; obowiązkowe”,

zq) w lp. 154:

– w lp. 154.2–154.4, 154.7, 154.11, 154.12, 154.14 i 154.15 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Klimatu i Środowiska",

– w lp. 154.5, 154.6 i 154.16 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

– w lp. 154.8 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

„Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Urząd Statystyczny”,

– w lp. 154.9, 154.10 i 154.13 rubryka 1.6 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

zr) w lp. 160:

– lp. 160.1 otrzymuje brzmienie:

infoRgrafika

infoRgrafika

– w lp. 160.3:

– – rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

„Raz w miesiącu do 50. dnia po miesiącu za miesiąc i do 21 stycznia 2022 r. za listopad 2021 r., do 21 lutego 2022 r. za grudzień 2021 r.; obowiązkowe”,

– – rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

„1.04.01, 1.04.09, 1.23.02, 1.23.07, 1.28.09, 1.61.05, 1.61.17, 1.80.01”,

– w lp. 160.6:

– – rubryka 1.5 otrzymuje brzmienie:

„Raz w miesiącu do 50. dnia po miesiącu za miesiąc i do 21 stycznia 2022 r. za listopad 2021 r., do 21 lutego 2022 r. za grudzień 2021 r.; obowiązkowe”,

– – rubryka 1.7 otrzymuje brzmienie:

„1.04.01, 1.04.09, 1.21.10, 1.21.14, 1.23.02, 1.23.26, 1.24.01, 1.25.11, 1.80.01, 1.80.02”,

– w lp. 160.8:

– – rubryka 1.2 otrzymuje brzmienie:

„Kompleksowy System Informatyczny ZUS – Centralny Rejestr Ubezpieczonych; ZUS KSI-CRU 04 – dane dotyczące liczby dni absencji chorobowej i liczby zaświadczeń lekarskich wydanych z tytułu COVID-19”,

– – rubryka 1.4 otrzymuje brzmienie:

„Zaświadczenia lekarskie wystawione z tytułu COVID-19. Absencja chorobowa z tytułu COVID-19.”,

– dodaje się lp. 160.22–160.24 w brzmieniu:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-16
  • Data wejścia w życie: 2021-06-17
  • Data obowiązywania: 2021-06-17

Dziennik Ustaw