Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021", zwany dalej "Programem", stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych bieżących w roku 2021 i danych za rok 2021 oraz wskazanych w konkretnych badaniach danych za lata poprzednie.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 września 2020 r. (poz. 2062)

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021

Treść załącznika do pobrania w formie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-23
  • Data wejścia w życie: 2020-12-08
  • Data obowiązywania: 2021-06-17
  • Dokument traci ważność: 2021-12-31

Dziennik Ustaw