Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. poz. 459, z 2009 r. poz. 1303, z 2014 r. poz. 1901 oraz z 2017 r. poz. 1487) w § 1 w ust. 1:

1) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice - od dnia 1 września do dnia 31 grudnia;";

2) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) łyski - od dnia 1 września do dnia 31 grudnia;".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-08
  • Data wejścia w życie: 2021-07-23
  • Data obowiązywania: 2021-07-23

Dziennik Ustaw